Paveldosauga Telšių rajone 2001–2003 m.
 
„2003 m. iš 37 į Telšių apskrities kultūros paminklų ir vertybių tvarkymo ir kitų išsaugojimo darbų programos projektą įtrauktų objektų Kultūros vertybių apsaugos departamentas numatė iš dalies finansuoti tik 7 objektus (19 proc.). Panašus santykis buvo ir ankstesniais metais.
Apskrities vadovai įsitikinę, kad atsakingiau į kultūros vertybių tvarkymą turėtų žiūrėti savivaldybės. Jų biudžetuose kultūros vertybių finansavimas turėtų būti išskirtas atskira eilute.
Vis dar apskrities istorinis ir kultūrinis paveldas nėra tinkamai pritaikytas turizmo ir visuomenės reikmėms. Trūksta informacijos vietos ir užsienio turistams apie įdomiausias apskrities kultūros vertybes. Nepakankamai skleidžiama informacija apie Žemaitijos istoriją ir kultūrą šalyje ir užsienyje“.
 
Fragmentai iš Telšių apskrities elektroniniame leidinyje http://www.telsiai.aps.lt skelbiamos informacijos apie kultūros paveldo apsaugą apskrityje
 
Telšių rajone yra šios urbanizuotos vietovės: Telšių senamiestis ir Tryškių senamiestis bei du urbanistiniai draustiniai – Varnių ir Luokės (pagal saugomas teritorijas).
Telšių senamiestyje siekiama atkurti Turgaus aikštės ir jos prieigų funkcinę, erdvinę struktūrą. Atstatytas buvusios miesto svarstyklinės „Jutkos“ pastatas, sutvarkyta aikštės danga. Tęsiami Katedros aikštės, Žemaitės teatro, Vyskupų rūmų, Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių komplekso tvarkymo darbai.
Telšių senamiestis tvarkomas, remiantis iš dalies pasenusiu senamiesčio regeneravimo projektu (1986 m.), Miesto centrinės dalies planu (1991). Pastarųjų metų detalieji planai dažnai neatitinka ir net prieštarauja pirmiau išvardintų planavimo dokumentų sprendimams. Šiuo metu yra paruošti bei ruošiami detalieji planai daugiau kaip pusei senamiesčio teritorijos, tačiau jie dažnai nepagrįsti istorinių sklypų ribomis, senamiesčio užstatymo charakteriu bei pastatų istoriniu masteliu. Savivaldybė daug kartų kreipėsi į KVAD dėl Individualaus Telšių senamiesčio apsaugos reglamento, bet jo nėra. Kai kuriems projektams („Maxima“) pritarė ir KVAD ekspertų taryba.
Tryškių miestelyje 1996 m. pagal Klaipėdos UAB „Restauravimo centras“ paruoštą dokumentaciją pradėti Švč. Trejybės bažnyčios ansamblio tvarkymo darbai. Urbanizuotose teritorijose archeologiniai ir istoriniai tyrimai vyksta įstatymų nustatyta tvarka.
2001–2003 metais archeologinio paveldo naikinimo atvejų nenustatyta. 2003 metais, vykdant archeologinius tyrinėjimus Telšių miesto kapinių išplėtimo plote, aptikta viduramžių gyvenvietė. Reikėtų sutvarkyti Pašatrijos piliakalnio su gyvenviete prieigas.
Šiuo metu į registrą įrašytos Biržuvėnų, Pavirvyčio, Džiuginėnų, Brėvikių, Siraičių, Tryškių dvarų sodybos. Opi Pašatrijo dvaro sodybos išsaugojimo problema.
Telšių rajono savivaldybės iniciatyva, finansuojant PHARE programai, paruoštas Biržuvėnų medinio dvaro komplekso pritaikymo turizmo reikmėms projektas. Deja, savivaldybė neturi finansinių galimybių skirti daug lėšų pastatų avarinės būklės likvidavimui.
Didesnė dalis dailės paveldo objektų yra bažnyčiose. 2001–2003 m. restauruotas Varnių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios centrinis altorius. Susirūpinimą kelia koplytėlių ir koplytstulpių būklė, ji vertinama kaip avarinė.
Pažymėtina, kad savivaldybės seniūnijos, panaudodamos viešuosius darbus, pagal galimybes tvarko kapinaites, žudynių vietas, archeologijos objektus ir kt.
„Valstybinė paminklosaugos komisija pagal pateiktą klausimų anketą gavo Kultūros vertybių apsaugos departamento Telšių teritorinio padalinio ir Plungės, Mažeikių, Telšių rajonų bei Rietavo savivaldybės paminklotvarkos tarnybų medžiagą. Taip pat valstybinės paminklosaugos komisijos kontrolės tarnybos darbuotojai A. Gražulis ir J. Lapinskas, rengdami išvažiuojamojo posėdžio medžiagą, apžiūrėjo Telšių apskrities kultūros paveldo objektus, susipažino su problematika ir paveldosaugos situacija.
Telšių apskrityje yra 8 urbanizuotos vietovės ir 4 urbanistiniai draustiniai. Urbanistiniai draustiniai įteisinti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose bei reglamentuose. Nustatyta, kad urbanizuotų vietovių teritorijų planavimo dokumentai iš dalies yra pasenę, neatitinka galiojančių teritorijų planavimo reikalavimų. Šio Žemaitijos regiono ypatumas yra tas, kad jo kaimuose ir daugelyje miestelių iki šiol vyrauja medinės architektūros pastatai. Telšių apskrityje yra 23 dvarų sodybos ar jų fragmentai. Registre – 15. Iš jų Plungės dvaro sodyba paskelbta paminklu (G213KP). IP ir LA sąrašuose – 8. Kultūros paminklu paskelbta viena archeologinė vietovė – Platelių dvarvietė (A808P).
Telšių apskrityje yra 240 archeologijos vertybių. Registre – 120. Archeologijos vertybėms parengta 100 dosjė. Didžioji dalis šios rūšies nekilnojamųjų kultūros vertybių paženklintos seno pavyzdžio paminklinėmis lentomis, riboženkliais. Varnių regioninis parkas savo teritorijoje esančius archeologijos objektus ženklino stogastulpiais-stendais. Apskrityje kitų paveldo objektų yra 891. Iš jų paminklais paskelbti 3. Registre: laidojimo vietų – 43, mitologinių – 28, įvykių – 16, statinių – 67, statinių kompleksų – 34, istorijos ir kultūros paminklų bei IP ir LA sąrašuose – 157, neveikiančių kaimo kapinaičių – 543.
KVAD Telšių teritoriniame padalinyje dirba trys žmonės. Plungės rajono savivaldybės paminklotvarkininko pareigybė įsteigta Vietos ūkio ir kapitalinės statybos skyriuje, Telšių – rajono Architekto tarnyboje, Mažeikių – Kultūros skyriuje, Rietavo savivaldybėje – administracijoje. Argumentuojant, kad paveldo apsauga yra labai svarbi sritis, siūloma stiprinti paminklosaugos tarnybą. (…)“

 

 
 
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2004.09.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija