Sėkmės ir nesėkmės
 
Parengta pagal Telšių rajono savivaldybės
administracijos Architekto tarnybos vyr. specialistės
paminklotvarkininkės Daivos Dabkevičiūtės informaciją
 
Telšių rajone yra 573 kultūros vertybės, turinčios architektūrinę, urbanistinę, dailės, archeologinę, mitologinę, istorinę vertę. Tarp jų yra 146 neveikiančios kapinaitės. Į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą įtraukti 152 objektai.
 
2001–2003 m. kultūros vertybių tvarkymas, darbų finansavimas
Savivaldybė Privatininkai KVAD
2001 m. / 1265,3 tūkst. Lt / 1938,0 tūkst. Lt / 381,0 tūkst. Lt (Varnių obj.).

2002 m. / 542,4 tūkst. Lt / 2530,0 tūkst. Lt / 90,0 tūkst. Lt (Varnių obj.).
2003 m. / 1001,7 tūkst. Lt. / 16710,0 tūkst. Lt / 120,0 tūkst. Lt (Telšių obj., Biržuv.).
Iš viso: 2809,4 tūkst. Lt. / 21178, tūkst. Lt / 591,0 tūkst. Lt.
 
(Didžioji dalis privatininkų ir visuomeninių organizacijų lėšų skirta
Telšių senamiesčio pastatų tvarkymo darbų finansavimui).
 
Telšių senamiestyje ypač intensyviai vyksta seniausios miesto dalies – Turgaus aikštės ir jos prieigų – regeneravimo darbai: atkuriama funkcinė, erdvinė struktūra, atstatomos aikštės raudonosios užstatymo linijos, atstatytas buvusios miesto svarstyklinės „Jutkos“ pastatas, kuriame įsikūrė Turizmo informacinis centras, sutvarkytos aikštės dangos.
Pradėti ir tęsiami Katedros aikštės, ją ribojančių kultūros vertybių tvarkymo darbai: Žemaitės teatro pastato, Vyskupų rūmų, Telšių bernardinų vienuolyno, kunigų seminarijos statinių komplekso, į kurį įeina ir Šv. Antano Paduviečio katedra, senosios mokyklos pastatas. Baigiamas sutvarkyti kvartalas tarp Respublikos–Kęstučio–Birutės gatvių. Kitose Telšių senamiesčio vietose atkuriamas gatvių raudonųjų linijų užstatymas, tvarkomos kultūros vertybės ir kiti pastatai.
Statybos darbai senamiesčio teritorijoje vykdomi tik pagal suderintą dokumentaciją (taip pat ir su KVAD Telšių TP), gavus reikalingus leidimus.
Tvarkant senamiestį nemažai kyla problemų dėl nuolatinio pinigų, reikalingų būtiniems darbams atlikti, trūkumo. Remontuojant pastatus, gatves ne visada yra galimybė panaudoti buvusias autentiškas medžiagas. Pvz., Vyskupų rūmų ir Bernardinų vienuolyno pastatai, neturint lėšų keraminių čerpių dangai, buvo uždengti čerpinio profilio metaline danga.
Didelė dalis Telšių senamiesčio senųjų pastatų mediniai, avariniai. Dalis jų grąžintini savininkams. Kitos dalies pastatų savininkai neturi lėšų, reikalingų šių pastatų tinkamai priežiūrai. Savivaldybė neturi galimybių finansuoti daugelio senamiesčio pastatų fasado remonto darbų.
Telšių senamiestyje, prieš pradedant statybos, komunikacinių trąsų tiesimo darbus, atliekami archeologiniai tyrimai.
1996 m. UAB „Restauravimo centras“ paruošė reikalingą dokumentaciją ir pradėjo Tryškių miestelio Švč. Trejybės bažnyčios ansamblio tvarkymo darbus, tačiau jie neužbaigti, nes pritrūko lėšų
Telšių rajone yra apie 100 archeologinę ir mitologinę vertę turinčių kultūros vertybių. 2001–2003 m. nenustatyta, kad kas nors jas naikintų (tokių faktų pasitaikydavo anksčiau).
Rajone dauguma piliakalnių teritorijų yra apaugę medžiais ir krūmais (planinėje medžiagoje jie žymimi kaip miškai). Pastaraisiais metais pradėtas želdinių tvarkymas Getautės, Šaukštelio, Didžiųjų Burbiškių, Pašatrijos, Biržuvėnų, Buožėnų, Džiuginėnų piliakalnių teritorijose. Daug darbų atlikta per Žemaičių kultūros draugijos organizuojamas didžiąsias žemaičių talkas Vembūtuose, didelėje Vembūtų piliakalnio vizitalinės apsaugos zonos teritorijoje, kai kuriuose kituose objektuose.
Esama bėdų prie Pašatrijos piliakalnio.
Dvarų būklė Telšių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, yra bloga. Į kultūros vertybių registrą jau įtraukti Biržuvėnų, Pavirvyčio, Džiuginėnų, Brėvikių, Siraičių, Tryškių dvarai. Iš KPC dar nėra gauti atsakymai dėl siūlymo į minėtą registrą papildomai įtraukti dar ir Degaičių ir Pašatrijos dvarus.
Pagrindinė problema, su kuria susiduriama rengiantis tvarkyti šiuos buvusių dvarų kompleksus ir tvarkant juos, yra ta, kad dažniausiai jie turi po keletą savininkų, o šie nepajėgūs apmokėti projektinės dokumentacijos paruošimo ir sodybų tvarkymo darbų.
Telšių rajono savivaldybes iniciatyva, finansuojant PHARE programai, buvo paruoštas Biržuvėnų – unikalaus medinio dvaro komplekso – pritaikymo turizmo reikmėms projektas. Deja, Telšių savivaldybė neturi finansinių galimybių skirti tiek lėšų, kiek jų reikia, likviduojant dvaro sodybos pastatų avarinę būklę (kasmet tam skiria tik po 10–20 tūkst. Lt.) ir viso dvaro komplekso sutvarkymo darbams. Daugelis pastatų ir Biržuvėnuose priklauso privatiems asmenims. Savivaldybė išnuomojo dvaro malūno pastatą. Jau prasidėjo malūno pastato, tvenkinio tvarkymo darbai.
Finansinės injekcijos tikėtasi iš KVAD, tačiau lėšų negauta. 2003 m. Kelių direkcija ir KVAD finansavo tik Biržuvėnų tilto sutvarkymo darbus.
Didesnė dalis dailės paveldo objektų yra bažnyčiose. Čia jų būklė gera. Didelį susirūpinimą kelia senosios koplytėlės ir koplytstulpiai. Nė vienas iš jų nėra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, nors jau 1980 m. pradėta konstatuoti, kad daugumos minėtų objektų būklė avarinė (sunykusios medinės koplytėlių ir koplytstulpių detalės, mediena sudūlėjusi, sienelės apkaltos skarda, buvusios skulptūrėlės išvogtos).
Dalis gyventojų, kurių sodybose yra koplytėlės, nuo seno jas remontuoja, dažo nesilaikydami tradicijų. Yra ir sektinų pavyzdžių: 2002 m. Lieplaukėje esanti koplytėlė Ryškėnų seniūnijos, savivaldybės ir koplytėlės autoriaus giminaičių iniciatyva sutvarkyta pagal išlikusias nuotraukas.
2003 m. Telšių rajone džiaugėmės šiais gerai sutvarkytais kultūros paveldo objektais: Žemaičių muziejumi „Alka“, Telšių teismo namų pastatais, Telšių stačiatikių Šv. Mikalojaus cerkve, Rainių žudynių vieta ir koplyčia, Telšių spirito fabriko administraciniu pastatu ir kai kuriais kitais.
Seniūnijos, pasitelkdamos viešuosius darbus, pagal galimybes tvarko savo teritorijose esančias kultūros vertybes (kapinaites, žydų žudynių vietas, archeologinio paveldo objektus ir kt.).
Nerimą kelią tai, kad labai jau užsitęsė 1986 m. pradėti buvusios Varnių kunigų seminarijos pastato restauravimo darbai.
M. Valančiaus name Varniuose gyvena šeimos. Lėšų jiems iškelti kitur neturima, todėl, 1995 m., kai iš KVAD buvo gauti pinigai šio pastato remontui, atlikti tik stogo dangos (skiedros), verandos, langų apvadų detalių atstatymo darbai, o pastato vidus liko nesutvarkytas iki šiol.
Telšių Ješiboto – pasaulyje žinomos buvusios aukštosios žydų Talmudo mokyklos pastato – restauravimo koncepcijos ir pirmos eilės remonto darbų projekto parengimui 1996 m. skyrė lėšų KVAD. Deja, toliau reikalai nepasistūmėjo, nes pastato remontui pinigų nesurandama.

 

 
 
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2004.09.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija