Į pradžią
Į pradžią

 
Apie Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007)

Parengė Danguolė Želvytė

 
Ar žinai, kad…
 
Nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002 m. liepos 2 d. Nr. IX-1007). Šio įstatymo 34 straipsnio trečioje dalyje sakoma: „Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti Lietuvos vienetams, pagal labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo to nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų“.
 
Ką tai reiškia?
 
Išsamiai šią naujovę aiškina Lietuvos nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro specialistai, specialiai labdaros-paramos temai sukurtoje interneto svetainėje „Labdara-parama“ http://www.labdara-parama.lt . Ši organizacija labdaros-paramos klausimais teikia informaciją ir elektroniniu paštu:
Deklaruodami savo pajamas už metus (už 2003-uosius deklaruoti pajamas privalės visi gyventojai, pirmasis visiems gyventojams privalomas pajamų deklaravimas vyks pasibaigus 2003-iesiems - red. p.) jau galėsime Mokesčių inspekcijai nurodyti, kuriai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai ji privalės persiųsti Jūsų nurodytą procento dalį (bet ne daugiau kaip 2 procentus). Šiuo metu tokią Jūsų jums nieko nekainuojančią paramą gauti turi visos įregistruotos visuomeninės organizacijos - t. y. visuomeninės organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, taip pat religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, profesinės sąjungos - bei visos biudžetinės organizacijos (mokyklos, muziejai, gydymo įstaigos ir t.t.)
Paskaičiuota, kad vidutines statistines pajamas gaunančio asmens 2 procentai metinio pajamų mokesčio sudaro apie 80 litų. Todėl, jei štai Žemaičių kultūros draugijos informaciniam kultūros centrui, kuris leidžia šiuo metu Jūsų skaitomą „Žemaičių žemės“ žurnalą, kuria ir internete palaiko „Žemaitijos“ elektroninę svetainę http://samogitia.mch.mii.lt , užsiima kita kultūrine-šviečiamąja veikla, tuos 2 proc., savo pajamų mokesčio paskirs bent vienas šimtas Lietuvos gyventojų, į šio centro einamąją sąskaitą valstybinė mokesčių inspekcija perves 8 tūkst. litų. Centras, gavęs papildomai tiek lėšų, jas galėtų investuoti į naujų leidinių apie Žemaitijos istoriją ir kultūrą leidybą, mokslinių ekspedicijų, konferencijų, seminarų organizavimą.
Tokios kiekvieno susipratusio Lietuvos gyventojo paramos, be abejo, laukia ir kitos visuomeninės, biudžetinės organizacijos.
 
Mes dažnai palankiai vertiname, simpatijas jaučiame daugeliui organizacijų? Kaip apsispręsti, kuriai tuos du procentus paskirti?
 
Žinodami, kad galime paremti vienos ar kitos nekomercinės institucijos veiklą, turėtume žinoti, kokios organizacijos atliekamą visuomenei naudingą darbą palankiai vertiname ir kurią patys norėtume remti.
Štai pavyzdys: žmogus, perskaitęs „Žemaičių žemės“ žurnalą, nutaria, kad jo pareiga remti žemaičių kultūrinį judėjimą, leidybą apie Žemaitijos istoriją ir kultūrą. Jis susiranda svarbiausią informaciją apie šį žurnalą leidžiantį Žemaičių kultūros draugijos informacinį kultūros centrą (tikslų organizacijos pavadinimą, adresą, kur ji registruota, organizacijos identifikavimo kodą, einamosios sąskaitos numerį, banką, kuriame ši sąskaita atidaryta) ir… 2004-ųjų metų pradžioje pateikdamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaraciją apie 2003-ųjų metų pajamas, užpildęs inspekcijoje gautą specialios formos prašymą (prašymo formą nustatys centrinis mokesčio administratorius), jame nurodys, kad pageidauja, jog ataskaitinio mokestinio laikotarpio 2 proc. jo išskaičiuoto pajamų mokesčio būtų pervesta Žemaičių kultūros draugijos informaciniam kultūros centrui, nurodydamas visus anksčiau paminėtus duomenis apie šią organizaciją. Be abejo, prieš einant pas mokesčių administratorių, šiuos duomenis reikėtų pasitikslinti konkrečioje visuomeninėje ar biudžetinėje organizacijoje arba susirasti naujausius duomenis apie šią organizaciją specialiai tam sukauptuose duomenų bankuose. Vienas iš tokių jau pradėtas kaupti nevyriausybinių organizacijų informaciniame centre. Su šiuo duomenų banku kiekvienas gali susipažinti jau minėtoje interneto svetainėje „Labdara-parama“ http://www.labdara-parama.lt
 
Ką reikės daryti tuo atveju, jei norėsime paremti ne vieną, o kelias visuomenei naudingą darbą dirbančias organizacijas?
 
Minėtus 2 proc. pajamų mokesčio kiekvienas asmuo galės dalinti ir į kelias dalis, bet ne mažesnes kaip 0,5 proc. Paramos gavėjams nebus pervedamos sumos mažesnės kaip 10 Lt.
 
Kokia tvarka mokesčių mokėtojų valia dalis jų (2 proc.) pajamų mokesčio pateks į visuomeninių ir biudžetinių organizacijų einamąsias sąskaitas?
 
Mokesčio administratorius, gavęs nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą, atitinkama tvarka šį prašymą užregistruos, išnagrinės, ar prašyme pateikti visi pagal nustatytą tvarką reikalaujami duomenys. Jei kurių nors reikalingų duomenų prašyme pateikta nebus, prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas bus apie tai informuotas ir jis turės teisę iki einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos duomenis patikslinti.
Visas pinigų sumas, kurias mokesčių mokėtojų valia iš jo 2 proc. bendros pajamų mokesčio sumos bus skirtos konkrečioms visuomeninėms ir biudžetinėms organizacijoms, į šių organizacijų einamąsias sąskaitas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka bus pervestos ne vėliau kaip iki prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.
 
Ar paramos gavėjas turės galimybę sužinoti, kas konkrečiai jį parėmė tais 0,5-2 proc. savo sumokėto pajamų mokesčio?
 
Informacija apie tai, kas, kiek ir kokiai organizacijai pajamų mokesčio paskyrė, bus žinoma tik mokesčio administratoriui (ši informacija bus konfidenciali). Paramos gavėją pasieks informacija tik apie mokesčių mokėtojų jam skirtą pajamų mokesčio dalies bendrą sumą.
Išsamiau šia tema galima pasidomėti Apskričių mokesčių inspekcijų švietimo ir konsultavimo skyriuose, leidinyje http://www.vmi.lt
 
INFORMACIJA GYVENTOJAMS
 
Jei jūs nuo 0,5 iki 2 proc. savo pajamų mokesčio norite skirti žemaičių kultūros-švietimo organizacijoms, pildydami metinę deklaraciją už gautas pajamas, mokesčio administratoriui galite nurodyti minėtas lėšas paskirti šioms visuomeninėms organizacijoms:
 
· Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų rėmimo fondui;
· Akademinio žemaičių jaunimo korporacijai „Samogitia“
· Žemaičių kultūros draugijai;
· Žemaičių akademijai;
· Šatrijos Raganos bendrijai.
 
Išsamesnė informacija apie pagrindines žemaičių kultūros, švietimo visuomenines organizacijas
 
 
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS, AKADEMINIO JAUNIMO IR VAIKŲ PARAMOS FONDAS (ŽEMAIČIŲ KULTŪROS FONDAS)
 
Adresas: Vilniaus g. 22, LT-2015 Vilnius. Identifikavimo kodas: 9203467. Registravimo Nr. 23. Registravimo data 1998 m. gegužės 28 d. Einamosios sąskaitos Nr. 1704748, valiutinės sąskaitos Nr. 57089794 AB Vilniaus bankas Vilniaus skyriuje. Banko kodas 260101777. Tel./faksas +370 5 2619670. El. p. .
Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų paramos fondo valdybos pirmininkė - Vilniaus universiteto profesorė literatūrologė Viktorija DaujotytĖ.
Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų paramos fondas kaupia labdarai ir paramai gautas lėšas, kurios skirtos mokslo, kultūros, švietimo, meno, socialinės globos ir rūpybos sritims. Skirstant Fondo sukauptas lėšas prioritetai taikomi: mokslo siekiančių, gabių perspektyvių, kultūros, meno srityse pasižymėjusių žemaičių krašto vaikų ir jaunimo, kuriam reikalinga socialinė parama, rėmimui, žemaičių visuomeninių organizacijų istorijos, kultūros, edukacinių, memorialinių, leidybos programų, kurių tikslas - šviesti Žemaitijos krašto žmones, puoselėti ir kelti krašto kultūrą, populiarinti ją pasaulyje, rėmimui.
 
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJA
 
Adresas: Muziejaus g. 31, Telšiai. Identifikavimo kodas: 9191457. Registravimo Nr. 14-V. Registravimo data 1996 m. sausio 30 d. Tel.: 8 686 51111, +350 44 70282.
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. 700432 Žemės ūkio banko Telšių skyriuje. Banko kodas 260101428.
Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas - Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius Stasys Kasparavičius.
Žemaičių kultūros draugija vienija Žemaitijoje gyvenančius, iš Žemaitijos kilusius ar Žemaitija besidominčius žmones. Svarbiausias jos tikslas - kelti šio krašto gyventojų kultūrą, istorinę savimonę, stiprinti Lietuvos valstybę.
 
AKADEMINIO ŽEMAIČIŲ JAUNIMO KORPORACIJA „SAMOGITIA“
 
Adresas: Vilniaus g. 22 LT-2015 Vilnius. Identifikavimo kodas 9193589. Registravimo Nr. 559-V. Registravimo data 1996 m. gruodžio 24 d. Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. 1700404. LŽŪB Vilniaus skyriuje. Banko kodas 260101424. Tel./faksas +370 5 2619670, tel. 8 686 55373. El. p. .
 
Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ (AŽJK) pirmininkė - Lietuvos muzikos akademijos doktorantė, etnomuzikologė Loreta Mukaitė.
AŽJK „Samogitia“ vienija akademinį žemaičių jaunimą bei asmenis, besirūpinančius jaunimo švietimu ir ugdymu. Korporacija siekia sudaryti geresnes sąlygas mokytis ir bendrauti Žemaitijos krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu besidomintiems ir tą paveldą puoselėjantiems, populiarinantiems jauniems žmonėms, skatinti akademinį ir kitą jaunimą giliau studijuoti Žemaitijos krašto praeitį ir dabartį, užsienio šalių kraštų (etninių regionų) kultūrinio judėjimo tradicijas ir pasiekimus, populiarinti jų patirtį Lietuvoje, dalyvauti tarptautiniame jaunimo kultūriniame ir akademiniame judėjime, ugdyti būsimuosius žemaičių krašto tyrinėtojus ir mokslininkus, visuomenės veikėjus, stiprinti nepriklausomą ir vieningą Lietuvos valstybę.
 
ŽEMAIČIŲ AKADEMIJA
 
Adresas: Maironio g. 6, LT-2600 Vilnius. Tel.: +370 5 2105433, 8 698 12801.
Identifikavimo kodas: 9191309. Registracijos Nr. 135-V. Įregistravimo data 1995 12 18. Einamosios sąskaitos Nr. 10002455906 Hansa banko Vilniaus skyriuje. 
Žemaičių akademijos rektorius - Vilniaus dailės akademijos prorektorius, istorikas Adomas Butrimas.
Žemaičių akademija buria Žemaitijos krašto tyrinėtojus, besidominčius šio krašto istorija ir kultūra, šiandien vykstančiais procesais ir besirūpinančius šio regiono savitumo išsaugojimu. Bendradarbiaujant su Žemaičių kultūros draugija ir Vilniaus dailės akademija, rengiamos mokslinės ekspedicijos, tradicinės vasaros konferencijos, leidžiama knygų „Žemaičių praeitis“ serija ir kiti leidiniai Žemaitijos istorijos ir kultūros temomis.
 
ŠATRIJOS RAGANOS BENDRIJA
 
Adresas: Didžioji g. 4, LT-2001 Vilnius. Identifikavimo kodas 9195725. Įregistravimo data 1998 m. birželio 8 d. Registravimo Nr. 71-V.
Einamosios sąskaitos Nr. 8700884 AB Vilniaus bankas Vilniaus skyriuje. Banko kodas 260101777. Tel. +370 5 2697097.
Šatrijos Raganos bendrijos pirmininkė - Lietuvos muzikos akademijos docentė, dainininkė Regina Maciūtė.
Šatrijos Raganos bendrijos svarbiausias tikslas - kelti Lietuvos gyventojų kultūrą, dvasingumą, literatūrinį, muzikinį išsilavinimą, plėtoti labdarą, puoselėti krikščioniškąją moralę.
Šatrijos Raganos bendrija telkia Šatrijos Raganos kūrybos gerbėjus, tyrinėtojus, kūrybinio palikimo populiarintojus, literatūrinių ir dvasinių idealų puoselėtojus, kitus meno, mokslo ir kultūros žmones, kuriems artimi Šatrijos Raganos kūrybos, gyvenimo idealai ir kurie rūpinasi tų idealų gaivinimu dabartiniame gyvenime, propaguoja lietuvių literatūrą, meną, kultūrą Lietuvoje ir užsienio šalyse.
Bendrija rūpinasi Šatrijos Raganos literatūrinio palikimo puoselėjimu, jos kūrinių leidyba, atminimo įamžinimu.
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2004.04.26 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija