Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIJOS RAŠYTOJAI, LITERATŪROLOGAI, VERTĖJAI, 
KNYGŲ LEIDĖJAI. AKMENĖS RAJONAS

Sudarė Mukienė Danutė ir 
Akmenės savivaldybės viešoji biblioteka

Vytautas Almanis. Miškininkas, literatas. Gimė 1936 m. rugpjūčio 8 d. Viešučių kaime (Akmenės r.). Išleido 5 knygas.
Vincas Augustinavičius. Australijos lietuvių spaudos darbuotojas ir visuomenės veikėjas. Gimė 1920 m. birželio 21 d. Dusų kaime, Papilės sen., Akmenės r.
Gabrielius Beržanskis. Knygų rengėjas spaudai. Gimė apie 1835 m., greičiausiai Viekšnių apylinkėse, mirė 1888 m. gegužės 5 d. Agluonoje (Latvija).
Mykolas Biržiška. Lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1882 m. rugpjūčio 24 d. Viekšniuose. Mokėsi Peterburge. Nuo 1915 m. aktyviai įsitraukė į lietuvių, besirūpinančių Lietuvos nepriklausomybės atstatymu, veiklą. Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, 1918 m. M. Šleževičiaus kabineto švietimo ministras, 1919-1921 metais redagavo įvairius lietuvių leidinius, ėjusius lenkų kalba, bendradarbiavo ir kitoje spaudoje, dirbo Lietuvių mokslo draugijoje. Boikotavo Želigovskio seimo rinkimus. 1922 m. M. Biržiška profesoriavo Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, 1926-1927 m. buvo šio universiteto rektorius, 1939-1943 m. dirbo rektoriumi ir profesoriavo Vilniaus universitete. Svarbiausios M. Biržiškos spaudai parengtos ir išleistos knygos: „Senasis Vilniaus universitetas”, „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose”, „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos”. 1944 m. M. Biržiška emigravo į užsienį. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Mirė 1962 m. rugpjūčio 24 d. Los Andžele.
Vaclovas Biržiška. Bibliografas, kultūros istorikas, profesorius. Gimė 1884 m. gruodžio 2 d. Viekšniuose. Teisės specialistas. 1923-1944 m. V. Biržiška buvo VDU, 1940-1941 m. – Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius. 1924-1939 m. išleido penkis „Lietuvos bibliografijos” tomus, kurie apima 1547-1910 metų lietuvišką spaudą ir dalį lituanistikos. V. Biržiška buvo ir „Lietuviškosios enciklopedijos”, 1931-1944 metais išleistos lietuvių kalba (išėjo 9 tomai), atsakingasis redaktorius. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 metų gyveno JAV. Gyvendamas Amerikoje daug dirbo leisdamas Bostone spausdintą „Lietuvių enciklopediją”, kurios išėjo 35 pagrindiniai ir du papildomi tomai. V. Biržiška buvo šios enciklopedijos pirmųjų trijų tomų vyriausiasis redaktorius. Didžiausias jo darbas emigracijoje – spaudai parengtos trys „Aleksandryno” dalys. Šios knygos žinomos ir „Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos” vardu. Vaclovas Biržiška mirė 1952 m. sausio 2 d. JAV, Voterberio mieste.
Viktoras Biržiška. Profesorius, visuomenės veikėjas, matematikas. Gimė 1886 m. vasario 23 d. Viekšniuose. Mokėsi Šiauliuose, Peterburge. 1920 m. buvo išrinktas Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto nariu. 1922 m., atidarius Lietuvos universitetą, tapo jo docentu. Nuo 1928 m. buvo šio universiteto profesorius. 1940-1943 m. Viktoras Biržiška profesoriavo Vilniaus universitete. Į užsienį emigravo 1944 m. Nuo 1950 m. gyveno JAV. Leidžiant „Lietuvių enciklopediją” redagavo matematikos skyrių. Daug savo straipsnių yra paskelbęs Lietuvos ir užsienio spaudoje. Mirė V. Biržiška 1964 m. sausio 27 d. JAV Čikagoje.
Vladislovas Blinstrubas. Poetas. Gimė 1939 m. spalio 25 d. Telšiuose. Išleido eil. rinkinius (1990,1991,1992 (2 kn.)1993, 1995, 1996, 2000 ), filosofinių maksimų rinkinį (1997).
Stasius Būdavas. Prozininkas, kunigas. Gimė 1908 m. kovo 18 d. Papilėje (Akmenės r.). Mokėsi Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Išleido keletą romanų, apsakymų rinkinių: „Širdys ir gėlės” (1932), „Mokytojas Banaitis” (1935), „Loreta” (1936), „Sala” (1939), „Varpai skamba” (1952), „Uždraustas stebuklas” (1954), „Rūsti siena” (1959) . Mirė 1966 m. rugsėjo 9 d. Nort Palm Biče. Palaidotas Majamyje (Floridos valstija).
Aleksandras Burba. Kunigas, rašytojas, publicistas. Gimė 1854 m. Kruopių valsčiuje (Akmenės r.). Mirė 1898 m. Plimute ( JAV ).
Simonas Daukantas. Istorikas, literatas, švietėjas. Gimė 1793 m. Nuo 1861 m. gyveno Papilėje. Mirė 1864 m., palaidotas Papilėje (Akmenės r.)
Vladas Dargis. Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos žurnalistas ir spaudos darbuotojas. Gimė 1926 m. liepos 2 d. Akmenės rajone Pakempinių kaime.
Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė. Viena iš Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjusių seserų. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 Paragiuose (Akmenės r.), mirė 1926 m. kovo 14 d. tėviškėje, palaidota Tryškiuose (Telšių r.). Labiausiai ją išgarsino kūriniai „Klaida”, „Ir pražuvo kaip sapnas”, „Motulė paviliojo”.
Liudvikas Jakavičius. Spaudos darbuotojas, leidėjas, memuaristas. Gimė 1871 m. Akmenėje, mirė 1941 m. rugpjūčio 20 d. Anykščiuose.
Rima Jakutytė. Žurnalistė. Gimė 1950 m. birželio 18 d. Akmenės r. Kruopių kaime.
Jonas Januitis. Žurnalistas, buvęs Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pirmininkas, kultūros veikėjas. Gimė 1925 m. lapkričio 24 d. Akmenės r. Kivylių kaime.
Kalikstas Kasakauskas. Bažnytinių ir pasaulietinių raštų autorius, lietuvių kalbos gramatikos kūrėjas. Gimė 1792 m. Šilalės parapijoje. Nuo 1836 m. kunigavo Akmenėje. Mirė 1866 m. gegužės 25 d. Akmenėje.
Zigmas Kupstys (slp. Žirgelis). Poetas. Gimė 1924 m. gegužės 16 d. Pelokelėje (Akmenės r.).
Ona Labanauskaitė. Visuomenės veikėja, lietuvių ir išeivijos spaudos darbuotoja. Gimė 1901 m. Akmenės r. Dovydžių kaime. Mirė 1993 m. Putname (JAV).
Romualdas Lukinskas. Prozininkas. Gimė 1911 m. liepos 16 d. Akmenėje. Mirė 1964 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje.
Vincas Maciūnas. Literatūros tyrinėtojas. Gimė 1909 m. liepos 18 d. Papilėje (Akmenės r.).
Pranas Mališauskas. Literatas, vertėjas, knygų leidėjas. Gimė apie 1875 m. Papilėje. Mirė po 1918 m. Bostone (JAV).
Stasė Lastauskaitė-Matulienė. Prozininkė. Gimė 1910 m. rugpjūčio 2 d. Vilniuje. Mokėsi namuose. Augo Paragiuose (Akmenės r.), nuo 1932 m. gyveno Kaune. Išleido romaną „Prie nykstančių gairių” (1939), parašė romanus „Po vienu dangumi”, „Mirgančios žvaigždės”. Apsakymus skelbė spaudoje. Iš lenkų kalbos išvertė savo motinos M. Lastauskienės kūrinių.
Antanas Mockus. Tautosakininkas. Gimė 1918 m. rugsėjo 7 d. Kriokliuose (Akmenės r.). rengė spaudai A. Juškos „Lietuviškas dainas” (t. I-III, 1954), dalyvavo rengiant „Lietuvių tautosakos apybraižą” (1963), paskelbė straipsnių tautosakos, pedagogikos temomis. Mirė 1995 m. vasario 21 d. Vilniuje.
Antanas Montvydas. Literatas. Gimė 1886 m. liepos 21 d. Papilės apylinkėse (Akmenės r.). Nuo 1907 m. gyveno JAV. Pirmasis „Laisvės” redaktorius.
Alfonsas Navickas. Poetas. Gimė 1936 m. kovo 19 d. Sablauskiuose (Akmenės r.). Poezijos knygos: „Vieversio namai” (1990), „Dūzgia vėjo akmuo” (1977). Paskelbė leidinių vaikams.
Otonas Praniauskas. Knygų rengėjas spaudai. Gimė 1818 m. Kapėnuose (Akmenės r.), mirė 1878 m. lapkričio 23 d. Sankt Peterburge.
Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (slapyv. Lazdynų Pelėda, kuriuo pasirašinėjo kartu su seserimi Marija Ivanauskaite-Lastauskiene). Rašytoja. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Tryškių valsčiaus Paragių k. (Akmenės r.), mirė ten pat 1926 m. kovo 14 d.
Karolis Račkauskas-Vairas. Poetas. Gimė 1882 m. lapkričio 16 Šiaudinėje (Akmenės r.), mirė 1970 m. balandžio 3 d. Kaune.
Merkelis Račkauskas. Literatūros tyrinėtojas, vertėjas. Gimė 1885 m. sausio 18 d. Šiaudinėje (Akmenės r.), mirė 1968 m. sausio 7 d. Kaune. Palaidotas Vilniuje.
Ona Šimaitė. Bibliotekininkė. Gimė 1895 m. sausio 6 d. Akmenėje. Mirė 1970 m. prie Paryžiaus.
Giršas Rutenbergas. Teisininkas, spaudos darbuotojas. Gimė 1901 m. Papilėje ( Akmenės r.). Po 1941 m. Dachau konclageryje.
Apolinaras Sinkevičius. Žurnalistas. Gimė 1935 m. birželio 14 d. Papilėje (Akmenės r.).
Vanda Daugirdaitė- Sruogienė. Istorikė. Gimė 1899 m. rugpjūčio 16 d. Būgiuose, Viekšnių seniūnija. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Mirė 1997 m. vasario 10 d. Čikagoje ( JAV ).
Vincas Stulpinas. Visuomenės veikėjas, pagalbos, nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai, organizatorius, spaudos darbuotojas. Gimė 1888 m. Akmenės r. Pagamės kaime. Mirė 1961m. Čikagoje ( JAV ).

 


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija