Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIJOS RAŠYTOJAI, LITERATŪROLOGAI, VERTĖJAI, 
KNYGŲ LEIDĖJAI. PLUNGĖS RAJONAS IR RIETAVO SAVIVALDYBĖ

Sudarė Mukienė Danutė ir 
Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Povilas Abelkis. Prozininkas, leidėjas. Gimė 1906 m. Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.), mirė 1957 m. rugpjūčio 7 d. Čikagoje (JAV).

Benediktas Andriuška. Prozininkas, knygų rengėjas spaudai, kunigas. Gimė 1884 m. kovo 30 d. Vilkaičiuose (Plungės r.), mirė 1951 m. vasario 6 d. Čeliabinsko srityje.

Stasys Anglickas. Rašytojas, vertėjas, pedagogas. Gimė 1905 m. gruodžio 22 d. Bernotave (Plungės r.). Baigė Kauno universitetą. Išleido eilėraščių rinkinius „Žingsniai prie sfinkso” (1931), „Kraujo auka” (1934), „Nusileisk, gražioji saule” (1980) ir kt. Kūrė žemaitiškus eilėraščius. Parengė ir išleido „Žemaičių” kūrybos antologiją (1938). Paskutiniais metais rašė ir proza – išleido autobiografinio romano „Čiupikai” I dalį. Mirė 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje. 1996 m. išleista knyga apie S. Anglicką ir jo kūrybą „Ir aš esu” (sudarė Danutė Ramonaitė-Mukienė).

Julius Anusavičius. Poetas. Gimė 1825 m. balandžio 24 d. Smilgiuose, mirė 1907 m. vasario 26 d. Daniūnuose, palaidotas Daumėnuose (Biržų r.).

Banguolis Balaševičius. Prozininkas, vertėjas. Gimė 1944 m. rugpjūčio 13 d. Alsėdžiuose, Plungės r. Studijavo Maskvoje. Dirbo „Vagos” leidykloje. Išleido fantastinių apysakų ir apsakymų knygų: „Agentas ir robotas” (1973), „Žemiškos istorijos” (1979), „Mes – ne robotai” (1983), „Už laiko upės” (1986), vertė į rusų kalbą daugelio lietuvių rašytojų kūrinius, paskelbė mokslo populiarinimo darbų.

Leonas Brazdeikis. Poetas, pedagogas. Gimė 1924 m. Žemaičių Kalvarijoje (Plungės r.). Mirė 1993 m. Kaune.

Edardas Cinzas (tikr. – Čiužas). Rašytojas. Gimė 1924 m. balandžio 14 d. Rietave, mirė 1996 m. Belgijoje. Į Vakarus pasitraukė 1944 m. Nuo 1947 m. gyveno Belgijoje. Žymiausi jo kūriniai: novelių romanas „Brolio Mykolo gatvė” (1972), „Raudonojo arklio vasara” (1975), „Mona” (1981), „Švento Petro šunynas” (1984). Mirė 1996 m. sausio 20 d. Briuselyje, palaidotas tėviškėje.

Juozapas Čiulda. Kalbininkas, poetas. Gimė 1796 m. rugsėjo 22 d. Jovaišiškėje (Plungės r.). Mirė 1861 m. birželio 11 d. Sarijoje (Baltarusija).

Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė. Rašytoja. Gimė 1885 m. kovo 13 d. Joniškyje, mirė 1958 m. gruodžio 1 d. Kaune. Mokėsi Rygoje, Krokuvoje. 1909 m. sausio 1 d. ištekėjo už M. K. Čiurlionio. Dirbo pedagoginį darbą, 1930-1936 m. buvo Lietuvos skaučių vadė. Savo kūrybą pradėjo skelbti 1905 m. Periodinėje spaudoje publikuota nemažai jos straipsnių visuomeninio, kultūrinio ir literatūrinio gyvenimo klausimais. Yra parašiusi nemažai scenos veikalų. S. Čiurlionienė-Kymantaitė ilgą laiką gyveno Žemaitijoje, labai mėgo šį kraštą, jo žmones ir, neblogai mokėdama žemaičių kalbą, parašė keletą didelės meninės vertės prozos kūrinių žemaičių kalba. S. Kymantaitė-Čiurlionienė buvo Žemaičių rašytojų sambūrio narė.

Leopoldas Daukša. Vertėjas. Gimė 1914 m. lapkričio 8 d. Plungėje. Išvertė D. Merežkovskio, H. Velso, V. Hugo, A. Diuma, F. Kuperio ir kitų autorių kūrinių.

Aleksandras Dokšus. Prozininkas, pedagogas. Gimė 1927 m. vasario 28 d. Plungėje. Išleido romaną „Erškėčių taku” (1994).

Kazimieras Eitutavičius. Poetas, knygnešys. Gimė 1833 m. kovo 2 d. Vilkaičiuose Plungės r.), mirė 1906 m. Vorodzkove (Baltarusija).

Birutė Gedgaudaitė. Vertėja. Gimė 1946 m. liepos 22 d. Plateliuose.

Pranas Girdvainis. Prozininkas, poetas. Gimė apie 1820 m. Pažėrose (Plungės r.), mirė apie 1899 m. Daugpilyje ar Rygoje (Latvija).

Juozas Grušys (slapyv. – Žilvinis). Poetas. Gimė 1915 m. kovo 20 d. Juodeikiuose (Plungės r.).

Liudvikas Jakimavičius. Poetas, dramaturgas, kritikas. Gimė 1959 m. rigpjūčio 21 d. Kuliuose (Plungės r.). 1988-1990 metais buvo vienas iš „Sietyno” redaktorių, nuo 1998 m. dirba „7 meno dienų” redakcijoje. „Baltijos” televizijos scenaristas, daugelio pjesių autorius.

Rapolas Jasikevičius. Religinis rašytojas. Gimė 1801 m., greičiausiai Žemaitijoje, mirė 1879 m. rugpjūčio 28 d. Žemaičių Kalvarijoje.

Raimondas Jonutis. Poetas. Gimė 1955 m. spalio 29 d. Plungėje. Studijavo Vilniuje. Išleido poezijos rinkinius „Eilėraščiai” (1987) ir „Vėžių maras” (1990). Nužudytas 1996 m. liepos 11 d. Vilniuje, palaidotas gimtinėje.

Paulius Jurkus. Rašytojas, žurnalistas. Gimė 1916 m. liepos 29 d. Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Telšiuose, Vilniaus universitete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1950 metų pabaigos gyvena JAV. 1949-1950 metais buvo „Aidų”, 1951-1955 metais – „Ateities” žurnalų redaktorius, redagavo „Darbininką”. Savo kūrybą spausdina nuo 1937 m. Rašo noveles, romanus, poemas, eilėraščius. Paskelbė novelių ir legendų rinkinius „Pavasaris prie Varduvos” (1954), „Ant Vilnelės tilto” (1968), Romaną „Smilgaičių akvarelė” (1957), pasaką-poemą „Juodvarniai” (1975), parašė nemažai eilėraščių, atsiminimų ir kitų kūrinių. 1988 m. išrinktas LRD pirmininku.

Stefa Juršienė. Poetė, pedagogė. Gimė 1934 m. Alke (Plungės r.). Išleido eilėraščių rinkinius „Vakaro erškėtis” (1996), „Akimirkos paukštis” (1999).

Jonas Krizostomas Gintila. Hebraistas, bibliofilas, religinių raštų rengėjas spaudai. Gimė 1788 m. lapkričio 14 d. Gelindėnuose (Plungės r.), mirė 1857 m. rugpjūčio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės r.).

Alfredas Guščius. Kritikas. Gimė 1940 m. rugsėjo 13 d. Mardosuose (Plungės r.). Išleido kritikos knygas „Tiesės ir zigzagai” (1976), „Kintantis prozos pasaulis” (1985) ir kt. Straipsnius, recenzijas spausdina ir periodikoje.

Domas Kaunas. Knygotyrininkas, bibliografas, literatūros istorikas. Gimė 1949 m. balandžio 21 d. Šlepečiuose (Plungės r.).

Ignas Končius. Profesorius, etnografas, fizikas, muziejų kūrėjas. Gimė 1886 m. liepos 31 d. Žarėnų valsčiaus Purvaičių kaime, mirė 1975 m. vasario 19 d. JAV. Mokėsi Palangoje, Liepojoje, Petrapilyje. Fizikas, tačiau visą gyvenimą domėjosi Žemaičių krašto etnografija, kultūros praeitimi. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Išleido knygas „Žemaičio šnekos”, „Žemaičių kryžiai ir koplytėlės”. Paskelbta taip pat nemažai I. Končiaus mokslo ir kitų darbų.

Marytė Kontimaitė. Poetė, vertėja. Gimė 1947 m. vasario 9 d. Vilkaičiuose (Plungės r.). Išleido eilėraščių rinkinių: „Kristalų atskalos” (1971), „Dienų veidai” (1982), poemą „Mano vaikystės tėvynė” (1989), išvertė armėnų poezijos, sudarė lietuvišką antologiją „Akmuo ir šviesa” (1982) ir kt.

Bronė Lečaitė-Pažerienė. Dramaturgė. Gimė 1912 m. spalio 9 d. Labardžiuose (Plungės r.). Parašė nemažai pjesių, kurių dalis dar neišspausdintos dingo. Išleista knyga „Motina” (1940). Hitlerininkai sušaudė 1941 m. rugpjūčio 22 d. Žarėnuose (Telšių r.).

Juozas Mačernis. Pedagogas, žurnalistas, esperantininkas. Gimė 1891 m. sausio 22 d. Žemaičių Kalvarijos valsčiaus Šarnelės kaime. Mokėsi Palangoje, Liepojoje, Vokietijoje, Ženevoje, Vilniuje. 1925-1926 metais mokytojavo Telšiuose, įsteigė M. Valančiaus liaudies universitetą, kurį laiką redagavo „Žemaičių prietelių”, esperanto laikraštį „Litova Stelo”. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, po to išvyko gyventi į Argentiną. Daugiausia publikacijų yra paskelbęs esperanto klausimais.

Vytautas Mačernis. Poetas egzistencialistas. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Plungės rajono Šarnelės kaime, žuvo 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje. Mokėsi Kauno ir Vilniaus universitetuose, kur studijavo anglų kalbą ir literatūrą, filosofiją. Meniniu požiūriu vertingiausi jo poezijos ciklai „Vizijos”, „Metų sonetai”, „Žmogaus apnuoginta širdis”. Jis yra palikęs ir nemažai vertimų: R. Bernso, A. Bloko, Š. Bodlero, O. Milašiaus, F. Petrarkos eilėraščių. „Žemės” antologijos dalyvis. Kūrybai būdinga tragiška nuotaika ir kartu filosofinė rimtis. Stiprios vizijinės vaizduotės poetas, siekęs poetinių formų atnaujinimo.

Leonas Mantvydas. K. Sirvydo „Punktai sakymų” leidėjas. Gimė 1789 m. Žemaitijoje, greičiausiai Rietave. Mirė 1850 m. birželio 1 d. Sedoje (Mažeikių r.).

Adomas Mika. Spaudos darbuotojas, publicistas. Gimė 1888 m. sausio 13 Gečaičiuose (Plungės r.), mirė 1931 m. balandžio 23 d. tėviškėje.

Justinas Mikutis. Mąstytojas. Gimė 1922 m. balandžio 27 Šateikių Rūdaičiuose (Plungės r.), mirė 1988 m. birželio 2 d. Vilniuje. Yra palikęs eseistinio pobūdžio užrašų apie literatūrą, meną, dvasinę kultūrą.

Vytautas Norbutas. Prozininkas. Gimė 1939 m. gruodžio 24 d. Rietave. Išleido mokslo fantastikos knygų: apysaką „Nemirtingumo lygtis” (1970), apsakymų rinkinį „Skorpiono ženklas” (1972). Mirė 1991 m. balandžio 13 d. Kuktiškėse (Plungės r.).

Aleksandras Pakalniškis. Rašytojas, fizikas. Gimė 1910 m. kovo 26 d. Kėkštuose (Plungės r.). Mokėsi Plungės gimnazijoje, vėliau – Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1939 m. dirbo mokytoju. 1942 m. įsteigė ir vadovavo Plungės prekybos (vėliau – amatų) mokyklai. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir ten toliau dirbo mokytoju. Parašė ir išleido keletą atsiminimų knygų, etnografinių pasakojimų rinkinių.

Domininkas Pocius. Spaudos darbuotojas, švietėjas, knygų rengėjas spaudai. Gimė 1866 m. rugpjūčio 11 d. Kalakutiškėje (Plungės r.), mirė 1917 m. birželio 4 d. Žvingiuose (Šilalės r.), palaidotas Gaurėje (Tauragės r.).

Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė). Rašytoja ir pedagogė, aktyvi visuomenės veikėja. Gimė 1877 m. kovo 8 d. Telšių apskrities Medingėnų kaime, mirė 1930 m. liepos 24 d. Mažeikių apskrities Židikų kaime. Marijos tautiniam apsisprendimui didelę įtaką padarė Povilas Višinskis. Žymiausi jos kūriniai: apysakos „Sename dvare”, „Viktutė”, drama „Pančiai”. Ji atstovauja psichologiniam realizmui. Intymaus pasakojimo lietuvių literatūroje pradininkė, įtvirtinusi asmenybės saviraišką, moteriškąsias būties versijas, krikščioniškąsias vertybes, dienoraščio ir užrašų stilistiką.

Eleonora Ravickienė >

Janina Riškutė. Literatūros kritikė. Gimė 1950 m. birželio 26 d. Gaižupiuose (Plungės r.). Išleido monografinę apybraižą „Antanas Jonynas” (1998).

Juozas Tarvydas. Pedagogas, literatūros tyronėtojas, kritikas. Gimė 1900 m. sausio 18 d. Palioniškiuose (Plungės r.), mirė 1973 m. kovo 29 d. Kretingoje. Studijavo Kauno universitete, mokytojavo Plungėje, Rokiškyje, Kretingoje, Liškiavoje. 1951-1955 m. ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Paskelbė spaudai nemažai straipsnių bei recenzijų,  studiją apie Šatrijos Raganą (1931), pjesę „Per „Vaišvila, Žemaičių baudžiauninkų vadas” (1938).

Alfonsas Tekorius. Kalbininkas, vertėjas. Gimė 1934 m. balandžio 3 d. Medingėnuose (Plungės r.). 1959 m. baigė Vilniaus universitetą ir nuo 1971 m. jame dėstytojauja. Verčia mokslinę ir grožinę literatūrą iš vokiečių kalbos. 

Zenta Tenisonaitė-Helemans. Poetė. Gimė 1925 m. sausio 10 d. Stalge (Plungės r.). Gyvena Belgijoje. Išleido poezijos rinkinius „Pavasaris ir aš” (1973), „Šviesios iliuzijos” (1975), „Vieniši vėjo vaikai” (1979), išvertė į lietuvių kalbą flamandų rašytojų kūrinių ir į flamandų kalbą lietuvių rašytojų kūrybos.

Edvardas Vaitkus. Poetas. Gimė 1937 m. liepos 27 d. Rietave. Paskelbė feljetonų, humoreskų, epigramų, išleido parodijų rinkinius „Juokiasi puodas” (1978), „Miniatiūriniai monumentai” (1985).

Grigas Valančius. Kultūros tyrinėtojas. Gimė 1906 m. rugsėjo 21 d. Jazdauskiškiuose (Plungės r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau gyveno JAV. Paskelbė nemažai straipsnių, surinko ir išleido dviejų dalių knygą apie Motiejų Valančių – „Žemaičių Didysis” (1978). Mirė 1978 m. gegužės 11 d. Los Andžele (JAV).

Ignas Viržintas. Prozininkas. Gimė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Kadagynuose (Plungės r.). Knygos: „Ąžuolą kirs rytoj” (1995), „Sodžius be ramybės” (1997), „Susitikimas per Jonines” (1999).

Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė). Rašytoja. Lietuvių prozoje įtvirtino socialinį realizmą, tikrovišką vaizdavimo būdą, etniškumą (žemaitiškumą). Gimė 1845 m. birželio 4 d. Plungės valsčiaus Bukantės kaime, mirė 1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje. Savamokslė. Kūrybai paskatino Povilas Višinskis. Pirmąjį apsakymą „Piršlybos” parašė būdama apie penkiasdešimties metų. Iš viso parašė apie 150 apsakymų ir apysakų.

Stasys Žlibinas. Poetas, žurnalistas. Gimė 1936 m. liepos 2 d. Rietave. Paskelbė poezijos vaikams, parašė daug dainų tekstų, išleido jų rinkinį „Kur tas kelelis” (1984).

 


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
Tinklalapis atnaujintas 2005.11.19 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija