Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIJOS RAŠYTOJAI, LITERATŪROLOGAI, VERTĖJAI, 
KNYGŲ LEIDĖJAI. ŠILALĖS RAJONAS 

Sudarė Mukienė Danutė 

Vytautas Bakaitis. Poetas, vertėjas. Gimė 1940 m. gruodžio 26 d. Bitėnuose. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, nuo 1951 m. gyvena JAV.

Juozas Baltikauskas. Gimė 1902 m. gruodžio 1 d. Užjūryje (Šilalės r.). Prozininkas, pedagogas. Dirbo Žemaitijoje. Paskelbė apsakymų rinkinį jaunimui „Lauktuvės” (1935 m.). Mirė 1968 m. lapkričio 12 d. tėviškėje.

Antanas Beresnevičius. Knygų rengėjas spaudai. Gimė 1831 m. birželio 19 d. Ryške (Šilalės r.), mirė 1904 m. gegužės 23 d. Kaune.

Povilas Beresnevičius. Religinių raštų rengėjas spaudai. Gimė 1837 m. kovo 6 d. Ryške (Šilalės r.), mirė 1888 m. vasario 20 Plungėje.

Stanislovas Biržiškis. Poetas. Gimė 1900 m. lapkričio 19 d. Pailgotyje (Šilalės r.), mirė 1996 m. kovo 19 d. Kaune, palaidotas Kermėlavoje (Kauno r.).

Pranas Vytautas Būdvytis. Gimė 1900 m. spalio 15 d. Kalniškiuose (Šilalės r.). Poetas, vertėjas. Mokėsi Maskvoje, Kaune. Išleido kelis poezijos rinkinius: „Ištrėmimo kelias” (1922), „Klystantis lapas” (1923), „Ant marių krašto” (1925) ir kt. Išvertė G. Hauptmano, N. Ostrovskio, Ž. Verno kūrinių.

Norbertas Gedgaudas. Gimė 1824 m. birželio 7 d. Laukuvos valsčiaus Beržės kaime.
Mirė 1901 m. sausio 13 d. Plungėje. Kunigas, religinės literatūros leidėjas.

Norbertas Gedgaudas. Knygų rengėjas spaudai. Gimė 1824 m. birželio 19 d. Beržėje (Šilalės r.), mirė 1901 m. sausio 26 d. Plungėje.

Petras Gomaliauskis. Prozininkas. Gimė 1820 m. gruodžio 9 d. d. Paliepkalnyje, mirė 1868 m. rugpjūčio 15 d. Saločiuose (Pasvalio r.).

Laurynas Ivinskis. Pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėjas, liaudies švietėjas, literatas. Gimė 1810 m. rugpjūčio 15 d. Šilalės apylinkėse, mirė 1881 m. liepos 29 d. Palaidotas Kuršėnuose. Nuo 1841 m. įvairiose Lietuvos mokyklose dirbo mokytoju, 1845 m. prie Varnių knygyno įsteigė skaityklą. 1864-1866 m. Kaune dirbo lietuviškų raštų transkribavimo rusų rašmenimis (graždanka) komisijoje. Jo leisti kalendoriai populiarino mokslo žinias, teikė valstiečiams praktinių patarimų, populiarino grožinę literatūrą ir tautosaką. Jis taip pat rašė eilėraščius, vertė, parengė lenkų-lietuvių ir rusų-lietuvių kalbų žodynus, aprašinėjo Lietuvos augalus, kūrė lietuviškų augalų vardyną, sudarinėjo herbariumus, parengė grybų atlasą, parašė gamtos mokslo veikalą „Prigimtumenė” ir kita. 1960 m. Kuršėnuose L. Ivinskiui pastatytas paminklas (skulpt. Petras Aleksandravičius).

Angelė Jankauskytė. Poetė. Gimė 1952 m. balandžio 10 d. Didkiemyje (Šilalės rajonas). Išleido eilėraščių rinkinių: „Gėlė po delnu” (1985), „Žemės rūbais” (1991).

Kazimieras Jaunius. Kalbininkas, teologas. Gimė 1848 m. Kvėdarnos valsčiuje, mirė 1908 m. vasario 25 d. Kaune. Mokėsi Telšiuose, Kaune, Petrapilio dvasinėje akademijoje. Tyrinėjo lietuvių tarmes, baltų kalbų raidą. Žymiausias jo veikalas - „Lietuvių kalbos gramatika”, o žymiausias mokinys – Kazimieras Būga.

Leonas Jonikas. Spaudos darbuotojas, publicistas. Gimė 1891 m. balandžio 22 d. Apvaršuvoje (Šilalės r.). Nuo 1911 m. gyveno JAV. Mirė 1969 m. lapkričio 3 d. Čikagoje, palaikai palaidoti Laukuvoje (Šilalės r.).

Almis Jūragis. Poetas. Gimė 1917 m. spalio 11 d. Baltkalnyje (Šilalės r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Australijoje. Išleido eilėraščių rinkinį „Tolimieji miražai” (1964).

Marija Jurgelevičienė. Poetė. Gimė 1948 m. rugsėjo 22 d. Dirgėluose (Šilalės r.). Išleido poezijos rinkinį „Dvišalis eismas” (1987).

Jonas Kaminskas. Gimė 1929 m. vasario 28 d. Upynoje, Šilalės rajone. Literatūros tyrinėtojas, kritikas. Pomirtinis straipsnių rinkinys „Literatūros kryžkelėse” (1968). Mirė 1966 m. rugsėjo 20 d. Vilniuje, palaidotas tėviškėje.

Kalikstas Kasakauskas. Kalbininkas. Gimė apie 1792 metus Šilalės rajone, mirė 1886 m. gegužės 25 d. Akmenėje. Teologijos mokslų daktaras. Kunigavo Salantuose, Vilniuje, Kaltinėnuose, Akmenėje. Parašė gramatiką „Kalbrėda liežuvio žemaitiško” (1832 m. lenkiškai), kurioje pateikė bendras žemaičiams ir aukštaičiams lietuvių kalbos normas ir kt. Parašė keletą populiarių knygelių.

Juozas Kinderis. Poetas. Gimė 1930 m. lapkričio 19 d. Maldūnuose (Šilalės r.). Išleido eilėraščių knygą „Šaltoji žemė Vorkuta” (1991).

Audronė Kudulytė-Kairienė. Vertėja. Gimė 1953 m. birželio 19 d. Šiauliuose.

Jonas Lechavičius. Knygų rengėjas spaudai. Gimė 1819 m. vasario 21 d. Vankiuose (Šilalės r.), mirė 1861 m. gruodžio 20 d. Laukesoje (Zarasų r.).

Jurgis Lechavičius. Knygų rengėjas spaudai. Gimė 1820 m. balandžio 30 d. Kuodaičiuose (Šilalės r.), mirė po 1862 m., spėjama, kad Tomske.

Bonaventūra Miknevičius. Gimė 1767 m., mirė 1849 m. balandžio 26 d. Šilalėje. Kunigas, rašytojas, buvo spaudai parengęs žemaitišką Katekizmą.

Dionizas Poška. Rašytojas, XIX a. pradžios lituanistinio sąjūdžio dalyvis, vienas žymiausių to meto kultūros veikėjų. Gimė apie 1765 m. Mažeikių apskrities Lėlaičių kaime, mirė 1830 m. gegužės 12 d. Bijotuose, palaidotas Kaltinėnuose. Mokėsi Kražiuose. Raseinių apskrityje (Barzdžiuose), išskobtame ąžuole Baublyje įsteigė pirmąjį Žemaičiuose senienų muziejėlį. Svarbiausias D. Poškos veikalas – poema „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos”.

Jeronimas Kiprijonas Račkauskis. Rašytojas. Gimė 1825 m. gruodžio 21 d. Platustaliuose (Šilalės r.), mirė 1889 m. gruodžio 22 d. Kaune.

Stasys Raudonis. Poetas. Gimė 1896 m. kovo 16 d. Šilalės valsčiaus Neduojų kaime. Mirė 1935 m. Baltarusijoje.

Juozapas Rimavičius. Gimė 1814 m. rugsėjo 7 d. Laukuvos parapijos Virpilų kaime. Mirė 1901 m. balandžio 4 d. Pakruojo valsčiuje. Kunigas, poetas.

Vacys Rociūnas (Vaclovas Rocevičius). Gimė 1916 m. vasario 14 d. Laukuvoje. Prozininkas, spaudos darbuotojas.

Antanas Rubšys. Vertėjas. Gimė 1923 m. gruodžio 5 d. Bučiuose (Šilalės r.). Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos išvertė ST („Šventasis raštas”, 1998) ir nemažai kitų knygų.

Julius Savickis. Gimė 1904 m. gegužės 18 d. Maldūnuose (Šilalės r.). Poetas. Mirė 1977 m. rugpjūčio 1 d. Kaune. Eilėraščių rinkinys „Nakties žaislai” (1933).

Pranciškus Serafinas. Literatas. Gimė 1871 m. spalio 17 d. Kvėdarnoje (Šilalės r.), mirė 1920 m. gruodžio 3 d. Vilks bare (JAV).

Stasys Skrodenis. Tautosakininkas, vertėjas. Gimė 1938 m. sausio 16 d. Padvariuose (Šilalės r.). Paskelbė straipsnių, studijų tautosakos, literatūros temomis, išvertė suomių, estų rašytojų kūrinių.

Juozas Stanišauskas. Poetas, vertėjas. Gimė 1899 m. sausio 11 d. Kvėdarnoje. Mirė 1978 m. vasario 1 d. Kaune.

Pranciškus Stanskis. Gimė 1815 m. Kvėdarnos valsčiuje, Bilionyse. Mirė 1905 m. sausio 3 d. Pakruojo valsčiuje. Kunigas, švietėjas, poetas.

Antanas Sugintas. Gimė 1890 m. gruodžio 19 d. Laukuvos valsčiaus Stungaičių kaime. Advokatas, politikas, žurnalistas.

Leonardas Šimutis. Poetas. Gimė 1892 m. lapkričio 6 d. Šėrikuose (Šilalės r.), mirė 1975 m. balandžio 17 d. Čikagoje (JAV).

Joana Tamašauskaitė-Ragauskienė (slapyv. – Lakštutė). Gimė 1888 m. birželio 5 d. Upynos valsčiaus Petkalnio kaime. Mirė 1961 m. liepos 12 d. Utenoje. Poetė, tautosakininkė.
Sonė Tomarienė-Pipiraitė. Gimė 1913 m. rugsėjo 1 d. Pajūralyje (Šilalės r.). Prozininkė, poetė, spaudos bendradarbė. 1939 m. išvyko į JAV ir ten liko gyventi. Išleido keliolika prozos ir poezijos knygų vaikams, bendradarbiavo išeivijos spaudoje.

Joana Tamašauskaitė-Ragauskienė (slpyv. – Lakštutė). Poetė, tautosakos rinkėja. Gimė 1888 m. birželio 5 d. Petkalnyje (Šilalės r.), mirė 1961 m. rugpjūčio 12 d. Utenoje.

Elena Tumienė-Valiūtė. Rašytoja, pedagogė, filosofijos mokslų daktarė. Gimė 1920 m. kovo 16 d. Šilalėje. Studijavo Vilniuje ir Vokietijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV. Parašė literatūros tyrinėjimo studijų: „Moterys T. S. Elioto poezijoje ir dramoje” (1958), „L. Tolstojaus ir R. Rolano literatūrinė giminystė” (1964) ir kt. Išleido poezijos knygą „Karaliai ir šventieji” (1957). Mirė 1994 m. spalio 22 d. Alamosoje (JAV).

Norbertas Vėlius. Tautosakininkas, mitologas. Gimė 1938 m. sausio 1 d. Gulbėse (Šilalės r.). Parengė tautosakos leidinių: „Laumių dovanos” (1979), „Senelių pasakos” (1973), „Oi tu kregždele” (1974), išleido studijas „Mitinės lietuvių sakmių būtybės” (1977), „Senovės baltų pasaulėžiūra” (1983), „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis” (1987) ir kt. Yra užrašęs kelias dešimtis tūkstančių kūrinių, kartu su kitais autoriais sudaręs ir išleidęs daugelį lietuvių kultūrai reikšmingų kitų knygų. Mirė 1996 m. birželio 23 d. Vilniuje.

Teresė Ūksienė-Rubšytė. Poetė, pedagogė. Gimė 1931 m. birželio 14 d. Laukuvos valsčiaus Bučių kaime.


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija