Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIŲ AKADEMIJA

Žemaičių akademijos rektorius dr. Adomas ButrimasRektorius Adomas Butrimas. Atsakingasis direktorius Šverebas Povilas. Identifikavimo numeris (kodas) 9191309. Adresas: Maironio g. 6, Vilnius. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT867300010002455906.
 
Vienintelė visuomeninė organizacija Lietuvoje, vienijanti mokslininkus ir kultūros darbuotojus, kurie tyrinėja Žemaitijos krašto istoriją, kultūrą ir dabartį                                    
 
Pagrindinės akademijos veiklos formos:
1. Ekspedicijos;
2. Mokslinės konferencijos;
3. Knygų leidyba.
Akademijos reprezentacinis leidinys ­ tęstinė knygų serija „Žemaičių praeitis“. 
Žemaičių akademijos adresas:
Maironio g. 6, LT-2600, Vilnius.
Tel.: (8-22)620025, 424444. Faksas: (8-22)619966.
Žemaičių akademijos vadovas-rektorius ­ dr. Adomas Butrimas

Išsamiau apie Žemaičių akademiją
Žemaičių akademija ­ savarankiška visuomeninė organizacija. Ji bendradarbiauja ir su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, įstaigomis, besirūpinančiomis Žemaitijos krašto istorijos, kultūros bei šiandien vykstančių procesų tyrinėjimu, regiono savitumo išsaugojimu.
Akademijos veiklos pradžia simboliškai galima laikyti 1987 metais Varniuose įvykusią mokslinę konferenciją, skirtą regiono istorijos klausimams. (Vėliau šios konferencijos tapo tradicinėmis ir jas imta rengti kasmet.)
Pagrindinis konferencijų organizatorius buvo iš Telšių kilęs istorikas Adomas Butrimas.
Šie renginiai iš karto patraukė Žemaitijos kultūra, istorija besidominčių ir šį kraštą tyrinėjančių žmonių dėmesį, tapo savotiška jų mokymo forma ­ akademija.ŽA konferencijoje Pavandenėje (ant Moteraičio kalno). 1996 m.
Iš pradžių  šios konferencijos dažniausiai vykdavo vasarą, todėl buvo pavadintos Žemaičių vasaros akademijomis.
Pirmaisiais metais konferencijas istorikai organizuodavo kartu su Žemaičių kultūros draugija (toliau ­ ŽKD), tačiau, plečiantis ŽKD veiklai, ryškėjant atskirų draugijos narių grupių interesams, buvo nutarta diferencijuoti draugijos veiklą ir įkurti atskirą visuomeninę organizaciją ­ Žemaičių akademiją, kuri burtų intelektualus, rūpintųsi vasaros ir kitų mokslinių konferencijų, mokslinių ir kompleksinių ekspedicijų organizavimu Žemaitijoje.
Žemaičių akademija ­ oficialiai buvo įkurta 1994 metų liepos mėn. pabaigoje Varniuose vykusioje mokslinėje konferencijoje.
Lietuvos Teisingumo ministerijoje Žemaičių akademija oficialiai užregistruota 1996 m. pradžioje. Akademijos steigiamajame susirinkime jos rektoriumi išrinktas tuo metu Lietuvos Dailės akademijoje prorektoriumi dirbęs istorikas A. Butrimas. 
Aktyviausi Žemaičių akademijos nariai ­ profesoriai Iš kairės: ŽA rektorius A. Butrimas ir prof. V. Daujotas Viktorija Daujotytė ir Juozas Girdzijauskas, dr. Vacys Vaivada, istorikas Povilas Šverebas, žurnalistė Danutė Mukienė ir daugelis kitų Žemaitijos tyrinėjimu ir jos žmonių švietimu besirūpinančių įvairių sričių specialistų.
Pirmaisiais metais, stiprinant ir plėtojant Žemaičių akademijos veiklą, akademija didelės paramos sulaukė iš Lietuvos Kultūros ministerijos, buvusio kultūros viceministro Vytauto Balčiūno, Atviros Lietuvos fondo.
Akademija glaudžiai bendradarbiauja su ŽKD. Kartu leidžiama"Žemaičių praeities" knygų serija,"Žemaičių žemės" žurnalas, kiti leidiniai, sudaromos bendros edukacinės ir kultūrinės veiklos programos, organizuojamos mokslinės konferencijos.
Paskutiniaisiais metais ypač palankaus visuomenės vertinimo susilaukė konferencijos, vykusios Varniuose. Viena iš jų (1993 m.) buvo skirta S. Daukanto 200 metų sukakčiai, antrojoje (1994 m.) kalbėta apie Varnius kaip kultūros miestą. Dvi konferencijos organizuotos Mažeikių rajone. Pirmoji (1995 m.) buvo skirta Sedos parapijos istorijai ir jos dailės paminklams, antroji (1997 m.) ­ Renavo dvarui, parapijos istorijai. 1995 m. rudenį Telšiuose ir Varniuose suorganizuota mokslinė konferencija, skirta M. Daukšos"Katekizmo" išleidimo 400 metų sukakčiai. 1996 m. vasaros konferencijos pirmoji diena vyko Pavandenėje ir buvo skirta šio miestelio istorijai, o antrąją dieną konferencijos dalyviai persikėlė į Plungę, Žemaičių dailės muziejų, kur 110-ųjų gimimo metinių proga buvo prisimintas iškilus žemaitis etnografas Ignas Končius. Tų pačių metų rudenį istoriko, Žemaičių akademijos nario Vacio Vaivados rūpesčiu organizuota mokslinė konferencija Telšiuose, kuri buvo skirta Telšių vyskupystės įkūrimo 60-ies metų sukakčiai.
Tų pačių metų rudenį istoriko, Žemaičių akademijos nario Vacio Vaivados rūpesčiu organizuota mokslinė konferencija Telšiuose, kuri buvo skirta Telšių vyskupystės įkūrimo 60-ies metų sukakčiai. Tą patį rudenį akademijos narės Danutės Mukienės rūpesčiu Šiauliuose ir Kuršėnuose suorganizuotoje konferencijoje analizuotas prieš 60 metų savo veiklą pradėjusio Žemaičių rašytojų sambūrio vaidmuo Žemaitijos ir visos Lietuvos kultūriniame gyvenime. 1998 m. vasaros konferenciją numatyta surengti Plateliuose. ŽA konferencijoje Renave. 1997 m.
Organizuojant mokslines ekspedicijas, Žemaičių akademijai talkina Vilniaus Dailės akademija, Lietuvos istorijos institutas.
Viena iš pagrindinių akademijos veiklos krypčių ­ knygų apie Žemaitijos istoriją leidyba.
Nuo 1990 m. leidžiama knygų serija „Žemaičių praeitis“. Joje publikuojami akademijos konferencijose perskaityti pranešimai, kita įdomi, didelę išliekamąją vertę turinti medžiaga apie Žemaitiją. Trys knygos skirtos atskiriems Žemaitijos miesteliams: Varniams ir Pavandenei (1996 m.) bei Sedai (1997 m.). Kaupiama Žemaičių akademijos biblioteka, ekspedicijų metu surinkta medžiaga. Rengiamos publikacijos, skirtos žymių žemaičių ir kitų asmenų, daug nusipelniusių Žemaitijos kultūrai, publikacijos.

 

Spaudai parengė Ramunė Lenkimaitė
Nuotraukos Sigito Varno

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.08.03 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija