Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA” ŠIANDIEN
 
Stasys Kasparavičius
 
Senasis Žemaičių muziejaus „Alka” pastatas Telšiuose iškilo dar prieškario metais. Per tą laiką labai išsiplėtė muziejaus fondai, pasikeitė ekspozicijų turinys ir apimtys, todėl paskutiniais dešimtmečiais muziejaus patalpos vis labiau ėmė nebeatitikti esamų poreikių, juo labiau, kad, gelbstint nuo drėgmės muziejuje sukauptas vertybes, dalį ekspozicijoms skirtų kambarių teko atiduoti fondų saugykloms. Ilgą laiką buvo dirbama ir tokiomis sąlygomis. Neturėdami galimybių rengti dideles kilnojamas ekspozicijas ir parodas, lankytojus pakviesdavome bent į kuklias parodas, kurias rengdavome specialiai tam pritaikytame mažame muziejaus kambarėlyje, kartais ir koridoriaus laiptinėje. Tačiau problema egzistavo ir ją reikėjo spręsti.
Įvairių įstaigų durys dėl to buvo varstomos ilgai. Žinota, ko reikia muziejui, Telšiams, visai Žemaitijai, todėl tas „varstymas” buvo prasmingas, įtikinamas ir 1994 m. pradžioje sulaukėme rezultatų. Kaip tik tuo metu Respublikos Vyriausybė surado galimybę skirti dalį lėšų muziejaus priestato statybai. Jo projektą sukūrė, muziejui padovanojo Telšių rajono vyr. architektas Algirdas Žebrauskas. Statybos darbai buvo patikėti UAB „Vakarų gotika”. Pirmaisiais metais dirbta gana spėriai, tad jau 1994-ųjų pabaigoje priestatas buvo po stogu. Po to darbai kiek sustojo. Jie atnaujinti 1997-aisiais. Vidų užbaigta įrengti 1998-ųjų vasarą. Tų pačių metų rugpjūčio 14 d. Valstybinė komisija pasirašė darbų priėmimo aktą ir pastatą perdavė eksploatuoti.
1998 metų rudenį pradėti muziejaus senojo pastato rekonstrukcijos projektavimo darbai. Projektą rengė V. Katarskio projektavimo studija „Katedra”.
Nuo 1998 m. spalio 1 d. pradėta perkelti eksponatus iš senojo pastato į naujas priestato patalpas, kurių didžioji dalis skirta fondų saugykloms. Tuo metu buvo išmontuota ir anksčiau senajame pastate daugelį metų veikusi muziejaus ekspozicija.
Muziejaus senojo pastato rekonstrukcijai lėšų skyrė Telšių rajono savivaldybė. Darbai pradėti 1999 m. gegužės 27 d. Juos atlieka statybinė organizacija „Telšių meistras”.
Ekspoziciją išmontavus, muziejaus veikla nesustojo. Dabar, kol vyksta senojo pastato rekonstrukcija, daugiau dėmesio skiriama naujų eksponatų rinkimui, mokslinio archyvo turtinimui, fondų tvarkymui, moksliniam darbui. Neveikia nuolatinė muziejaus ekspozicija, tačiau rekonstrukcijos metu lankytojams muziejuje turime ką parodyti - naujojo priestato patalpose rengiamos įvairios parodos. 1999 m. kelios tokios parodos surengtos iš muziejaus Dailės skyriaus fondų. Jose lankytojai turėjo galimybę plačiau susipažinti su žemaičių dailininkų kūryba. Pirmoji paroda, kuri vyko vasario mėnesį, buvo skirta dailininko L. Andrijausko jubiliejui. Šią vasarą, tuo metu, kai vyks III-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos renginiai, Žemaičių muziejuje „Alka” taip pat veiks žemaičių menininkų dailės paroda.
„Alkos” muziejaus fondai, kuriuose saugomas ir senųjų Žemaitijos dvarų archyvinis palikimas, šiuo metu savo apimtimi yra vieni iš didžiausių ir turtingiausių Lietuvos provincijoje - fonduose apie 120 tūkst. eksponatų.
1988 m. įgyvendinus bendrą muziejų decentralizaciją, palaipsniui imtasi reformų ir mūsų muziejuje: decentralizuoti fondai, įkurti septyni atskiri skyriai. Kaip atskiras Žemaičių muziejaus „Alka” padalinys veikia Žemaitijos kaimo muziejus Telšių priemiestyje.
Prasidėję senojo muziejaus pastato rekonstrukcijos darbai teikia dideles viltis. Užbaigus darbus, žymiai daugiau vietos galėsime skirti muziejaus Istorijos ir Dailės ekspozicijoms - prie anksčiau buvusių šešių ekspozicijos salių prisidės aštuonios naujos. Bus atnaujinta, išplėsta istorijos ekspozicijos dalis, kuri pasakoja apie mūsų krašto istoriją nuo 1918 metų iki šių dienų. Atsivers galimybės lankytojus supažindinti ir su muziejuje sukauptomis turtingomis dailės, etnografijos, numizmatikos, liaudies meno kolekcijomis. Muziejuje veiks ir gamtos ekspozicija.
Rekonstruotoje senojo muziejaus pastato dailės salėje bus įrengtos patalpos, kuriose galės vykti konferencijos, koncertai ir kiti renginiai. Greta jos veiks keičiamų ekspozicijų salės, kurių turinį bus galima pasirinkti ir pagal organizuojamų renginių tematiką.
Muziejus rengiasi tam, kad čia sukauptos didelės vertybės, kultūrinis palikimas visuomenei būtų geriau prieinamas, skatintų ją domėtis menu, istorija, padėtų Žemaitijoje plėtoti kultūrą, švietimą, mokslą.
 

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2003.10.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija