Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

Vacys Milius

ŽEMAIČIŲ ETNOLOGIJOS BIBLIOGRAFIJA

TURINYS

PRATARMĖ

Prof. Vacys Milius

Žemaičiai, iki XX a. vidurio išlaikę daug senosios kultūros apraiškų, tiek tarpukario, tiek pokario dešimtmečiais sulaukė nemažo specialistų ir mėgėjų dėmesio. Čia dažnai vykdavo etnografų, muziejininkų, kraštotyrininkų ekspedicijos.
Gausu Žemaitijoje muziejų, kurie turi archeologijos, istorijos turinčių ir etnografijos rinkinius. Kita literatūros apie žemaičius gausumo priežastis ­ savo praeities pamėgimas, gerbimas. Tuo galima paaiškinti etninės kultūros tyrinėtojų gausumą. Minėtini tokie vardai: Konstantinas Bružas, Izidorius Butkevičius, Marijona Čilvinaitė, Stasys Daunys, Jurgis Gimbutas, Ignas Jablonskis, Liudvikas Adomas Jucevičius, Ignas Končius, Juozas Mickevičius, Aleksandras Pakalniškis, Vladas Statkevičius, Povilas Višinskis. Žemaičių etnografinę literatūrą praturtino ir aukštaičiai Balys Buračas bei Juozas Petrulis.
Šioje bibliografijoje sudėta XIX­XX amžių (iki 1995 m. imtinai) literatūra ­ knygos ir periodikos straipsniai. Nededami darbai, kuriuose žemaičių kultūra nagrinėjama viso lietuvių etnoso mastu, tokiu atveju bibliografija kelis kartus išsiplėstų. Apie personalijas dedamos tik atrankinės publikacijos.
Pozicijos klasifikuojamos pagal "Tarptautinėje tautotyros bibliografijoje" ("Internationale Volkskundliche Bibliographie", Bonn) priimtą tvarką, taip pat atsižvelgta į turimą medžiagą. Ji suskirstyta tokiais skyriais: I. Mokslinis gyvenimas; II. Muziejai; III. Tyrinėtojai; IV. Bendrieji tyrinėjimai; V. Verslai ir jų papročiai; VI. Kaimai, sodybos, trobesiai; VII. Kapinės; VIII. Malūnai; IX. Sakralinė liaudies architektūra; X. Baldai; XI. Rakandai; XII. Susisiekimo priemonės; XIII. Tautodailė ir jos kūrėjai; XIV. Tekstilė; XV. Apranga; XVI. Mityba; XVII. Bendruomenė; XVIII. Šeima ir jos papročiai; XIX. Kalendorinės šventės; XX. Atlaidai; XXI. Pramogos, etnomuzika; XXII. Žinija.
Jei straipsnio pavadinimas nenusako turinio, tai nurodoma aprašo gale. Lokaliniams aprašams nurodoma vieta. Sužymėtos ir pastebėtos recenzijos.
Reikia tikėtis, kad artimiausiais metais žemaičių etnografinę literatūrą praturtins tiek tyrinėtojai, tiek muziejininkai, juk pastarieji po ranka turi rinkinius, medžiagos rankraštynus, yra arčiausiai pagrindinio šaltinio ­ kaimo ir miestelių gyventojų.

Bibliografuota periodika

 • Liaudies kūryba. V.
 • LK ­ Liaudies kultūra. V.
 • Lietuvių tauta. V.
 • Lietuvos istorijos metraštis. V.
 • Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija. V.
 • Literatūros ir meno metraštis. V.
 • Lituanistica. V.
 • Meno saviveikla. V.
 • Menotyra. V.
 • Mokslas ir gyvenimas. V.
 • MK ­ Mūsų kraštas. V.
 • Mūsų tautosaka. V.
 • Muziejai ir paminklai. V.
 • Naujoji romuva. K.
 • Pergalė. V.
 • Statyba ir architektūra. V.
 • Tauta ir žodis. K.
 • Tautosakos darbai. K.
 • Wisła. Warszawa.
 • Žemaičių praeitis. V.
 • Žemaičių žemė. Klaip., V.

Šiame sąraše nenurodoma periodika, kurioje rasta tik viena kita pozicija.

Kitos santrumpos

ETL – Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje. V.
BLKP – Balys Buračas. Lietuvos kaimo papročiai. V., 1993.
K. – Kaunas.
V. – Vilnius.

I. Mokslinis gyvenimas

1. Aleknavičius Bernardas. Žemaičių žemės rūpintojėliai: Fotodiptichai. Klaip., 1991. 8 p., iliustr. lankstinukas. – Parodų Klaipėdoje apie tautodailininkus ir kultūrininkus katalogas.
2. "Alkos" draugija Žemaičiuose // Naujoji romuva. 1931. Nr. 39. P. 940.
3. Bakonis Evaldas. Žemaičių senovės mėgėjų draugija "Alka" // Lituanistica. 1991. Nr. 2. P. 23­34. Santr. vok.
4. Balašaitis Antanas. Kraštotyrininkų ekspedicija Eržvilke // Kraštotyra. 1967. P. 253­260.
5. Drobūkščių kaimo (Varnių valsčius) tyrimas // GK. 1935. Nr. 2. P. 318­319. ­ "Alkos" draugijos ekspedicija.
6. Dundulienė Pranė. Vilniaus universiteto etnografinės ekspedicijos Kelmės ir Panevėžio rajonuose 1983 ir 1984 metais // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 7­9.
7. Dundulienė Pranė. Vilniaus universiteto etnografinės ekspedicijos Raseinių ir Akmenės rajonuose 1981 ir 1982 metais // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 7­9.
8. Genys P. "Alka" // GK. 1934. Nr. 2. P. 122­123.
9. Gimtojo krašto tyrinėtojų konferencija // Literatūros ir meno metraštis. 1968. P. 226­227. ­ Eržvilko ekspedicija.
10. Katinas B. Kraštotyrininkų vakarai // Kraštotyra. 1963. P. 157. ­ Kretingoje.
11. Laikmečio pėdos gilios: Šilalės rajono VIII kraštotyrininkų konferencijos dalyviui / Sudarė ir redagavo Alg. Daškevičius ir Ant. Brazauskas. Šilalė, 1979. 16 p., iliustr.
12. Mačiekus Venantas. Kraštotyrininkų ekspedicija Kvėdarnoje // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 78­79.
13. Mačiekus Venantas. Kraštotyrininkų konferencija // KB. 1977. Nr. 7. P. 74­75. ­ Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ekspedicijos į Kvėdarnos apylinkę ataskaita.
14. Mikailionienė Gražina. "Eržvilkas" gimtinėje // Kraštotyra. 1971. P. 375­376. ­ Knygos aptarimas.
15. Mikailionienė G. Pas Žemaitijos kraštotyrininkus // Pergalė. 1971. Nr. 11. P. 180­181. ­ Kraštotyrininkų seminaras Telšiuose.
16. Mikailionienė Gražina. Svečiuose pas Žemaitijos kraštotyrininkus // Kraštotyra. 1971. P. 354­355. ­ Žemaitijos kraštotyrininkų seminaras Telšiuose.
17. Petrulis Juozas. Per Žemaičių kraštą: Ekspedicijos dalyvio dienoraštis // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 55­63. Santr. angl.
18. Pinkus S. Dailės palikimo tyrimas // Pergalė. 1974. Nr. 10. P. 184. ­ Paminklų apsaugos tarybos ekspedicija Jurbarko ir Kretingos rajonuose.
19. Ramanauskas J. Drobūkščių tyrinėjimo ekspedicijos darbai // Žemėtvarka ir melioracija. K., 1935. Nr. 4. P. 69­76, iliustr.
20. Ramanauskienė Irena. Žemaičių Senovės mėgėjų draugija "Alka" // Konferencijos "Lietuvos muziejininkystės istorijos klausimai" pranešimų tezės. K., 1985. P. 19­22.
21. Stravinskas A. Iš ekspedicijos sugrįžus // Pergalė. 1975. Nr. 10. P. 182­183. ­ Vilniaus universiteto mokomoji etnografinė ekspedicija Plungės r.
22. Stundžia B. Kompleksinė ekspedicija Tauragės rajone // Pergalė. 1984. Nr. 1. P. 182­183. ­ Vilniaus universiteto kraštotyrininkai.
23. Svičiulienė P. Tiriami dailės paminklai // Muziejai ir paminklai. 1967. P. 13­14. ­ Šilalės, Šilutės ir Tauragės rajonuose.
24. Šimkus S. Žemaičių Naumiesčio kraštotyrininkai // Kraštotyra. 1964. P. 216­218.
25. Vaitekūnas Vincas. Vieno kraičio likimas // Kraštotyra. 1969. P. 285­288, iliustr. ­ Momentas iš Šiaulių "Aušros" muziejaus 1932 m. ekspedicijos Darbėnų vls. Smeltės k.
26. Valatka V. Pirmieji žingsniai // Kraštotyra. 1963. P. 142­143. ­ Telšių kraštotyrininkai.
27. Valatkienė Laima. Kraštotyros ekspedicijos Telšių rajone // MK. 1993. Nr. 1. P. 93­94. ­ 1984 m. ekspedicija Varnių apyl.
28. /Vėlius N./ Prie Girgždūtės kalno // Kraštotyra. 1967. P. 179. – Kraštotyros ekspedicija 1962 m.
29. Volter E. A. Ob etnografičeskoj poezdke po Litve i Žmudi letom 1887 goda: Priloženije k XVI – mu tomu. Zapisok Imper. Akademii Nayk. Nomer 5. Spb., 1887. 159 s.
30. Volter E. A. Predvaritelny otčiot o  poezdke po Litve i Žmudi letom v 1884, 1885, 1886 i 1887 godach // Izvestija imperatorskovo ruskovo obsčestva. 1888. Spb., 1889. T. 24. S. 403–412.
31. Žemaičių senovės mėgėjų draugijos "Alkos" įstatai. Telšiai, 1931. 14 p.

II. Muziejai

32. Andriusevičius Jonas. "Šatrijos" kolūkio muziejus // Kraštotyra. 1975. P. 59­65, iliustr.
33. Budrys Rimantas. Viskas prasidėjo nuo geldos // KB. 1976. Nr. 4. P. 48­50. Klemenso Lovčiko rinkiniai Upynoje (Šilalės r.).
34. Butkus Donatas. Liaudies buities eksponatai // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 33­34.
35. Butrimas Adomas, Girininkas Algirdas. Ir Plungėje yra muziejus // KB. 1983. Nr. 9. P. 45­46. ­ Tautodailės ekspozicija varpinėje.
36. Chmielewski Konrad. Baublis // Ziemia. Warszawa, 1910. Nr. 5. S. 72­73, ill.
37. Čeliauskas Petras. Švėkšnos vidurinės mokyklos muziejus // Kraštotyra. 1970. P. 321­326, iliustr.
38. Čivilėlis A. Baublis // Lietuvių laikraštis. Peterburgas, 1905. Nr. 33. P. 471, iliustr.
39. Dambrauskas K. Po Žemaičių muziejus pasižvalgius // GK. 1936. Nr. 2­4. P. 562­566. ­ Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Plungėje.
40. Galaunė P. Baublių muziejui 150 metų // Kraštotyra. 1963. P. 83­85.
41. Iš muziejaus istorijos /V. Valatkos tekstą redagavo ir papildė L. Valatkienė/. 1982. ­ Iliustruotas bukletas. ­ Telšių "Alkos" muziejus.
42. J. Š. Mažeikių "Alkos" muziejus // GK. 1934. Nr. 1. P. 58­59.
43. Kasperavičius Julius (parengė). Pranas Genys apie "Alkos" muziejaus būklę 1939­1941 metais // Muziejai ir paminklai. 1991. Kn. 9. P. 93­101.
44. Kašauskas Raimondas. Žemaičių kultūros židinys // KB. 1970. Nr. 2. P. 18­22, iliustr. ­ Telšių "Alkos" muziejus.
45. /Kurkulis B./. Muziejus drevėje // Čia užaugau. V., 1961. P. 378­381. ­ Baubliai Bijotuose.
46. Kanapkienė Vida. Kretingos muziejaus praeitis ir nūdiena // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 5­15.
47. Kanarskas Julius. Kretingos muziejaus įkūrimas // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 16­21.
48. M. D. S. /M. Dowojna­Sylwestrowicz/. Baublis // Litwa. 1909. Nr. 14. S. 218­219.
49. Mickevičius J. Kretingos kraštotyros muziejus // Muziejai ir paminklai. 1968. P. 23­24.
50. Muziejų jubiliejai // Literatūros ir meno metraštis. 1963. P. 238. ­ Telšių kraštotyros muziejus, Baubliai Bijotuose.
51. Padėkime baigti statyti Žemaičių muziejų // Akademikas. K., 1936. Nr. 18. P. 372.
52. Petrauskienė M. Fototekos apžvalga // Teorinės praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 25­26. ­ Telšių "Alkos" muziejus.
53. Ramonaitė Danutė. Telšiūs ­ "Alkos" moziejaus priestats // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 4. P. 16.
54. Ružinskaitė Viliutė. Tauragės "Santakos" muziejaus etnografiniai rinkiniai // MK. 1995. Nr. 1. P. 94­96, iliustr.
55. Senapėdis Rimantas. Varnių girininko muziejus // KB. 1984. Nr. 1. P. 79­80. ­ Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus perėmė Jono Rekašiaus rinkinį.
56. Skrodenis Stasys. Baubliai. V.: Mintis, 1974. 32 p., iliustr.
57. Skrodenis Stasys. Baubliai ­ kultūros židinys // Šilalės kraštas. V., 1994. T. 1. P. 312­315, iliustr.
58. Spudytė Elvyra. Muziejaus fondų charakteristika // Teorinės ir praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 19­24. ­ Telšių "Alkos" muziejus.
59. Spudytė E. Telšių kraštotyros muziejaus fondai. 1982. ­ Iliustruotas bukletas.
60. Stadelninkas Algimantas. Čia radau, tegu čia ir lieka // KB. 1980. Nr. 9. P. 50­51. ­ Jonas Rekašius (1901­1973) ir jo rinkiniai.
61. Stravinskas A. Baubliai pasipuošė naujais gaubtais // Pergalė. 1971. Nr. 8. P. 182­183, iliustr.
62. Šatkauskas G. Liaudies buities skyrius // Teorinės praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 27­29. ­ Telšių "Alkos" muziejus.
63. Šinkūnas Rimantas. Svetinga sodyba // KB. 1973. Nr. 9. P. 20. ­ Klemenso Lovčiko muziejus Upynoje (Šilalės r.).
64. Švėgždavičius K. Iš muziejaus istorijos // Teorinės praktinės konferencijos, skirtos Tarptautinei muziejų dienai, pranešimų tezės. Telšiai, 1988. P. 1­7. ­ Telšių "Alkos" muziejus.
65. Švėgždavičius Kęstutis. Žemaičių "Alkos" muziejus. Klaip., 1990. ­ Bukletas.
66. Švėgždavičius K. Žemaičių "Alkos" muziejus. Telšiai, 1992. 16 p., iliustr.
67. Tarvydas Juozas. Motiejaus Valančiaus muziejus // KB. 1969. Nr. 4. P. 71.
68. Valainis Rimgaudas. Vienas to vežimo ratų // Mūsų gamta. V., 1973. Nr. 11. P. 6­7, iliustr. ­ Klemenso Lovčiko rinkinys Upynoje.
69. Valatka V. Telšių kraštotyros muziejaus aktyvas // Kultūros ­ švietimo darbas. V., 1956. Nr. 2. P. 23­27.
70. Vertelkienė Benita. Antroji Baublių jaunystė // Kraštotyra. 1971. P. 384­386, iliustr. ­ Naujų gaubtų atidarymas.
71. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus // Muziejininkystės centro biuletenis. V., 1994. Nr. 6. P. 4.
72. Vlks J. Dionizo Poškos baubliai // Krivulė. K., 1925. Nr. 19. P. 325.
73. Žemaičių numas // KB. 1968. Nr. 8. P. 73, iliustr. ­ Maketas Telšių kraštotyros muziejuje.

III. Tyrinėtojai

Andriusevičius Jonas

74. Želvytė Danguolė. Pri Šatrėjės // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 21, iliustr.

Bružas Konstantinas

75. Butrimas Adomas. Konstantinas Bružas // Žemaičių praeitis. 1994. T. 3. P. 93­101.
76. Deveikis Stasys. Konstantinas Bružas ir Varduva // Mokslas ir gyvenimas. 1988. Nr. 8. P. 30­31, iliustr.

Butkevičius Izidorius

77. Adomonienė O. Izidorius Butkevičius: Literatūros rodyklė (1955­1977) /Pratarmės autorius V. Milius, p. 3­4/. Vilnius: Istorijos institutas, 1987. 20 p.
78. Milius V. Izidorius Butkevičius // Lietuvos istorijos metraštis, 1982 metai. 1983. P. 160. ­ Nekrologas.

Čilvinaitė Marijona

79. Janušauskienė D. Kraštotyrininkės jubiliejus // Bibliotekų darbas. 1990. Nr. 9. P. 6, iliustr. ­ Marijonos Čilvinaitės 90-metis.
80. Juozapavičius Pranas. Kraštotyros veteranė // Bibliotekų darbas. 1985. Nr. 11. P. 20, iliustr. ­ Marijonos Čilvinaitės 85-metis.
81. Pšibilskis Vygintas Bronius (parengė). Marijonos Čilvinaitės laiškai Peliksui Bugailiškiui // MK. 1994. Nr. 1. P. 52­57, iliustr.
82. Pšibilskis Vygintas Bronius. "Rankioti mūsų krašto trupinėlius" // MK. 1992. Nr. 1. P. 17­24. ­ 10 Marijonos Čilvinaitės laiškų Peliksui Bugailiškiui.
83. Račkauskas Kazimieras (sudarė). Marijona Čilvinaitė: Bibliografija. V.: Paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja, 1980. 28 p., iliustr.
84. Seliukaitė Irena. Marijona Čilvinaitė (1900 08 06­1995 06 28) // MK. 1995. Nr. 2. P. 147, iliustr.
85. Vėlavičienė Silvija. Marijona Čilvinaitė ­ bibliotekininkė ir kraštotyrininkė // Bibliotekų darbas. 1980. Nr. 8. P. 20­22, iliustr.

Daunys Stasys

86. Daunys Stasys. Užkastų lobių beieškant // MK. 1995. Nr. 1. P. 91­94.

Davainis­Silvestraitis Mečislovas

87. Mečislovas Davainis­Silvestraitis (1849­1919) // Lietuvių rašytojai: Bibliografinis žodynas. T. 1. V., 1979. P. 425­431.
88. Skrodenis S. Energingas XIX a. kraštotyrininkas: (Minint M. Davainio­Silvestraičio 120 m. gimimo ir 50 m. mirties jubiliejus) // Bibliotekų darbas. 1969. Nr. 4. P. 22­25, iliustr.
89. Skrodenis Stasys. Mečislovas Davainis Silvestraitis // KB. 1974. Nr. 4. P. 66­67.
90. Vaižgantas. Mečislovas Dovoina­Silvestravičius // Vaižganto Raštai. K. ­ V., 1922. T. 4. P. 211­216.

Galdikas Adomas

91. Kargaudienė Aušra. Adomas Galdikas ir tautodailė: 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui // LK. 1994. Nr. 6. P. 46­48, iliustr.
92. Smilingytė Skirmantė. Pora neskelbtų laiškų // LK. 1993. Nr. 6. P. 39­40, iliustr. ­ Adomo Galdiko 1913 m. laiškai Antanui Žmuidzinavičiui apie etnografinės medžiagos rinkimą.

Gimbutas Jurgis

93. Černiauskienė Izabelė. Jurgis Gimbutas: Bibliografinė rodyklė. V.: Vilniaus universiteto leidykla, 1992. ­ 97 p.
94. Milius V. Jurgis Gimbutas // Lietuvos istorijos metraštis, 1993 metai. 1994. P. 249­251.

Jonušas Antanas

95. Andriusevičiūtė D. Šatrijos apylinkių kraštotyrininkas Antanas Jonušas (1911.IX.7.­1978.VI.12) // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 112­114.
96. Andriusevičius Jonas. Šatrijos padangės kraštotyrininkas // Kraštotyra. 1981. Kn. 13. P. 70­71.

Jucevičius Liudvikas Adomas

97. Armon Witold. Jucewicz Ludwik Adam // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław i inn., 1965. T. XI/2, zesz. 49. S. 307­309.
98. Balčiūnas J. M. Liudviko Adomo Jucevičiaus asmuo ir reikšmė // Tauta ir žodis. 1930. T. 6. P. 315­349.
99. D. D. Liudvikas Adomas Jucevičius: Lietuvos etnographas // Lietuvių tauta. 1907. T. 1. D. 7. P. 84.
100. Janulaitis Augustinas. Kun. Liudvikas Adomas Jucevičius, Lietuvos rašytojas (1813­1846). V., 1910. 40 p.
101. Koncewicz J. Ludwig Adam Jucewicz // Mitteilungen der Litauschen Literarschen Gesellschaft. Heidelberg, 1894. Heft 19. S. 37­39.
102. Liudvikas Jucevičius (1813­1846) // Lietuvių rašytojai: Bibliografinis žodynas. T. 1. V., 1979. P. 742­746.
103. Lukšienė M. Liudvikas Adomas Jucevičius // Jucevičius L. A. Raštai. V., 1959. P. 5­52.
104. Lukšienė M. Liudvikas Adomas Jucevičius // Lietuvių kultūros veikėjų laiškai J. I. Kraševskiui. V., 1992. P. 22­24.
105. Pranas. Liudvikas Adomas Jucevičius // Draugija. K., 1909. Nr. 30. P. 168­177.

Juška Antanas

106. Antanas Juška (1819­1880) // Lietuvių rašytojai: Bibliografinis žodynas. T. 1. V., 1979. P. 755­762.
107. Balys J. Kun. Antanas Juškevičius­Juška // Muzikos žinios. Elisabeth, 1955. Nr. 3. P. 76­78.
108. Burkšaitienė L. Vertingas palikimas: A. Juškos 150-osioms gimimo metinėms // Pergalė. 1969. Nr. 7. P. 178­181, iliustr.
109. Juozapavičius Pranas. Dvasinių liaudies lobių rinkėjas // KB. 1969. Nr. 6. P. 61­63, iliustr.
110. Latvis Andrėjus. Kuningas Antanas Juškevičius // Aušra. 1883. Nr. 8, 9 ir 10. P. 248–249.

Kašarauskas–Kosaževskis Ambraziejus

111. Dambrauskas A. Kun. Ambroziejus Kašarauskis (1821–1882) // Tauta ir žodis. 1925. T. 3. P. 232–254.

Končius Ignas

112. Kudirka Juozas. Ignas Končius – etnografas // KB. 1991. Nr. 1. P. 56–58, iliustr.
113. Lenkimaitė Danutė. Končios Egnos // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 17–18, iliustr.
114. Makariūnienė Eglė. Ignas Končius: Literatūros rodyklė. V.: Fizikos institutas, 1990. 143 p., iliustr.
Rec.: Gimbutas J. Išleista prof. Igno Končiaus darbų rodyklė // Technikos žodis. Chicago, 1991. Nr. 1. P. 22.
115. Makariūnienė Eglė. Žymusis mūsų šimtmečio žemaitis // Mokslas ir gyvenimas. 1990. Nr. 10. P. 14–15, 19, iliustr.

Mickevičius Juozas

116. Glemža J. Minint Juozo Mickevičiaus 70-ies metų jubiliejų // Kraštotyra. 1970. P. 337.
117. Kanarskas Julius. Apie istoriką ir tautosakininką Juozą Mickevičių // LK. 1994. Nr. 2. P. 54, iliustr.
118. Kanarskas Julius. Istorikas ir tautosakininkas Juozas Mickevičius // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 19, iliustr.
119. Kanarskas Julius. Žemaičių praeities ir kultūros tyrinėtojas Juozas Mickevičius // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 25–26, iliustr.
120. Milius Vacys. Juozas Mickevičius // KB. 1975. Nr. 8. P. 72, iliustr.
121. Stravinskas Antanas. Juozo Mickevičiaus (1900–1984) kelias į kraštotyrą // MK. 1995. Nr. 2. P. 96–99, iliustr.
122. Tarvydas Juozas. Žemaičių kraštotyrininko septyniasdešimtmetis // KB. 1970. Nr. 11. P. 70–71.

Pabrėža Jurgis Ambraziejus

123. Gidžiūnas Viktoras. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849). Roma, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1994. 295 p., iliustr.
124. Gidžiūnas Viktoras. Pabrėža Vilniaus universiteto žemaičių grupėje ir jo įnašas į žemaičių kultūrą // Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai. Roma, 1981. T. 11. P. 115–134. Santr. angl. – Žemaičių papročiai Pabrėžos pamoksluose. P. 118–120; Vestuviniai papročiai Pabrėžos pamoksluose. P. 120–129.

Milius Vacys

125. Gimbutas Jurgis. Statybos ir amatų tyrinėtojas Vacys Milius // Technikos žodis. Chicago, 1987. Nr. 1. P. 26–28, iliustr.
126. Kulnytė Birutė. Mokytas žemaitis: Vaciui Miliui – 65-eri // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 98–103, iliustr. Santr. angl.
127. Strazdūnaitė R. Vacys Milius: Bibliografinė rodyklė (1950–1986) (Gutautas Stasys. Apie Vacį Milių. P. 3–4). V.: Istorijos institutas, 1986. 56 p.

Nezabitauskis Liudvikas

128. Merkelis A. A. A. Liudvikas Nezabitauskis // Lietuvos žurnalistų sąjungos metraštis. K., 1937. T. 2. P. 25–28.

Perkovskis Juzefas

130. Pelczar Marian. Perkowski Jozef // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław i inn., 1980. T. XXV/3. S. 620–621.
131. Perminienė Irena. Perkovskis Jūzeps // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 3. P. 23–24, iliustr.
132. Vaišvilaitė Irena, Vaivada Vacys. Juzefas Perkovskis – dailininkas ir lietuvių tautodailės tyrinėtojas // Mokslinės konferencijos "Lietuvos TSR dailės paminklų tyrimai" pranešimų tezės (1988 m. balandžio 5–6 d.). V., 1988. P. 21.
133. Vaivada Vacys. Juzefo Perkovskio kūrybinis palikimas // Jaunųjų muziejininkų konferencijos "Muziejai ir kolekcijos" pranešimų tezės. V., 1987. P. 65–67.

Rekašius Jonas

134. Ladyga M. Radiniai byloja // Mūsų gamta. V., 1964. Nr. 6. P. 10–11.

Statkevičius Vladas

135. Masteika Romas. Platūs veiklos barai: (Vladui Statkevičiui – 75-eri) // Kraštotyra. 1987. Kn. 21. P. 44–46.
136. Račkauskas K. Vladas Statkevičius: Bibliografinė rodyklė. 1957–1983 metai. V.: Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1985. 26 p.

Stravinskas Antanas

137. Milius Vacys. Antanas Stravinskas // KB. 1977. Nr. 4. P. 70, iliustr.

Tamošaitienė (Mažeikaitė) Anastazija

138. Rūgytė Alicija. Anastazija Mažeikaitė–Tamošaitienė // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 289–290, iliustr.

Urbienė (Lengvenaitė) Amelija

139. Lengvenaitė–Urbienė Amelija. Gyvenimas buvo ir tebėra gražus // Santara. K., 1993. Nr. 3. P. 122–127, iliustr. – Autobiografija.

Vasiliauskas Pranas

140. Ivinskis A. Prano Vasiliausko kraštotyrinė veikla // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 115–117. – P. V. 1907–1984 m. Telšių r. Karkliškių k.

Vitauskas Adomas

141. Vaitekūnas Vincas. Kraštotyrininkas Adomas Vitauskas (1908–1943) // Kraštotyra. 1989. Kn. 23. P. 91–93.

IV. Bendrieji tyrinėjimai

142. Andriusevičius Jonas. Pri Šatrėjės // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 21–24, iliustr. – Garbės kalnelis; Biržuvėnai; Luokė – jomarkų miestelis.
143. Bagiński K. Chorografja czyli opisanie Žmudzi świętej przez xiędza Kantego Bagińskiego // Atheneum. Wilno, 1845. T. 4. S. 135–144.
144. Čilvinaitė Marijona. Iš XX a. pradžios kaimo buities // Kraštotyra. 1971. P. 172–175.
145. Čilvinaitė Marijona // Kaimų istorijos. V., 1995. T. 1. P. 110–112. – Upyna (Šilalės r.).
146. Čilvinaitė Marijona. Sodaliukų kaimo ir žmonių praeitis // GK. 1940. Nr. 2. P. 150–157. – Padubysio vls.
147. Daugirdaitė–Sruogienė V. Žemaičių bajorų ūkis I pusėj XIX šimtmečio // Senovė. K., 1938. T. 4. P. 25–132, iliustr., lent. ­ Antras leidimas: Daugirdaitė–Sruogienė Vanda. Žemaičių bajoro ūkis XIX a. pirmoje pusėje. V.: Baltos lankos. 1995. 143 p., iliustr., lent.
148. Dobrovolskas J. Naujosios Akmenės cemento gamyklos darbininkų buitis ir kultūra // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1961. T. 3. P. 318–322, iliustr. Santr. rus.
149. Girčius Petras. Prie Ašvos upelio (Mažo kaimo panorama ir tolimos tėviškės prisiminimai) // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 332–338, iliustr.
150. J. O. Wraženia ze Žmudzi // Ziemia. Warszawa, 1934. Nr. 3. S. 51–55; Nr. 4. S. 74–77; Nr. 5. S. 10–103.
151. Jablonskis Ignas. Budrių kaimas / Moksl. red. ir straipsnio "Apie Igną Jablonskį" autorius Vacys Milius. V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 197 p., iliustr.
Rec.: Gimbutas Jurgis. Veikalas apie vieną žemaičių kaimą // Draugas. Chicago, 1994. Bal. 16. P. 4; Gudas nuo Pasvalio. Amžinybės prošvaistė // 7 meno dienos. V., 1994 kovo 4. P. 8; I. S. /I. Seliukaitė/ // Naujasis dienovidis. V., 1994 vasario 4. P. 15; Kalnius Petras. Įamžintas dingusio žemaičių kaimo atminimas // LK. 1994. Nr. 5. P. 37–38.
152. Jacėnaitė Genovaitė. Kuršėnai prisiminimų akimis // LK. 1995. Nr. 4. P. 63–64, iliustr. Santr. angl.
153. Janavičienė Janina. Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai. V.: Mokslas, 1992. 128 p., iliustr.
154. Janczynowski Adam. Žmudz i Žmudini // Ziemia. Warszawa, 1910. Nr. 22. P. 340–431; Nr. 23. P. 359–362; Nr. 24. P. 375–378; Nr. 25. P. 390–392, iliustr.
155. Jucewicz Ludwik Adam. Wspomnienia Žmudzi. Wilno, 1842. 5, 512 s.
156. Jucevičius Liudvikas Adomas. Žemaičių žemės prisiminimai // Raštai. V., 1959. P. 357–498, 638–650.
157. Končius Ignas. Žemaičio šnekos. Londonas: Nidos knygų klubas, 1961. D. 1. 285 p.; D. 2. 239 p.
Rec.: Mažiulis A. Žemaičių gyvenos bruožai // Aidai. 1962. Nr. 1. P. 41–43.
Antras leid. V.: Vaga, 1996. 479 p. – Dzigaitė Lina. Ignas Končius ir jo "Žemaičio šnekos". P. 5–28; Gimbutas Jurgis. Igno Končiaus biografijos santrauka. P. 474–476.
Rec.: Šorys Juozas. Ar susivokei namo, kerežos žemaiti? // Šiaurės Atėnai. 1996 birželio 8. P. 9–10; Vyšniauskaitė Angelė. "Lietuvos ateitis Žemaičiuose?" // Ten pat. P. 9.
158. /Kosarzewski A./ Keli tautotyros mažmožiai iš kun. A. Kosarzewskio rinkinio // Tauta ir žodis. 1923. T. 1. P. 101–123.
159. Lukšaitė Ingė, Pocius Zigmantas. Keli fregmentai iš Girgždūtės apylinkės gyventojų buities // Kraštotyra. 1967. P. 182–186, iliustr.
160. Pakalniškis Aleksandras. Plungė. Chicago, 1980. 140 p., iliustr.
161. Pakalniškis Aleksandras. Žemaičiai: Etnografija. Chicago, 1977. 164 p., iliustr. ­ Klaipėda: Lietuvos dailės parodų direkcija, 1990. Fotografuotas leidinys.
Rec.: Gimbutas J. Žemaičių gyvena žemaičio akimis // Aidai. 1977. Nr. 8. P. 383–384.
162. Ryszkiewicz Józef. Na Žmujdzi // Biesiada Literacka. Warszawa, 1920. T. 53. Nr. 1. S. 16–17; Nr. 2. S. 27–28; Nr. 3. S. 56–58; T. 54. Nr. 36. S. 192–193; Nr. 37. S. 215–216; Nr. 38. S. 233–234; Nr. 39. S. 252–254; Nr. 40. S. 274–275, ill.
163. Ryszkiewicz Józef. Z nad brzegów Dubisy // Ziarno. Warszawa, 1904. Nr. 1. S. 6–7; Nr. 2. S. 26–27; Nr. 3. S. 46–48, ill.
164. Skrodenis Stasys. Žemaičių buitis J. Pabrėžos pamoksluose // Jurgis Pabrėža (1771–1849). V., 1972. P. 66–76. Santr. rus.
165. Sondeckis Jackus. Mano gyvenimo stotys // Gyvenimas Lietuvai. Šiauliai: Delta, 1993. 219 p., iliustr. – Mano gimtieji Šašaičiai. P. 82–88.
166. Statkevičius Vladas. Šilališkiai: Darbai ir papročiai. Moksl. red. ir straipsnio "Apie Vladą Statkevičių" autorius V. Milius. V.: Mokslas, 1992. 134 p., iliustr., žmlp.
Rec.: Gimbutas Jurgis. Šilališkiai // Draugas. Chicago, 1992 spalio 3. D. 2. P. 2; Levinskaitė Vyga. Kraštotyros entuziastas iš Šilalės // Knygnešys. V., 1992. Nr. 9. P. 17.
167. Suchomlinov. Nečto o žiteliach Teliševskovo yezda Kovenskoj gybernii // Geografičeskije izvestije Ruskovo geografičeskovo občestva. Spb., 1848. Vyp. 3. S. 89–92.
168. Tarvydas Juozas. Etnografinė medžiaga Jurgio Pabrėžos pamoksluose // Kraštotyra. 1971. P. 241–243.
169. V. B. Vysk. M. Valančiaus gadynės papročiai ir prietarai // GK. 1934. Nr. 1. P. 51–52.
170. Vyšinskii P. Antropologičeskaja charakteristika žmūdinov. // Mūsų tautosaka. 1935. T. 10. P. 124­178.
171. Višinskis P. Antropologinė žemaičių charakteristika // Raštai. V., 1964. P. 125–237, iliustr.
172. Walicka Nora. Połąga // Ziemia. Warszawa, Lwów, 1914. Nr. 22. S. 343–344, ill.; Nr. 24. S. 375–378, ill.; Nr. 25. S. 392–395, ill.; Nr. 26. S. 406–409, ill.; Nr. 27. S. 422–426, ill.
173. Žemaitė. Etnografiniai rašiniai // Raštai. V., 1957. T. 5. P. 579–616.

V. Verslai ir jų papročiai

174. Al. Bani. Varniai – kalvių miestas // Amatininkas. 1934. Spalio 11.
175. Amatininkas. Skaudi nelaimė ištiko Palangos amatininkus // Amatininkas. 1938. Nr. 10. P. 153. – Nuo gaisro daugiausiai nukentėjo amatininkai.
176. Arklej žemajcziu // Kalendorius arba metskajtlius ukiszkasis /.../ 1862. Wilniuje, 1861. P. 29–30.
177. Bartkus K. Medžiaga lietuvių gyvulininkystės žodynui // Literatūra ir kalba. V., 1962. P. 371–392. – Yra etnografinių duomenų iš Raseinių r. Perkūniškės k.
178. Brežinskis Jonas. Žvejybos terminologija // GK. 1942. Nr. 30. P. 157. – Platelių vls.
179. Bružas Konstantinas. Apie virves // Kraštotyra. 1991. Kn. 25. P. 80–84. – Žemaičių Kalvarijos apyl.
180. Bružas Konstantinas. Derliaus nuėmimo, kūlimo įrankiai ir malimo įrenginiai Varduvos (Plungės raj.) apylinkėje // Kraštotyra. 1981. Kn. 12. P. 83–89.
181. Bružas Konstantinas. Durpių kasimas Varduvos apylinkėje // Kraštotyra. 1975. P. 201–204.
182. Bružas Konstantinas. Vėžiavimas Varduvos intakuose // Kraštotyra. 1970. P. 157–160.
183. Budžinskis N. Kalvystė Biržuvėnuose // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 273–275.
184. Buračas Balys. Žemaičių linamynis // BLKP. P. 106–108.
185. Butrimas Adomas. Biržulio ir Luksto valtys (laiveliai) // MK. 1993. Nr. 1. P. 99–100.
186. Butrimas A., Paškevičius R. Žvejyba Virvytės upėje // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 100–105.
187. Daunys S. Moterų darbai // GK. 1942. Nr. 30. P. 73–79. – Papilės vls.
188. /Demereckis Baltr./. Pabaigtuvės Žemaitijoje // Lietuvių tauta. 1910. T. 1. P. 147 – Rugiapjūtės pabaigtuvių apeigos Vadžgiryje.
189. Dundulienė Pranė. Žemdirbystė ir gyvulininkystė // Eržvilkas. V., 1970. P. 89–120, iliustr.
190. Gocentas Vytautas, Paškevičius Romas. Žvejyba Luokės apylinkėje // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sariai ir Luokė. V., 1979. P. 91–95.
191. Jablonskis Ignas. Žiemovidžio ir pavasario darbai // LK. 1992. Nr. 1. P. 5–8. – Budrių k. (Skuodo r.).
192. Jonušas Antanas. Gyvulininkystė Žylakių kaime // Kraštotyra. 1969. P. 144–146. – Telšių r.
193. Kargaudienė Aušra. Veiviržėnų kailiadirbys // Kraštotyra. 1970. P. 183–185.
194. Kedavičius Kazys. Virvių vijimas Žemaičiuose // GK. 1939. Nr. 1. P. 511–512.
195. Keramikos kursai Viekšniuose // Naujoji romuva. 1932. Nr. 39. P. 839.
196. Kibort J. Žmujdzkie prawo bartniczne // Wisła. 1893. T. 7. S. 156.
197. Kupčiūnaitė A.  Pšelovodstvo v okrestnosti Eržvilkasa Jurbarkaskovo rajona ( v konce XIX i v načale XX vekov) Vsesojuznaja studenčeskaja etnografičeskaja konferencija: tezisi dokladov. Vilnius, 1969. S. 24–25.
198. Laikūnas A. Smalos varymas bei anglių deginimas Šaukėnų ir Kurtuvėnų apylinkėse // GK. 1934. Nr. 1. P. 27–30, iliustr.
199. Lovčikas Klemensas. Senieji medžioklės ir žvejybos būdai Upynos apylinkėje (Šilalės raj.) // MK. 1994. Nr. 2. P. 88–91.
200. Mardosa Jonas. Kražiškių talkos // Kražiai. V., K., 1993. P. 346–359.
201. Meilus E. Amatai Žemaitijos kunigaikštystės miesteliuose XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a. // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 106–118. Santr. angl.
202. Merkienė Regina. Linų ūkis ir audiniai // Rietavo apylinkėse. K., 1992. P. 288–314, iliustr.
203. Merkienė Regina. Žemaičių ir klaipėdiškių linamynio talkos // Kraštotyra. 1967. P. 144–148.
204. Mickevičius Juozas. Durpių gaminimas šiaurės vakarų Žemaičių krašte // GK. 1937. Nr. 1. P. 35–40, iliustr.
205. Mickevičius Juozas. Kuliamosios mašinos Kretingos apskrityje // Kraštotyra. 1970. P. 148–155.
206. Mickevičius Juozas. Patobulinti žemdirbystės įrankiai Kretingos apskrityje // Kraštotyra. 1969. P. 138–144, iliustr.
207. Mickevičius J. Senovės linų ūkis Žemaičių krašte // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 214–225; Nr. 3–4. P. 346–362, iliustr.
208. Mickevičius J. Senovės pieno ūkis Žemaičių krašte // GK. 1938. Nr. 3–4. P. 362–367. – Alsėdžių ir Platelių vls.
209. Mickevičius Juozas. Žvejyba Varduvos upėje // Kraštotyra. 1970. Kn. 9. D. 2. P. 123–126.
210. Milius Vacys. Klumpdirbystės amatas Lietuvoje // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. A serija. 1965. T. 2. P. 169–184, iliustr., lent. Santr. rus.
Rec.: Pokropek M. // Acta Baltico – Slavica. Białystok, 1969. T. 6. S. 351.
211. Milius Vacys. Medžioklė Šačių apylinkėje // Kraštotyra. 1967. P. 123–124. – Skuodo r.
212.Morkūnienė Janina. Važiavimo padargų gamyba // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 327–327, iliustr.
213. Nezabitauskis L. Darbininkai specialistai ir amatininkai // GK. 1936. Nr. 1. P. 37–43.
214. Nezabitauskis L. Talkos Žemaičiuose // Tautosakos darbai. 1935. T. 1. P. 112–127.
215. Pakalniškis Aleksandras. Šienapjūtė Žemaičiuose // Sėja. Chicago, 1964. Nr. 3–4. P. 16–30.
216. Pakalniškis Aleksandras. Talkos Žemaičiuose dvidešimtojo amžiaus pradžioje // Aidai. 1974. Nr. 9. P. 408–411.
217. Pakalniškis Aleksandras. Vakarojimai Žemaičiuose: Etnografinis aprašas // Aidai. 1968. Nr. 8. P. 368–370.
218. Petrulis J. Medžioklė ir žūklė // Eržvilkas. V., 1970. P. 126–133.
219. Petrulis J. Šienapjūtė Ventos lankose // GK. 1939. Nr. 2–3. P. 624–626. – Šaukėnų vls.
220. Petrulis J. Žemės ūkis Žemaičiuose // GK. 1940. Nr. 1. P. 49–57, iliustr.; Nr. 2. P. 113–124, iliustr. – Kvėdarnos ir Rietavo vls.
221. Piškinaitė–Kazlauskienė Laura. Bitininkystė // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 338–340, iliustr.
222. Piškinaitė–Kazlauskienė Laura. Žemaitijos bitininkų inventorius XIX a. pab. – XX a. // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 28–31.
223. Piškinaitė–Kazlauskienė Laura. Žvejyba Kražantėje ir aplinkiniuose vandenyse // Kražiai. V. – K., 1993. P. 297–314, iliustr.
224. Pupienis Antanas. Bitininkystė // Kražiai. V. – K., 1993. P. 341–345.
225. Raguckas Juozas. Bitininkystė Luokės apylinkėje // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sariai ir Luokė. V., 1979. P. 88–91.
226. Rekašius J. Varnių amatininkai // Kraštotyra. 1966. P. 102–105. – Kalviai ir račiai.
227. Savickis Julius. Linamynis Šilalės rajone // Kraštotyra. 1971. P. 180–183.
228. Statkevičius Vladas. Durpių paruošimas kurui Šilalės rajone // Kraštotyra. 1982. Kn. 15. P. 100–103.
229. Statkevičius Vladas. Statybos papročiai Šilalės rajone // ETL 1988 ir 1989 metais. 1990. P. 132–135.
230. Stravinskas Antanas. Kalvystė // Rietavo apylinkėse. K., 1992. P. 314–327, iliustr.
231. Stravinskas Antanas. Kalvystė ir prekyba geležies dirbiniais Žemaitijoje // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 32–36.
232. Stravinskas Antanas. Lietuvos kalvių kalviui – 70 // Pergalė. 1974. Nr. 3. P. 185. – Pranas Mažiekis Mažeikių r. Dargių k.
233. Stravinskas Antanas. Varnių kalviai // MG. 1985. Nr. 11. P. 31.
234. Trinka Vl. Baigtuvių papročiai // GK. 1935. Nr. 1. P. 243–245, iliustr. – Padubysio vls.
235. Urbienė Amelija. Gyvulių ganymas ir priežiūra Viekšnių apyl. Zaventės kaime // Kraštotyra. 1975. P. 195–197.
236. Vasiliauskas P. Žvejų kaimelis – Karkliškiai // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 118–127. – Telšių r.
237. Vilainis A. /Šidlauskas A./. Balsių turguje // Vilainis A. Žemaičių žemėje. Chicago, 1952. P. 115–117. – Šilalės r.
238. Vitauskas A. Dar apie žvejybą Padubysio valsčiuje // GK. 1940. Nr. 2. P. 137–141.
239. Vitauskas A. Degutnyčios ir deguto tekinimas // GK. 1939. Nr. 2–3. P. 608–614., iliustr. – Padubysio vls.
240. Vitauskas A. Gyvulių skerdimas Padubysio v. (Šiaulių apskr.) // GK. 1937. Nr. 2–4. P. 124–126.
241. Vitauskas A. Liaudies technika ir išmintis // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 237–250, iliustr. – Padubysio vls.
242. Vitauskas A. Pelkinių pūkų ir juodgalvių sunaudojimas // GK. 1937. Nr. 2–4. P. 173. – Padubysio vls.
243. Vitauskas A. Statybinės miško medžiagos apdirbimas // GK. Nr. 1. P. 35–43; Nr. 2. P. 127–136; Nr. 3–4. P. 247–253. – Šaukėnų vls.
244. Vitauskas A. Žvejyba Padubysio valsčiuje // GK. 1939. Nr. 1. P. 462–471, iliustr.; 1939. Nr. 2–3. P. 561–573, iliustr.; 1940. Nr. 1. P. 57–62, iliustr.
245. Vitauskas A. Žvėrelių gaudymas Šaukėnų miškuose // GK. 1940. Nr. 1. P. 62–70, iliustr.

VI. Kaimai, sodybos, trobesiai

246. Balsienė Jeruonima. Gyvenėms po senaas oužoulaas // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 3. P. 33. – Sodyba ir troba Kretingos r.
247. Bružas Konstantinas. Varduvos apylinkės tradicinės pirtys // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 48–52.
248. Butkus Pr. Jauja ir jos prototipas duoba // GK. 1935. Nr. 1. P. 222–224. – Žem. Naumiesčio vls.
249. Butkus Pr. Mano senuolių gimtinė // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 484–496, iliustr. – Žem. Naumiesčio vls. Aužbikavių k.
250. Butkevičius I. Nauji duomenys apie XVIII a. žemaičių valstiečių pastatus // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1961. T. 3. P. 158–172. Santr. rus.
251. Butkevičius Izidorius. Naujosios žemaičių sodybos // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1985. T. 13. P. 8–35, iliustr., lent. Santr. rus., vok.
252. Butkevičius Izidorius. Sodyba – muziejus // Kraštotyra. 1969. P. 156–163, iliustr. – Klaipėdos r. Veiviržėnų apyl. Vyskupiškių k. Petro Vaitkaus.
253. Butkevičius Izidorius. Žemaitijos kolūkinio kaimo sodybų meninė išraiška // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 17–19.
254. Chata žmujdzka // Wisła. 1888. T. 2. S. 838–845.
255. Čerbulėnas K. Namas ("numas") pirminis lietuvių gyvenamojo pastato tipas // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1958. T. 1. P. 104–145, iliustr. Santr. rus.
256. Čilvinaitė M. Tvoros. Išgena. Vartai. Vartkeliai // GK. 1943. Nr. 31. P. 385–387. – Tauragės aps., Upyna.
257. Daunys St. Kaminų įrengimas senovėje // GK. 1941. Nr. 1–2. P. 42–45, iliustr. – Papilės vls.
258. Daunys Stasys. Norvaišių kaimo namas ("numas") // Muziejai ir paminklai. 1969. P. 93–97, iliustr. Santr. rus., angl. – Lietuvos liaudies buities muziejuje.
259. Daunys S. Pirčių (perenių) paplitimas Žemaitijoje // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 118–122, žmlp. Santr. angl.
260. Daunys Stasys. Svainių sodybos Auksučiuose // MK. 1994. Nr. 2. P. 99–104, iliustr. – Papilės vls.
261. Dowojna–Sylwestrowicz Mieczysław. Chata žmujdzka // Wisła. 1888. T. 2. S. 838–845, ill.
262. Gutautas Stasys, Kneižys Viktoras. Apie trobų genezę // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 341–350, iliustr.
263. Gutautas S. K. Kamin i evo rasprostranenije v Litve v  XIX-XX vv. // Vsesojuznaja naučnaja sesija po itogam etnografičeskich i antropologičeskich isledovanii 1986–1987 gg.: Tezisi dokladov. Suchumi, 1988. S. 209–210.
264. Gutautas S. Sodybos Varnių apylinkėje // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 105–108.
265. Jablonskis Ignas. Gilieji kokliai – puodynės valstiečių buityje // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 49–52.
266. Jablonskis Ignas. Išsaugokime liaudies architektūros paminklus // Statyba ir architektūra. V., 1970. Nr. 7. P. 10–12, iliustr. – Kretingos ir Skuodo rajonai.
267. Jablonskis Ignas. Kai kurie XVIII amžiaus šiaurės vakarų žemaičių gyvenamojo namo savitumai // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 31–34.
268. Jablonskis Ignas. Pajūrio žvejų ir valstiečių gyvenamieji namai Šventosios apylinkėje // Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus metodinė medžiaga. Rumšiškės, 1982. P. 23–28.
269. Jablonskis Ignas. Pastatų durų puošyba Kretingos apylinkėse 17–19 a. // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 72–83, iliustr. – Santr. angl.
270. Jablonskis Ignas. Pirtis (duoba) – javų džiovykla // Kraštotyra. 1970. P. 192–197, iliustr. – Kretingos r. Dirgelio k.
271. Jablonskis I. Puodynėmis dengtos krosnys vakarų Žemaičiuose // Kraštotyra. 1966. P. 120–123, iliustr.
272. Jablonskis Ignas. Seniausias medinis namas // Statyba ir architektūra. V., 1976. Nr. 8. P. 30–32, iliustr. Kretingos r. Peldžių k.
273. Jablonskis Ignas. Senieji durų apkautai // MK. 1992. Nr. 1. P. 107–112, iliustr. ­ Kretingos ir Skuodo r.
274. Jablonskis Ignas. Senoji durų angų ir perdengimų puošyba Kretingos ir gretimuose rajonuose // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 109–114, iliustr.
275. Jablonskis Ignas. Šiai klėtelei 225 metai // Kraštotyra. 1967. P. 131–137, iliustr. – Skuodo r. Tauzų k.
276. Jablonskis Ignas. Varduvos apylinkių liaudies architektūra // Kraštotyra. 1979. Kn. 9. D. 2. P. 117–122, iliustr.
277. Jablonskis Ignas. Žemaičio namas XVII a. // MG. 1976. Nr. 7. P. 44, iliustr. – Kretingos r. Peldžių k.
278. Jablonskis Ignas. Žemaičių pastatų apdaila // LK. 1991. Nr. 5. P. 28–30, iliustr.
279. Jablonskis Ignas. Žemaičių troba, statyta 1643. m. // Kraštotyra. 1971. P. 197–204, iliustr. – Kretingos r. Barzdžių Medsėdžių k.
280. Jablonskis Ignas. Žemaičių trobos // LK. 1991. Nr. 1. P. 20–23, iliustr.
281. Jonušas Antanas. Žylakių kaimas // Kraštotyra. 1967. P. 110–114, iliustr. – Telšių r.
282. Jonušas Antanas. Žylakių kaimo mažažemių sodybėlės XX a. pradžioje // Kraštotyra. 1971. P. 190–191.
283. Jonušas Antanas. Žylakių kaimo sodyba // Kraštotyra. 1979. Kn. 9. D. 2. P. 77–85, iliustr.
284. Kanarskė Julios. Suoda pri Apšės // Žemaitiu laikraštis "A mon sakaa?". 1992. Nr. 11. P. 3, iliustr. – Skuodo apyl.
285. Kėdaitis–Kėdavičius Kazys. Juodainių kaimo jaujos // LK. 1992. Nr. 3. P. 21–23, iliustr. – Laukuvos vls.
286. Končius Ig. Medsėdžiai // Girios aidas. Chicago, 1950. P. 46.
287. Kudaba Česlovas. Liaudies architektūros elementai Žemaičių kraštovaizdyje // Statyba ir architektūra. V., 1974. Nr. 2. P. 31–32, iliustr.
288. Kudaba Česlovas. Žemaičių aukštumų kultūrinio kraštovaizdžio liaudies kūrybos elementai // Liaudies kūryba. 1974. T. 2. P. 91–102, iliustr. Santr. rus., vok.
289. Kulikauskienė Vida. Žemaitijos gyvenamųjų namų grindys XIX a. pab. – XX a. I pusėje // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 41–46.
290. Kulikauskienė Vida. Žemaitijos kaimo gyventojų gyvenamųjų namų vidaus patalpų apdaila // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 19–23.
291. Kupris Vl. Originalus Žemaičių kampelis // Žemėtvarka ir melioracija. K., 1938. Nr. 6. P. 426. – Padubysio vls. Targauskių k.
292. Matulis Rimantas, Žulpaitė Genovaitė. Kas bus su XVII amžiaus sodyba? // KB. 1976. Nr. 2. P. 36. – Kripų sodyba Kretingos r. Pesčių k.
293. Mickevičius J. Apie puodynėmis dengtų krosnių paplitimą // Kraštotyra. 1966. P. 123–124. – Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonai.
294. Mickevičius J. Senovės žemaičių pirtys // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 470–479, iliustr. – Platelių vls. Mačiūkių k.
295. Mickevičius J. Ūkininko sodyba // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 479–484, iliustr. – Platelių vls. Jockių k. Prano Daciaus.
296. Mikutavičiūtė Virginija. Tauragės rajono valstiečių gyvenamųjų namų interjeras // MK. 1995. Nr. 2. P. 68–73, iliustr.
297. Milius V. Platelių apylinkių gyvenamieji namai // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1959. T. 2. P. 214–236, iliustr. – Santr. rus.
298. Pakalniškis Aleksandras. Ilgai išlikęs namas // Tautos praeitis. Chicago, Roma, 1967. T. 2. Kn. 3–4. P. 376–380. – Gimbutas J. Pastabos A. Pakalniškio straipsniui "Ilgai išlikęs namas". Ten pat. P. 380–381. – Plungės vls. Kėkštų k.
299. Pakalniškis Aleksandras. Žemaičių tvoros: Etnografinis aprašymas // Aidai. 1969. Nr. 5. P. 226–230, iliustr.
300. Paszkiewicz Dionyz. O Numach // Dziennik Warszawski. 1829. Nr. 44. S. 39–42.
301. Petrulis J. Senovės kaminai // GK. 1942. Nr. 30. P. 156.
302. Petrulis J. Senoviška žemaičio troba // GK. 1940. Nr. 1. P. 44–49, iliustr. – Kvėdarnos vls. Paragaudžio k.
303. Petrulis J. Žemaičio sodybos aptvarai ir tvoros // GK. 1940. Nr. 1. P. 70–73, iliustr. – Kvėdarnos apyl. Lembo k.
304. Petrulis J. Žemaičių numas // GK. 1942. Nr. 30. P. 16–24, iliustr. – Plungės vls.
305. Purvinienė Marija, Purvinas Martynas. Miestelio dvasios ieškant: Senųjų Viekšnių architektūros tyrimai // LK. 1993. Nr. 3. P. 34–37, iliustr.
306. Statkevičius Vladas. Langų puošyba Šilalės rajone // Atspindžiai. V., 1992. Nr. 13–14. P. 12, iliustr.
307. Statkevičius V. Preemstvenost narodnoj architektūry v sovremenoj architektūre // Tezisi dokladov resp. naučn. konf. Vilnius, 1984. S. 83–84.
308. Statkevičius Vladas. Žemaitiškos sodybos ir pastatai Šilalės rajone // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 53–56.
309. Sudaris J. Karčiamos prieš 50 metų ir tų laikų girtavimas // GK. 1939. Nr. 2–3. P. 647–649.
310. Vaitekūnas Vincas. Akmeninis šulinys // Kraštotyra. 1970. P. 197–199, iliustr. – Tytuvėnų apyl. Šadbarų k.
311. Vitauskas A. Molio statyba Padubysio vals. // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 194–202, iliustr.
312. Vitauskas A. Statybinės miško medžiagos apdirbimas // GK. 1940. Nr. 1. P. 35–43, iliustr.; Nr. 3–4. P. 247–253, iliustr. – Šaukėnų vls.
313. Žemaičių nums // GK. 1936. Nr. 2–4. P. 496–498, iliustr.
VII. Kapinės
314. B-ka M. /Biržiška M./. Kapai // Liuosoji valanda. V., 1917 gruodžio 11. P. 2–3. – Perspausdinta: Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose. K., 1938. P. 337–341.
315. Gerliakas K. Žemaičių Kalvarijos kapinės ir jos memorialiniai paminklai // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 228–235.
316. Kanarskas Julius. Senosios Kretingos parapijos kapinės // LK. 1995. Nr. 2. P. 34–39, iliustr. Santr. angl.
317. K...gis J. Ant Vėkszniszkiu kapu... // Auszra. Tilžė, 1884. Nr. 9. P. 318–319.
318. Milius V. Kapinės // Kražiai. V., K., 1993. P. 359–368, iliustr.
319. Milius Vacys. Kapinės, kapai ir paminklai // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 358–365, iliustr.
320. Poška A. Maro kapeliai // Kraštotyra. 1964. P. 131–138. – Šilalės r.
321. Sprindis A. Palaidoti Varniuose // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 55–60.
322. Šaulienė Elena. Švėkšnos kapinės // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 227–234, iliustr. – Švėkšnos ir gretimų kaimų kapinės.
323. Tumas J. Leckavos naujų kapinių pašventimas // Bažnytinė apžvalga. K., 1913. Nr. 4. P. 62.
324. Vaižgantas. Iš Alsėdžių // Raštai. V., 1995. T. 6. P. 381. – Antkapinių paminklų įrašai.

VIII. Malūnai

325. Lotužys Ontuons. Pavandenės viejinis malūns // Žemaitiu laikraštis "A mon sakaa?". 1992. Nr. 5. P. 4–5.
326. Milius Vacys. Keli žvilgsniai į Žemaitijos vandens malūnus // LK. 1993. Nr. 4. P. 11–15, iliustr.
327. Rimkus V. Dubysos aukštupio malūnai // Kraštotyra. 1964. P. 145–148, žml.
328. Samas Aloyzas. Darbėnų vandens malūnas // KB. 1970. Nr. 12. P. 69–70, iliustr.
329. Vitauskas A. Dranginės malūnas // GK. Nr. 1. P. 451–461. – Kelmės vls.

IX. Sakralinė liaudiškoji architektūra

330. Pilypaitis A. Architektūris paminklo autorius // KB. 1966. Nr. 10. P. 76, iliustr. – Viduklės bažnyčios statytojas M. Biržinskis.
331. Skurvidaitė S. Žemaičių Kalvarijos kulto pastatai // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 209–215. – Barstyčių ir Gegrėnų bažnyčios, Laumių, Mockaičių, Žernių, Pasruojės koplyčios.
332. Šverebas P. Seduos šv. Juona Nepomoka bažnyčė // Žemaitija. Klaip., 1993. P. 22, iliustr.
333. Vėlks Algėrds. Pašvėntinta Geidiū kuoplyčė // Žemaitiu laikraštis "A mon sakaa?". 1992. Nr. 9. P. 3, iliustr. – Mažeikių r.
334. Zakrauskas S. Pavandenės bažnyčios ansamblio raida // Žemaičių praeitis. 1990. T. 1. P. 212–222, iliustr. – Bažnyčia, varpinė.

X. Baldai

335. Andriuškevičius Alfonsas. Kraičių skrynios // Eržvilkas. V., 1970. P. 159–165.
336. Stravinskas Antanas. Žemaičių skrynių ir kuparų apkalai // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 114–117.
337. Usačiovaitė E. Kraitinių baldų puošyba XIX a. Telšių rajono Luokės, Varnių, Janapolės ir Tryškių apylinkėse // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V., 1987. P. 108–112, iliustr.

XI. Rakandai

338. Budrytė Zosė. Įdomus saiko matas // Kraštotyra. 1967. P. 162–163, iliustr. – Čvertpūris Varnių apyl. Daukantų k.
339. Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław. Kozik // Wisła. Warszawa. 1890. T. 4. S. 339–340. – Peilis.
340. Jablonskis Ignas. Seniausios sukamosios girnos Kretingos rajone // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 70–71.
341. Lovinės girnos // GK. 1942. Nr. 30. P. 156. – Padubysio vls. Gabriolų k.
342. Snarskis P. Telšių kraštotyros muziejaus žibinčių kolekcija // Muziejai ir paminklai. 1968. P. 133–146, iliustr.
343. Vitauskas A. Senovės prekyba, matai ir saikai Padubysio valsčiuje // GK. 1939. Nr. 1. P. 512–519, iliustr.

XII. Susisiekimo priemonės

344. Morkūnienė Janina. Važiavimo padargų gamyba // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 327–337, iliustr.
345. Petrulis J. Santeklių dvaro keltas // GK. 1943. Nr. 31. P. 299–302, iliustr. – Viekšnių vls.
346. Statkevičius Vladas. Pakinktai Šilalės rajone XX a. pirmoje pusėje // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 75–78.

XIII. Tautodailė ir jos kūrėjai

347. Ananjevas Povilas. Medžio skulptūrėlėje – sava dalia // KB. 1977. Nr. 2. P. 25. – Tryškių apylinkės dievdirbiai.
348. Andriuškaitė Stanislava. Jis buvo paskutinis žemaičių stabmeldys // Vakarai. Klaip., 1991. Nr. 3. P. 28–32, iliustr. – Stanislovas Riauba.
349. Bogdanas K. Nuostabus talentas // Meno saviveikla. 1861. Nr. 3. P. 14–15. – Stanislovas Riauba.
350. Brensztejn Michał. Krzyže i kapliczki žmudzkie // Materyały do sztuki ludowej na Litwie. Kraków, 1906. 16 s., 64 tab. ill.; Materyały antropologiczne i etnograficzne. Kraków. 1907. T. 9.
351. Buračas Balys. Dievdirbys Jonas Orvydas // BLKP. P. 464–470.
352. Buračas Balys. Kražių dievdirbys Jūdpauparis // BLKP. P. 470–472.
353. Buračas B. Varnių dievdirbys Vaišnoris // Naujoji romuva. 1939. Nr. 23–25. P. 500–501.
354. Buračas Balys. Žemaičių dievdirbiai // BLKP. P. 472–474. – Jūdpauparis, Vaišnoris.
355. Čerbulėnas Kl. Medžiaga apie lietuvių liaudies raižinius bei jų platintojus škaplierininkus Žemaitijoje // GK. 1941. Nr. 1–2. P. 64–78.
356. Čilvinaitė M. Dievdirbys Augustinas Patockis // GK. 1938. Nr. 1–2. P. 277–282, iliustr.
357. Čilvinaitė M. Iš mūsų dievdirbių gyvenimo: Dievdirbys Juozapas Stankus ir Juozapas Stankiukas // GK. 1938. Nr. 3–4. P. 404–410, iliustr. – Tauragės aps. Upynos apyl.
358. Dievdirbiai // GK. 1938. Nr. 3–4. P. 439. – B. Buračas Žemaičiuose rado dievdirbius N. Mockų ir Petrulį.
359. Driskius Klaudijus. Kryžių meistras // Katalikų pasaulis. 1995. Nr. 3. P. 32, iliustr. – Kazimieras Krapauskas.
360. Gedvilienė Aldona. Atgimimo paminklai // Šilalės kraštas. V., 1994. T. 1. P. 324–333, iliustr.
361. Ginkas A., Kancedikas A. Svečiuose pas Stasį Riaubą // Meno saviveikla. 1961. Nr. 3. P. 15.
362. Griškevičius Gediminas. "Va čia tai akmuo" // KB. 1986. Nr. 2. P. 49–53, iliustr. – Akmens skulptūrų kūrėjas Juozas Liaudanskas.
363. J. K. Martyno pušis // Mūsų girios. K., 1938. Nr. 6–7. P. 385, iliustr. – Plikšelio miško pakelėje.
364. Jacevičiūtė Br. Pas liaudies meistrą Paulauską // Meno saviveikla. 1956. Nr. 3. P. 18–20. – Jonas Paulauskas.
365. Jaczynowski Adam. Krzyže i kapliczki na Žmudzi // Tygodnik Illustrowany. Warszawa, 1902. Nr. 44. S. 873–874, ill.
366. Jacėnaitė G. Kuršėnų keramikai // Meno saviveikla. 1958. Nr. 1. P. 16–19.
367. Jacėnaitė Genovaitė. Kuršėnų puodžių tradicijos // Meno saviveikla. 1987. P. 60–78, iliustr.
368. Jurkuvienė T. Žemaitijos liaudies tapybos ikonografiniai ypatumai // Menotyra. 1985. T. 13. P. 107–118.
369. Jurkuvienė Teresė. Žemaitijos senosios siužetinės tapybos kolorito ypatumai // Spalva lietuvių liaudies mene. V., 1988. P. 101–105. Santr. rus.
370. Jurkuvienė Teresė. Žemaitijos senosios tapybos ypatumai // Liaudies meno savitumas. K., 1984. P. 71–83. Santr. rus.
371. Kairiūkštytė Kazimiera. Meniniai medžio dirbiniai ir tapyba Stakliškių, Skaudvilės ir Plungės apylinkėse // Kraštotyra. 1970. P. 212–225, iliustr.
372. Kargaudienė Aušra. Puodžius Vincas Kleinauskas // Kraštotyra. 1971. P. 183–185. – Alsėdžių apyl. Skurvydų k.
373. Kaveckis M. S. Nyksta šventosios Žemaitijos rūpintojėlių mistika // Naujoji romuva. 1937. Nr. 12. P. 264.
374. Kynas Arūnas. Vėjarodės pajūrio koplytstulpių ir stogastulpių viršūnės // LK. 1995. Nr. 4. P. 19–31, iliustr., žml. Santr. angl.
375. Končius Ig. Kiek velnių Žemaičių koplytėlėse // GK. 1942. Nr. 30. P. 156.
376. Končius Ignas. Žemaičių kryžiai ir koplytėlės. Chicago: "Tėviškėlė", 1965. 176 p., iliustr.
Rec.: Gimbutas J. Pasakojimai apie žemaičių kryžius ir koplytėles // Aidai. 1965. Nr. 5. P. 238–239; j. r. // Keleivis. 1965. Nr. 8. P. 6; K. Abr. // Europos lietuvis. 1965. Nr. 42. P. 2; Mažiulis Antanas. Žemaičių kryžių šešėliuose // Draugas. 1965 gegužės 8. D. 2. P. 1; Muraitis Mykolas // Kristaus Karaliaus laivas. 1965. Nr. 14. P. 7–8.
377. Končius Ign. Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių statistika // Soter. K., 1931. Nr. 2. P. 36–64; 1933. Nr. 2. P. 46–71, iliustr.; 1934. Nr. 2. P. 143–168, iliustr.; 1936. Nr. 1. P. 24–56, iliustr.; 1937. Nr. 1. P. 62–71; 1937. Nr. 2. P. 23–38, iliustr.; 1938. Nr. 1. P. 22–47, iliustr.; GK. 1943. Nr. 31. P. 136–172.
378. Krajinienė Aniceta. Tik atkelk vartelius... // LK. 1993. Nr. 1. P. 1–4, iliustr. – Akmenės saviveiklininkė tapytoja Elena Adomonienė.
379. Lauraitis Vincas. Niūrios praeities paminklas // KB. 1970. Nr. 4. P. 74, iliustr. – Mūro koplytstulpis Tirkšliuose.
380. Lengvinas Aleks. Koks gyvenimas dievų dirbėjo // Naujoji romuva, 1937. Nr. 17. P. 387. ­ Jonas Jucys Kulių vls. Pažvelsio k.
381. Leskevičiūtė Sigita. Sedos ir jos apylinkių geležiniai kryžiai // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 29­32.
382. Maciūnas St. Darbas darbą lenkia // Meno saviveikla. 1961. Nr. 10. P. 14­15. ­ Žemaitijos medžio drožinėtojai.
383. Mickevičius Juozas. Liaudies meistras Kazys Gliožeris // Kraštotyra. 1967. P. 124­126, iliustr.
384. Mickevičius Juozas. Liaudies menininkas Antanas Klanius­Klanevičius // Kraštotyra. 1975. P. 210­211. ­ Medžio drožėjas.
385. Mikėnaitė A. Keletas pastabų iš 1965 m. liaudies meno ekspedicijos Skuodo rajone // Muziejai ir paminklai. 1967. P. 9­13, iliustr.
386. Mikuckis B. K. Mockaus medžio dirbinių kolekcija Telšių kraštotyros muziejuje // Muziejai ir paminklai. 1970. P. 20­23, iliustr.
387. Milius V. Žemaičių sodžiaus puošėjai // KB. 1966. Nr. 1. P. 51­53, iliustr. ­ Antanas ir Justas Kazonai Plungės r.
388. Mukienė Danutė. Medė ir gruožė vergs... // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 25­26, iliustr. ­ Medžio drožėjas Vytautas Savickis.
389. Perkowski Józef. Uwagi o malarstwe ludówem w połnócno ­ zachodnim skrawku Žmudzi // Przemysł ­ Rzemiosło ­ Sztuka. Kraków, 1992. Nr. 3. S. 25­34.
390. Perkowski Józef. Wpływy polskie w ludowej rźezbie kapliczkowej na Žmudzi // Ziemia. Warszawa, 1933. Nr. 3. P. 52­54, ill.
391. Petras Kalenda // Literatūros ir meno metraštis. V., 1965. P. 83.
392. Petrašiūnas Aloyzas. Pasakoja liaudies meistras Anicetas Puškorius // Atspindžiai. 1992. Nr. 13­14. P. 14.
393. Petrulis J. Jeronimas Rumšas // Kraštotyra. 1963. P. 106­108. ­ Medžio drožinėtojas iš Veiviržėnų apyl. Macaičių k.
394. Petrulis Juozas. Steponas Gailius­Gailevičius // Etnografija. V., 1991. T. 1. P. 68­71, iliustr. Santr. angl.
395. Petrulis Juozas, Žemaitytė Zita. Šimtametis skulptorius // KB. 1971. Nr. 2. P. 50­53, iliustr. ­ Augustinas Potockis.
396. Petrulis Juozas, Žemaitytė Zita. Tūkstančio skulptūrų meistras // KB. 1966. Nr. 12. P. 21­24, iliustr. ­ Juozapas Paulauskas Grūšlaukėje.
397. Počiulpaitė Alė. Mažoji architektūra // Kražiai. V., K., 1993. P. 368­376.
398. Počiulpaitė Alė. Tauraus gyvenimo šviesa // LK. 1991. Nr. 1. P. 42, iliustr. ­ Medžio drožėjas ir muzikantas Leandras Alminas (1927­1990).
399. Počiulpaitė Alė. Už Raseinių ant Dubysos... // Tautodailė. V. 1991. Kn. 1. P. 36­44, iliustr. ­ Raseinių raj. Bernotų ir Pasandravio kaimuose pastatyta kryžių ir koplytėlių.
400. Puodžiukaitytė Giedrė. Meistrų dienos // KB. 1979. Nr. 2. P. 40. ­ Liaudies dailės dienos Žemaitijoje.
401. Raižinių lentos // GK. 1934. Nr. 3­4. P. 190. ­ Telšių "Alkos" muziejus įgijo 3 raižinių lentas.
402. Raseinių Magdė. Iš Raseinių // Tėvynės sargas. Tilžė, 1901. Nr. 4­5. P. 14­16. ­ Apie kryžius, įrašus juose.
403. Rastas įdomus raižinys // Naujoji romuva. 1935. Nr. 19. P. 434. ­ Telšių "Alkos" muziejus Nevarėnų vls. įgijo liaudies raižinį, vaizduojantį Kristų.
404. Rastas įdomus rėžinys // Naujoji romuva. 1935. Nr. 19. P. 434. ­ Telšių "Alkos" muziejuje.
405. Rimkus Vytenis. Puodžių puodžiaus firma // KB. 1973. Nr. 6. P. 26­29, iliustr. ­ Jonas Paulauskas Kuršėnuose.
406. Rimkus Vytenis. Su liaudies meistru atsisveikinant // LK. 1989. Gegužė­birželis. P. 6­7, iliustr. ­ Akmens skulptūrų kūrėjas Juozas Liaudanskas Kelmėje.
407. Sabaliauskas Adolfas. Žemaičių meno keliais // Naujoji romuva. 1938. Nr. 40. P. 741­744, iliustr.; Nr. 41. P. 769­772, iliustr.
408. Sedos kryžius // Lietuvių laikraštis. Peterburgas, 1905. Nr. 43. P. 631, iliustr.
409. Simonavičius Vincas. "Velnių kapelos" autorius // Kraštotyra. 1975. P. 223­226, iliustr. ­ Leonas Miknius Užventyje.
410. Sisaitė Nijolė. Apie rietaviškį medžio drožėją Alfonsą Laboką (1910–1987) // MK. Nr. 1. P. 119­120, iliustr.
411. Stasys Riauba // Literatūros ir meno metraštis. 1965. P. 75.
412. Statkevičius Vladas. Šilalės rajono tautodailininkai // Šilalės kraštas. V., 1994. T. 1. P. 164­173.
413. Stonys Jonas. Viekšniai mūsų keramikos lopšys // Amatininkas. 1973. Nr. 13­14. P. 194­195, iliustr.
414. Stravinskas Antanas. Liaudies meistrai // Eržvilkas. V., 1970. P. 170­179.
415. Stravinskas Antanas. Liaudies menininkas Pranas Šiaulys // Eržvilkas. 1970. P. 243­249. ­ Medžio drožinėtojas.
416. Stravinskienė Aldona. Akmeninė giesmė // KB. 1967. Nr. 8. P. 51­54, iliustr. ­ Akmens skulptūrų kūrėjas Juozas Liaudanskas.
417. Strolis L. Viekšnių keramikus pasekė latviai // Amatininkas. 1937. Nr. 13­14. P. 193­194.
418. Sveikiname // Meno saviveikla. 1962. Nr. 9. P. 20. ­ Kuršėnų keramikas Jonas Paulauskas.
419. Širmulis Alfredas. Prakalbinti akmenys // KB. 1971. Nr. 10. P. 58­63, iliustr. ­ Ukrinų meistras Steponas Gailevičius.
420. Šniurevičiūtė­Šiuipienė Janina. Atminimo kryžiaus pašventinimas Kampaičiuose // Aitvarai. 1991. Kn. 2. P. 94­95.
421. Šorienė Danutė. Senoji liaudies skulptūra // Kretingos muziejus. V., 1995. Nr. 35­36.
422. Toleikis Aloyzas. Albertas Žulkus // Žemaitija. Klaip., 1993. P. 25. iliustr. ­ Meninių medžio dirbinių meistras.
423. Tryškių Florijonas // KB. 1968. Nr. 10. P. 73, iliustr.
424. Ulevičienė Aldona. Kelionė į saulėtekį // KB. 1983. Nr. 5. P. 42­45, iliustr. ­ Stanislovas Riauba (1904­1982).
425. Ulevičienė Aldona. Stanislovo Riaubos 75-metis // KB. 1979. Nr. 11. P. 77, iliustr.
426. Vaitkus Viktoras. Kryžiai ­ paveldo dalis // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 3. P. 25, iliustr. ­ Raseinių kapinių geležiniai kryžiai.
427. Valiuškevičiūtė A. Auksinės rankos // KB. 1965. Nr. 10. P. 31­37. ­ Stanislovas Riauba.
428. Vyšniauskas Juozas. Mano gimtasis Klauseikių kaimas. Skuodas, 1991. 16 p. ­ Kryžius ­ viltis ir tikėjimas. P. 15­16. ­ Skuodo r.
429. Želvytė Danguolė. Paminklos Žemaitee ­ Šiemuos // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 5, iliustr.
430. Žemaičių kryžiai statistikos šviesoje // GK. 1934. Nr. 1. P. 44­45, iliustr. ­ Apie I. Končiaus 1912 ir 1932 m. surinktą medžiagą.
431. Žemaitytė Zita. "Dar pamatysit visokių darbelių..." // KB. 1975. Nr. 5. P. 75­76, iliustr. ­ Stanislovas Riauba.
432. Žemaitytė Zita. Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai // Dailėtyra. V., 1981. P. 246­258.
433. Žemaitytė Zita. Stasys Riauba // KB. 1974. Nr. 11. P. 66, iliustr.
434. Žemaitytė Zita. "Tada aš pats padėrbau..." // LK. 1990. Nr. 2. P. 3­6. ­ Stanislovas Riauba.
435. Žilevičius R. O ir sustatysiu aukso bromą... // KB. 1966. Nr. 5. P. 62­65. ­ Medžio drožinėtojas Juozapas Rušinas iš Viekšnių apyl. Plūgų k.
436. Žilevičius Rimantas. Skamba puodas kaip varpas // KB. 1968. Nr. 1. P. 42­45, iliustr. ­ Viekšnių puodžiai.
437. Žilevičius R. Trimitas trimituoja nerimą // KB. 1966. Nr. 10. P. 20­26. ­ Medžio drožėjas ir muzikos instrumentų meistras Pranas Perminas Viekšniuose.
XIV. Tekstilė
438. Balsienė Jeruonima. Audeklaa // Žemaičių laikraštis "A mon sakaa?". Palanga, 1992. Gruodis.
439. Bernotaitė Dalia. Baltieji audiniai // Kražiai. V., K., 1993. P. 384­398, iliustr.
440. Briedelytė Alina, Šilainytė Dalia. Žemaičių dryžuotosios lovatiesės // Liaudies kūryba. 1974. T. 2. P. 238­250, iliustr. Santr. rus., angl.
441. Daunys S. Lankčiai ir jų gaminimas // GK. 1942. Nr. 30. P. 60­64, iliustr. ­ Papilės vls. Auksučių k.
442. Grabauskaitė M. Treputė mergelė linelius audė // Meno saviveikla. 1959. Nr. 5. P. 18­19. ­ Julija Batakienė Ylakiuose.
443. Grinkevičienė Danutė. Audiniai ir drabužiai Plungės ir Skaudvilės apylinkėse XIX­XX a. // Kraštotyra. 1971. P. 21­219, iliustr.
444. Kulikauskienė Vida. Audiniai ir drabužiai // Eržvilkas. V., 1970. P. 138­148.
445. Merkienė R. Verpalų ir audinių dažymas bei balinimas Žemaitijoje // Kraštotyra. 1964. P. 164­168.
446. Merkienė Regina. Žemaičių lovatiesės XIX a. pab. ­ XX a. // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 69­73.
447. Petrauskaitė Žydrė. Skalbimas, balinimas, dažymas // Kražiai. V., K., 1993. P. 376­384.
448. Savoniakaitė V. Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus žemaičių lovatiesės // ETL 1988 ir 1989 metais. 1990. P. 78­87, lent.
449. Savoniakaitė Vida. Žemaičių ripsinių lovatiesių raštų struktūra // Lietuvos istorijos metraštis, 1993. 1994. P. 121­137, iliustr., lent., žml. Santr. angl.
450. Slipkuvienė Milda. Tekstilės kolekcija // Kretingos muziejus. V., 1995. P. 39.
451. Spudytė Elvyra. Prieverpstėlių kolekcija Telšių kraštotyros muziejuje // Jaunųjų muziejininkų konferencijos "Muziejai ir jų kolekcijos" pranešimų tezės. V., 1987. P. 48­49.
452. Statkevičius Vladas. Prieverpstės Šilalės rajone // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 133­135.
453. Urbienė Amelija. Naminis dažymas Viekšniuose // Kraštotyra. 1987. P. 100­101.
454. Vitauskas A. Milo ir čerkaso vėlimas // GK. 1940. Nr. 1. P. 76­82, iliustr. ­ Padubysio vls.
455. Vitauskas A. Vilnoniai audeklai ir jų paruošimas // GK. 1939. Nr. 2­3. P. 584­593, iliustr. ­ Padubysio vls.

XV. Apranga

456. Baniulaitytė Zita. Žemaitiu muotrėšku drabužee // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 4. P. 20­21; Nr. 5. P. 28.
457. Baniulaitytė Zita. Žemaitiu vyru drabužee // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 2. P. 28.
458. Bernotienė S. Žemaičių skaros // Muziejai ir paminklai. 1979. T. 1. P. 59­65, iliustr.
459. Burgenietis. Žemaičių klumpės // Viltis. 1908. Nr. 150. P. 2­3.
460. /Glemžaitė M./. Žemaičių drabužiai // Margutis. Chicago, 1938. Nr. 13. P. 5.
461. Groinytė Pelak M. Klumpės // Lietuvių dienos. Los Angeles, 1960. Nr. 6. P. 11, iliustr.
462. Jurkuvienė Teresė. Žemaičių ir klaipėdiškių moterų galvos apdangalai // LK. 1992. Nr. 6. P. 46­47, iliustr. ­ Skarelės, kepurėlės.
463. Jurkuvienė Teresė. Žemaičių prijuostės. Suvalkiečių prijuostės // LK. 1991. Nr. 2. P. 44­48, iliustr.
464. Kulikauskienė Vida. Žemaičių tautiniai drabužiai // Šeimos kalendorius. V., 1990. P. 62­65, iliustr.
465. Kumšlytis L. Klumpiai // GK. 1936. Nr. 1. P. 3­7, iliustr; 1936. Nr. 2­4. P. 504­507, iliustr.
466. Mastonytė M. Žemaitijos moterų drabužiai XIX a. ­ XX a. pradžioje // Iš lietuvių kultūros istorijos. 1964. T. 4. P. 141­155, iliustr. Santr. rus.
467. Matulionis P. S. Derevianaja obūvi v Litve // Zapisi vilenskovo otdelenija imperatorskovo ruskovo tekničeskovo obšestva. Vilnia., 1902. Vyp. 3. S. 19–24, tabl.
468. Sabaliauskaitės Regina ir Zita. Kojenos ­ žemaičių apavas // MK. 1994. Nr. 2. P. 107, iliustr.
469. Spudytė Elvyra. Žemaičių prijuostės Telšių kraštotyros muziejaus fonduose // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 65­69, iliustr.
470. Statkevičius Vladas. Laidotuvių apranga Šilalės apylinkėse // MK. 1992. Nr. 1. P. 113­114.
471. Trinka Vl. Medžiaga lietuvių tautiniams rūbams pažinti // GK. 1935. Nr. 1. P. 225­229. ­ Gargždų vls.
472. Tumėnas V. Žemaičių rinktinių juostų ornamento bruožai // Žemaičių praeitis. 1990. T. 1. P. 165­171, iliustr.
473. V. J. Iš klumpių istorijos // MG. 1964. Nr. 3. P. 43.
474. Vitauskas A. Kaimo nešysta // GK. 1939. Nr. 1. P. 485­498. ­ Padubysio vls.
475. Vitauskas A. Liaudies technika // GK. 1943. Nr. 31. P. 290­299, iliustr. ­ Luobinės naginės Šaukėnų vls. Giriškių k.
476. Žemaičių ir Mažosios Lietuvos moterų drabužiai 19 a. = Samogitian and Minor Lithuanian Women’s Clothes the 19th Century / Etnografė Danutė Aleknienė, fotografas Kęstutis Stoškus. V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1994. ­ 18 spalvotų atvirukų rinkinys.

XVI. Mityba

477. Adomavičienė Elena. Kleckai // Kraštotyra. 1990. Kn. 24. P. 78. ­ Endriejavo apyl. Kapstatų k.
478. Augutienė I. Žemaičių Kalvarijos apylinkės gyventojų mityba // Žemaičių praeitis. 1994. T. 3. P. 145­146. Santr. angl.
479. Arbačiauskienė Liuda. Mitybos papročiai // Eržvilkas. V., 1970. P. 133­138, lent.
480. Balčiūnas Kęstutis. Būdingesni maisto gaminimo būdai ir maitinimasis Kvėdarnos apylinkėje // Kraštotyra. 1975. P. 229­232.
481. Baliūnaitė­Petrauskienė Alma. Dabartinis kolūkiečių maistas Kvėdarnos apylinkėje // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 124­127.
482. Čilvinaitė M. Blogmetis Upynos apylinkėje // GK. 1936. Nr. 1. P. 50­51.
483. Daunys St. Kai kurių maisto produktų gaminimas // GK. 1943. Nr. 31. P. 264­271, iliustr. ­ Papilės vls.
484. Endriekaatė Regina. Posmarškuonė kuošė // Žemaitija. Klaip., 1993. P. 32.
485. Gedgaudaitė Roma. Šiaurės Žemaitijos valstiečių maistas // Kraštotyra. 1981. Kn. 12. P. 89­94.
486. Jablonskiai Bronė ir Ignas. Žemaičių košės // Kraštotyra. 1975. P. 233­237.
487. Jurkevičiūtė Regina. Apie kai kuriuos maisto gaminimo būdus ir maitinimąsi // MK. Nr. 1. P. 101­104, iliustr. ­ Varnių apyl.
488. Končius Ig. Dar apie lietuviškus valgius // GK. 1936. Nr. 2­4. P. 511­513.
489. Milius V. (paruošė). J. Stanskio Raseinių apskrities valstiečių maisto aprašas // Fiziologijos ir biochemijos klausimai. V., 1962. P. 267­273. Santr. rus.
490. Milius Vacys. Šačių apylinkės valstiečių maistas // Kraštotyra. 1969. P. 170­171.
491. Milius Vacys. Tradicinis kvėdarniškių maistas // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 127­131.
492. Miliuvienė Marija. Nauji reiškiniai Žemaitijos kaimo gyventojų mityboje // ETL 1979 ir 1980 metais. 1981. P. 23­26.
493. Miliuvienė Marija. Žemaitijos kaimo gyventojų mitybos režimas // ETL 1981 ir 1982 metais. 1983. P. 76­81.
494. Nainienė J. Žemaičiai // Ką valgome / Red. Elena Repčytė­Starkienė. K., 1935. P. 21­24.
495. Pakalniškis A. Taip maitinosi mūsų tėvai // Aidai. Brooklyn, 1965. Nr. 2. P. 81­86. ­ Plungės vls.
496. Rekašius Jonas. Tradiciniai Varnių apylinkės (Telšių raj.) XIX a. pab. ir XX a. pr. valstiečių valgiai // Kraštotyra. 1990. P. 210­211.
497. Statkevičius Vladas. Šilališkių valgiai iš kanapių XX a. pradžioje // Kraštotyra. 1991. P. 84­86.
498. Šopauskas J. XX a. pradžios žemaičių liaudies valgiai // Fiziologijos ir biochemijos klausimai. V., 1962. P. 259­266. Santr. rus. ­ Barstyčių ir Sedos apyl.

XVII. Bendruomenė

499. Aistis Jonas. Būdas žemaičių ir lietuvių // Aistis Jonas. Milfordo gatvės elegijos. V., 1991. P. 147­154.
500. Apverktinas labdarystės stovis Žemaičiuose // Dirva ­ Žinynas. Shenandoah, 1903. Liepa. P. 133­136.
501. Čepaitienė A. Moterys "ant savęs gyvenančios" Žemaičių Kalvarijoje // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 221­228. ­ Davatkos.
502. Dyecezya Žmudzka // Pamiętnik Religijno ­ Moralny. Warszawa, 1885. Nr. 6. S. 671­678. ­ Apie elgetas.
503. Fromas­Gužutis A. Ubagai ir jų puota // Baisioji gadynė. V., 1955. P. 99­112.
504. Gotaučius I. Pavargėlių šelpimo draugija Tytuvėnuose // Lietuvių laikraštis. Peterburgas, 1905. Nr. 28. P. 390.
505. Ig. K. /Končius Ig./. Kirvelninkai // GK. 1934. Nr. 2. P. 98­99. ­ Samdinių samdymas Plungėje.
506. Jablonskis Konstantinas. Apie XVI amžiaus ūkininkų alaus apeigas // Praeitis. K., 1933. T. 2. P. 412­414. ­ Autoriaus įvadas ir 2 dokumentai iš Žemaičių žemės teismo knygų.
507. Jakštas A. Apie mūsų ubagus // Žemaičių ir Lietuvos apžvalga. Tilžė, 1891. Nr. 20. P. 156­157.
508. Kalnius P. Vatušių kaimo gyventojų socialinė ­ demografinė charakteristika // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 408­416, lent. ­ Rietavo apyl.
509. Kėdaitis­Kėdavičius Kazys. Vaikų ir piemenų bausmės // GK.1942. Nr. 30. P. 107­109. ­ Laukuvos vls. Juodainių k.
510. Mačiekus Venantas. Ekspedicijų atradimai // MK. 1993. Nr. 1. P. 136­137. ­ Kaimo sueiga Kražių apyl.
511. Mačiekus Venantas. Papročių teisės elementai valstiečių tarpusavio santykiuose XX a. pirmojoje pusėje // Rietavo apylinkės. V., 1992. P. 365­378.
512. Mačiekus Venantas. Paprotine teise vadovaujantis // Kražiai. V., K., 1993. P. 266­296.
513. Mardosa Jonas. Gyventojų socialinė demografinė struktūra // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 396­408, lent.
514. Mickevičius J. Apie dorovinių nusikaltimų baudimus Žemaičiuose // GK. 1938. Nr. 3­4. P. 412­414.
515. Morkūnas Vitalis. Iš kumečių buities (1919­1940 m.) // Eržvilkas. V., 1970. P. 120­125.
516. Nezabitauskis L. Šeimyna ir jos būklė Žemaičiuose // GK. 1935. Nr. 3­4. P. 365­371. ­ Samdiniai.
517. Pakalniškis Aleksandras. Socialiniai skirtumai Žemaičių kaime // Aidai, 1973. Nr. 8. P. 366­367.
518. Trinka Vladas. Bandos // GK. 1936. Nr. 2­4. P. 570. ­ Pasėlis samdiniams ir kitiems šeimos nariams Padubysio vls.
519. Trinka Vl. Elgetų karšinimas // GK. 1935. Nr. 1. P. 242­243.
520. Vaižgantas. Suturėjimas ubagų // Raštai. V., 1994. T. 5. P. 409­410.
521. Vitauskas A. Šis tas apie baudžiavos laikų bausmes ir rekrutus // GK. Nr. 30. P. 140­143. ­ Padubysio vls.

XVIII. Šeima ir jos papročiai

522. Adomavičienė Elena. Krikštynos // Kraštotyra. 1990. Kn. 24. P. 79­80. ­ Endriejavo apyl. Kapstatų k.
523. Adomonytė Janina, Domininkaitė Genutė. Šeimos kultūrinis gyvenimas // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sartai ir Luokė. V., 1979. P. 83­87, lent.
524. Buračas Balys. Žemaičių vestuvės // BLKP. P. 309­313.
525. Čepienė Irena. Šiuolaikinės šeimos ir buitinės tradicijos Kvėdarnos apylinkėje // Kraštotyra. 1985. Kn. 19. P. 118­122.
526. Čepienė Irena. Vestuvių papročiai // Kražiai. V., K., 1993. P. 316­327.
527. Čilvinaitė Marijona. Ačiavimas Eržvilko apylinkėse. V.: Lietuvos kraštotyros draugija, 1990. 20 p.
528. Čilvinaitė M. Gimdyvės ir jų higiena // GK. 1940. Nr. 3­4. P. 291–297. ­ Kvėdarnos vls. Lembo k.
529. Čilvinaitė M. Laidotuvių papročiai // GK. 1940. Nr. 2. P. 163­166. ­ Padubysio vls. Minaičių k.
530. Čilvinaitė Marija. Piršlybų papročiai // Eržvilkas. V., 1970. P. 148­159.
531. Čilvinaitė M. Sarginimo, marinimo ir laidotuvių papročiai // GK. 1943. Nr. 31. P. 179­202. ­ Įvairios Aukštaitijos ir Žemaitijos vietos.
532. Čilvinaitė M. Upynos apylinkės (Tauragės apskrities) butovė // GK. 1935. Nr. 3­4. P. 342­349. ­ Burtai, priėmėjos.
533. Čilvinaitė M. Vestuvės Upynos apylinkėje // GK. 1935. Nr. 1. P. 238­242; Nr. 2. P. 294­301; Nr. 3­4. P. 371­378.
534. Daunys St. Vyro ir žmonos pirmavimas ūkyje // GK. 1943. Nr. 31. P. 273­276. ­ Papilės vls.
535. Dedelev A. Svatovstvo, devičnik i svadiba u žmūdindvi Popelianskoi volosti Šavelskovo uezda // Pamiatnaja kniga Kovenskoi gybernii na 1890 god. Kovna, 1898. S. 321–325.
536. /Demereckis Baltr./. Apie senovės žemaičių šermenis // Lietuvių tauta. V., 1907. T. 1, d. 1. P. 145­147.
537. Diglys Romas. Liaudies pedagogika // MK. 1993. Nr. 1. P. 105. ­ Varnių apyl.
538. Garliauskaitė Onutė, Nausėdaitė Virginija, Neironytė Rūta. Šeimos sudėtis ir migracija // Socializmo laimėjimai Lietuvoje: Sariai ir Luokė. V., 1979. P. 77­83, lent.
539. Gricius A. Vaikų auklėjimas senovėje // GK. 1942. Nr. 30. P. 98­107. ­ Papilės vls. Auksučių k.
540. Jašinskytė­Letukienė Nijolė. Piršlybos Šilalės apylinkėse // Kraštotyra. 1971. P. 232­239.
541. Kibort J. Gals paskutinis. (Ostatnie chwile žycia u Žmujdzinów): Szkic etnograficzny // Wisła. 1903. T. 17. S. 573­580.
542. Končius I. Žemaičio šnekos // LK. 1992. Nr. 2. P. 15­17. ­ Šeima.
543. Lazauskaitė Elvyda. 1896 metų Žemaitijos ūkininko testamentas // Lituanistica. 1992. Nr. 1. P. 148­150. ­ Gintališkės vls. Getaučių k.
544. Lazauskaitė Elvyda. Vienų vestuvių ūkvaizdžių raštas // Lietuvos istorijos metraštis, 1988 metai. 1989. P. 117­118. ­ Palanga 1906 m.
545. Mickevičius J. Žemaičių Kalėdų burtai apie ištekėjimą bei vedimą // GK. 1941. Nr. 1­2. P. 96­112.
546. Mickevičius Juozas. Žemaičių krikštynos // Tautosakos darbai. 1935. T. 1. P. 86­111. ­ Alsėdžių, Ylakių ir Platelių parapijos.
547. Mickevičius Juozas. Žemaičių vestuvės // Mūsų tautosaka. 1933. T. 7. P. 47­125. ­ Platelių, Alsėdžių ir Ylakių parapijos. ­ Sutrumpintai skelbta: LK. 1990. Nr. 1. P. 40­45; Nr. 2. P. 26­31; Nr. 3. P. 31­35.
548. Milius Vacys. XX a. pradžios žemaičio ūkio ir turto dalijimo raštai // Lietuvos istorijos metraštis, 1983 metai. 1984. P. 78­80. ­ Varduvos apyl. Užbradumės k.
549. Milius Vacys. Vardinės // Kraštotyra. 1971. P. 239­240. ­ Skuodo r. Šačių apyl.
550. Obrzęd pogrzebowy Žmudzinów // Pryjaciel Domowy. Lwów, 1851. Nr. 1. S. 3.
551. Pakalniškis Aleksandras. Laidotuvės: Etnografinis aprašas // Aidai. Brooklyn, 1966. Nr. 9. P. 414­418. ­ Plungės apylinkės XX a. pirmoji pusė.
552. Pakalniškis Aleksandras. Vestuvės Žemaičiuose // Aidai. Brooklyn, 1975. Nr. 8. P. 367­370. ­ Perspausdinta: Moteris. Toronto, 1976. Nr. 5. P. 15­17.
553. Pakalniškis Aleksandras. Žemaitė moteris // Moteris. Toronto, 1978. Nr. 6. P. 4­5.
554. Paukštytė Rasa. Gimtuvių papročiai // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 390­395.
555. Piršlybos ir vestuvės // Vasaros darbai. V., 1910. /Nr. 1/. P. 13. ­ Mosėdžio parapija.
556. Povilionis Juozas. Žemaičių vestuvės K. Ambr. Pabrėžos pamoksluose // Naujoji romuva. 1939. Nr. 48. P. 873­875.
557. Račiūnaitė R. Kai kurie XX a. žemaičių šeimos gyvenimo aspektai // Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 40­41.
558. Rad /oszewski/ A. B. Obrządki wesela na Žmudzi (Pódług podan gminu) // Muzeum Domowe. Warszawa, 1836. Nr. 35. S. 276­279.
559. Sabonaitienė Genovaitė. Naujos tradicijos // Eržvilkas. V., 1970. P. 85­88. ­ Vardynos, mirusiųjų pagerbimas.
560. Skrodenis Stasys. "Žemaičių parėdkos" paralelės: (M. Valančiaus "Palangos Juzės" faktai ir tikrovė) // Aitvarai. K., V., 1992. Nr. 3. P. 30­39.
561. Toleikis Vincas. Gražūs papročiai // Katalikų pasaulis. 1995. Nr. 3. P. 28. ­ Laidotuvių papročiai Kvėdarnos ir Pajūrio parapija.
562. Valančius M. Žemaičių vestuvės // Aidai. München, 1945. Nr. 9. P. 5­6. ­ Ištrauka iš "Palangos Juzės".
563. Valentinas Alb. Senovės žemaičių vestuvės // Jaunoji karta. K., 1938. Nr. 1. P. 10­12; Perspausdinta: Margutis. Chicago, 1938. Nr. 3. P. 21­24.
564. Vyšniauskaitė Angelė. Žemaičių vestuvės // Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. V., 1985. P. 122­189, iliustr., lent. (Iš lietuvių kultūros istorijos. T. 13). Santr. rus., vok.
565. Vitauskas A. Vaikų auginimas Padubysio vls. // GK. 1937. Nr. 2­4. P. 126­132.
566. Vitauskas A. Vaikų gimdymas ir auginimas Padubysio valsčiuje // GK. 1937. Nr. 1. P. 65­71.

XIX. Kalendorinės šventės

567. Andriuškevičius Alfonsas. Užgavėnės Grūšlaukyje // Kraštotyra. 1969. P. 224­227, iliustr.
568. Banguolis P. /Budreckas­Budrys P./. Užgavėnių tradiciniai papročiai Žemaičiuose // Trimitas. K., 1936. Nr. 8. P. 180­181, iliustr.
569. Bružas Konstantinas. Apie senovinės žiemos (Užgavėnių) tradicijas Varduvos apylinkėje // Kraštotyra. 1970. Kn. 9. D. 2. P. 126­128.
570. Budreckas P. Užgavėnių ir Pelenijos papročiai // Jaunoji karta. K., 1936. Nr. 8. P. 164­165.
571. Buračas Balys. Raseiniškių žemaičių Velykos // BLKP. P. 215­217.
572. Buračas Balys. Užgavėnės Kretingos apylinkėje // BLKP. P. 185­186.
573. Buračas Balys. Užgavėnės Žemaičiuose // BLKP. P. 182­185.
574. Buračas Balys. Žemaičių Joninės // BLKP. P. 289­290.
575. Buračas Balys. Žemaičių Užgavėnės // BLKP. P. 177­182.
576. Dirvianskis V. Užgavėnės Žemaičiuose // Krivulė. K., 1952. Nr. 4. P. 95.
577. Dovydaitis Jurgis. Užgavėnių vaidinimai Užventyje // Kraštotyra. 1970. P. 243­244.
578. Jacėnaitė Genovaitė. Užgavėnės Užventyje // LK. 1992. Nr. 1. P. 11.
579. Jacėnaitė Genovaitė. Velykos Kuršėnuose // LK. 1991. Nr. 2. P. 20.
580. Juciūtė Elena. Švėkšniškių papročiai // Švėkšna. Čikaga, 1974. P. 181­201, iliustr. ­ Kalendorinės ir šeimos šventės. ­ Perspausdinta: Žąsytis Kazys. Švėkšnos parapijos istorija. Klaip., 1993. P. 60­73.
581. Kėdaitis­Kėdavičius Kaz. Užgavėnės // GK. 1941. Nr. 1­2. P. 136­139.
582. Kontrimas Vaclovas. Velykų papročiai // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 387­389.
583. Misius Kazys. Šv. Velykų išvakarės Nemakščiuose XIX a. ­ 1932 m. // LK. 1995. Nr. 2. P. 40. Santr. angl.
584. Musteikis Vytautas. Velykų nakties persirengėliai Pievėnuose // LK. 1991. Nr. 2. P. 16­19, iliustr. ­ Mažeikių r.
585. Pušaitė M. Užgavėnių Kotrė Žemaičiuose // Naujoji romuva. 1933. Nr. 113. P. 203.
586. Senovės papročiai // Vasaros darbai. V., 1910. Nr. 1. P. 13. ­ Užgavėnės Mosėdžio apyl.
587. Skaudvilaitė Elena. Šventė // Kraštotyra. 1971. P. 381. ­ 1971 m. Užgavėnės Plateliuose.
588. Statkevičius Vladas. Jurginės Žemaitijoje // Atspindžiai. 1991. Nr. 13­14. P. 8. ­ Šilalės r.
589. Statkevičius Vladas. Šilališkių pavasario ir vasaros švenčių papročiai // MK. 1993. Nr. 2. P. 106­108. ­ Gegužinės pamaldos, Kryžiaus dienos, gegužinės.
590. Statkevičius Vladas. Užgavėnės Šilalės rajone // Atspindžiai. 1991. Nr. 13­14. P. 4.
591. Švėgždavičienė Julita. Užgavėnių tradicijos // MK. 1993. Nr. 1. P. 106­110. ­ Varnių apyl.
592. Trinka Vl. Užgavėnių ir Pelenų dienos papročiai (Padubysio valsč., Šiaulių apyl.) // GK. 1935. Nr. 1. P. 210­212.
593. Untulis Matas. Velykų nakties papročiai // GK. 1943. Nr. 31. P. 389. ­ Šiaurės Žemaičiai.
594. V. D. Žemaičių vaidynės // Pergalė. 1970. Nr. 3. P. 179. ­ 1970 m. Užgavėnės Plateliuose.
595. Varnelytė­Kiaušienė Stasė. Senovės papročiai ir šventės // Rietavo apylinkės. K., 1992. P. 379­387. ­ Kalendorinių švenčių ir žemdirbystės papročiai.
596. Viekšnys J. Velykiniai papročiai Žemaičiuose // Atspindžiai. 1990. Nr. 6. P. 5.

XX. Atlaidai

597. Atlaidai Ž. Kalvarijoje // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1984. T. 7. P. 271­275.
598. Dogelis P. Šiluva krašto šventovė // Draugija. K., 1939. Nr. 17. P. 859­860. ­ Šilinės atlaidai.
599. Jurgaitis M. Šidlava // Vienybė. K., 1912. Nr. 16. P. 571­572. ­ Šilinės atlaidai.
600. Persekiojama Lietuvos Katalikų Bažnyčia meldžiasi vis uoliau // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1987. T. 8. P. 22­26. ­ Atlaidai 1983 m.
601. Šiluva // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1989. T. 9. P. 289­291.
602. Šiluva (Raseinių raj.) // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1989. T. 9. P. 80.
603. Šiluva ­ 1982 // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1984. T. 7. P. 347­353.
604. Totoraitis J. Žemaičių Kalvarija. Marijampolė: Marijonų leidinys, 1937. 75 p., iliustr. ­ Žemaičių Kalvarijos šventė, p. 5­10.
605. Varduva (Plungės raj.) // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1987. T. 8. P. 250­252. ­ Didžiosios Kalvarijos atlaidai 1984 m.
606. Veilentas Virginijus. Tegul Žemaičių žemė giesmes gieda // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 14. P. 14­15, iliustr. ­ Didžiosios Kalvarijos atlaidai.
607. Venckus Pr. Nuostabusis miestelis /.../ // Šaltinis. Marijampolė, 1937. Nr. 25. P. 388. ­ Žem. Kalvarijos atlaidai.
608. Žemaičių Kalvarija // Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. Chicago, 1989. T. 9. P. 218­219. ­ 1986 m. atlaidai.
609. X. Šidlavas: Atlaidai // Aušra. V., 1913. Nr. 23. P. 365­366.

XXI. Pramogos, etnomuzika

610. Auškalnis Antanas. Šiaurės vakarų žemaičių instrumentinis liaudies muzikavimas // Menotyra. 1990. T. 17. P. 3­9. ­ Santr. rus.
611. Auškalnis Antanas. Šilalės raj. Piliakalnio apylinkės muzikavimo tradicijos // Kraštotyra. 1990. Kn. 24. P. 80­84.
612. Buračas Balys. Jauna žemaičių kanklininkė // BLKP. P. 488­490. ­ Stasė Abromavičiūtė Lyduvėnuose.
613. Buračas Balys. Kaip gyveno ir mirė žemaičių kanklininkas Zoris // BLKP. P. 492­493. ­ Telšių vls. Badlaukių k.
614. Buračas Balys. Žemaičių kanklininkai // BLKP. P. 490­491.
615. Čilvinaitė M. Keimerio krimtimas // GK. 1943. Nr. 31. P. 385. ­ Kaltinėnų vls. Pakalniškių k.
616. Daugirdas Albertas. Alsėdiškių vaišės ir pasilinksminimai // MK. 1994. Nr. 2. P. 108­111.
617. Dowojna Sylwstrowicz Mieczysław. Podania žmujdzkie. Warszawa, 1894. Cz. 2. ­ Gry, tańce i zabawy na zebraniach wieczorowych, s. 253­257.
618. Jucewicz L. A. Gry i zabawy ludu Litewskiego na Žmudzi // Tygodnik Peterburski. 1839. Nr. 37. S. 217­218.
619. Jurkštas Vytautas. Žemaičių cimbolai // MG. 1977. Nr. 7. P. 36.
620. Krzywicki Ludwik. Ligawki žmudzkie // Ziemia. Warszawa, 1910. Nr. 35. S. 551­552, ill.
621. Lukoševičius Stepas. Kurtuvėniškių etnografinė vakaronė // Kraštotyra. 1971. P. 382. ­ Vilniuje.
622. Motuzas Alfonsas. Tautiniai instrumentai ir Kalnų giesmės Žemaičių Kalvarijoje // LK. 1991. Nr. 3. P. 28.
623. Motuzas A. Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės ir instrumentarijus ­ Lietuvos katalikų bažnyčios fenomenas // Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVI suvažiavimo pranešimų tezės. K., 1994. P. 219­220.
624. Misiūnienė Joana. Dainos atgaiva // LK. 1993. Nr. 4. P. 16­17, iliustr. ­ Luokės etnografinis ansamblis.
625. Pakalniškis Aleksandras. Jaunimo pramogos Žemaičiuose // Aidai. 1971. Nr. 4. P. 173­174.
626. Pušaitė. Žaislai // Vasaros darbai. V., 1911. Nr. 5. P. 22­23. ­ Piemenų žaidimai Nemakščių apyl.
627. Skrodenis S. Eržvilko liaudies muzika // KB. 1976. Nr. 3. P. 64.
628. Skrodenis S. Vaikų tautosaka, žaidimai, instrumentinė muzika // Literatūra ir kalba. V., 1962. T. 6. P. 408­410. ­ Kartenoje, Mosėdyje.
629. Statkevičius Vladas. Pobūvių kultūra Laukuvos apylinkėje // ETL 1981 ir 1982 metais. 1982. P. 104­107.
630. Trinka Vl. Žaidimai anų dienų Lietuvos kaime // GK. 1935. Nr. 1. P. 245­247, iliustr. ­ Padubysio vls.
631. Šėgžda J. Vytauto Lukausko jubiliejus // Meno saviveikla. 1958. Nr. 1. P. 34­35. ­ Rietavo muzikantas.
632. Vaitkevičius Vykintas. Šokių vakarai ir gegužinės // Batakių apylinkės. K., 1991. P. 8­9.
633. Visockaitė Nida. Dabar jau tik primins Praną Dargį // LK. 1990. Nr. 3. P. 38­39, iliustr. ­ Barstyčių kanklininkas.
634. Visockaitė N. Žemaičių kanklės ­ senosios etnokultūros palikimas // Žemaičių praeitis. 1993. T. 2. P. 122­123, iliustr. Santr. angl.

XXII. Žinija

635. Čilvinaitė M. "Bobų lėkarstos" // GK. 1935. Nr. 2. P. 316­317. ­ Skaudvilės vls. Ringalių k.
636. Čilvinaitė M. " Bobų liekarstvos" // GK. 1939. Nr. 2­3. P. 650­654. ­ Tauragės aps., Upynos parapija.
637. Čilvinaitė Marijona. Oro, sėjos bei darbų laiko spėjimai Upynos apyl. (Šilalės raj.) // MK. Nr. 1. P. 117­120.
638. Dagys Viktoras. Liaudies meteorologija Tauragės apylinkėse // ETL 1983 ir 1984 metais. 1985. P. 103­105.
639. Daunys St. Liaudies medicina Papilės valsčiuje // GK. 1941. Nr. 1­2. P. 142­144.
640. Kuokėi būs uoraa? // Žemaičių žemė. 1994. Nr. 1. P. 32.
641. Levickaitė Audronė. Liaudies veterinarija // Batakių apylinkėse. K., 1991. P. 9.
642. Miežutavičiūtė Vitalija. Liaudies medicina // Kražiai. V., K., 1993. P. 314­316; Tas pats. MK. 1994. Nr. 1. P. 76.
643. Rimkūnienė Irena. Liaudies medicina // MK. 1993. Nr. 1. P. 111­112. ­ Varnių apyl.
644. Šlapkauskas V. Paleoastronomijos žinios Biržulio ežervietės regione // Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis. V. 1987. P. 95­100.
645. Vaiškūnas Jonas. Apie žvaigždes Kražių apylinkėse // Kražiai. V., K., 1993. P. 330­340, iliustr.
646. Vilčiauskas V., Daunys S. Gyvačių gaudymas // GK. 1943. Nr. 31. P. 387­388. ­ Papilės vls. gaudoma vaistams.

XXIII. Pavardžių rodyklė
(Kursyvu surinkti skaičiai rodo, kad rašoma apie nurodomą asmenį)

 

A B C Č D E Ė F G I Y J K L M N P R S Š T U W V Z Ž

A
Adomavičienė Elena 477, 522
Adomonienė Elena 378
Adomonienė Ona 77
Adomonytė Janina 523
Aistis Jonas 499
Al. Banis 174
Aleknavičius Bernardas 1
Aleknienė Danutė 476
Alminas Leandras 398
Amatininkas 175
Ananjevas Povilas 347
Andriusevičius Jonas 32, 74, 96, 142
Andriusevičiūtė D. 95
Andriuškaitė Stanislava 348
Andriuškevičius Alfonsas 335, 567
Arbačiauskienė Liuda 479
Armon Witold 97
Augutienė I. 478
Auškalnis Antanas 610, 611
 
B
Bagiński K. 143
Bakonis Evaldas 3
Balašaitis Antanas 4
Balčiūnas J. M. 98
Balčiūnas Kęstutis 480
Balys J. 107
Baliūnaitė­Petrauskienė Alma 481
Balsienė Jeruonima 246, 439
Banguolis P. žr. Budreckas­Budrys P.
Baniulaitytė Zita 456, 457
Bartkus K. 167
Batakienė Julija 442
Bernotaitė Dalia 439
Bernotienė S. 458
B-ka M. (Biržiška M.) 314
Bogdanas K. 349
Brazauskas Ant. 11
Brensztejn Michał 350
Brežinskis Jonas 178
Briedelytė Alina 440
Bružas Konstantinas 75, 76, 179­182, 247, 569
Budkus Pr. 248, 249
Budreckas­Budrys P. 568, 570
Budrys Rimantas 33
Budrytė Zosė 338
Budžinskis N. 183
Bugailiškis Peliksas 81, 82
Buračas Balys 184, 351­354, 358, 524, 571­575, 612­614
Burkšaitienė L. 108
Butkevičius Izidorius 77, 78, 250­253
Butkus Donatas 34
Butrimas Adomas 35, 75, 185, 186
 
C
Chmielewski Konrad 36
 
Č
Čeliauskas Petras 37
Čepaitienė A. 501
Čepienė Irena 525, 526
Čerbulėnas K. 255, 355
Černiauskienė Izabelė 93
Čilvinaitė Marijona 79, 80, 81, 82, 83­85, 144­146, 256, 356, 357, 482, 527­533, 615, 635­637
Čivilėlis A. 38
 
D
D. D. 99
Dačkevičius Alg. 11
Dagys Viktoras 638
Dambrauskas A. 111
Dambrauskas K. 39
Dargis Pranas 633, 634
Daugirdaitė­Sruogienė Vanda 147
Daugirdas Albertas 616
Daunys Stasys 86, 187, 257­260, 441, 483, 534, 639, 646
Davainis­Silvestraitis Mečislovas 48, 87­90, 261, 339, 617
Dedelev A. 535
Demereckis Baltr. 188, 536
Deveikis Stasys 76
Digeys Romas 537
Dirvianskis V. 536
Dobrovolskas J. 148
Dogelis P. 598
Domininkaitė Genutė 523
Dovydaitis Jurgis 577
Dowojna­Sylwestrowicz M. žr. Davainis­Silvestraitis M.
Driskius Klaudijus 359
Dundulienė Pranė 6, 7, 189
Dzigaitė Lina 157
 
E
Endriekaatė Regina 484
 
F
Fromas­Gužutis A. 503
 
G
Gailius­Gailevičius Steponas 394, 419
Galaunė P. 40
Gedvilienė Aldona 360
Galdikas Adomas 91, 92
Garliauskaitė Onutė 538
Gedgaudaitė Roma 485
Genys P. 8
Gerliakas P. 315
Gidžiūnas Viktoras 123, 124
Gimbutas Jurgis 93, 94, 114, 125, 151, 157, 161, 166, 298, 376
Ginkas A. 361
Girčius Petras 149
Girininkas Algirdas 35
Glemža J. 116
Glemžaitė M. 460
Gliožeris Kazys 383
Gocentas Vytautas 190
Gotaučius I. 504
Grabauskaitė M. 442
Gricius A. 539
Grinkevičienė Danutė 443
Griškevičius Gediminas 362
Groinytė Pelak M. 461
Gudas nuo Pasvalio 151
Gutautas Stasys 126, 262,263, 264
 
I
I. S. žr. Seliukaitė I.
Ivinskis A. 140
 
J
J. K. 363
J. O. 150
j. r. 376
J. Š. 42
Jablonskiai Bronė ir Ignas 486
Jablonskis Ignas 151, 191, 265­280, 340
Jablonskis Konstantinas 506
Jacėnaitė Genovaitė 152, 366, 367, 578, 579
Jacevičiūtė Br. 364
Jakštas A. 507
Janavičienė Janina 153
Janczynowski Adam 154, 365
Janulaitis Augustinas 100
Janušauskienė D. 79
Jašinskytė­Letukienė Nijolė 540
Jonušas Antanas 95, 96, 192, 281, 283
Jucewicz Ludwik Adam žr. Jucevičius L. A.
Jucevičius Liudvikas Adomas 97­105, 151, 156, 618
Jucys Jonas 380
Juciūtė Elena 580
Juozapavičius Pranas 80, 109
Jurevičiūtė Regina 487
Jurgaitis M. 599
Jurkštas Vytautas 619
Jurkuvienė Teresė 368­370, 462, 465
Juška­Juškevičius Antanas 106­110
 
K
K. Abr. 376
Kairiūkštytė Kazimiera 371
Kalenda Petras 391
Kalnius Petras 151, 508
Kanapkienė Vida 46
Kanarskas Julius 47, 117­119, 316
Kancedikas A. 361
Kargaudienė Aušra 91, 193, 372
Kasperavičius Julius 43, 284
Kašarauskas (Kosaževskis) Ambraziejus 111, 158
Kašauskas Raimondas 44
Kazonai Antanas ir Justas 387
Katinas B. 10
Kaveckis M. S. 376
Kėdaitis­Kėdavičius Kazys 194, 285, 509, 581
K...gis J. 317
Kibort J. 196, 541
Kynas Aleksandras 374
Klanius­Klanevičius Antanas 384
Kleinauskas Vincas 372
Kneižys Viktoras 362
Koncewicz J. 101
Končius Ignas 112­115, 157, 286, 375­377, 430, 488, 505, 542
Kontrimas Vaclovas 582
Krajinienė Aniceta 378
Krapauskas Kazimieras 359
Krzywicki Ludwik 620
Kudaba Česlovas 287, 288
Kudirka Juozas 112
Kulikauskienė Vida 289, 290, 444, 464
Kulnytė Birutė 126
Kupčiūnaitė A.. 197
Kumšlytis L. 465
Kupris Vl. 291
Kraševskis J. I. 104
Kurkulis Br. 45
 
L
Labokas Alfonsas 410
Ladyga M. 134
Laikūnas A. 198
Latvis 110
Lauraitis Vincas 379
Lazauskaitė Elvyda 543, 544
Lengvinas Aleks. 380
Lenkimaitė Danutė žr. Mukienė Danutė 113
Leskevičiūtė Sigita 381
Levickaitė Audronė 641
Levinskaitė Vyga 166
Liaudanskas Juozas 362, 406, 416
Lotužys Ontuons 325
Lovčikas Klemensas 33, 63, 68, 199
Lukauskas Vytautas 631
Lukoševičius Stepas 621
Lukšaitė Ingė 159
Lukšienė M. 103, 104
 
M
Maciūnas St. 382
Mačiekus Venantas 12, 13, 510­512
Makariūnienė Eglė 114, 115
Mardosa Jonas 200
Masteika Romas 135
Mastonytė M. žr. Miliuvienė M.
Matulionis P. S.. 467
Matulis Rimantas 292
Mažiulis A. 157, 376
Meilus E. 201
Merkelis A. 128
Merkienė Regina 202, 203, 445, 446
Mickevičius Juozas 49, 116­123, 204­209, 293­295, 383, 384, 514, 545­547
Miežutavičiūtė Vitalija 642
Mikailionienė Gražina 14­16
Mikėnaitė A. 385
Miknius Leonas 409
Mikuckis B. 386
Mikutavičiūtė Virginija 296
Milius Vacys 77, 78, 94, 120, 124­126, 137, 166, 210, 211, 297, 318, 319, 326, 387, 489­491, 548, 549
Miliuvienė Marija 466, 492, 493
Misiūnienė Joana 642
Misius Kazys 583
Mockus 358, 386
Morkūnas Vitalis 515
Morkūnienė Janina 212, 344
Motuzas Antanas 622, 623
Mukienė Danutė 53, 74, 113, 131, 388, 429
Muraitis Mykolas 376
Musteikis Vytautas 584
 
N
Nainienė J. 494
Nausėdaitė Virginija 538
Neironytė Rūta 538
Nezabitauskis Liudvikas 127, 213, 214, 516
 
P
Pabrėža Jurgis Ambraziejus 128, 129, 164, 168, 556
Pakalniškis Aleksandras 160, 161, 215­217, 298, 299, 495, 517, 551­553, 625
Paškevičius Romas 186, 190
Paszkiewicz Dionyz 300
Paukštytė Rasa 554
Paulauskas Jonas 364, 405, 418
Paulauskas Juozapas 396
Pelczar Marian 130
Petrašiūnas Aloyzas 393
Petrauskienė M. 52
Perkovskis Juzefas 130­133, 389, 390
Perminas Pranas 437
Perminienė Irena žr. Mukienė Danutė
Petrauskaitė Žydrė 447
Petrulis 358
Petrulis Juozas 17, 218­220, 301­304, 345, 393­396
Pilypaitis A. 330
Pinkus S. 18
Piškinaitė­Kazlauskienė Laura 221­223
Pocius Zigmantas 159
Počiulpaitė Alė 397­399
Poška A. 320
Potockis Augustinas 395
Povilonis Juozas 556
Pranas 105
Pšibilskis Vygintas Bronius 81, 82
Podžiukaitytė Giedrė 400
Pupienis Antanas 224
Purvinas Martynas 305
Purvinienė Marija 305
Puškorius Anicetas 392
Pušaitė M. 585, 626
R
Račiūnaitė R. 557
Račkauskas Kazimieras 83, 136
Rad (oszewski) A. B. 558
Raguckas Juozas 225
Ramonaitė Danutė žr. Mukienė Danutė
Ramanauskas J. 19
Ramanuskienė Irena 20
Raseinių Magdė 402
Rekašius Jonas 60, 134, 226, 496
Repčytė­Starkienė Elena 494
Riauba Stanislovas 349, 361, 411, 424, 427, 431, 433, 434
Rimkūnienė Irena 643
Rimkus Vytenis 327, 405, 406
Ryszkewicz Józef 162, 163
Rūgytė Alicija 138
Rumša Jeronimas 393
Rušinas Juozapas 435
Ružinskaitė Viliutė 54
 
S
Sabaliauskaitės Regina ir Zita 468
Sabaliauskas Adolfas 407
Sabonaitienė Genovaitė 559
Samas Aloyzas 328
Savickis Julius 227
Savickis Vytautas 388
Savoniakaitė Vida 448, 449
Seliukaitė Irena 84, 151
Senapėdis Rimantas 55
Simonavičius Vincas 409
Sizaitė Nijolė 410
Skaudvilaitė Elena 587
Skrodenis Stasys 56, 57, 88, 89, 164, 560, 627, 628
Skurvydaitė S. 331
Slipkuvienė Milda 450
Smilingytė Skirmantė 92
Snarskis P. 342
Sondeckis Jackus 165
Sprindis A. 321
Spudytė Elvyra 58, 59, 451, 469
Stadelninkas Algimantas 60
Stanskis J. 489
Statkevičius Vladas 135, 136, 166, 228, 229, 306,307,308, 346, 412, 452, 470, 497, 588­590, 629
Stonys Jonas 413
Stoškus Kęstutis 476
Stravinskas Antanas 21, 61, 121, 137, 230­233, 414, 415
Stravinskienė Aldona 416
Strazdūnaitė R. 127
Strolis L. 417
Stundžia B. 22
Sudaris J. 309
Sūchomlinov 167
Svičiulienė P. 23
 
Š
Šatkauskas G. 62
Šėgžda J. 631
Šiaulienė Elena 322
Šiaulys Pranas 415
Šilainytė Dalia 440
Šimkus S. 24
Šinkūnas Rimantas 63
Širmulis Alfredas 419
Šlapkauskas V. 644
Šniurevičiūtė­Šiuipienė Janina 420
Šopauskas J. 498
Šorienė Danutė 421
Šorys Juozas 157
Švėgždavičienė Julita 591
Švėgždavičius Kęstutis 64­66
Šverebas P. 332
 
T
Tamošaitienė (Mažeikaitė) Anastazija 138
Tarvydas Juozas 67, 122, 168
Toleikis Aloyzas 423
Toleikis Vincas 561
Totoraitis J. 604
Tumas J. žr. Vaižgantas
Tumėnas V. 472
 
U
Ulevičienė Aldona 424, 425
Untulis Matas 593
Urbienė (Lengvenaitė) Amelija 139, 235, 453
Usačiovaitė E. 337
 
V
V. B. 169
V. D. 594
V. J. 473
Vaiškūnas Jonas 645
Vaišvilaitė Irena 132
Vaitekūnas Vincas 25, 141, 310
Vaitkevičius Vykintas 632
Vaivada Vacys 132, 133
Vaižgantas 90, 323, 324, 520
Vilainis Rimgaudas 68
Valančius M. 71, 169, 560, 562
Valatka V. 26, 41, 69
Valatkienė Laima 27, 41
Valentinas Alb. 563
Valiuškevičiūtė A. 427
Varnelytė­Kiaušienė Stasė 595
Vasiliauskas Pranas 140, 236
Veilentas Virginijus 606
Vėlavičienė Silvija 85
Vėlius N. 28
Vėlks Algėrds 333
Venckus Pr. 607
Vertelkienė Benita 70
Viekšnys J. 596
Vilainis A. (Šidlauskas A.) 237
Vilčiauskas V. 646
Visockaitė Nida 633
Višinskis P. 170, 171
Vyšniauskaitė Angelė 157, 564
Vyšniauskas Juozas 428
Vitauskas Adomas 141, 238­245, 311, 312, 343, 454, 455, 474, 475, 521, 565, 566
Vitkus Viktoras 426
Vlks J. 72
Volter E. A. 29, 30
W
Walicka Nora 172
 
Z
Zakrauskas S. 334
 
Ž
Žąsytis Kazys 580
Želvytė Danguolė žr. Mukienė Danutė
Žemaitė 173, 429
Žemaitytė Zita 395, 431­434
Žmuidzinavičius Antanas 92
Žulkus Albertas 422
Žulpaitė Genovaitė 292

© Žemaičių kultūros draugijos redakcij
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija