Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ZENONAS IVINSKIS


Svarbiausi faktai iš autobiografijos

Genovaitė Razbadauskienė

Zenonas Ivinskis gimė 1908 m. gegužės 25 d. Kaušėnų kaime, netoli Plungės, pasiturinčio ūkininko šeimoje. ČiaZenonas Ivinskis prabėgo ir jo vaikystė. Mokėsi Telšių ir Plungės gimnazijose, 1925 m. rudenį pasirinko istorijos studijas ir įstojo į Kauno universitetą. 1929 m., baigęs universitetą, kaip jaunas, gabus istorikas gavo stipendiją tolesniam mokslui užsienyje ir išvyko į Vokietiją.
Studijuodamas Berlyne, vadovaujant prof. A. Brackmann’ui, 1932 m. apsigynė disertaciją „Geschicte des Bauerstandes in Litauen” (Valstiečių padėties istorija Lietuvoje nuo seniausių laikų iki XVI a. vidurio). 1933 m. ši disertacija Berlyne išspausdinta atskiru leidiniu.
1933 m. Z. Ivinskis, naudodamasis Gdansko archyve savo paties surinktais duomenimis, parengė habilitacinį darbą „Lietuvių ir prūsų prekybiniai santykiai pirmojoje XVI a. pusėje”.
Grįžęs iš užsienio, Z. Ivinskis pradėjo dirbti Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Tuo pačiu metu jis buvo pašauktas į karinę tarnybą. Ją atliko Kaune. Laisvu laiku toliau dėstė universitete. Atlikęs karinę tarnybą, sukūrė šeimą. Vedė Ceciliją Griniūtę (mirė 1946 m.).
1940 m. gegužės 15 d. Z. Ivinskis tapo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ekstraordinariniu profesoriumi. Tais pačiais metais jis buvo pakviestas į Vilniaus universitetą dėstyti Lietuvos ūkio ir visuotinės ūkio istorijos.
1941-1942 m. Z. Ivinskis buvo Kauno universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto dekanas. Jis karštai gynė fakulteto reikalus, todėl greitai ėmė konfliktuoti su tuo laiku Lietuvoje šeimininkavusiais hitlerininkais. Gestapininkai pasirūpino, kad profesorius būtų įtrauktas į tų žmonių sąrašus, kuriuos buvo numatyta išvežti į koncentracijos stovyklas. Tačiau kaip tik tuo metu Z. Ivinskis atsitiktinai apsinuodijo krosnies smalkėmis ir buvo paguldytas į ligoninę, kurioje gydėsi apie pusę metų. Šis nelaimingas atsitikimas jam padėjo išvengti didesnės nelaimės – išvežimo.
1944 m., į Lietuvą sugrįžtant sovietinei kariuomenei, Z. Ivinskis pasitraukė į Vakarus. Ten jis toliau tęsė mokslinę veiklą. Po karo gyveno Vokietijoje, tačiau nemažai laiko praleisdavo ir Romoje, nes dirbo Vatikano archyvuose.
1953 m. profesorius pradėjo bendradarbiauti „Lietuvių enciklopedijoje”, kuriai parašė nemažai straipsnių. Tuo laiku jis antrą kartą sukūrė šeimą – Z. Ivinskis vedė Pauliną Talanskaitę, su kuria jie išaugino sūnų Kęstutį.
Vėliau Z. Ivinskis tapo Bonos Baltisches Forchungsinstitut (Baltistikos tyrinėjimo instituto) direktoriumi. 1963 m. jis pradėjo dėstyti Rytų Europos istoriją Bonos universitete kaip profesorius-svečias (Gastprofessor). 1964 m., tame pačiame universitete Z. Ivinskis antrą kartą tapo habilituotu Lenkijos ir Baltijos šalių istoriku bei gavo leidimą dėstytojauti.
Profesorius Z. Ivinskis mirė 1971 m. Bonoje.
Tarybų Lietuvoje šio istoriko vardas sąmoningai daugelį metų buvo nutylimas. Lietuvių tarybinėje enciklopedijoje akcentuotas jo „idealistinis požiūris į visuomenės raidą, klerikalinės tendencijos, buržuazinė vokiečių istoriografijos įtaka” (LTE, t. 4, psl. 596).
Šiandien Z. Ivinskio mokslinis palikimas visiems prieinamas.
Profesorius Lietuvos istoriją tyrinėjo visapusiškai. Vienas iš žinomiausių jo darbų – studija „Vyskupas Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva”, kuri 1955 m. apdovanota „Aidų” žurnalo premija. Kitas premijuotas darbas – „Lietuvių tautos istorija”. Z. Ivinskis tyrinėjo ir krikščionybės istoriją. 1955 m. Niujorke jis išleido knygą „Šv. Kazimieras”. Profesorius yra išspausdinęs daugybę mokslinių straipsnių apie didžiuosius Lietuvos kunigaikščius, jų veiklos istorinę reikšmę.
1991 m. „Mokslo” spaustuvė išleido Z. Ivinskio „Lietuvos istoriją (iki Vytauto Didžiojo mirties)”.
Mirus Z. Ivinskiui, jo knygų leidyba nenutrūko. Užsienyje, Romoje, leidžiami profesoriaus „Rinktiniai raštai”. Jų ketvirtajame tome plačiai rašoma apie Žemaičių vyskupijos įkūrimą, šios vyskupijos reikšmę Lietuvos valstybės istorijoje.
Visą gyvenimą profesorius Z. Ivinskis svajojo apie laisvą Lietuvą. Jo svajonėms buvo lemta išsipildyti, tik pats mokslininkas tos dienos nebesulaukė. Į laisvą Lietuvą dabar kaip didžiuliai visuomenės istorinės savimonės žadintojai grįžta profesoriaus darbai, idėjos. Grįžta ir jo knygos, kurios vis labiau darosi prieinamos visuomenei.
 

Zenono Ivinskio bibliotekos spaudinių vertybės

Genovaitė Razbadauskienė

1944 m. profesoriui istorikui Zenonui Ivinskiui pasitraukus iš Lietuvos, čia liko didelė dalis jo bibliotekos knygų, asmeninis archyvas. Didžiąją archyvo dalį išgelbėjo profesoriaus žmonos motina p. Grinienė, po karo visą šį turtą perdavusi tuometinės LTSR Valstybinės bibliotekos rankraščių skyriui. Na, o knygas ir dalį archyvo ėmėsi globoti Kaune gyvenusi Z. Ivinskio sesuo p. Bronė Ivinskytė-Barzdienė. Tada, kai jai pasidarė pavojinga saugoti šį brolio turtą, B. Ivinskytė jį perdavė patikimiems savo bičiuliams – Stasei ir Vladui Grigams.
Pablogėjus sveikatai, B. Ivinskytė-Barzdienė, rašydama testamentą, prašė, kad po jos mirties brolio Zenono Ivinskio biblioteką imtųsi globoti jos dukra Aušra Barzdaitė-Pivorienė. Taip 1973 m. ši turtinga mokslininko biblioteka atsidūrė Aušros ir Marijono Pivorių žinioje. Joje buvusių leidinių vertę šie žmonės žinojo, todėl itin rūpinosi, kad biblioteka būtų išsaugota.
1994 m. Vilniuje gyvenusi Aušra Pivoriūnienė visus minėtos bibliotekos spaudinius, dalį Z. Ivinkio istorinių darbų, rankraščių ir mašinraščių bei dokumentų perdavė saugoti profesoriaus Z. Ivinskio gimtinėje, Plungėje, besikuriančiam Žemaičių dailės muziejui. Taip knygos, apie kurias 50 metų žinojo tik mažas būrelis žmonių, tapo prieinamos visai visuomenei – šiandien jomis gali naudotis kiekvienas Žemaičių dailės muziejaus lankytojas.
Gyvendamas užsienyje, prof. Z. Ivinskis ir ten sukaupė vertingą mokslinį archyvą. Mirus Z. Ivinskiui, jį perėmė Lietuvių Mokslo akademija Romoje. Atkūrus Lietuvai nepriklausomybę, šis profesoriaus mokslinis archyvas iš Romos perkeltas į Vilniaus universitetą. Nedidelė dalis
Z. Ivinskio archyvo yra likę Vokietijoje. Čia jį globoja prof. našlė Paulina Ivinskienė.
Žemaičių dailės muziejui padovanotoje profesoriaus surinktoje kolekcijoje yra 630 spausdinių, iš kurių dalis išspausdinta XVI-XIX a. Labiausiai dėmesį patraukia itin reta Vilniaus šv. Jono bažnyčios pamokslininko, pirmojo lietuvių žodynininko, jėzuitų kunigo K. Sirvydo (1546-1631) knyga „Dictonarium trium Lingvarum” – lenkų, lotynų ir lietuvių kalbų žodyno penktasis leidimas, išspausdintas Vilniaus akademijoje 1713 m. Iš titulinio puslapio sužinome, kad žodynas buvo skirtas studijuojančiai jaunuomenei. Leidinio poligrafinis apipavidalinimas labai paprastas. Vienintelis žymesnis papuošimas – Jėzuitų ordino emblema tituliniame lape.
Dar viena labai vertinga knyga – „Synodus dioecesana Mednicensis…”, kurioje rašoma apie vyskupų susirinkimą Žemaitijoje. Knyga išspausdinta Vilniuje, Jėzuitų akademijos spaustuvėje 1752 m. Joje yra įdomių žinių apie Beržoro bažnyčią – Platelių bažnyčios filialą bei ten apaštalavusį Jozefą Vaitkevičių (Jesephus Woytkiewicz), apie Tverų, Rietavo, Plungės ir kitus dekanus.
Pati seniausia kolekcijoje yra Dziej Philippus knyga „Concionum guadruplicium…” – visų švenčių, kasdieniniai pamokslai pagal Evangeliją. Ši knyga išleista lotynų kalba 1588 m. Leidene. Tituliniame lape yra spaustuvės emblema, o pastraipų pirmosios didžiosios raidės pieštos kvadrate. Foną sudaro stilizuotų augalų pynė bei figūros, nesusijusios su tekstu. Knyga užsegama, lapų kraštai nudažyti – taip leidinys geriau apsaugomas nuo dulkių.
Reta Romos valstybės veikėjo, karvedžio, rašytojo Juliaus Cezario (Caesar) knyga „Bele Gallici” (Galų karo užrašai), kurioje aprašomi karo įvykiai 56 metais prieš Kristaus gimimą. Ši knyga išspausdinta lotynų kalba 1834 m. (1922-1940 m. Lietuvoje išėjo keli Galų krašto užrašų ištraukų leidimai, pritaikyti lotynų kalbos mokymo reikalams.)
Vertinga knyga „Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego…” („Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės statutas”), išspausdintas 1786 m. lenkų kalba Vilniaus akademijoje.
Gražiausia knyga – Biblija, išleista 1846 m. lenkų kalba užsienyje. Joje daug iliustracijų. Antraštinis puslapis papuoštas renesanso stiliaus rėmais su biblinės tematikos scenomis.
Gražiausiu ir brangiausiu viršeliu papuošta kunigo maldos knyga „Brevarium…”, išleista 1889 m. užsienyje lotynų kalba. Jos natūralios odos viršelis ir pavadinimas nugarėlėje papuoštas paauksuotu reljefiniu ornamentu. Lapų kraštai paauksuoti – taip būdavo daroma dėl to, kad knyga gražiau atrodytų ir ilgiau išsilaikytų.
XV a. pabaigoje ir ypač XVII a. pirmojoje pusėje knygas kolekcionuoti buvo tapę madinga. Lietuvos didikai Sapiegos taip pat turėjo didžiulę biblioteką. Keletas knygų iš jos yra ir šioje kolekcijoje. Apie tai liudija knygose matomas Sapiegų giminės herbinis antspaudas bei dedikacija.
Be knygų, šioje kolekcijoje yra ir žemėlapių, žurnalų. Labai įdomus grafinis spaudinys – Livonijos (iki 1562 m.) žemėlapis, kurio kampuose – iliustracijos: to laikmečio architektūros ir gamtos fone – žmonių, kurie laiko ginklus, figūros.
Profesoriaus Z. Ivinskio asmeninės bibliotekos rinkinyje daugiausia spaudinių istorijos tematika – apie Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją, Prūsiją ir kitas kaimynines šalis. Čia galima rasti daug žinių apie šių valstybių istoriją nuo seniausių laikų iki Pirmojo pasaulinio karo. Kolekcijoje – knygos meno, religijos temomis, nemažai gramatikų ir žodynų įvairiomis kalbomis.
Kalbiniu požiūriu kolekcija labai įvairi. Daug knygų lenkų, vokiečių kalbomis. Dauguma vokiečių kalba parašytų knygų išspausdinta įvairiu gotikos stiliaus šriftu, ornamentuotu smailiakampiu. Viena knyga išleista net gotų kalba. Senesnio laikotarpio rusų kalba parašytos knygos išspausdintos kirilica – seniausiomis slavų abėcėlės raidėmis.
Iš knygose rastų pirkimo kvitų, įrašų, sužinome, kad prof. Z. Ivinskis biblioteką kaupė įvairiais būdais. Knygos buvo perkamos dažniausiai Lietuvoje ir Vokietijoje (Berlyne, Münchene, Königsberge). Jas profesorius įsigydavo iš įvairių antikvarinių knygynų, kolekcionierių. Nemažai knygų Z. Ivinskiui yra įvairiomis progomis ir padovanota. Keletas kolekcijos grožinės literatūros knygų yra priklausę profesoriaus pirmajai žmonai C. Griniūtei – tai matyti iš knygoje esančių įrašų. Yra leidinių ir su kitų bibliotekų antspaudais.
Šiame kataloge spaudiniai išdėstyti abėcėlės tvarka. Pagal lotynų abėcėlę išdėstyti lietuvių, lenkų, vokiečių, prancūzų, lotynų, latvių, anglų, estų, rumunų, gotų kalbomis išspausdinti leidiniai, o spaudiniai rusų kalba – atskirai (katalogo pabaigoje) pagal slavų kalbos abėcėlę.

Zenono Ivinskio asmeninės bibliotekos, surinktos iki 1944 m. Lietuvoje, 1994 m. padovanotos Žemaičių dailės muziejui, spaudinių

ABĖCĖLINIS KATALOGAS


A B C Č D E F G H I J K L M N P R S Š T U W V Z Ž


A

1. VIII. Internationaler Kongress für Geschichtswissenschaft, Zürich – 28. August bis 4. September 1938: Teilnehmer Verzeichnis. – Zürich: Buchdruckerei Berichthaus, 1939. – 58 p.
2. Akten und Recesse der Livländischen Ständetage mit unterstützung der ritterschaften und Städte / Hrsg. von Oskar Stavenhagen. – Riga: J. Deubner, 1907.
Bd. 1, Lfg. 1: (1304-1460). – 128 p.
3. Albertrandi, Jan. Panowanie Kazimierza, Jana Alberta i Alexandra Jagiellończyków krolow Polskich i w. książąt Litewskich / Wyjęte z rękopismów Jana Albertrandego…; wydał Żegota Onacewicz… – Warszawa: Nakł. i drukiem A. Brzeziny, 1827.
T. 1 – XXI, 266 p.
4. Alma Mater Vilnensis: Czasopismo akademickie / Zrzeszenie Kół Naukowych Uniw. Stefana Batorego. – Wilno: Druk. „Lux”, 1924-1932.
Z. 2. – 1924
[Z]. 4. – 1926
Z. 5-6. – 1927
Z. 7. – 1928
Z. 8. – 1929
Z. 9. – 1930
Z. 10. – 1932
5. Altmann Wilh., Bernheim Ernst. Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte Deutschlands im Mittelalter: zum Handgebrauch für Juristen und Historiker. – Dritte vermehrte und verbesserte Aufl. – Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1904. – 461 p.
6. Altpreußische Forschungen / hrsg. von der historischen Kommission für Ost und Westpreußische Landesforschung. – Königsberg I. Pr.: Bruno Meyer et Co., 1925-1942. – 1929-1942 leid.: Gräfe und Anzer, Kommissions verlag.
Jg. 2, H. 1-2. – 1925
Jg. 3, Il. 1-2. – 1925
Jg. 4, Il. 1-2. – 1927
Jg. 5, Il. 1-2. – 1928
Jg. 6, Il. 1-2. – 1929
Jg. 7, Il. 1-2. – 1930
Jg. 8, Il. 1-2. – 1931
Jg. 9, 1932
Jg. 10, Il. 1. – 1933
Jg. 11, Il. 1-2. – 1934
Jg. 12, Il. 1-2. – 1935
Jg. 13, Il. 1-2. – 1936
Jg. 14, Il. 1-2. – 1937
Jg. 15, Il. 1-2. – 1938
Jg. 16, Il. 1. – 1939
Jg. 17, Il. 1-2. – 1940
Jg. 18, Il. 1-2. – 1941
Jg. 19, Il. 1. – 1942
7. Altpreußische Monatsschrift / E. Joackim, G. Krause, M. Perlbach, F. Rühl; hrsg. A. Seraphim. – Königsberg I. Pr.: Verl von Thomas Oppermann, 1916. – 272 p.
8. Analecta Romana quae historiam Poloniae saec. XVI illustrant… – Kraków. Nakł. Akademii Umiejętności, [1894]. – 357 p. – (Wydawnictwa Komissyii Hist. Akademii Umiejętności w Krakowie; Nr. 53: Scriptores rerum Polonicarum. – T. 15)
9. Andrassy, Julius. Diplomatie und Weltkrieg. – Berlin: Wien: Verl. von Ullstein & Co., 1920. – 349 p.
10. Andreas, Willy. Die Wandlungen des großdeutschen Gedankens / Rede zur Rechtsgründungsfeier der Universität Heidelberg 18. Januar 1924 von W. Andreas. – 4. Aufl. – Berlin: Leipzig: Deutsche Verl. = Anstalt Stuttgart, 1932. – 41 p.
11. Annegarns Weltgeschichte in acht Bänden. – 10-te Aufl. – Münster į M.: Druck und Verl. der Theissing Buchh., 1912.
Bd. 5., T. 2: Geschichte des Mittelalters. – 280 p.
Bd. 6., T. 1: Geschichte der Neuzeit. – 404 p.
Bd. 7., T. 2: Geschichte der Neuzeit. – 402 p.
Bd. 8., T. 3: Geschichte der Neuzeit. – 436 p.
12. Archiv Religionswissenschaft / in Verbindung mit W. Bousset, D. G. Brinton, H. Gunkel…, hrsg. von Ths. Achelis. – Leipzig und Tübingen: Verl. von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1889.
T. 1. – 380 p.

B

13. Bajorai / Prof. A. Janulaitis. – Kaunas: B. l., 1933. – 11, [1] p.: iliustr.
14. Balčiūnas, Valerijonas. Lietuvos kaimų žemės tvarkymas istorijos, ūkio ir statistikos šviesoje / V. Balčiūnas. – Kaunas: Žemės reformos v-ba, 1938. – 196 p.: iliustr.
15. Baliński, Michał. Studia historyczne Michała Balińskiego. – Wilno: Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1856. – VI, 367 p.
16. Baliński, Michał, Lipiński, Tymoteusz. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana. / Przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego. – Warszawa: Nakł. i druk S. Orgelbranda księgarza, 1846.
T. 3. – 863, XXVIII p.
17. Balticoslavica: Biuletyn Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie / Red. Erwin Koschmieder. – Wilno: Nakł. Inst. Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, 1938.
T. 3. – X, 552 p.
18. Baltisches Handbuch für das Jahr 1930 / hrsg. Baltischen Breffe. – 3. Jg. – Freie Stadt Danzig, 1930. – 250 p., 2 port. lap.
19. Balzer, Oswald. Genealogia Piastów. / Napisał Oswald Balzer; Wydanie Akademii Umiejętności w Krakowie. – W Krakowie: Nakł. Akademii Umiejętności, 1895. – XV, 574 p.
20. Balzer, Oswald. Z zagadnień ustrojowych Polski: Nowe spostrzeżenia i uwagi. / Napisał Oswald Balzer. – Warszawa; Lublin; Łódź: Nakł. Gebethnera i Wolffa, S. a (Kraków: Druk. W. L. Anczyca i Spółki). – 150 p.
21. Bandtkie Wincenty, Stężyński Jan. Jus Culmense, cum appendice privilegiorum et jurium selectorum municipalium et dissertatione historicojuridica / exhibitum cura Joannis Vincentii Bandtkii. – Varsaviae: typis officinae publicae, sumtib. Zawadzkii et socii, 1814. – 368 p.
22. Baranowski, Ignacy. Wieś i folwark: Studya z dziejów agrarnych Polski. – Warszawa: Nakł. księgarni W. Jakowickiego; Poznań: M. Niemierkiewicz, 1914. – 301 p.
23. Bartoszewicz, Julian. Królewicze biskupi: Żywoty czterech kapłanów przez Juliana Bartoszewicza. – Warszawa: Nakł. i drukiem S. Orgelbranda księgarza i typografa, 1851. – VI, 267, [1] p.
24. Bartoszewicz, Kazimierz. Radziwiłłowie: Początek i dzieje rodu. Typy i charaktery… Upadek Nieświeża i jego odrodzenie. – Warszawa; Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego, [1927]. – VII, 320 p.
25. Bauer, Wilhelm. Einführung in das Studium der Geschichte. – Tübingen: Verl. von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1921. – 395 p.
26. Bechtel, Heinrich. Wirtschaftsstil des deutschen. Spätmittelalters: der Austruck der Lebensform in Wirtschaf, Gesellschaftsauff bau u. Kunst von 1350 bis um 1500. – München und Leipzig.: Verl. von. Duncker Humbolt, 1930. – 368 p.: iliustr.
27. Beloch, Karl Julius. Griechische Geschichte. – 2. neugestalte Aufl. – Strassburg: Verl. von K. J. Trübner, 1912.
B. d. 1: Die Zeit vor den Perserkriegen. – 446 p.
28. Benedictsen Meyer, Age. Lithuania. The Awakening of a Nation: A Study of the part and present of the Lithuanian People. – Kopenhagen: Printed by Egmont H. Petersens, 1929. – 248 p.: iliustr.
29. Bericht über den XVIII a. Internationalen Kongress gegen den Alkoholismus, Tartu (Dorpat) vom 21. bis zum 29. Juli 1926. – Tartu: Druck von C. Mattiesen, 1927. – 496 p.
30. Bernhart, Joseph. Sinn der Geschichte / von dr. Joseph Bernhart. Urgeschichte der Menschheit / oon dr. Hugo Obermaier. – Freiburg im Breisgau: Herder & Co. G. m. b. H. Verl. – Buchh., 1931. – XIV, 143 p.
31. Bernheim, Ernst. Einleitung in die Geschichtswissenschaft. – Leipzig: G. J. Göschen’sche Verlagshandlung, 1905. – 156 p. – (Sammlung Göschen).
32. Bielowski, August. Wstęp krytyczny do dziejów Polski / przez Augusta Bielowskiego. – We Lwowie: Nakł. Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego, 1850 (Z Druk. Zakł. Nar. Ossolińskich). – [8], IV, 542 p.
33. Bihlmans, A. Latvijas Werdegang vom Bischofsstaat „Terra Mariana” bis zur Freien Volksrepublik. Riga: Berlin: Bernhard Lameg Verl., 1929. – 268 p.
34. Birnie, A. Histoire économique de l’Europe: (1760-1932) / Préface de Roger Picard; Édition fran?aise par Pierre Coste… – Paris: Payot, 1932. – 390 p. – (Bibliotheque Historique).
35. Bochnik, Th. Praktisches Iehrbuch des Polnischen. – Hamburg: Deutscher Auslandverlag Walter Bangert 1926. – 228 p.: iliustr. – (Bangerts Auslad Bücherei; Nr. 11.).
36. Bogdan, Al. Alt? ortografie de dr. Al. Bogdan. – Bucure?ti: Tip. „Coperativa”, 1912. – 86 p. – (Din publica?iunile casei ?coalelor).
37. Borodzicz, J. Kresy Wileńskie w niebezpieczeństwie: Dalszy ciąg pamiętników „Na wozie i pod wozem (Polska i Zagranica)”. – Wilno: Nakł. autora (W Wilnie: Druk. „Znicz”). – 52 p.
38. Bosc, Ernest. La psychologie devant la science et les savants: Od et fluide odique, aura polarité humaine… – Paris: Chamuel, Éditeur, S. a. – XVIII, 299 p.
39. Bossuet. Sermons. – Nouvelle édition compl?te suivant le texte de l’édition de Versailles amélioré et enrichi a l’aide des travaux le plus récents sur Bossuet et ses ouvrage. – Paris: Libraires – éditeurs, S.a.
T. 2. – 800 p.
40. Brackmann, A. Die Anfänge der Slavenmission und die Renovatio Imperii des Jahres 800. – Berlin: Verl. der Akad. Der Wiss. In Kommiss ber W. de Gruyter., 1931. – 18 p.
41. Brackmann, Albert. Der Römische Erneuerungsgedanke; und seine Bedeutung für die Reichspolitik der deutschen Kaiserzeit. – Sonderausgabe aus den Sitzungsberichten der Preussischen Akad. Der Wissenschaften. – Berlin: Verl. der Akad. Der Wissenschaften, 1932. – 31 p.
42. Brau, Otto. Geschichts-philosophie. / Eine Einführnag von Otto Braun. – Leipzig: Verl. von F. Meiner, 1921. – 128 p. – (Wissen und Forschen: Schrifften zur Einführung in die Philosophie. Bd. 12).
43. Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini / restitutum S. Pii V pontificis maximi jussu, editum Clementis VIII, Urbani VIII et Leonis XIII auctoritate recognitum. – Ed. novissima juxta typicam: Pars hiemolis. – Mechlinii: H. Desain, 1889. – ?p.
44. Brictius, Joannes. Filii Mariae eorumque obligatio in gratiam eorum, qui se Beatissimae Virgini in aliqua eius sodalitate dicarunt / compendio descripta a P. Ioanne Brictio S. I. – Vilnae: typis Academicis S. I., 1697. – [8], 370, [18] p.: inic., vinj.; 8°.
45. Broel-Plater, Włodzimierz Stanisław de. Zbiór pamiętników do dziejów polskich. / Wydał Włodzimierz Stanisław hr. de Broel-Plater. – Warszawa: W Druk. Gazety Codziennej, 1858-1859.
T. 1. – 1858. – IV, 233, III p., 1 rankr. lap.
T. 3. – 1858. – [4], 232, [6] p.
T. 4. – 1859. – [2], II, 240, [2] p.
46. Bülow von. Deutsche Politik. – Berlin: Verl. von Reimar Hodding, 1916. – 303 p., [1] portr. lap.
47. Bumüller, Johannes. Die Urzėit des Menschen. – 4-te Aufl. – Augsburg: Verl. bei Benno Filser, 3 a. – VII, 353 p.
48. Bunge, F. G. v., Liv –, est – und kusl– und kusländisches Urkundenbuch / Begründet von F. G. v. Bunge, im Auftrage der baltischen Ritterschaften und Städte forges von Hermann Hildebrand, Philipp Schwartz und Leonid Arbusow. – Riga: Moskau: Komissions – Ver. von J. Dubner, 1905.
Bd. 2: 1501-1505. – 760 p.

C

49. Caesar, Caius Julius. C. Iuli Caesaris Belli Gallici libri VII: Cum A. Hinti libro octavo / In usum scholarum iterum recognovit,… Bernardus Dinter. – Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri. 1884. – 158 p.
50. Capellmann C. Medicina pastoralis / edidit dr. C. Capellmann, medicus Aquisgranensis. – Ed. 9, latinarum 3. – Aquisgrani: sumpt. Rudolphi Barth, 1893 (?). – 246 p.
51. The case Against Neumann, von Sass et al: Summary of the Bill of Indietment. – Kaunas: „Spindulio” sp., 1934. – 38 p. – p. – (A titre d’information).
52. Chmielewski, Piotr. Liberalizm i obskurantyzm na Litwie i Rusi: (1815-1823). – Warszawa: Druk. Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1898. – 163 p. – (B-ka Dzieł Wyborowych; Nr. 21).
53. Chrzanowski, Ign. Historya literatury niepodległej Polski (z wypisami). – Wyd. 3-e, uzupeł. i popr. – Warszawa; Lublin; Kraków: G. Gebethner i S-ka, 1918. – VII, 94 + ? p.
54. Clemenz Br. Lehrbuch der methodik des geographischen Unterrichts. – Hannover: Verl. von Carl Meher, 1917. – 368 p., 1 žml. lap.
55. Conférence des Représentants des Républiques d’Esthonie, de Lettonie et de Lithuanie, tenue ? Kaunas du 19 au 22 mai 1924: Documents diplomatiques. – Kaunas, 1924. – 36 p.
56. Czacki, Tadeusz. O litewskich i polskich prawach: o ich duchu, źródłach, związku, i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy, 1529 roku wydanym. / Przez Tadeusza Czackiego; Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. – W Krakowie: Nakł. Druk. „Czasu”, 1861.
[T]. 1. – VIII. 349 p., 4 lent. lap.
T. 2. – 352 p., 1 lent. lap.
57. Czarkowski, Piotr. Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi z poglądem na wpływ Europy: Od 862 do 1825 r. / Napisał Piotr Czarkowski. – Warszawa: Nakł. autora, 1859 (W Druk. S. Orgelbranda). – 301 p.
58. Czarnecki, Jerzy. Rzut oka na historję książki Wileńskiej. – Kraków; [virš. Wilno], 1932. – 46 p.

Č

59. Čisavinis, Pranas. Kuriamasai seimas. – Kaunas: „Šviesos” sp., 1919. – 39 p.

D

60. Daniłowicz, Ignacy. Skarbiec diplomatow papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych, uchwał narodowych postanowień różnych władz i urzędów dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów. / Zebrał i w treśi opisal Ignacy Daniłowicz. – Wilno: W Druk. A. H. Kirkora, 1862.
T. 2. – 369 p.
61. Dąbkowski, Przemysław. Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskiem od XIV do XVI wieku. – We Lwowie: Nakł T-wa dla Popierania Nauki Polskiej, 1916 ([Kraków]: Druk. Uniw. Jagiell.). – [2], 117 p. – (Studya nad Historyą Prawa Polskiego; T. 6, z. 3).
62. Daudet, Alphonse. Le Si?ge de Berlin; Un Teneur de livres; Le trois messes basses. – Vienne. Tagblatt – Bibliothek, Édition Steyrermühl, S. a. – 80 p. – (Biblioth?que en deux langues; Nr. 13) (Série Fran?ais – Allemand) – Tekstas lygiagr. pranc. ir vok.
63. Decleene, Arnold. Katholizismus und Rasse. – Brüssel: Phalanx-Verlag, [1936]. – 98 p. – (Schriftenzeihe „Die Neue Zeit”; Bd. 1).
64. Dėl ko žlugo Lenkija: Vok. – lenkų krizės paskutiniosios fazės dokumentai / Parengė P. Vytenis. – Kaunas: „Ąžuolas”, 1940. – 66, [2] p.
65. Deutsche Ostforschung: Ergebnisse und Aufgaben seit dem ersten Weltkräg – Leipzig: Verl. von S. Ilirzel, 1942. – (Deutschlandund der Osten…; Bd. 20.)
Bd. 1. – 596 p. žml.
66. Diez Philippus. Concionum quadruplicium… tomus secundus / Authore… Philippo Diez Lufitano. – 2 ed. – Lugduni: apud Petrum Landry, 1588. – [16], 920, [86] p.
67. Directorium divini officii ad usum universi cleri saecularis dioecesis Sejnensis seu Augustoviensis… / Jussu et auctoritate… Josephi Antonowicz… – Varsaviae: typis filiorum St. Niemira, … pro anno Domini 1904. – [1903]. – 115 p.
68. Dobrowolski Kazimierz. Rozkwit średniowiecznego porządku w Europie (w XIII-XIV wieku). / W świetle źródeł przedstawił dr. Kazimierz Dobrowolski. – Kraków: Nakł. Krakówskiej Spółki Wydaw., 1926. – 32 p. – (Teksty Źródłowe do Nauki Historji w Szkole Średniej; Z. 19).
69. Dubiński, Piotr. Zbior praw y przywilejow miastu stołecznemu W. X. L. Wilnowi nadanych… / ułozony y wydany przez Piotra Dubinskiego burmistra Wileńskiego. – W Wilnie: W Drukarni J. K. Mci przy Akademij, 1788. – [4], 312, [12] p.: vinj. – Dalis teksto lot.
70. Dumas, Aleksander (ojciec). Czterdziestu pięciu: Romans historyczny w trzech tomach. – Warszawa: Nakł. Biblioteki Romansów i Powieści, 1887.
T. 1 [i. e. 2]. – 332 p.
71. Dundulis, Bronius. Napoléon et La Lituanie en 1812 / par Bronius Dundulis. – Paris: Presses Universitaires de France, 1940. – 344 p. – (Biblioth?que d’Histoire Contemporaine).
72. Duraffour, Antonin. Matériaux et directives pour l’enseignement élémentaire de la prononciation fran?aise par Antonin Duraffour. – 3-e éd., augm. – Grenoble: Impr. Allier P?re et Fils, 1928. – 32 p.
73. Dwa memorjały w sprawie Wileńskiej: Memoriał złożony przez delegację litewską na konferencji polsko-litewskiej w Brukseli; Memoriał przedstawiony przez delegację polską na konferencji w Brukseli. – Wilno: Nakł. „Rzeczypospolitej”, 1921. – 25 p.
74. Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie: Dzieło zbiorowe pod kierunkiem St. A. Kempnera. – Warszawa: Druk K. Kowalewskiego, 1922.
T. 2: Opracowania monograficzne. – 432 p.
75. Dziennik Urzędowy województwa Augustowskiego. – Suwałki: S. n., 1835-1836.
1835/1836, Nr. 1-52.
76. Dziennik Wileński. / Nakładem i staraniem Towarzystwa Typograficznego. – W Wilnie: W Drukarni A. Marcinowskiego, 1820.
R. 1820, T. 2. Nr. 1-4 (May – sierpien).

E

77. Ebers, Josef Godehard. Katholische Staatslehre und Volksdeutsche Politik. – Freiburg im Breisgau: Herber & E. G. Ver-buchh., 1929. – 179 p.
78. Egelhaaf, Gottlob. Hannibal / Ein charakterbild von G. Egelhaaf. – Stuttgart: Carl Krabble Verl., Erich Gußmann, 1922. – 62 p.
79. Egelhaaf, Gottlob. Politische Jahresübersicht für 1910. – 3-ter Jg. – Stuttgart: K. Krabble Verl., 1911. – 124 p.
80. Egelhaaf, Gottlob. Politische Jahresübersicht für 1912. – 5-ter Jg. – Stuttgart: K. Krabbe Verl., 1913. – 144 p.
81. Ein schoen und anmuetig Gedicht, wie ein heidescher Küng, genannt der Litower, wunderbarlich bekert und in Prüssenland getoufft ward. – 3-te Aufl. – Stuttgart: Verl. Von. E. Fischhaber – 31 p.
82. Einhard, Thegan. Karl der Große; Ludwig der Fromme / Zwei, Lebensbeschreibungen von Einhard und Thegan; Deutsch von E. Meyer. – Leipzig: Verl. von Philip Reclam jun., S. l. – 76 p. – (Reclams Universal Bibliothek 706).
83. Ernits, Villem. Polska a Ugrofinnowie i rzechy ugrofińskie. – Warszawa: Nakł. Bibl. Fińsko – Estońskiej przy Uniw. J. Piłsudskiego, 1938. – 93, [7] p.
84. Eugippius. Vita Sancti Severini / In Auswahl hrsg. von Alfons Tewes. – Leipzig: Berlin: Verl. von B. G. Teubner, 1928. – 32 p.
85. Ewald, Albert, Ludvig. Die Eroberung Preußens durch die Deutschen. – Halle: Verl. der Buchh. des Waisenhauses, 1872-1886.
Buch. 1: Berufung und Gründung. – 1872. – 241 p.
Buch. 2: Die erste Erhebung der Preußen und die Kämpfe mit Swantopolk. – 1875. – 337 p.
Buch. 3: Die Eroberung des Samlandes, des Östlichen Natangens, östlichen Bartens und Galindes. – 1884. – 170 p.
Buch. 4: Die große Erhebung der Preussen und die Eroberung der Östlichen Landschaften. – 1886. – 344 p. 1 žml. lap.
86. Exceptions préliminaires du Gouvernement lithuanien: Affaire du chemin de fer Panevėžys – Saldutiškis. – Kaunas: Akc. „Spindulio” b-vės sp., 1938. – Dalis teksto liet. ir rusų k.
87. Exposé du conflit lithuano – polonais: Deuxi?me assemblée de la Société de Nations a Gen?ve. – Gen?ve: Impr. ATAR, 1921. – 98 p., 1 žml. lap.
88. Exposé écrit du Gouvernement de la République Lithuanienne concernant la demande d’avis consultatif adressée par le Conseil de la Société des Nations ? la Cour permanente de Justice internationale et portant: „Les engagements internationaux… Kaisiadorys?” – Kaunas, 1931. – 91 p.

F

89. Feder, Alfred. Lehrbuch der historischen Methodik. – 2. Aufl. – Regensburg: Verl. J. Kösel & F. Pustet, 1921. – 307 p.
90. Feldman, Wilhelm. Dzieje polskiej myśli politycznej: 1864-1914. – Wyd. 2-e. – Warszawa: Inst. Badania Najnowszej Historii Polski, 1933. – X, 387 p.
91. Fink, Georg. Die Hanse. – Leipzig: Bibliographisches Institut A. G., 1939. – 57 p.: iliustr.
92. Finkel, Ludwik. Elekcya Zygmunta I: Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i Unii polsko-litewskiej. – W Krakowie: Akademia Umiejętności: Nakł. Funduszu Nestora Bucewicza, 1910. – VIII, 296 p.

G

93. Gaede, U, Brinkmann, C. Repetitorium der deutschen Geschichte: Mittelalter / von Dr. U. Gaede, G. Brinkmann; 5. unveränd. Aufl. – Weimar: Verl. von Alexander Druncker. – 242 p.
94. Geschiche der Preussischen Historiographie / von Schütz K., oder Nachweisung und Kritik der gedruckten und ungedruckten Chroniken… von DL Töppen M. – Berlin: Verl. von Wilhelm Hertz, 1853. – 290, [1] p.
95. Gloger, Zygmunt. Geografia historyczna ziem dawnej Polski – W Krakowie: Spółka Wydawnicza Polska, 1900. – 387 p.: iliustr.
96. Godlewski, Franciszek. Kazania niedzielne x. Franciszka Godlewskiego. – W Wilnie: Nakł. Alexandra Żałkowskiego w Druk. XX. Pijarow, 1819.
T. 3, cz. 3. – 182, [1] p.
T. 3, cz. 4. – 183, [1] p.
97. Goethe. Hermann und Dorothea: Ein Epos in neun Gesängen. – Leipzig: Verl. von Philipp Réclam jun., S. a. – 77 p.
98. Goetz, Karl, Leop. Deutsch – Russische Handelsverträge des Mittelalters. – Hamburg: L. Friederichsen & CO, 1916. – XV, 394, [6] p., 1 žml. lap. – (Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts; Bd. 37.
99. Gołębiowski, Łukasz. Dzieje Polski za panowania Kaźmirza, Jana Olbrachta i Alexandra / Przez Łukasza Gołębiowskiego b. czynnego członka i sekretarza b. Towarzystwa Król. Warszaw. Przyjaciół Nauk. – Warszawa: W Księgarni Ign. Klukowskiego, 1848.
[T. 3]. – 544, [2] p.
100. Goll, Jaroslav. Čechy a Prusy ve st?edov?ku. – V Praze: Bursik et Kohout, 1897. – [8], 313, [1] p.
101. Grodecki, Roman. Budowa Państwa Polskiego: (963-1138). /W świetle źródeł przedstawił dr. Roman Grodecki, profesor Uniw. Jagiell. – Kraków: Nakł. Krakowskiej Spółki Wydaw., 1923. – 32 p. – (Teksty Źródłowe do Nauki Historji w Szkole Średniej; Z. 16).
102. Grodecki, Roman, Zachorowski, Stanisław, Dąbrowski, Jan. Dzieje Polski średniowiecznej: W dwu tomach. – Kraków: Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1926.
T. 1: (Do roku 1333). – 1926. – VII, 418 p.
103. Grotefend, H. Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit. – 5-te Aufl. – Hannover: Hansche Buchh. 1922. – 216 p.
104. Grube, A. U. Dzieje nowożytne w obrazach: Życiorysy, charaktery, podania i fakta historyczne / według dzieła A. W. Grube’go; z dodaniem historyi Sławiańszczyzny oprac. Zuzanna Zajączkowska. – Warszawa: Nakł Ferdynanda Hösicka, 1886. – IX, 629 p. – (Historyja w obrazach przez Z. Zajączkowską; T. 3).
105. Grundriss der Deutschen Literatur – gesichichte für Mittelschulen: unter besonderer berücksichtigungg der Schweiz / verf. P. Leutfrid Signer und P. Balduin Würth. – Luzern: Verlegt bei Eugen Haad, 1926. – 211 p., 1 žml. lap.
106. Guizot. Dzieje cywilizacyi europejskiej od upadku Cesarstwa Rzymskiego zachodniego do rewolucyi francuskiej. / Przekł. F. Bentkowskiego. – W Warszawie: Red. Biblioteki Warszawskiej, 1842 (Z Druk. J. Dietrich). – V, [6], 406 p.
107. Güntert, Hermann. Altgermanischer Glaube Wesen und Grundlage. – Heidelberg: Carl. Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1937. – 141 p., 12 iliustr. lap.

H

108. Haacke, Ulirch. Geschicte. – Frankfurt am Mein: Verl. Moritz Diesterweg, 1943. – VIII, 360 p. – (Handbuch für Erziehung und Unterricht an Höheren Schulen).
109. Hajare, R. V. Die landwirtschaftliche Genossenschaftsbewegung in Indien. – S. l., S. a. – 101 p.
110. Halecki, Oskar. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569. – Kraków: Nakł. Akad. Umiejętności, 1915. – 245, [1] p.
111. Haller, Johannes. Die Qellen zur Geschichte der Entstehung des Kirchenstaates. – Leipzig: Berlin: Druck und Verl. von B. G. Teubner, 1907. – 259 p. – (Quellensammlung zur deutschen Geschichte der Eutstehung des Kirchenstaates).
112. Hamann, M. E. Abriß der Geschichte der deutschen Literatur. – 7-te Aufl. – Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung, 1918. – IV, 328 p.
113. Handelsman, Marcel. La Pologne sa vie économique et sociale pendant la guerre. – Paris: Les Presse Universitaires de France; New Haven, U. S. A.: Yale University Press, [1932]. – (Histoire Économique et Sociale de la Guerre Mondiale) (Série Polonaise).
T. 1. – XII, 627 p.
114. Hartleb, Kazimierz. Ostatni Jagiellonowie: Sylwety monarchów: Ocena wydarzeń. – Lwów: Państw. Wydaw. Książek Szkolnych, 1938 (Druk. B. Połonieckiego). – 93 p.: iliustr. – (Wielka Bibl. Historyczna).
115. Hauptdaten der Weltgeschichte / zusgest von Dr. Karl Ploetz. – 21 Aufl. – Leipzig: Verl. von A. G. Ploetz, 1928. – 184 p.
116. Hebbel, Friedrich. Gyges und sein Ring: Eine Tragödie in fünf Akten. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., [1856]. – 71 p.
117. Hergenröther, Józef. Historya powszechna kościoła katolickiego. – Warszawa: Skład gł. W Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1902 (Druk Piotra Laskauera i S-ki).
T. 7. – III, 179 p.
T. 8. – VIII, 203 p. – Priedas: Notatki bibliograficzne – 89-104 p.
118. Herggelet, Mariano. Über die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen Deutschland und England u. über die Zukunff der beiden Länder, nebst einer Beschreibung der Engländer von Heutzutage. – Leipzig: Kommissionsverlag von Otto Wigand M. B. H., S. a. – 110 p.
119. Herre, Paul. Quellenkunde zur Weltgeschichte: ein Handbuch. – Leipzig: Dieterich’sche Verl. Theodor Weicher, 1910. – 400 p.
120. Hylzen, Jan August. Iflanty w dawnych swych, y wielorakich aż do wieku naszego dźiejach… / Zebrane, y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane przez… Jana Augusta Hylzena… marszałka na ow czas w. trybunalskiego W. X. Lit. – W Wilnie: W Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Jesu, 1750. – [8], 414, 57, 17 p.: inic., vinj. – Dalis teksto lot.
121. Hirsch, Theodor. Danzigs Handels und Gewerbsgeschichte: Unter der Herrshafft des deutschen Ordens. – Leipzig: S. Hirzel, 1858. – 344 p.
122. Historyka: O łatwem i pożyteczném nauczaniu historji; O historji, jej rozgałęzieniu i naukach związek z nią mających; O potrzebie gruntownej znajomości historji; Jakim ma być historyk. – Warszawa: Nakł. Aleksandra Lewińskiego, 1862. – 196 p.
123. Historiches Jahrbuch. / Auftr. der Görres – Gesellschaft und unter Mitw. von Heinrich Finke, Heinrich Günter, Erich König… hrsg. von Philipp Funk. – München: Kommissions – Verl; Herdershe Buchhandlung, 1930. – 576 p.
124. Historisches Jahrbuch / im Auftrage der Görres – Gesellschaft und unter Mitwirkung von Heinrich Finke, Heinrich Günter, Erich König, Gustaw Schnürer; hrsg. von Philipp Funk. – Köln: Verl. J. P. Bachem, 1935. – 160 p.
125. Historisches Johrbuch / Im Aufr. der Görres – Gesellschaft und unter Mitwirkung von H. Finke, H. Günter, E. König, G. Schnürer; Hrsg. von P. Funk. – Köln: Verl. J. P. Bachem, 1935. – (psl. ?).
126. Hlebowicz, Antoni Bolesław. Krotki rys życia Witołda w. x. Litewskiego / Przez Antoniego Bolesława Hlebowicza kandydata filozofii… Uniwersytetu Wileńskiego. – W Wilnie: W Druk. A. Marcinowskiego, 1821. – 122 p.
127. Hohlfeld, Andreas. Versailles und die russische Frage 1918/1919. – Hamburg: Hanseatische Verlagsansfalt, 1940. – 79 p.
128. Holzwarth, F. J. Historya powszechna przez F. J. Holzwartha. – Warszawa: Nakł. Przeglądu Katolickiego, 1882 (W Druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery).
T. 4: Wieki średnie, cz. 2: Przewaga Niemiec w Europie w X wieku… – 726 p.
129. Hosse, Carl. Die engilsch – bet gischen Aufmarschpläne gegen Deutschland vor dem Weltkriege: eine militärische Studie über die „Convention anglo-belges” mit neuen Dokumenten. – Zürich: Leipzig: Wien: Amalthea-Verlag, 1930. – 65 [8] p., 10 žml. + Priedas 35 p. – Priedo antr.: Dokumente in Abschrift und Übersetzung.
130. Hozjusz, Stanisław. Stanislai Hosii… et quae ad eum scriptae sunt Epistolae tum etiam eius Orationes legationes. T. 2: 1551-1558… / Ed. curaverunt Dr. Franciscus Hipler et Dr. Vincentius Zakrzewski. – Kraków: nakł. Akademii Umie jętności Krakowskiej, 1886. – 520 p. – (Wydawnictwa Komissyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie; Nr. 34: Acta historica … – T. 9).
131. Humanizm i reformacja w Polsce: Wybor źródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich. / Wydali Ign. Chrzanowski i Stanisław Kot. – Lwów; Warszawa; Kraków: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1927. – XII, 503 p.

I

132. Istorijos archyvas / Surinko K. Jablonskis. – Kaunas: VDU b-ka, 1934.
T. 1: XVI a. Lietuvos inventoriai. – [XII], 680 sklt., 131 p. – VDU k-kos leid.; Nr. 2).
133. Ivinskis Zenonas. Geschichte der Enstehung und, der Entwicklung des Bauernstandes in Litauen. 1. Teil von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1492: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. – Berlin: Dr. Emil Ebering, [1933]. – 83 p.
134. Ivinskis, Zenonas. Geschichte des Bauernstandes in Litauen: von den ältesten Zeiten bis zum Anfang der 16. Jahrhunderts. – Berlin: Verl. Dr. Emil Ebering, 1933. – 264 p. – (Historiche Studien…; H. 236).
135. Izglitibas Ministrijas Mēnešraksts / Izdevēja Izglitibas Ministrija; red. Prof. Dr. phil. E. Blēse. – Rīga: Izglitibas Ministrijas Mēnešraksta redakcija 1936 (A. Gulbja grāmatu spiestuve). 1936, No. 1-6.

J

136. Jacob, Karl. Quellenkunde der deutschen Geschiche im Mittelalter (bis 1400). – 3-te Aufl. – Berlin: Leipzig: Vereinigung wissenschaflticher Verleger Walter de Gruyter & Co, 1922-1926. – (Sammlung Göschen).
Bd. 1. – 1922. – 124 p.
Bd. 2: Die salische und staufische Zeit (1024-1250). – 2. Aufl. – 1926. – 111 p.
137. Jacobson, H. Das Evangelische Kirchenrecht des preußischen Staates und seiner Provinzen. – Halle: E. E. M. Pfeffer, 1866. Abth. 2. – 340-748, VIII p.
138. Jagow, G. von. Ursachen und Ausbruch des Weltkrieges. – Berlin: Verl. von R. Hobbing, 1919. – 195 p.
139. Jahrreiss, Hermann. Paris 1919 und Europa: die Ordnungsvresuche der atlantischen Weltmächte. – Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, [1943]. – 43 p.
140. Janssen, Jean. L’Allemagne depuis le commencement de la guerre politique et religieuse jusgu’? la fin de la révoliution sociale (1525). – Paris: Libr. Plon, 1889. – XXI, 630, [1] p. – (L’Allemagne et la réforme; 2).
141. Janssen, Jean. La civilisation en Allemagne depuis la fin du moyen age jusqu’au commencement de la guerre de trente ans. – Paris: Libr. Plon, 1907. – XLIV, 720 p. – (L’Allemagne et la réforme; 7).
142. Jantar: Przegląd kwartalny zagadnień naukowych pomorskich i bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem historii, geografii i ekonomii regionu Bałtyckiego. – Gdynia: Nakł. Inst. Bałtyckiego organ Instytutu Bałtyckiego. – Gdynia: Nakł. Inst. Bałtyckiego, 1937.
R. 1, z. 1-2. – 1937 (marzec, czerwiec).
143. Janulaitis, Augustinas. Iš istorijos: kaimiečių kovos su ponais / Sutaisė Varguolių Bičiuliai [A. Janulaitis]. – Plymonth, Pa.: Spauda „Vienybės Lietuvininkų”, 1905. – 63 p. – (Tėvynės Mylėtojų Draugystė; Nr. 13).
144. Jecke-Choiński, Teodor. Żydzi na tułactwie. – Warszawa: Drukiem „Wieku”, 1884. – 112+? p.
145. Jodkowski, Józef. Grodno. – Wilno: Nakł. Księgarni Józefa Zawadzkiego, 1923. – [5], 119 p.: iliustr., 1 plano lap.
146. Johansen, Paul. Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter. – Dorpart: Druck von C. Mattiesen, 1925. – 108 p. 6 žml. lap. – (Verhandlungen, der Gelehrten Estnischen Gesellschaft; Bd. 23).

K

147. Kalendarz katolicki na rok 1902. – Petersburg: Nakł. Księgarni K. Grendyszyńskiego, 1902. – 208, 8 p.: iliustr.
148. Kariejew, M. I. Najnowszy zwrot w historyografji polskiej (1861-1886) / przez M. I. Kariejewa, profesora Uniwersytetu Petersburskiego. – S. l.: Nakł. „Kraju”, 1888 (Petersburg: W Druk. Trenke i Fusnot). – 108 p.
149. Karo archyvas / Red. V. Steponaitis. – Kaunas: Vyriausiojo štabo karo mokslo leid., 1925.
[T] 1. – 268 p.
150. Karpowicz, Michał. Kazania x. Michała Karpowicza w różnych okolicznościach miane. – W Krakowie: W Drukarni Tekli Gröblowey, 1806.
T. 2. – [4], 256, [2] p.
151. Keller, Gottfried. Romeo und Julia auf dem Dorfe: Erzählung / Hrsg. mit einem Nachwort von Carl Enders. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., S. a. – 100 p.
152. Keller, Gottfried. Der Wahltag; Vershiedene Freiheitskämpfer: Zwei nachgelassene Erzählungen. – hrsg. mitteinem Nachwort von Carl Enders. – Leipzig: Druck und Verl. von Philipp Reclam jun., S. a. – 57 p.
153. Klassische Altertums – Wissenschaft: Eine Auswahl wissenschafftlicher und methodischer Werke. – Leipzig und Berlin: B. G. Teubner, S. a. – 31 p.: iliustr.
154. Klemm, Otto. Pädagogiche Psychologie. – Breslau: Ferdinand Hirt, 1933 (Leipzig: Buchdruckerei Richard Hahn (H. Otto). – 80 p. + Priedas: (10). Lent. su tekstu. – (Jedermanns Bücherei: Natur aller Länder…, Abteilung: Philosophie hrsg. von Bergmann E.).
155. Knaake, Emil. Geschichte von Ost und Westpreußen. – Berlin: Leipzig: Walter de Gruyter & Co, 1923. – 116 p. – (Sammlung Göschen).
156. Kochanowski, J. K. Witold: Wielki Książę Litewski: Studyum historyczne. – Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1900 (Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki). – [2], 207, [2] p.
157. Koczy, Leon. Dzieje handlu polskiego przed rozbiorami. – We Lwowie: Państw. Wydaw. Książek Szkolnych, 1939. – 103 p. – (Z cyklu „Ludzie i praca”; T. 6).
158. Koellreutter, Otto. Der englische Staat der Gegenwart und das britische Weltreich – Breslau: Ferdinand Hirt 1930. – 136 p. iliustr. – (Jedermanns Bücherei: Natur aller Länder; Abteilung: Rechts – und Staatswissenschaft hrsg. von Glum Fr.).
159. Kolankowski, Ludwik. Zygmunt August wielki książę Litwy do roku 1584. / Napisał Ludwik Kolankowski. – We Lwowie: Nakł. T-wa dla Popierania Nauki Polskiej, 1913. – 418 p., 13 lent. ir žml. lap. – (Archiwum Naukowe. Dział 1, t. 7, z. 1).
160. Koneczny, Feliks. Jagiełło i Witold. – Lwów: Nakł. Autora, 1893 (Druk. Wł. Łozińskiego).
Cz. 1: Podczas Unii Krewskiej. – [2], 212, [3] p.
161. Das Königsbergsche Stapelrecht: eine Geschichts – und Rechtserzählung mit Urkunden. – Berlin: bei T. L. Lagerde, 1791. – 124 p.
162. Koranyi, Karol. Bibliografia historyczno-prawna za lata 1926-1936. – We Lwowie: Nakł. T-wa Naukowego, 1938. – (Prace Naukowe T-wa Naukowego we Lwowie. Dział 1, t. 12)
[T. ] 1. – XIII, 497, [1] p.
163. Korwin, Florjan. Letuwa. / Ułożył Florjan Korwin. – Wilno: Nakł. matki autora, S. a. (Druk Józefa Zawadzkiego). – 32 p.
164. Korzon, Tadeusz. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. – Wyd. 2-e, przejrz. i uzup. – Lwów; Warszawa; Kraków: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1923.
T. 2: Epoka przedrozbiorowa. – 522 p.
T. 3: Dokończenie epoki przedrozbiorowej. Epoka porozbiorowa. Rozdział brono i uzbrojeniu oraz epokę porozbiorową. – 466 p.
165. Korzon, Tadeusz. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanislawa Augusta (1764-1794): Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. – Wyd. 2-e. – Kraków: Księgarnia L. Zwolińskiego i S-ki; Warszawa: Nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, 1897-1898.
T. 3. – 96 +? p.
T. 6. – 392 p.
166. Kostołowski, Erazm. Studia nad kwestią włościańską w latach 1846-1864 ze szczególnym uwzględnieniem literatury politycznej. – Lwów: Skład gł.: Kasa im. rektora J. Mianowskiego…, 1938 (Druk. „Ziemi Czerwieńskiej” we Lwowie). – XI, 407, [2] p. – (Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych pod red. prof. Fr. Bujaka).
167. [Kotłubaj Edward. Życie Janusza x. Radziwiłła. – Warszawa, 1859]. – 460 p. – Kn. be antr. lapo.
168. Kötzschke, Rudolf. Grundzüge der Deutschen Wirtschaftsgeschichte bis zum 17. Jahrhundert. – 2-te umgear. Aufl. – Leipzig: Berlin: Verl. und Druck von B. G. Teubner, 1923. – 194 p. – Grundriss der Geschichtswissenshaft…; R. 2).
169. Krammer, Mario. Quellen zur Geschichte der deutschen Königswahl und des Kurfürstenkollegs. – 2. Aufl. – Leipzig und Berlin: Druck und Verl. von B. G. Teubner, 1925. – (Quellensammlung zur deutschen Geschiche herausgegeben von E. Brandenburg und G. Secliger).
H. 1: Zur Entwicklung der Königswahl vom X. bis zum XIII Jahrhundert. – 100, [4] p.
170. Kraszewski, J. I. Litwa: Starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania i t. d. / Przez J. I. Kraszewskiego. – Warszawa: W Druk. Stanisława Strąbskiego, 1847-1850.
T. 1: Historya do XIII wieku. – 1847. – [4], 516, [1] p.
T. 2: Historya od początku XIII wieku do roku 1386. – 1850. – [4], X, 439, [1] p.
171. Kraszewski, J. I. Szkice obyczajowe i historyczne J. I. Kraszewskiego. – Wilno: Wyd. Adama Zawadzkiego, 1841 (Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego).
Powieść 5: Stańczykowa kronika od roku 1503 do 1508. – 132 p.
172. Kraszewski, J. I. Wilno od początków jego do roku 1750. / Przez J. I. Kraszewskiego. – Wilno: Wyd. Adama Zawadzkiego, 1840-1842 (Nakł. i drukiem Józefa Zawadzkiego).
T. 1. – 1840. – XXIV, 477 p.
T. 2. – 1840. – 528 p.
T. 3. – 1841. – 383 p.
T. 4. – 1842. – XVI, 402 p.
173. Kraushar, Aleksander. Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta: (1764-1768) / Przez Alexandra Kraushara. – Wyd. nowe, przejrz. i popr. – Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1900.
T. 1. – 399 p.: iliustr.
174. Kryński, Adam Antoni, Kryński, Mirosław Zbigniew. Gramatyka ję – zyka polskiego szkolna. – Wyd. 11-e. – Warszawa: Wydaw. M. Arcta, 1923. – 252 p.
175. Król, Kazimierz, Nitowski, Jan. Podręcznik do nauki historji literatury polskiej / ułożyli Kazimierz Król i Jan Nitowski. – Warszawa: Nakł. Michała Arcta, 1900. – 537, X p.
176. Kronacher, Bettina. Geschichte in Umrissen. – Frankfurt am Main: Verl. M. Diesterweg, 1943.
Bd. 1: Geschichte des deutschen Lebensraumes. – 302 p., iliustr.
177. Ksenofontas. Ksenofonto Anabasis: Kn. 1. / Įvadą ir žodyną paruošė K. Ulvydas. – Marijampolė: Marijonų sp., 1931. – 125, [3] p. 3 iliustr. lap.
178. Krzywicki, Ludwik. Kwestja rolna: Przełom w produkcji środków spożywczych w drugiej połowie wieku XIX. – Warszawa: Druk K. Kowalewskiego, 1930. – VI, 407 p.
179. Krzyżanowski, Juljan. Byliny: Studjum z dziejów rosyjskiej epiki ludowej. – Wilno: Nakł. Inst. Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, 1934 (Wilno: Zakł. Graf. „Znicz”). – VIII, 161, [2] p. – (Inst. Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej. Sekcja filologiczna; Nr. 3).
180. Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego: T. i. z dziejów dawnego Uniwersytetu. – Wilno: Nakł. Uniw. Stefana Batorego, 1929. – VII, 438 p., 2 iliustr. lap.
181. Kulwieć, Kazimierz. Polska w granicach naturalnych i historycznych. – Wyd. 2-e. – Warszawa: Wydaw. M. Arcta, 1919. – [4], 199, [1] p.: iliustr.
182. Kwartalnik historyczny / Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego założony przez Xawerego Liskiego. – We Lwowie: Nakł. Polskiego T-wa Historycznego,
Rocz. 42 / red. Jan Ptaśnik. – 1928.
Rocz. 51 / Red. Teofil Emil Modelski i Kazimierz Tyszkowski. – 1937.
183. Kwartalnik Litewski: Wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwie i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inlant. / Red. i wydawca Jan Obst. – Petersburg: Druk. K. L. Piętkowskiego. 1910,
R. 1, t. 3, wrzesień 1910.

L

184. Labietis: Dievturīgs laikraksts. – Rīgā: „Izdevējs”. 1937, Nr. 1.
185. Lambeck, Gustav. 1815-1861. – Leipzig: Berlin: Verl. von B. G. Teubner, [1861]. – 32 p. – (Quellensammlung für den geschichtlichen Unterricht an höheren Schulen; [T.] 14).
186. Landois’, L. Rosemann, R. Lehrbuch der Physiologie des Menschen mit besonderer Beriecksicktitung der praktischen Medizin. – Aufl. 14. – Berlin: Wien: Urban & Schwarzenberg, 1916.
Bd. 2. – VI, 481-962 p.: iliustr. + 1 schem. lap.
187. Lange, Kurt. Münzkunst des Mittelalters. – Leipzig: In der Dieterichschen Verl. Buchhandlung, 1942. – 94 p., 64 iliustr. lap.
188. Lelewel, Joachim. Dzieje Litwy i Rusi aż do unji z Polską w Lublinie 1596 roku zawartej / Opowiada Joachim Lelewel. – Poznań: Nakł. Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, 1863. – VIII, 492 p., [4] lap. – (Polska: Dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela; T. 5).
189. Lempens, Carl. Geschichte des Deutschen Ordens und seiner Ordensländer Preussen und Livland. – Jena: H. W. Schmidt’s Verl. – Buchh. Gustav Tauscher, 1904. – 132 p.: iliustr.
190. Lietuvių archyvas: Bolševizmo metai / red. P. Babickas. – Vilnius: Studijų biuro leid., 1943.
[T]. 4. – 314 p.: iliustr.
191. Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai / red. J. Eretas. – Kaunas: Akc. „Žaibo” b-vės sp., 1935. – 532 p. (Lietuvių katalikų mokslo akad. leid.; Nr. 2).
192. [Lietuvos Respublikos] Seimo stenogramos. – Kaunas: Valstybės sp., 1922-1923. – L-kla: posėdžio 10 – „Varpo” b-vės sp.; posėdžio 15 – sp. „Raidė”.
Posėdis 1-15. – 1992.
Posėdis 16-34. – 1923.
193. [Lietuvos Respublikos] Steigiamojo Seimo darbai: 1-oji sesija. – [Kaunas], 1922.
Posėdis 182-257.
194. Lietūkis: 1939 metų apyskaita. – Kaunas: A/B „Varpas” sp., 1940. – 35, [2] p.
195. Lindner, Theodor. Geschichtsphilosophie: Das Wesen der geschichtlichen Entwicklung. – Stuttgart: Berlin: I. G. Gotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1921 – 220 p.
196. Das Litauen – Buch: Eine Auslese aus der Zeitung der 10. Armee. – S. l.: Druck und Verl.: Zt. der 10. Armee, 1918. – 195 p. 1 žml. lap, 23 iliustr. lap.
197. The Lithuanian-Polish Dispute: Second Assembly of the League of Nations at Geneva 1921. – London: Eyre and Spottiswoode, Ltd. 1921. – 101 p., 3 žml.
198. Litterarum Societas Esthonica, 1838-1938: Liber saecularis. – Tartu, 1938. – (Commentationes litterarum Societatis Esthonicae; 30).
[Ps] 2. – 992 p.
199. Liudprandus. Liudprandi, episcopi Cremonensis Opera omnia… – Hannoverae: Hahn, 1839. – (Scriptores rerum Germanicarum / … Georgius Heinricus Pertz). – 228 p.
200. Livijus. Ab urbe condita. Liber XXI. Hanibalo žygiavimas / Titi Livi; Įvadą, paaiškinimus ir žodyną parengė doc. M. Račkauskas. – Kaunas: Marijampolė: „Dirvos” B-vė, 1928. – 176 p., 2 žml. lap.
201. Livland nach der Eintheilung Heinrich des Letten und zu den Zeiten der Bischöffe u. Ordensmeister bis 1562. / Entworfsen von W. C. Friebe – gezeichnet von I. W. Krause, gestochen von T. Ramberg. – S. l., S. a. – Žemėlapis.
202. Le Livre Fran?ais: Bulletin mensuel de bibliographie critique fondé en 1902 / Couronné par l’Académie fran?aise. – Paris, 1939, Nr. 2.
203. Llona, Victor. La croix de feu (Le ku-klux-klan). – Paris: Editions Baudiniere, 1928. – 250 p.
204. Logaus, Friedrich von. Sinngedichte. – Neu ausgewählt von L. H. Fischez. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., [1875]. – 120 p.
205. Lohmeyer, Karl. Geshichte Ost-und Westpreussen. – Gotha: Friedrich Andrea Perthes Akt., 1908. – (Deutsche Landergeschichten. hrsg. von Armin Tille. 1-te Werk).
Bd. 1: Bis 1411. – 3. verb. und erw. Aufl. – 380 p.
206. Lortz, Joseph. Die Reformation in Deutschand. – Freiburg im Breisgau: Herder & Co. G. M. B. H. Verl. – Buchh., 1939-1940.
Bd. 1: Voraussetzungen Aufbruch / Erste Entscheidung. – XII, 436., 5 Bildtafeln.
Bd. 2. Ausbau der Fronten Unionsversuche Ergebnis. – 1940. – 332 p., 6 iliustr. lap.
207. Łowmiańska, Marja. Wilno przed najazdem moskiewskim 1655 roku. – Wilno: Wydaw. Magistratu m. Wilna, 1929. – 198, [2] p. – (Bibljoteczka Wileńska; Nr. 3).
208. Łowmiański, H. Akty cechów Wileńskich]. – S. l., [1942]. – 493, 200 + ? p. – Kn. be antr. lapo. Aprašyta pagal Z. Ivinskio užrašą.
209. Ludendorff. Dirne Kriegsgeschichte. / Vor dem Gericht des Weltkrieges. – München: Ludendorffe Verl. G. m. 6. H. – [1914]. – 38 p.: iliustr.
210. Ludkiewicz, Zdzisław. Zadania naszej polityki agrarnej. – Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1917 (Druk „Gazety Rolniczej”). – VI, 131 p.
211. Ludwik z Pokiewa. Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów / skreślona przez Ludwika z Pokiewa. – Wilno: Nakł. Rubena Rafałowicza księgarza Wileńskiego, 1846 (W druk. M. Romma). – [2], V, 381, [6] p.
212. Łukaszewicz, Józef. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie / przez Józefa Łukaszewicza. – Poznań: W Druk. Orędownika na Garbarach, 1843.
T. 2. – [4], 290 p.
213. Lutosławski, Wincenty. Rozwój potęgi woli przez psychofizyczne ćwiczenia. / Według dawnych aryjskich tradycji oraz… podaje Wincenty Lutosławski. – Warszawa; Kraków: Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1909. – XXIV, 192 p.

M

214. Maciejowski, Wacław Aleksander. Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów i zwyczajów: w czterech częściach / opisana przez Wacława Aleksandra Maciejowskiego. – W Peterzburgu i Warszawie: W Księgarniach Eggersa i Sennewalda, 1842.
T. 1. – [4], XXVI, [22], 420 p.
T. 2. – [4], 468 p.
215. Maguet, Ch., Flot, Leon, Roy, L. Cours de langue fran?aise: Grammaire et exercices analyse; Vocabulaire; Composition fran?aise: Cours moyen et supérieur. – 17-éd. – Paris: Libraire Hachette, 1930. – 302 p.
216. Maier, Franz. Kennst Du Dich wirklich?: Wege zur Selbsterkenntnis und zur Gesundung der Seele. – Freiburg im Breisgau: Buchdruckerei von Herder & Co, 1933. – 155 p.
217. Mayer, Theodor. Deutsche Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit. – Leipzig: Verl. von Quclle & Meyer, 1928. – 140 p. – (Wissenschaft und Bildung; 249).
218. Małachowski – Łempicki, Stanisław. Wolnomularstwo na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1776-1822: Dzieje i materjały. – Wilno: Nakł. T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie z zasiłku Ministerstwa Wyznań Rel. i Ośw. Publicznego, 1930. – VIII, 212, [9] p.: iliustr. (Rozprawy Wydziału III T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie; T. 4, z. 1).
219. Margers, Stepermanis. Latviešu stāvoklis XVII un XVIII q. s. un apgaismotāju kustiba Latvijā: Latviešu literatūras vēsture II sējumā iespiesta raksta atsevišks novilkums. – Rīga: Izdevusi „Literātūra”, 1935. – p.?
220. Marylski Łuczczewski, Antoni. Historya włościan w Polsce: Czasy najdawniejsze do początków XIII wieku; Wolna ludność wieśniacza / Napisał Antoni Marylski Łuszczewski. – Warszawa: Gebethner i Wolff, 1910. – 214, III p.
221. Markmann, Fritz. Vom deutschen Stadtrecht. – Leipzig: Bibliografisches Institut, 1937. – 61 p.: iliustr.
222. Marschall, Emma. Nauczycielka. / Przekł. Z angielskiego. – Warszawa: W Druk. i Litografii S. Orgelbranda Synów, [1889]. – 158 p. – (Dotatek do Nr. 44 prisma tygodniowego Bluszcz z 1889 r.).
223. Marx, Karl. Oekonomische Lehren. / Gemeinverständlich dargestellt und erläutert von Karl Kautskij. – 9. durchges und verm. Aufl. – Stuttgart: Verl. von J. H. Dietz Nachf, 1904. – 268, [4] p., [1] portr. lap.
224. Maurer, Marianne. A batons rompus: Livre d’anecdotes destinées aux premi?res le?ons de fran?ais. – 5-e éd. – Lausanne; Gen?ve; Neuchatel etc.: Librairie PAYOT et Cie, 1929. – 278, [8] p.
225. Mauron, A. Petite grammaire anglaise avec de nombreux exercices de traduction, de lecture et de conversation… / par A. Mauron; Revue et corrigée par Paul Verrier. – 8-e éd. – Paris; Heidelberg: Jules Groos, Éditeur, 1916. – VII, 198 p.
226. Mathesius, Johann M. D. Martin Luthers Leben. – Leipzig: Druck und Verl. von Philipp Reclam jun., S. a. – 432 p.
227. Mazen, M. Applications mécaniques de l’electricité et traction électrique / par M. Mazen; Societé Fran?aise, des Electricens. Ecole Supérieure d’Electricité; Réd. des Eléves. – S. l, V. T. I., 1926-1927. – Rankraštis.
T. 1. Applications mécaniques de l’Electricité. – 446 p.
228. Meno dienos: teatras, muzika, dailė, kinas: [žurnalas] / red. St. Grigaliūnas. – Kaunas: „Žaibo” sp., 1935. Nr. 15.
229. Messer, August. Geschichte der Philosophie wom Beginn der Neuzeit bis Leipzig: Verl. von Quelle & Meyer, 1923. – 130 p. – (Wissenschaft und Bildung; 108).
230. Mettig, G. Geschichte der Stadt Riga – Riga: Verl. von Jonck & Poliewsky, 1857. – 487 p. iliustr., 2 žml. lap.
231. Michels, Victor. Mittelhochdeutsches Elementarbuch. – 3-te und 4-te stark veränd. Aufl. – Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1921. – 343 p.
232. Mienicki, Ryszard. Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 roku: Rys historyczny / opracował Ryszard Mienicki… – Warszawa: Nakł. Archiwów Państwowych, 1923 (Druk. Zakł. Graficznych Okręgu Korpusu No III w Wilnie). – VIII, 138, [1] p. – (Wydawnictwa Archiwów Państwowych).
233. Mierzyński, Antoni. Źródła do mytologii litewskiej. / Zebrał, ocenił i objaśnił Antoni Mierzyński. – Warszawa: Druk P. Szymanowskiego, 1896. Cz. 2: Wiek XIV i XV (Mythologiae Lituanicae Monumenta) – [4], II, 154 p. – Dalis teksto lot.
234. Mietelski, Teodor. Kazanie miane na pogrzebie Jaśnie Wielmoznego Jmę xiędza Michała Franciszka Karpowicza, pierwszego biskupa Wigierskiego… / Przez x. Teodora Mietelskiego w kościele katedralnym Wigierskim dnia 10. grudnia 1803. – W Białymstoku: Z Druk. Jana Appelbauma, [1803]. – 55, [1] p.
235. Miliukas, A. Petras Kriaučiūnas. Kun. A. Miliuko paskaita 1924 m. Petrinėse. – Philadelphia, Pa.: „Žvaigždės” spauda, 1927. – 26, [2] p.
236. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. – Riga: Nicolai Kymmels Buchh., 1897.
Bd. 17, H. 1.
237. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. / Hsrg. von der Ges. für Geschichte und Altertumskunde zu Riga. – Riga: Nicolai Kymmels Buchh., 1921.
Bd. 21, H. 3.
238. Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins. – Danzig: Druck von A. W. Kasemann G. m. B. H., 1907.
Jg. 6, Nr. 1.
239. Moderow, W. Die Ausnutzung des Danziger Hafens durch Polen – Warszava: Inst. Wydaw. „Biblioteka Polska”, [1939.]. – 94 p.
240. Müller, Ernst., Ferd. Statistisches Hanbuch für Kurland und Litauen: nebst Übersichten über Livland und Estland. – Mit einem bibliographischen Anhang zur Wirtschaftskunde Rußlands. – Jena: Verl. von Gustav Fischer, 1918. – 211 p. – (Schriften des Instituts für Ostdeutsche Wirtschaft in Königsberg i. Pr.; H. 4).
241. Müller-Iserlohn. Racontez encore…: Die schönsten Kurzgeschichten in französischer Sprache, für den Schulgebrauch / zsgest. von … dr. Müller-Iserlohn. – 2-te verb. Aufl. – Leipzig: Emil Rohmkopf, 1931. – 180 p. – Virš. aut.: Müller. – Tekstas pranc.

N

242. Napiersky, C. E. Index Corporis Historico-Diplomatici Livonial Esthonial Curonial oder: Kurzer Auszung aus derjenigen Urkunden-Sammlung, welch’ für die Geschichte u. das alte Staatsrecht Liv-, Ehst- u. Kurlandes. – Riga u. Dorpat: E. Frantzen’s) Buchh. 1833. – 1835.
T. 1: vom Jahre 1198 bis zum Jahre 1449 inel. – 1833. – XVI, 375 p.
T. 2: vom Jahre 1450 bis zum Jahre 1631 inel. – 1835. – 414 p.
243. Narbutt, Teodor. Dzieje starożytne narodu litewskiego / przez Teodora Narbutta: – Wilno: Nakł. i drukiem Antoniego Marcinowskiego, 1837-1840.
T. 2: Śledzenia początkow narodu litewskiego i początki jego dziejow. – 1837. – [4], IV, 576, [2] p.: 3 žml. lap.
T. 4. – 1838. – [VIII], IX-XIV, [2], 628, 84 p., 4 iliustr. lap.
T. 5: Od śmierci Gedymina do bitwy nad Worskłą. – 1939. – [2], [VI], VII-X, 625, 51 p., 4 iliustr. lap.
T. 7: Panowanie Swidrygełły i Zygmunta. – 1840. – [IV], V-VII, [3], 236, 169 p., 3 iliustr. lap.
244. Natkevičius, Ladas. Aspect politique et juridique du différend polono-lithuanien. – 4-e éd. – Paris: Édouard Duchemin; Kaunas: Spaudos fondas, 1930. – IV, 355 p.
245. Naujoji Romuva: II Lietuviškos kultūros specijalus numeris / vyr. red. Juozas Keliuotis. – Kaunas: Akc. „Žaibo” B-vės sp., 1935
Nr. 12-13.
246. Nauka Polska: Materjały do spisu instytucyj i towarzystw naukowych w Polsce: Rocznik Kasy im. Mianowskiego Inst. Popierania Polskiej Twórczości Naukowej. – Warszawa: [Red. Nauki Polskiej], 1927 (Druk. i Lit. p. f. „Jan Cotty”).
[T]. 7. – X, 478, [3] p.
247. Neurath, Otto. Antike Wirtschaftsgeschichte. – Leipzig: Druck und Verl. von B. G. Teubner, 1909. – 156. – (Aus Natur und Geisteswelt…).
248. Nieco do czytania. – 1. Aufl. – Berlin: Schöneberg: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, s. a. – 160, 16 p. – (Langenscheidts Fremdsprachliche Lektüre; Bd. 34).
249. Niemczyk, Bolesław. Rachunek sumienia: Kilka słów o naszej niedawnej przeszłości. – S. l.: Nakł. autora i jego przyjaciół, S. a. – 171 p.
250. Niewiadomska, Cecylja. Trzeci rok gramatyki: Klasa druga. – Wyd. 7-e. – Warszawa; Lublin; Łódź i in.: Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1918. – 102, [1] p.
251. No Aistu Vestures. – Riga: Latviešu naciokratu izdevnieciba, 1934. – 208 p.

O

252. Obermaier, Hugo. Urgeschichte der Menschheit. – [Freiburg im. Breisgau: Verl. Herder], S. a. – 347 p.: iliustr.
253. Officium hebdomadae sanctae: Secundum missale et breviarium Romanum / S. Pii Quinti pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recognitum... – Compoduni: Jos. Koeseliana, 1883. – 332 p.
254. Ordo divini officii et missarum usui ecclesiarum dioecesis Samogitiensis … – Vilnae: typis A. Rutkowski, … pro anno Domini 1919 / auctoritate et mondato … Francisci Karevičius. – [1918]. – 219 lap.
255. Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi juxta kalendarium Universalis Ecclesiae… – Romae: apud Librariam Vaticanam, … pro anno Domini 1929. – 1928. – 154 p.
256. Osiński, Alojzy. O życiu i pismach Tadeusza Czackiego tajnego radzcy… / Rzecz czytana na zebraniu gimnazyum Wołyńskiego… 30 lipca 1813 roku przez k. Alojzego Osińskiego. – Wyd. 2-e. – W Krakowie, 1851. – [4], 194 p.

P

257. Die Pädagogik der Gegenwart in Selbstdarstellungen / hrsg. von Hahn E.; Blüher H., Gurlitt L., Lay A., Pannwitz R. Pfister O., von Sallwürk E. – Leipzig: Verl. von F. Meiner, 1927. – IV, 236 p., 6 port. lap.
258. Pajewski, Janusz. Węgierska polityka Polski w połowie XVI wieku: (1540-1571). – Kraków: Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności, 1932. – [2], 242 p.
259. Paliokas, Balys. Die Finanzen der Selbstverwaltungs körper Litauens einst und jetzt: Inaugual-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Rechts – und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller – Universität Jena. – Jena: Univ. – Buchdruckerei Gustav Neuenhahn, 1937. – 80 p.
260. Palmieri, Aurelio. P. Aurelius Palmieri O. S. A. Mohlianismus et panpolonismus eorunique methodus polemica et consectaria: Apologia operis „La Chiesa Russa”. – Romae: V. Salviucci, 1910. – 38 p.
261. Papée, Fryderyk. Polska i Litwa na przełorie wieków śmednich. – W Krakowie: Nakł. Akademii Umiejętności; Warszawa: Gebethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Sp., 1904.
T. 1: Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiellończyka. – 422, [1] p; 1 žml.
262. Pasek, Jan Chryzostom. Reszty rękopismu Jana Chryzostoma Paska, deputata z powiatu Lelowskiego… / Z egzemplarza w Cesar. Publ. bibliot. w Petersburgu znajdującego się, spisane i wydane w r. 1843 przez Stanisława Augusta Lachowicza. – Wilno: Nakł. Księgarni J. Hussarowskiego, 1861 (Drukiem A. Syrkina). – [8], 398 p., 5 iliustr. lap.
263. Passarge, Siegfried. Morphologie der Erdoberfläche. – Breslau: Ferdinand Hirt, 1929. – 152, [14] p.: iliustr. – (Jedermanns Bücherei Naturaller Länder: Religion und Kultur aller Völker Wissen und Technik aller Zeiten; Abteilung: Erdkunde hrsg. von Krause, K., Reinhard, R.).
264. Pastor, Ludwig Freiherrn von. Geschichte der Päpste: Im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius II. / Martin V. Eugen IV. Nikolaus V. Kalirtus III. – 8. Und 9., Unveränderte Aufl. – Freiburg im Breisgau: Herder & Co G. m. b. H. Buchh., 1926. – (Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters…).
Bd. 1. – 887 p.
265. Paszkiewicz, Henryk. O genezie i wartości Krewa. – Warszawa: Skład gł. Gebethner i Wolff, 1938. – 356 p., 1 iliustr. lap.
266. Paul, Jean. Siebenkäs. – Berlin: Im Propyläen Verl., 1923. – 458, 1 p.
267. Perlbach, M. Dr. Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts. – Königsberg: Ferd. Beyer vormals Th. Theile’s Buchh., 1876. – 400 p.
268. Pestalozzi, Heinrich. Lienhard und Gertrud: Ein Buch für das Volk. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., S. a. – 475 p.
269. Pettenegg, Ed. Gaston, von. Die Urkunden des Deutsch-Ordens-Centralarchives zu Wien. / In Regestenform herausgegeben mit Genehmingung Erzherzogs Wilhelm von Österreich. – Prag: F. Tempsky; Leipzig: G. Freytag, 1887.
Bd. 1: (1170-1809). – XXXV, 742 p.
270. Pierwiastkowe przepisy pedagogiczne Komisji Edukacji Narodowej z lat 1773-1776 / Wydał i wstępem opatrzył dr. Zygmunt Kukulski. – Lublin: Nakł. Lubelskiego Komitetu Obchodu 150-ej Rocznicy Ustanowienia Komisji Edukacyjnej i zgonu St. Konarskiego, 1923. – CIX, 184 p., 7 portr. lap.
271. Pinow, Hermann. Deutsche Geschchte: Volk und Staat in Tausend Jahren. – Berlin: J. Singer Verl., 1929. – 392 p., 32 iliustr. lap.
272. Plebański, Józef Kazimierz. Jan Kazimierz Waza. Marja Ludwika Gonzaga: Dwa obrazy historyczne. – Warszawa: Nakł. Księgarni G. Gebethnera i R. Wolffa, 1862 (W Druk. J. Jaworskiego). – XI, 346, [4] p.
273. Połujański, Aleksander. Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarstwa Rossyjskiego: Pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym. / Ułożone przez Aleksandra Połujańskiego… – Warszawa: W Druk. Gazety Codziennej, 1854.
T. 1. – [10], III, 427 p., 1 žml.
T. 2. – [6], III, 277, [1] p.
T. 3. – [10], 156 p., 1 lap. priedo.
T. 4. – II, [6], 167 p., 11 lap. priedų.
274. Pomniki historyi i literatury polskiej. / Wydał Michał Wiszniewski. – W Krakowie: W Druk. D. E. Friedleina, 1835-1837.
T. 3. – 1835. – [2], 223, [1] p.
T. 4. – 1837. – [2], VIII, 158, [2] p.
275. Popliński, A. Przykłady do tłomaczenia z łacinkiego na polskie i z polskiego na łacinskie do etymologii łacinskiej grammatyki. – Wyd. 5-e ze Słowniczkiem. – Poznań: Nakł. Księgarni Nowéj A. Poplińskiego, 1862.
Cz. 1: zawierająca regularne formy na Sextę. – 122 p. Dalis teksto lot.
276. Prace historyczne JSWO / Żydowski Instytut Naukowy (JIWO); Sekcja historyczna. – Wilno: T-wo Przyjaciół Żydowskiego Inst. Naukowego, 1937.
T. 2 / Pod red. E. Tscherikowera.
277. Prace i materjały sprawozdawczne Sekcji historii sztuki / Wydawnictwo Wydziału I T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie. – Wilno: Nakł. T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1935-1938/39.
T. 2, z. 1-4. – 1935.
T. 3: Poświęcony głównie historji sztuki w wiekach XVI, XVII, XVIII. – 1938/39.
278. Préparation de la Grande Révolution Prolétarienne: Du début de la guerre au début d’octobre 1917. – Moscou: Coopérative d’Editions des Ouvriers Étrangers en U. R. S. S., 1937. – 319 p.: iliustr. – (Histoire de la Guerre civile en U. R. S. S.; T. 1).
279. Les problemes de la Baltique / par K. R. Pusta, von Loesch, W. Kamieniecki etc.; Centre Européen de Publ. de la Conciliation Intern, 1934,
Nr. 8-9.
280. Proces krożan przed Izbą Sądową Wileńską na podstawie aktów sądowych i innych dokumentów. – Kraków: Skład gł. w Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1896 (Nakł. i drukiem W. L. Anczyca i Spółki). – 292, [1] p. – Kn. def. be iliustr.
281. Proces Neumann, von Sass etc.: Quatre documents probants. – Kaunas: „Spindulio” sp., 1934. – 16 p.
282. Propolanis, Kazimierz. Polskie apostolstwo w Litwie: (Szkic historyczny 1387-1912 r.). – Wilno: Druk Marcina Kuchty, 1913. – XVII, 202 p.
283. Przezdziecki, Alexader. Wiadomość bibliograficzna o rękopismach zawierających w sobie rzeczy polskie. / Przejrzanych po niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach 1846-1849 przez Alexadra Przezdzieckiego. – Warszawa: Nakł. Ig. Klukowskiego, 1850 (W Druk. Stanisława Strąbskiego). – [2], II, 175, [3] p.

Q

284. Die Quellen zur Geschichte der Kaiszerkrönung Karls des Großen / hrsg. von Heinz Dannenbauer. – Berlin: Verl. von Walter de Gruyter & Co, 1931. – 66, [4] p.
285. Quellen zur Geschichte der mittelalterlichen Geschichtsschreibung. – Leipzig: Berlin: Verl. von B. G. Teubner, 1914-1915.
[Bd.] 1: Kern, Fritz. Geschichtsschreiber des Frühen Mittelalters / von Eurebins bis zu Regino von Prüm. – 1915. – 89 p.
[Bd.] 2: Wigener, Fritz. Deutsche Geschichts schreiber der Kaiserzeit / von Widukind von Korvey bis auf Eike von Repgow. – 1914. – 126 p.
286. Question de Memel. – Kaunas: [Minist?re des affaires étrang?res], 1924. – (Documents diplomatiques).
Vol. 2: R?glament de la question de Memel par le Conseil de la Société des Nations. – 210 p.

R

287. Radziwiłł, Albrycht Stanisław. Pamiętniki Albrychta Stanisława x. Radziwiłła kanclerza w. Litewskiego. / Wydane z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego. – W Poznaniu: U braci Scherków, 1839.
T. 2. – 487 p.
288. Reeb, Wilhelm. Russische Geschichte. – 3-te Aufl. – Berlin: Leipzig: Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co, 1919. – 142 p. – (Sammlung Göschen).
289. Revue d’Histoire Moderne / Publiée par la Cociété d’Histoire Moderne. – Paris: Librairie Félix Alcan, 1937.
T. 12 (Nouvelle Série; t. 6).
290. Römische Geschichte: zweite Hälfte; die römische Kaiserzeit von Dr. Julius Wolf. – Freiburg im Breisgau: Buchdruckerei von Herder, 1932. – 286, [2] p.: 8 iliustr. lap.
291. Rosenberg, Arthur. Demokratie und Klassenkampf im Altertum. – Bielefeld: Leipzig: Verl. von Belhagen & Klasing, 1921. – 94 p. – (Die Bücherei der Volkshochschule…; Bd. 14).
292. Roszebne, August von Preussens altere Geschichte / von August von Rotzebue. – Riga: den Carl Johann Gottfried Kartmann, 1808.
Bd. 2. – 444 p.
Bd. 3. – 519 p.
293. Rotheit, Rudolf. Kernworte des Weltkrieges. – Berlin: Wien: Allstein & Co, 1916. – 224 p.
294. Rutenbergas, G. Lietuvos, Latvijos ir Estijos neutralumo ir neutralizacijos problema teisės atžvilgiu. – Kaunas: „Raidės” sp., 1934. – 14 p. – Atsp. iš „Teisės”, 1934, Nr. 25.

S

295. Sammlung der wichtigften Chroniken und Geschichtsdenkmale von Liv–, Ehst – und Kurland… – Riga; Leipzig: Edvard Frantzen’s, – (Scriptores rerum Livonicarum).
Bd. 2. – 1853. – 373-804 p.
296. Sander, Paul, Spangenberg, Hans. Urkunden zur Geschichte der Territorrialverfassung. – Stuttgart: Verl. von W. Kohlhammes, 1922. – 44 p. (Ausgeu. Urkunden zur deutschen Verfassungs ~ und Wirtschaftsgeschichte; H. 2).
297. Schiemann, Ch. Rußland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert. – Berlin: G. Grotesche Verl. – Buchh., 1885 – 1887. – (Allgemaine Geschichte in Einzeldarstellungen).
Bd. 1: Geschichte Polens bis zu Sigismund 2. August. 1548. – 1885. – 668 p.: iliustr., 1 žml. lap.
Bd. 1: Geschichte Rußlands bis zu Iwan dem schrecklichen. – 1886. – 668 p.: iliustr.
Bd. 2: Geschichte Livlands bis zum Tode Walters von Pletenberg. – 1887. – 410 p.: iliustr.
298. Schiller. Maria Stuart: Trauerspiel in fünf Aufzügen. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., S. Q. – 135 p.
299. Schmeidler, Bernhard. Das spätere Mittelalter von der Mitte 13. Jahrhunderts bis zur Reformation. – Leipzig: Wien: Franz Deuticke, 1937. – 492 p. – (Handbuch für den Geschichtslehrer; Bd. 4., – H. 1).
300. Schmidt, Ludvig. Die germanischen Reiche der Völkerwanderung. – 2. verb. Aufl. – Leipzig: Verl. von Quelle & Meyer, 1918. – 108 p., 2 žml., 4 iliustr. lap. (Wissenschaft und Bildung…; 120).
301. Schnabel, Franz, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. – Freiburg im Breisgau: Herder & Co G. M. B. H. Verl. – Buchh., 1937.
Bd. 4: Die religiösen Kräfte. – 617 p.
302. Schnee, Heinrich. Geschichtsunterricht im völkischen Nationalstaat. – Bochum: Verl. und Lehrmittel Anstalt C. m. 6. H. F. & F. Kamp, 1933. – 128 p.
303. Schneider, Fedor. Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. – Franz: Wien: Franz Deuticke, 1929. – 491 p. – (Handbuch für den Geschichslehrer / hrsg. Oskar Kende; Bd. 3).
304. Schrade, Hubert. Heidelberg und das Neckartal. – Berlin: Deutscher Kunstverlag, 1941. – 96 p.: iliustr.
305. Schrey, Ferdinand. Kurzer Lehrgang der vereinfachten deutchen Stenographie: Einigungssystem Stolze – Schrey. – 42. Aufl. – Berlin: Verl. von F. Schrey, 1923. – 24 p.
306. Schücking, W., Wehberg, H. Die Satzung des Völkerbundes / Kommentiert von W. Schücking u. H. Wehberg: 2-te umgearbeit. Aufl. – Berlin: Verl. von Franz Vahlen W. 9, 1924. – XXVII, 794 p.
307. Schulte, Aloys. Tausend Jahre Deutcher Geschichte un Deutscher Kultur am Rhein. – Düsseldorf: Druck und Verl. von L. Schwann, S. a. – [6], 554 p., 31 Taf., Abb., 4 K., 1 Estammtafel.
308. Schwabe, A. Grundriss der Agrargeschichte Lettlands. – Riga: Bernhard Lamey Verl. 1928. – 359 p.
309. Seydlitzsche E. von. Geographie für höhere Lehranstalten. – 20-te Aufl. – Breslau: Ferdinand Hirt, 1927.
H. 5: H. Länderkundliche Betrachtung Mitteleuropas. – 136 p., 23 iliustr. lap.
310. Sienkiewicz, Henryk. Pisma Henryka Sienkiewicza. – Warszawa: Nakł. Hipolita Wawelberga, 1896 (Druk S. Orgelbranda Synów).
T. 3: Potop. – 278 p.
311. Synodus dioecesana Mednicensis, seu Samogitiae, sub auspiciis… Antoni Dominici… Tyszkiewicz,… episcopi Samogitiae,… in ecclesia sua cathedrali Vornensi a. D. 1752 diebus 4,5 et 6,7-bris celebrata. – Vilnae: S. R. M. Acad. S. I., [1752]. – [36], 242, [12] p.
312. Sirvydas, Konstantinas. Dictionarium trium lingvarum in usum studiosal iuventutis, / auctore R. P. Constantino Szyrwid e S. I. – 5-a ed. recognita et aucta. – Vilnae: Typis Academicis Societatis Jesu, 1713 – 464 p.
313. Sjögren, Andreas. Über die Wohnsitze und die Verhältnisse der Jatwägen: Ein Beitrag zur Geschichte Osteuropas um die Mitte des XIII. Jahrhunderts / von Andreas Sjögren. – St. Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschafen, 1858. – 196[1] p.
314. Skirmunt, Konstancya. Dzieje Litwy opowiedziane w zarysie. – Kraków: W Księgarni G. Gebethnera i Spółki, 1886. – VII, 151, [1] p., 3 žml.
315. Słowniczek wyrazów obcych zawierający wyrazy i wyrażenia a także zwroty i przysłowia cudzoziemskie, używane w mowie potocznej i w prasie peryodycznej polskiej. – Lublin: Wyd. M. Arcta; Warszawa: Nakł. i własność wydawcy, 1885. – 338 p.
316. Służewski, Włodzimierz. Zarys historji handlu w Polsce / napisał Włodzimierz Służewski. – Warszawa: Wydaw. M. Arcta, 1910. – 103 p. – (Książki dla wszystkich).
317. Smoleński, Władysław. Konfederacya targowicka. – Kraków: Nakł. autora, 1903 (Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki). – [4], 463 p.
318. Smołka, Stanisław. Społeczeństwo polskie XII wieku i jego gospodarka / Wybrane ustępy z dzieła Stanisława Smołki „Mieszko Stary i jego wiek; do druku przygotowała… Ewa Maleczyńska. – Lwów: Nakł. Sekcji Dydaktycznej Oddziału Lwowskiego P. T. H., 1937. – 40 p. – (B-ka Historyczna dla Młodzieży / Wydawnictwo… Polskiego Towarzystwa Historycznego; Nr 3).
319. Sobieski, Wacław. Szkice historyczne. – Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1904 (Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki). – [4], II, 317 p.
320. Sokołowski, August. O nowych poglądach na historyę polską. – W Krakowie: Nakł. Wydaw. „Nowej Reformy”, 1888 (W Druk. Związkowej). – 57 p.
321. Stählin, Karl. Geschichte Russlands: von den Anfängen bis zur Gegenwart. – Königsberg Pr.: Ost. – Europa Verl., 1935.
Bd. 3. – 550 p., 2 žml. lap.
322. Stalweit, B. Die Landwirtschaft in den litauischen Gouvernements ihre Grundlagen und Leistungen. – Jena: Verl. von Gustav Fischer 1918. – 219 p. – (Schriften des Instituts) für ostdeutsche Wirtschaft in Königsberg (Pr., H. 3).
323. Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, naprzód za nayjaśnieyszego hospodara Zygmunta III w Krakowie w r. 1588. – drugi raz w Wilnie w r. 1619…; Piąty raz za nayjaśnieyszego Augusta III; teraz zaś za… króla Stanisława Augusta… powtórnie z przydatkiem Summaryuszów praw i konstytucyi od r. 1764 do r. 1786 przedrukowany. – Wilno: Druk. J. K. M. przy Akad., 1786 – [2], 356 p. – Kn. def., be antr. lapo.
324. Steigiamojo Seimo darbai / Seimo sekretoriatas. – 1920-1922. – Klaipėda: „Lituanios” sp., 1920-1922.
1920, sąs. 1-8
1921, sąs. 9-29; 32-33
1922, sąs. 34-37; 39-44; 46-50.
325. Stein, Walther. Hansisches Urkundenbuch. – München: Leipzig: Verl. von Duncker & Humblot, 1916.
Bd. 11: 1486 bis 1500. – 899 p. – (Hansisches Urkundenbuch. Hrsg. vom Verein für Hansische Geschichte).
326. Stern, Bernard. Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland: Kultur, Aberglaube, Kirche… – Berlin W. 30.: Verl. von H. Barsdorf, 1907. – 502 p., 29 iliustr. lap.
327. Stratz, Rudolph. Der Weltkrieg: Ein deutsches Volksbuch von dem Weltgeschehen 1914 bis 1918. – Berlin: Verl. Scherl, 1933. – 435, [5] p.
328. Stricly secret Memorandum by Vilna Vaivode (Governor) Bocianski dated february 11, 1936 concerning. – Kaunas: Spaudos Fondas, 1940. – 52 p.
329. Stryjkowski, Maciej. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. – Wyd. nowe, będące dokładnym powtórzeniem wydania pierwotnego Królewieckiego z roku 1582, …; Pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego… – Warszawa: Nakł. Gustawa Leona Glücksberga, księgarza, 1846.
T. 1. – [6], 63, XLVIII, 392 p., 1 portr. lap.
330. Strindberg, August. Fraülein Julie: Naturalistisches Trauerspiel. / Autorisierte Übertragung aus dem Schwedischen von E. Brausewetter. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., S. a. – 63 p.

Š

331. Świechowski, M. Carte ethnographique et politique des territoires de l’ancien Grand Duché de Lithuanie avec le tableu statistigue. – [Kaunas]: Éd. du Comité Politique Provisoire de terres de Kowno, S. a. – Žemėlapis.
332. Świechowski, M. Mapa narodowościowa i polityczna obszarów b. W. Ks. Litewskiego łącznie z tablicą statystyczną. – [Kaunas]: Wydaw. Tymczasowego Kom. Politycznego Ziemi Kowieńskiej, S. a. – Žemėlapis.
333. Świechowski, M. Żywioł polski na ziemiach litewskich ze szczególnym uwzględnieniem obszarów okupowanych przes mocarstwa centralne… – Zakopane: Skład gł. Księgarnia Podhalańska, [1917]. – 48 p., 2 lap. priedų.
334. Świechowski, M., Niekrasz, St. Problem litewski: Dwie mapy polityczne z tekstem i tablicą statystyczną. – [Kaunas]: Wydaw. Tymczasowego Kom. Politycznego Ziemi Kowieńskiej, S. a. – Žemėlapis.
335. Szajnocha, Karol. Jadwiga i Jagiełło: 1374 – 1413. / Opowiadanie historyczne przez Karola Szajnochę. – We Lwowie: Nakł. Karola Wilda, 1856.
T. 3. – [10], 434 p.
336. Szelągowski, Adam. Dzieje powszechne w zarysie: Podręcznik do nauki historji na stopniu wyższym szkół średnich. – Warszawa: Wydaw. M. Arcta, 1923.
Cz. 1: Okres starożytny. – VI, 176 p.: iliustr.
337. Šiaulių metraštis: Informacinė Knyga. / red. P. Bugailiškis. – Šiauliai: „Titnago” sp., [1930-1931]. – (Šiaulių Kraštotyros leid.). – 1932 metams: Informacijos statistikos ir kraštotyros knyga.
1930 metams
1931 metams
1932 metams

T

338. Theol, Lic., Stasiewski, Bernhard. Untersuchungen über drei Quellen zur Ältesten Geschichte und Kirchengeschichte Polens. – Breslau: Verl. Müller & Seiffert, 1933. Bd. 24. – XX, 178 p.
339. Tillmann, H. 250 Ausflüge von München auf einen halben Tag bis zu drei Tagen. – 27-te Aufl. – München: Universitäts – buchhandlung (Schöpping), 1918. – 184 p. ?, 1 žml.
340. Tirpitz, A. von. Deutsche Ohnmachtspolitik im Weltkriege. – Hamburg: Berlin: Hanseatische Verlagsanstalt, 1926. – XXXII, 676 p. – (Politische Dokumente von A. von Tirpitz).
341. Tochtermann, Jan Jerzy. Troki: Zarys antropogeograficzny. – Wilno: Nakł. T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie z zasiłku Min. Wyz. Rel. i Ośw. Publicznego, 1935. – 24 p., 1 plano lap. – (Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie; T. 9, z. 1). – Dalis teksto vok.
342. Toliušis, Z. Apie testamentus: Kaip testamentai rašomi, tvirtinami ir vykdomi… – 2-ji pataisytoji laida. – Kaunas: „Varpo” sp., 1925. – 40 p. – („Varpo” b-vės leid.; Nr. 53).

U

343. Unser Krieg. – Dachau bei München: Der Gelbe Verl., [1916].
Bd. 3: Moraht E. Die Ostfront: Der Krieg an der Ostfront von Kurland bis Konstantinopel. – 41 p., 79 iliustr. lap.
344. Urkundenlehre. I. Grundbegriffe – Königs – und Kaiserurkunden / von Thommen R.; II. Papsturkunden / von Schmitz – Kallenberg. – 2-te Aufl. – Leipzig: Berlin: Druck und Verl. von B. 9. Teubner. – 116, [2] p.; iliustr. – (Grundriss der Geschichtswissenschaft…).

V

345. Valstybės Kontrolės 1924 m. valstybės biudžeto vykdymo apyskaita. – [Kaunas]: Valstybės sp., 1925. –259, [1] p.
346. Vidūnas, W. St. Litauen in Vergangenheit und Gegenwart. – Tilsit: Verl. der Buchdruckerei Lituania, 1916. – 132 p., 10 iliustr. lap.
347. Vydūnas. Sieben Hundert Jahre deutsch – litauischer Beziehungen. – Tilsit: Rūta – Verl., 1932. – 478 p.; 2 žml., 5 iliustr. lap.
348. Vilniaus kraštas nuo amžių lietuviškas: Paskaita Nr. 5. – Kaunas: „Vilniaus” sp., 1936. – 16 p. – (Vilniui vaduoti sąjungos leid.; Nr. 83).
349. Vyriausybės žinios. – Kaunas: Valstybės sp., 1923-1926.
Nr. 136-146. – 1923
Nr. 147-177 – 1924
Nr. 178-211 – 1925
Nr. 212-228 – 1926
350. Viscont, Antoine. La Lituanie et la guerre. – Gen?ve: Édition „ATAR”, 1917. – 206 p., 9 iliustr. lap.
351. Vogel, Walther. Das neue Europa und seine historisch – geographischen Grundlagen. – Bonn: Leipzig: Kurt Schroeder, 1921. – (Bücherei der Kultur und Geschichte).
Bd. 1: Allgemeiner Teil. – VIII, 298 p.
Bd. 2: Besonderer Teil. – VIII, 299 p.; 1 žml: lap.
352. Voigt, Johannes. Geschichte Preussens, von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens, von J. Voigt. – Königsberg: Im Verl. der Gebrüder Vornträger 1927-1936.
Bd. 2: Die Zeit von der Ankunft des Ordens bis zum Frieden 1249. – 1827. – 652 p.
Bd. 3: Die Zeit vom Frieden 1249 bis zur Unterwerfung der Preussen 1283. – 1823. – 628 p.
Bd. 4: Die Zeit von Unterwerfung der Preussen 1283 bis zu Dieterrichs von Altenburg Tod 1341. – 1830. – 637 p.
Bd. 5: Die Zeit vom Hochmeister Rudolf König von Weizau: 1342 bis zum Tode des Hochmeisters Konrad von Wallenrod 1393. – 1832. – 728 p.
Bd. 6: Die Zeit des Hochmeisters Konrad Jungingen, von 1393 bis 1407 werfassung des Ordens und des Landes. – 1934. – 768 p.
Bd. 7: Die Zeit vom Hochmeister Ulrich von Jungingen 1407 bis zum Tode des Hochmeisters Paul von Rußdorf 1441. – 1836. – 787 p., 2 žml. lap.
353. Volumina Legum: Przedruk Zbioru praw staraniem xx. Pijarow w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. – Petersburg: Nakł. i drukiem Jozafata Ohryzki, 1860.
T. 5. – 463, XV p.
354. Volumina Legum. / Wydawnictwo Komisyi Prawniczej Akademii Umiejętności w Krakowie: (Z funduszu ś. p. ks. Adama Jakubowskiego). – Kraków: Nakł. Akademii Umiejętności, 1889.
T. 9. – [6], 503 p.
355. Vorosini, A. von. Das Fletschern als Grundlage aller Körperkultur. – 1. T.; 5. Aufl. – Dresden: Verl. für angewante Lebenspflege, 1930. – 62 p., 1 iliustr. lap.
356. Vourget, Paul. Kinderherzen / Autorisierte Übersetzung aus dem französischen und einem Vorwort versehen von M. Schiff. – Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., S. a. – 84 p.

W

357. Wagner, Richard. Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg: Romantische Oper in drei Aufzügen von R. Wagner. – Vollständiges Buch; Hrsg. und eingeleitet von G. R. Kruse. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., S. a. – 64 p.
358. Walkiewicz, Warzyniec. Exhorty pasterskie: Pasterzom w parafiach przygodne. / Przez x. Wawrzynca Walkiewicza… do druku podane roku Pańskiego 1777. – A powtóre przedrukowane w roku 1783. – W Łowiczu: W Druk. J. O. Xięcia J. Mći prymasa arcybiskupa Gnieźnieńskiego, 1783.
T. 1. – 250 [i. e. 251], [3] p.: vinj.
359. Wagner, Richard. Die Walküre / Erster Tag aus dem Bühnenfestspiel der Ring des Nibelungen. – Leipzig: Verl. von Philipp Reclam jun., S. a. – 87 p.
360. Walters M. Le peuple letton. – Riga: Chez Valters et Rapa, S. A, 1926 (Bruxelles: Marcel Hayez, imprimeur de l’Akademie). – 407 p.
361. Waltershausen, Sartorius von. Zeittafel zur Wirtschafts – Geschichte. – 3. Aufl. – Halberstadt: H. Meyers’ Buchdruckerei, 1927. – 138 p.
362. Wassermann, Jakob. Caspar Hauser oder die Trägheit des Herzens: Roman. – S. l.: FORUM, 1939. – 442, [1] p.
363. Webers, Georg, Rieß, Ludwig. Weltgeschichte: in zwei Bänden. – Leipzig: Verl. von Engelmann, 1918. – Virš. antr: Kleine Weltgeschichte.
Bd. 1: Altertum und Mittelalter. – 1060 p.
Bd. 2, T. 1: Neuzeit. – XXV, 494 p.
Bd. 2, T. 2: Neueste Zeit. – 495 – 1154 p.
364. Wegerer, Alfred von. Der entscheidende Schritt in den Weltkrieg. – Berlin: Quader – Verl. G. M. B. H., 1931. – 85 p. + Priedas 3 lapai, 1-3, 1-2 p.
365. Weil, Armand, Chénin, Émile. Contes et récits du XIX e si?cle / par Armand Weil et Émile Chénin. – Paris: Librairie Larousse, S.a. – 287 p. – (Anthologie littéraire et artistique).
366. Weyssenhoff, Jan. Pamiętnik generała Jana Weyssenhoffa z portretem autora / Wydał Józef Weyssenhoff. – Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1904. – [3], 251, V p.: portr.
367. Der Weltkrieg 1914: Darstellung der bedeutendsten Ereignisse in Wort und Bild. / Hrsg. E. F. Malkowski. – Reuteingen: Ensßlin & Laiblins Verl. – Buchh., 1914.
H. 95-97
368. Der Werdegang Litauischen Staats von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung im November 1918. / Dargestellt auf Grund amtlicher Dokumente von P. Klimas. – Berlin: Druck: Paß & Garleb G. m. b. H., 1919. – 247, [2] p.
369. Wiesner Joseph. Fahren und Reiten in Alteuropa, und im alten Orient. – Leipzig: J. C. Hinrichs Verl., 1936. – 92 p., 4 iliustr. lap. – (Der Alte Orient…; Bd. 38, H. 2-4)
370. Wygodzinski, W., Skalweit, A. Agrarwesen und Agrarpolitik / von Skalweit, A. – Berlin: Leipzig: Walter de Gruyter & Co, 1928. – (Sammlung Göschen).
[T. ] 2. – …p.
371. Wilde, Oskar. Das Bildnis des Dorian Gran / Aus dem Engl. übertragen von M. Preiß – Mit einer Einleitung von J. Gaulke. – Leipzig: Druck und Verl. von Philipp Reclam jun., [1908]. – 262 p., 1 port. lap.
372. Wilder, Jan Antoni. Traktat handlowy polsko – pruski z roku 1775: Gospodarcze znaczenie utraty dostępu do morza. – Warszawa: Nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1937. – 356, [1] p. – (Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; T. 20, z. 2). Dalis teksto pranc.
373. Wintersig, Athanasius. Liturgie und Frauenseele. – Freiburg im Breisgau: Herder & Co. G. M. B. H. Verl. – Buchh. 1926. – (Ecclesia Orans = Zur Einführung in den Geist der Liturgie).
Bd. 17. – 160 p.
374. Wizerunki i roztrząsania naukowe: Poczet nowy. – Wilno: Józef Zawadzki własnym nakładem, 1836 – 1838.
T. 2-11. – 1836
T. 12-20. – 1837
T. 21-24. – 1838
375. Wizerunki i roztrząsania naukowe: Poczet nowy drugi. – Wilno: Józef Zawadzki własnym nakładem, 1839-1842.
T. 5, 7-11. – 1839
T. 12-13, 15-17. – 1840
T. 20-21. – 1841
T. 23. – 1842
376. Wolf, Heinrich. Angewandte Geschichte. – Berlin: Leipzig: T. Weicher Verl., 1935 – 1938.
Bd. 6: Weltgeschichte der Revoliutionen und das Recht des Widerstandes. – 2., erweiterte Aufl. – 1938. – 373 p.
Bd. 4: Weltgeschichte der Lüge. – 5. Aufl. – 1937. – 470 p.
377. Wolff, Józef. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1383-1795. / Przez Józefa Wolffa. – Kraków: W Druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1885. – VII, [1], 354 p.
378. Wołłosowicz, Stanisław. Geografja ogólna: Europa pod względem fizycznym, politycznym i gospodarczym. – W Wilnie: Nakł. Spółki Księgarsko – Wydawniczej, 1918. – 217 p.: iliustr.
380. Wotschke, Theodor. Geschichte der Reformation in Polen. – Leipzig: Rudolf Haupt, 1911. – 316 p. – (Studien zur Kultur und Geschichte der Reformation…; Bd. 1).
381. Wygodzinski, W., Aadreae, Wilhelm. Einführung in die Volkswirtschaftslehre / 8-te völlig neugestaltete von W. Andreae. – Leipzig: Verl. von Quelle & Meyer, 1929. – 162 p. (Wissenschaft und Bildung).
382. Wygodzinski, W., Stalweit, A. Agrarwesen und Agrarpolitik. – Berlin: Leipzig: Walter de Gruyter & Co, 1928. – (Sammlung Göschen).
[Bd.]. 2: Kapital und Arbeit in der Landwirtschaft. Verwertung der landwirtschaftlichen. Produkte Organisation des landwirtschaftlichen Berufsstandes. – 3. Aufl. – 132 p.
383. Wykowski, Mirosław. Dźwina i Dzisna: Uwagi i materiały do wstępnych badań problemu eksploataciji rzek Polski północno – wschodniej. – Wilno: Nakł. autora przy poparciu Wileńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej i Ligi Morskiej i Kolonialnej, 1938. – 103 p.

Z

384. Z. Ż. Przyszłe losy Wilna i Wileńszczyzny. – S. l., 1922. – 47 p.
385. Zajączkowski, Stanisław. Dzieje Litwy pogańskiej do 1386 r. – Lwów: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1930. – 77, [1] p.: iliustr.
386. Załuski, Andrzej Chrysostom. Andreae Chrysostomi… Załuski, primo Kijoviensis … et nunc Varmiensis episcopi. Epistolarum historico – familiarum…– Brunsgergae, 1709-1710.
T. 1: A morte Ludovicae reginae et abdicatione regis Joannis Casimiri, regum Michaelis et Joannis III aeta continens. – 1709. – 720 p.
T. 1, ps. 2: Acta Joannis Tertii usque ad obitum ejus exclusive continens. – 1710. – 1532 p.
387. Zbior mow roznych w czasie Seymu ostatniego szescio – niedzielnego roku 1778. mianych. – W Wilnie: W Drukarni Królewskiey Akademickiey, [1778]. – 194+? p.: vinj., iliustr.
388. Zehn Jahre litauischer Wirtschaft: Konjunkturbericht der Handels, Industrie und Handwerkskammer. – Kaunas: „Vilniaus” sp., 1938. – 72., 1 iliustr. lap.
389. Das Zeitalter der Gotik und Renaissance 1250-1500. – Berlin: Im Propylöen Verl., 1932. – XXIII, 630 p. – (Propyläen Weltgeschichte…, Bd. 10).
390. Das Zeitalter der religiösen Umwälzung: Reformation und Gegenreformation 1500-1660 / Bearbeitet von W. Gosz… – Berlin: Im Propyläen Verl., 1930. – (Propyläen Weltgeschichte; Bd. 10).
Bd. 5. – 633 p.: iliustr.
391. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur / hrsg. von E. Schröder und A. Hübner. – Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1937. – 39-46 p.
Bd. 74, H. 1-2. – 39-46 p.
392. Zwei altdeutsche Schwänke: Die böse Frau; der Weinschwelg / Neu hrsg. von E. Schröder; 2-te Aufl. – Leipzig: Verl. von S. Hirzel, 1919. – 52 p.
393. Zweig, Stefan. Sternstunden der Menschheit: Fünf historische Miniaturen. – Leipzig: Im Insel Verl., S. a. – 78, 2 p.

Ž

394. Žemės ūkio korespondentų. 1924 metų kalendorius ir instrukcijos. – Kaunas: Valst. sp. Žaibas, 1942. – 88 p. – (Lietuvos statistikos v-ba).
395. Žemės ūkio ministerijos metraštis – XX – [metų]: 1918-1938. – Kaunas: Akc. „Spindulio” b-vės sp., S. a. – 414 p.: iliustr. [2] žml.
396. Żytkowicz, Leonid. Rządy Repnina na Litwie w latach 1794 – 7. – Wilno: Nakł. T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego, 1938. – XV, 464. – (Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie; T. 10).

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija
Tinklalapis atnaujintas 2003.11.03 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija