LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS TELŠIŲ APSKRITIES SAVIVALDYBĖSE
 
2004 m. birželio 18 d. Nr. 103, Vilnius
 
Valstybinė paminklosaugos komisija 2004 metų birželio 18 d. išvykstamajame posėdyje apsvarstė Telšių apskrities Plungės, Mažeikių, Telšių rajonų bei Rietavo savivaldybių teritorijose esančių kultūros paveldo objektų būklę, jų tvarkymo rezultatus, paveldosaugos problemas.
Telšių apskrityje yra 1759 kultūros paveldo objektai (iš jų dailės – 579). Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre – 355 (iš jų – 47 kultūros paminklai).
Kaimavietėse ir daugelyje istorinių miestelių – Žemaičių Kalvarijoje, Beržore, Plateliuose ir kt. – yra medinės regioninės architektūros pastatų, kuriuos siekiama išsaugoti. Dalis bažnyčių – kultūros vertybių – irgi medinės. Tačiau daugumos dvarų būklė Telšių apskrityje, kaip ir visoje Lietuvoje, nepatenkinama. Daugelis sparčiai nyksta, nes jų savininkai nepajėgūs finansuoti nei projektinės dokumentacijos parengimo, nei tvarkymo darbų.
Telšių apskrityje yra dvylika gyvenviečių, kurių istorinė urbanistinė struktūra yra saugoma. Tai Sedos, Žemalės, Židikų, Žemaičių Kalvarijos, Alsėdžių, Beržoro, Tryškių ir Telšių senamiesčio kultūros paveldo urbanizuotos vietovės bei Varnių, Luokės, Platelių, Viekšnių urbanistiniai draustiniai, kurie yra įteisinti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, tačiau jų nėra urbanizuotų vietovių kultūros paveldo apskaitoje. Rengiamas Telšių apskrities bendrasis planas, tačiau Telšių miesto ir kitų mažesnės reikšmės teritorijų planavimo dokumentai jau neatitinka šiuolaikinių teisės aktų reikalavimų. Ypač aktualu parengti visų dvylikos vietovių apsaugos reglamentus.
Planavimo, tvarkymo darbų, statybų ir paveldosaugos procesai Telšių senamiestyje yra nepakankamai koordinuojami. Apleisti kai kurie Respublikos gatvėje esantys bei kitų vietų vertingi pastatai. Statant naujus pastatus senamiestyje nepakankamai atsižvelgiama į istorinio užstatymo charakterį. Neatitinka nūdienos reikalavimų Telšių senamiesčio regeneravimo projektas. Reikėtų parengti Senamiesčio apsaugos reglamentą, kuris padėtų išvengti projektavimo ir projektų derinimo klaidų.
Planuojamos vėjo jėgainės kelia neigiamą poveikį kultūros paveldo aplinkos kraštovaizdžio vizualinei kokybei. Tai aktualu Lopaičių piliakalniui. Kitiems archeologijos objektams reikalinga nuolatinė priežiūra.
Valstybinė paminklosaugos komisija, išvažiuojamojo posėdžio metu aplankiusi problemiškiausius kultūros paveldo objektus ir išklausiusi apskrities bei savivaldybių vadovų, paminklosaugos darbuotojų, Telšių vyskupijos atstovo nuomones, vadovaudamasi savo nuostatų 6 ir 7 punktais,
n u s p r e n d ž i a:
1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
1. 1. įgyvendinant LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimą Nr. 481 „Dėl Dvarų paveldo išsaugojimo programos ir Dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“, 2005 metų Valstybės biudžete numatyti lėšų Kultūros vertybių apsaugos departamentui ir Telšių apskrities savivaldybėms;
1. 2. patikslinant LR Vyriausybės 2002-04-15 nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 33. 2 punkto pabaigoje įrašyti nuorodą: „išskyrus kultūros vertybių teritorijose“;
1. 3. Telšių savivaldybei skirti tikslinę dotaciją Telšių senamiesčio tvarkymui.
2. UNESCO Lietuvos nacionalinei komisijai, Kultūros ministerijai, Kultūros vertybių apsaugos departamentui, Kultūros paveldo centrui teikti siūlymą, kad kandidatu į Pasaulio kultūros paminklų sąrašą būtų rekomenduojami Lietuvos XVIII-XIX a. paminkliniai medinių bažnyčių kompleksai.
3. Rekomenduoti Kultūros ir Aplinkos ministerijoms:
3. 1. rengti bendras paveldo išsaugojimo ir tvarkymo programas;
3. 2. įgyvendinant LR Seimo 2002-10-29 nutarimą Nr. IX-1154 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano“ ir LR Vyriausybės 2003-12-09 nutarimą Nr. 1568 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, apsvarstyti ir pateikti LR Vyriausybei siūlymą įsteigti Plinkšių regioninį parką;
3. 3. apsvarstyti Plinkšių dvaro sodybos išpirkimo iš AB „Mažeikių nafta“ visuomeninėms reikmėms galimybes, laikinai stabdant jos pardavimo procesą.
4. Siūlyti Kultūros vertybių apsaugos departamentui bei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai kartu su Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų savivaldybėmis pagal kompetenciją:
4. 1. įgyvendinant „Dvarų paveldo išsaugojimo programą“ ir „Dvarų paveldo išsaugojimo programos įgyvendinimo priemones“ parengti Telšių apskrities medinių Biržuvėnų, Šateikių, Pašatrijo bei mūrinių Plinkšių ir kitų dvarų paveldo išsaugojimo planą iki 2005 m.;
4. 2. nepritarti naujų žemėvaldos sklypų Beržoro pakrantėje (Plungės rajonas) formavimui, numatyti Beržoro bažnytkaimio istorinės planinės erdvinės struktūros ir kraštovaizdžio išsaugojimo galimybes;
4. 3. tobulinant teritorinės apsaugos sistemą, įvertinti Luokės, Platelių, Viekšnių, Varnių vietoves kultūros vertybių apskaitos tikslu;
4. 4. parengti Varnių regioninio parko kultūros vertybių tvarkymo perspektyvinę programą, numatant jos įgyvendinimą, rėmimą bei finansavimą; tęsti pastato Varniuose, S. Daukanto g. 6, restauravimą.
5. Prašyti Telšių apskritį kartu su savivaldybėmis:
5. 1. parengti apskrities bendrojo plano kultūrinio turizmo sprendinių dalį, apimančią nekilnojamųjų kultūros vertybių pritaikymo turizmui ir eksponavimui regioninę programą bei priemones;
5. 2. iki 2005-12-31 atlikti apskrities teritorijoje esančių istorinių želdynų (parkų) teisinę registraciją.
6. Siūlyti Kultūros vertybių apsaugos departamentui kartu su Telšių rajono savivaldybe:
6. 1. iki 2005-06-01 parengti individualų Telšių senamiesčio apsaugos reglamentą;
6. 2. stabdyti Stulpino malūno užtvankos ardymo darbus, nes vykdoma šio objekto įrašymo į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą procedūra.
7. Plungės rajono savivaldybei, sprendžiant Plungės miesto infrastruktūros plėtrą, atsižvelgti į Plungės dvaro sodybos aplinkos išsaugojimą ir jos laikrodinės pastato panaudojimą bibliotekai.
8. Rietavo savivaldybei tęsti Rietavo dvaro sodybos parko atgaivinimo darbus; tęsti Rietavo istorinės miesto dalies archeologinius tyrimus, rengti jos įrašymo į Registrą apskaitos dokumentus; dėl numatomų vėjo jėgainių statybos ir Lopaičių piliakalnio kraštovaizdžio išsaugojimo rengti atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus.
9. Kultūros vertybių apsaugos departamentui:
9. 1. parengti kultūros vertybių specialiųjų planų rengimo ir finansavimo tvarką;
9. 2. parengti kultūros vertybių ūkio būdu konservavimo-restauravimo darbų tvarką.
10. Siūlyti visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms:
10. 1. aktyvinant paveldosaugą vietose, siekiant jos rezultatų gerėjimo, stiprinti ir plėsti savivaldybių paminklotvarkos tarnybas;
10. 2. siekti efektyvesnės kultūros paveldo objektų apsaugos, priežiūros ir kontrolės;
10. 3. rengti kultūros paveldo pritaikymo kultūrinio turizmo reikmėms programas.
Komisijos pirmininkas Jonas Glemža

 

 
 
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2004.09.28 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija