Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS, AKADEMINIO JAUNIMO 
IR VAIKŲ PARAMOS FONDAS

Žemaičių kultūros, akademinio 
jaunimo ir vaikų paramos  fondas (svarbiausia informacija):
Pirmininkė Vaiva Radikaitė-Žukienė
Identifikacinis numeris (kodas) 192034678.
Registracijos adresas: Jakšto g. 5, Vilnius.
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT317044060001394497.

Fondas – narių neturinti, ne pelno organizacija. Jis rūpinasi parama mokslo, kultūros, švietimo, meno, socialinės globos ir rūpybos sritimis, kultūrine ir edukacine veikla.

Būstinės adresas: Vilniaus g. 22, LT- 01119 Vilnius. Tel. (8-5) 261 9670. El. p.

Fondas laukia Jūsų paramos, iniciatyvų, bus dėkingas kiekvienam, kas paaukos Žemaitijos kultūrai, gabaus jaunimo mokslinimui, vaikų globai dalį savo atliekamų santaupų, sutiks savo namuose studijų metais apgyvendinti Vilniuje studijuojantį Žemaitijos jaunimą.
Formuojama Fondo administracija. Laukiame asmenų, norinčių jame dirbti visuomeniniais
pagrindais ir už atlyginimą.

 Žemaičių kultūros fondo lankstukas. Dailininkė Deimantė Rybakovienė

Iš žemaičių Fondo įstatų:

Fondas – narių neturinti, ne pelno organizacija. Jis rūpinasi parama mokslo, kultūros, švietimo, meno, socialinės globos ir rūpybos sritimis, kultūrine ir edukacine veikla.

Skirstant Fondo sukauptas lėšas prioritetai taikomi:

mokslo siekiančių, gabių, perspektyvių, kultūros, meno srityse pasižymėjusių žemaičių krašto vaikų ir jaunimo, kuriam reikalinga socialinė parama, rėmimui;
žemaičių visuomeninių organizacijų istorijos, kultūros, edukacinių, memorialinių, leidybos programų, kurių tikslas – šviesti Žemaitijos krašto žmones, puoselėti ir kelti šio krašto kultūrą, populiarinti ją pasaulyje, rėmimui;
 
Fondo rėmėju laikomas kiekvienas asmuo, materialiai ar kitokia forma remiantis Fondo veiklą, jo kultūrinių, edukacinių ir labdaros programų įgyvendinimą (...).
Asmuo, norintis tapti Fondo rėmėju, gali užpildyti Fondo valdybos nustatytos formos anketą ir taip oficialiai įforminti savo, kaip rėmėjo, dalyvavimą Fondo veikloje.
 
Didžiausias Fondo tikslas –Vilniuje įsteigti Simono Daukanto namus – Žemaičių kultūros, švietimo, mokslo ir akademinio jaunimo centrą, kuriame veiktų Žemaičių informacijos ir kultūros centras, įsikurtų Žemaičių akademija, biblioteka, parodų, koncertų ir repeticijų salės, kompiuterių klasė, būtų patalpos, pritaikytos gyventi Vilniuje studijuojančiam žemaičių jaunimui ir į centrą atvykstantiems svečiams.
 
Iš Žemaičių Fondo leidybos programos:
prioritetai teikiami projektams, kuriuose numatyta leisti:
– knygų serijas „Žemaičių praeitis”, „Žemaičiai pasaulyje”;
– žemaitiškos prozos ir poezijos knygas;
– periodinį leidinį „Žemaičių žemė”;
– žemaičių kalbos ir rašybos knygas, folkloro rinktines;
– fotoalbumus, meno leidinius apie Žemaitiją;
– leidinius apie muziejuose, bibliotekose, bažnyčiose ir vienuolynuose sukauptas žemaičių meno ir mokslo vertybes, Žemaitijos miestus ir kaimus;
– elektroninius, informacinius leidinius apie Žemaitiją lietuvių ir užsienio kalbomis.
 
Paramos sunkioms šeimoms programos tikslas – padėti skurstančioms, degraduojančioms šeimoms atkurti normalų šeimos gyvenimą, vaikų ir tėvų santykius.
 
Grupė Fondo valdybos narių (iš kairės): Aleksandras Vasiliauskas, Viktorija daujotytė, danutė Mukienė, Adomas Butrimas, Egidijus KurapkaKitos veiklos kryptys: stipendijos studijuojantiems aukštosiose mokyklose, parama kultūros, meno ir mokslo projektams.
 
Pirmoji Fondo valdyba
Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Vytautas Balčiūnas, Adomas Butrimas, Vladas Daujotas, Egidijus Kurapka, Danutė Mukienė, Loreta Mukaitė, Aleksandras Vasiliauskas
 
Kodėl reikia Žemaičių Fondo?
 
„Kad rastųsi daugiau galimybių remti vaikus, moksleivius, studentus. Kad galima būtų pasirūpinti tais, kuriems trūksta paprasčiausios globos. Ir tais, kurie būdami neturtingi, trokšta mokslo, kūrybos, aukštųjų studijų, kuriuos svajonės veda į tolimiausią žemaičiams miestą – Vilnių.
Reikia Žemaičių Fondo, kad neužželtų S. Daukanto (ir ne tik jo vieno) pramintas kelias į Vilnių. Kad gražiai žemaičiuojančių studentų būtų ne tik tarp jauniausių Vilniaus lituanistų, bet ir tarp matematikų, muzikų, dailininkų.
Reikia Žemaičių Fondo, kad galima būtų išleisti daugiau, geresnių ir pigesnių knygų apie žemaičių kraštą, gamtą, kalbą, papročius, žmones. Kad žemaičių kalba neliktų beraštė, kad nesumažėtų ją mokančių.
Reikia Žemaičių Fondo, kad būtų sukurta reali ir graži galimybė savo gimtojo krašto likimo kūryboje dalyvauti ir verslo, politikos moterims ir vyrams.
Apleisto vaiko globai, gabaus studento paramai, reikalingos knygos išleidimui, įdomaus kultūrinio ar gamtosauginio projekto įgyvendinimui paskirtas litas atneš daugeriopą dvasinę naudą.
Esame skolingi žemei, mus išauginusiai ir išleidusiai. Esame laisvi, kad dirbtume ir kurtume suprasdami, kad inteligentas yra tas, kuris gyvena ne tik dėl savo ir savo šeimos gerovės.
Remkime Žemaičių Fondą. Prisidėkime prie jo, kuo galėdami. Skatinkime savo bičiulius ir pažįstamus remti Žemaičių Fondą.
Ką padarysime gero Žemaitijai, padarysime ir Lietuvai, mūsų Tėvynei.” 
 
Žinios iš Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų paramos fondo:

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2007.04.12 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija