Vyskupija Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

TELŠIŲ VYSKUPIJA

Danutė Mukienė

Telšių vyskupijos kurija
Telšių vyskupijos kurija
Telšių katedra
Telšių katedra
Telšių karedra su bernardinų vienuolyno pastatu ir gaisrinės bokštelisu prieš 1929 m.
Telšių karedra su bernardinų vienuolyno pastatu ir gaisrinės bokštelisu prieš 1929 m.
Telšių vyskupija įkurta 1926 m. balandžio 4 d. pagal popiežiaus Pijaus XI-ojo apaštališkąją konstituciją „Lituanorum gente”.
Naujai suformuota vyskupija apėmė dalį buvusios Žemaičių vyskupijos teritorijos arba didžiąją dalį šiandieninės Žemaitijos teritorijos.
1926 m. čia buvo įkurta 12 dekanatų: Alsėdžių, Kaltinėnų, Kuršėnų, Palangos, Rietavo, Sedos, Švėkšnos, Telšių, Tauragės, Varnių ir Viekšnių.
Vyskupijos sostine tapo Telšiai, kurie dabar yra ir simbolinė visos Žemaitijos sostinė.
1926 m. įsteigta ir Telšių vyskupui pavesta valdyti Klaipėdos prelatūrą.
Telšių Šv. Antano bažnyčia tapo Telšių katedra, o senuosiuose Telšių vienuolyno rūmuose įsikūrė vyskupijos kurija ir Telšių kunigų seminarija.
1928 m. prie senųjų kunigų seminarijos patalpų iškilo naujas pastatas.
1929 m. šalia katedros buvo užbaigti statyti vyskupų rūmai.
Pirmuoju Telšių vyskupu 1926 m. paskirtas Justinas Staugaitis.
J. Staugaičio vyskupavimo laikotarpiu Telšių vyskupijoje ir Klaipėdos prelatūroje veikė 104 parapijos, jose gyveno apie 347200 katalikų.
Iki 1940-ųjų metų Telšių vyskupijoje buvo įkurta dar 12 naujų parapijų. 
Iki Antrojo pasaulinio karo Telšių vyskupijoje veikė 5 vyrų vienuolynai: 3 pranciškonų (Kretingoje, Pajūryje ir Švėkšnoje), marijonų vienuolynas Žemaičių Kalvarijoje ir kapucinų vienuolynas Plungėje.
Moterų vienuolynų 1940 metais Žemaitijoje buvo net 11. Kotrynietės buvo įsikūrusios Kražiuose ir Švėkšnoje, kazimierietės – Telšiuose, Žemaičių Kalvarijoje ir Žemaičių Naumiestyje, Nekaltai pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų kongregacijos veikė Šilalėje, Skuode ir Telšiuose, elzbietietės – Švėkšnoje, pranciškonės – Kretingoje ir Padvariuose. Iš viso 1940 m. vyskupijoje buvo beveik 386 tūkst. katalikų.
1939 m. Klaipėdos kraštą užėmus vokiečiams, Klaipėdos prelatūra buvo atskirta nuo Telšių vyskupijos. Vėliau, Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, ši teritorija prelatūros teisėmis prijungta prie Telšių vyskupijos.
1940 m. padėti Telšių vyskupui J. Staugaičiui paskirtas vyskupas V. Borisevičius, kuris 1944-ųjų metų sausio 21 dieną, mirus J. Staugaičiui, tapo Telšių vyskupu.
1944 m. Šventasis Sostas pagalbininku V. Borisevičiui paskyrė vyskupą P. Ramanauską. Jis dirbo neilgai, nes 1946-ųjų metų rudenį buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą, iš kur jam buvo leista sugrįžti į Lietuvą tik po dešimties metų. Tačiau ir sugrįžęs Telšių vyskupijos valdyti jis negalėjo ­ tai daryti jam draudė tuometinė Lietuvos valdžia. Vyskupas V. Borisevičius taip pat buvo suimtas ir mirė Lukiškių kalėjime.
Nuo 1955-ųjų metų Telšių vyskupija valdyta kapituliarinio vikaro teisėmis.
1961 m. kaip apaštališkasis administratorius Telšių vyskupiją pradėjo valdyti vyskupas P. Maželis.
1966 m. vyskupas P. Maželis mirė. Tada Telšių vyskupijos administravimas buvo pavestas kunigui Juozapui Pletkui. Jis Telšių vyskupu buvo konsekruotas 1968 m. vasario 25 d. ir Telšių katedrai bei vyskupijai vadovavo iki 1975 m. rugsėjo 29 d.
J. Pletkų pakeitė Liudas Pavilionis, kuris buvo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros augziliaras.
Nuo 1975 m. spalio 3 d. kapituliarinio vikaro pareigas ėjo kunigas Antanas Vaičius, kuris vėliau buvo paskirtas Telšių vyskupu.
1978 m. Telšių vyskupijoje veikė 142 bažnyčios.
1995 m. vyskupijoje buvo 10 dekanatų: Klaipėdos, Kuršėnų, Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių. Jie apėmė beveik visą Žemaitiją.
Dabartinis Telšių vyskupas – dr. Buorota Juons SJ.
Nuotraukos iš ŽKD redakcijos archyvo

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2006.12.12 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija