Vyskupija Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

  TELŠIŲ VYSKUPIJA

Adresai, telefonai, skaičiai, faktai, datos (1999 m. duomenys)

Telšių vyskupijos kurija

Katedros g. 5, LT-5610 Telšiai.
Tel.: 51167, 51157.
Faksas: 52300.
El. paštas:

 Telšių vyskupija šiandien

Telšių vyskupijos plotas – 13373,15 kv. km. Joje gyvena 731 tūkst. žmonių, iš kurių 600 tūkst. yra katalikai.
Vyskupijoje veikia 142 parapijos, jose dirba 141 kunigas.
Vyskupijoje yra 31 koplyčia, statoma 16 naujų bažnyčių.

Telšių vyskupijoje veikiančios katalikiškos organizacijos

Jubiliejinis logo“Caritas“ – 54639;
Šeimos centras – 75101;
Ateitininkų organizacija – 70086;
Skautų organizacija – 52404, 81025;
Dvasinės pagalbos centras jaunimui – 360411;
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba – 55114;
„Gyvybės medis“ – 51144.

Telšių vyskupijoje veikiančios katalikiškos mokyklos

Telšių – 74992;
Kretingos – 51595;
Rietavo – 68622;
Klaipėdos – 237463;
Skuodo – 52423;
Šilalės – 52566;
Plungės – 52528.

Telšių vyskupijoje veikiančios mokslo įstaigos, kuriose galima įsigyti teologinį išsilavinimą

Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto Kretingos Švento Antano religijų institutas. Tel.: 51571;
Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto katechetikos katedra. Tel.: 213425;
Telšių kunigų seminarija – 51044.

Telšių vyskupijoje veikiantys vienuolynai

Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordinas (OFM). Tel.: 77093;
Jėzaus draugija (SJ). Tel.: 361954;
Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacija. Tel.: 361482;
Švč. Jėzaus Širdies pranciškonių misionierių kongregacija. Tel.: 55108;
Švč. Mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacija. Tel.: (55438;
Šv. Klaros seserys. Tel.: 76573;
Meilės misionierių seserų kongregacija (Motinos Teresės). Tel.: 51422;
Švč. Nekaltosios mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija. Tel.: 52842.

Svarbiausi faktai ir datos iš Žemaičių (nuo 1926 m. – Telšių) vyskupijos istorijos

1413 m. Jogaila ir Vytautas, lydimi gausaus būrio kunigų, pradėjo krikštyti Žemaitiją; Telšių vyskupas ordinaras Antanas Vaičius
1417 m. Varniuose (Medininkuose) įkurta Žemaičių vyskupija;
Pirmasis Žemaičių vyskupas buvo Motiejus Trakiškis;
Žemaitijos ir Lietuvos kultūriniam ir politiniam gyvenimui didžiausią įtaką iš visų Žemaičių vyskupijos vyskupų padarė vyskupai Merkelis Giedraitis (1576-1609) ir Motiejus Valančius (1801-1875).
1603 m. Žemaitijos vyskupijos teritorijoje įsteigtas pirmasis vienuolynas – Kretingoje įsikūrė pranciškonai-bernardinai;
1616 m. Kražiuose jėzuitai įkūrė kolegiją, kuri gyvavo daugiau negu 220 metų;
1622 m. Kražiuose įkurta Žemaičių kunigų seminarija, kuri vėliau veikė Varniuose, o 1864 m. buvo perkelta į Kauną;
1926 m. balandžio 4 d. Popiežiaus Pijaus XI-ojo apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente” įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Naujai suformuota Telšių vyskupija apėmė dalį buvusios Žemaičių vyskupijos teritorijos ir didžiąją Žemaitijos dalį;
Pirmuoju Telšių vyskupu buvo paskirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žymus Lietuvos politikos ir kultūros veikėjas Justinas Staugaitis;
Vyskupijos centru-vyskupo rezidencija 1926 m. tapo Telšiai, miestas simboliškai pagal tradiciją vadinamas Žemaitijos sostine;
1927 m. pradėjo veikti Telšių kunigų seminarija, kurios pirmuoju rektoriumi paskirtas Vincentas Borisevičius;
1928 m. šalia senųjų Kunigų seminarijai paskirtų buvusių vienuolyno pastatų iškilo naujas statinys, skirtas seminarijai;
Iki 1940 m. Kunigų seminariją baigė 150 kunigų;
1925-1940 m. Telšiuose buvo leidžiamas katalikams skirtas laikraštis „Žemaičių prietelius”;
1925 m. Telšiuose įsteigtas Vyskupo Motiejaus Valančiaus Liaudies universitetas;
1928 m. Telšių vyskupija įsigijo spaustuvę ir čia pradėjo leisti knygas, kitus leidinius;
Prieškario metais Telšių vyskupijoje veikė ateitininkų, skautų, pavasarininkų organizacijos, Šv. Zitos tarnaičių, Šv. Vincento Pauliečio labdaros draugijos;
1940 m. padėti vyskupui Justinui Staugaičius į Telšius paskirtas J. Borisevičius, kuris, mirus J. Staugaičiui (1943), 1944 m. sausio 21 d. tapo Telšių vyskupu;
1944 m. vasario 28 d. Šventasis Sostas V. Borisevičiaus pagalbininku paskyrė prelatą P. Ramanauską;
Sovietams okupavus Lietuvą, bažnyčių ir kunigų veikla Žemaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo ribojama;
1946 m. suimtas, įkalintas, o vėliau ir sušaudytas vyskupas V. Borisevičius. Suimtas ir nuteistas buvo ir vyskupas P. Ramanauskas;
1944 m. uždaryta Telšių kunigų seminarija;
1946-1961 m. sovietinė valdžia trukdė normaliam Telšių vyskupijos darbui, todėl vyskupija valdyta kapitulinio vikaro teisėmis.
Pirmuoju vyskupijos valdytoju tokiomis sąlygomis dirbo J. Juodaitis (suimtas 1949 m. ir ištremtas į Sibirą);
Po J. Juodaičio vyskupijos kapituliniu vikaru buvo paskirtas kanauninkas P. Maželis, kuris 1955 m. buvo konsekruotas vyskupu;
1966 m. mirus vyskupui P. Maželiui, Telšių vyskupiją administravo kunigas J. Pletkus, kuris Telšių vyskupu buvo konsekruotas 1968 m. vasario 25 d. ir vyskupiją valdė iki savo mirties (1975 m. rugsėjo 29 d.);
Nuo 1975 m. spalio 3 d. kapitulinio vikaro teisėmis Telšių vyskupiją ir Klaipėdos prelatūrą valdė kunigas A. Vaičius, kuris vyskupu konsekruotas 1982 m. liepos 25 d. Šiuo metu jis vyskupas ordinaras.
Dabartinis telšių vyskupas – JS Jonas Boruta;
1989 m., Lietuvoje prasidėjus tautiniam Atgimimui, atkurta Telšių kunigų seminarija, kurioje pradėta rengti kunigus Telšių vyskupijai. Iki 1999 m. išleistos penkios seminaristų laidos, kunigais įšventinti 63 jaunuoliai;
1991 m. gruodžio 19 d. popiežiaus Jono Pauliaus II bule Klaipėdos prelatūra inkorporuota į Telšių vyskupijos sudėtį;
Šiuo metu Telšių vyskupijoje yra 10 dekanatų: Akmenės, Klaipėdos, Mažeikių, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių.
 
Informacija parengta pagal leidinuką „Telšių vyskupija“. - Telšiai, 1999.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2008.12.21 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija