Rietavo savivaldybės pagrindinės mokyklos - Žadvainių, Labardžių, Medingėnų
 
Žadvainių pagrindinė mokykla
1921 metų rudenį Žadvainiuose, Onos Daugėlienės sodyboje, buvo atidaryta mokykla - 4 klasės. Iš pradžių joje mokėsi apie 50 mokinių. Pas O. Daugėlienę mokykla išbuvo 12 metų. Mokytojų kaita tuo laiku buvo didelė. Pirmoji Žadvainių mokytoja Zofija Lekavičiūtė. Ją pakeitė Kazė Rusinaitė. Čia dirbo ir Povilas Pocius, Zofija Saudargaitė, Pranas Stalmokas bei keletas kitų mokytojų.
1933 m. mokykla perkelta į Jocio sodybą. Čia mokytoja dirbo Urbonavičienė.
Nuo 1940 m. mokykla veikė pas Pocių. Joje dirbo mokytoja Vilkaitė.
1942 metais mokykla perkelta į Juknių sodybą, o 1946 m. - į buvusį ūkininko Spiridavičiaus namą - dabartinės senosios mokyklos pastatą.
1952 m. mokykla tapo septynmete. Jai vadovavo Agota Matelienė.
Nuo 1952 metų iki 1960 metų pasikeitė du mokyklos vadovai: Lingytė ir Pocius.
Nuo 1960 m. mokykla buvo aštuonmetė. Jai vadovavo Bertašiūtė.
1965 m., vadovaujant direktoriui Č. Toleniui, iškilo naujas mūrinis mokyklos pastatas.
1967 m. jai vadovavo J. Mikalauskas.
Nuo 1971 m. mokyklos direktoriumi dirbo A. Šauklys. Tuo metu ženkliai išaugo mokinių skaičius, vyko medinio pastato kapitalinis remontas, išplėstas bendrabutis.
Nuo 1977 metų mokyklai vadovavo R. Poškienė.
1985 m. mokyklos vadovu tapo Antanas Černeckis.
1987 metais mokyklai suteiktas devynmetės mokyklos statusas.
1994 m. pastatyta mokyklos salė.
2000 m. Žadvainių mokykla tapo pagrindine.
2000 m. Žadvainių pagrindinės mokyklos direktorius A. Černeckis išrinktas Rietavo savivaldybės meru. Po to mokyklai pradėjo vadovauti R. Budreckienė.
2000 m. mokykloje pradėjo veikti mergaičių pop choras „Tauškutė“, o 2001 m. - berniukų pop choras „Padūkėliai“ (kolektyvams vadovauja R. Černeckienė).
Kūrybingai dirba moksleivių lėlių teatras (vadovas V. Andriuška).
2000 m. rudenį mokykloje įkurtas berniukų keramikų būrelis (vadovas E. Jankauskas).
2001 m. mokykloje aktyvią veiklą pradėjo mergaičių aerobikos būrelis (vadovė I. Monstavičienė).
Nuo 2002 m. rugsėjo mokyklai vadovauja R. Černeckienė.
Šiuo metu čia mokosi 117 mokinių, dirba 15 mokytojų, būrys aptarnaujančio personalo daruotojų. 
 
Labardžių pagrindinė mokykla
Pirmoji mokykla, kurią dar pamena kaimo senoliai, Labardžiuose atidaryta 1917 m. ūkininko Montvydo troboje. Tais laikais čia dirbo Mažutis. Buvo jis išsilavinęs, tad vaikus mokė ne tik aritmetikos, gramatikos, istorijos, bet ir kai kurių kitų disciplinų, net ir vokiečių kalbos.
Gyvenimo ir darbo sąlygos Labardžiuose buvo sunkios, todėl mokytojai dažnai keisdavosi. Nuolat buvo keičiama ir mokyklos vieta. 1925 m. ji veikė ūkininko Juozo Matyžiaus sodyboje, 1929 m. - pas Antaną Vaičiulį - čia išbuvo 19 metų).
1948 m. Labardžiuose gyvenusių stambių ūkininkų Adelės ir Prano Jasų šeimą ištrėmė į Sibirą. Liko tuščias didelis namas. Tada į jį perkėlė pradžios mokyklą.
1951 m. mokyklai suteiktas septynmetės statusas.
Didėjant mokinių skaičiui, senajame name visi besimokantys nebetilpo, todėl 1961 m. buvo pradėtas statyti mūrinis mokyklos priestatas (dabar čia veikia kultūros namai).
1962 m. mokykla tapo aštuonmete.
1973 m. Labardžių aštuonmetė reorganizuota į pradinę.
1993 m. sausio mėn. 11 d. mokykla reorganizuota į devynmetę ir vėl pradėjo veikti Labardžiuose. 1994 m. ji tapo pagrindine.
Paskutiniaisiais metais čia daug puikių mokytojų. Pirmiausia tai P. Kazragis, V. Dikšas, D. Venckienė, J. Dikšienė, E. Martinkutė-Adomavičienė, P. Petraitis, J. Ciparienė. Savo žinias mokiniams dalina ir A. Paulauskienė, L. Bieliauskienė, A. Grauslienė, O. Jocienė, A. Meškauskas, A. Kuzminskienė, J. Ščerbakovas, L. Marčinauskienė, V. Račkauskas, V. Lečienė, I. Kaulienė, L. Saudargienė, F. Urbonienė. Mokyklos biblioteka rūpinasi ilgus metus su vaikais dirbanti J. Ciparienė. Visi mokytojai nuolat tobulinasi, kelia kvalifikaciją. Septyniems pedagogams suteiktas vyr. mokytojo vardas, penki turi po du mokslo baigimo diplomus.
Ugdant ir lavinant mokinius, Labardžiuose daug dėmesio skiriama popamokinei veiklai. Veikia dainavimo, choreografijos, anglų, rusų kalbų, raiškiojo skaitymo, dramos, sporto būreliai. Itin didelio vaikų dėmesio sulaukia darbo su kompiuteriais užsiėmimai.
Mokykloje visada gausu renginių. Rugsėjo 1-ąją pradedame Žinių švente. Vėliau vyksta rudens gėrybių ir rudens puokščių parodos, „Pirmosios raidės“ šventė, Europos kalbų diena. Metus užbaigiame Naujametiniu karnavalu. Visada paminime Lietuvos nepriklausomybės dieną. Nuotaikinga pas mus šv. Valentino diena. Švenčiame ir Užgavėnes. Motinos dienai vaikai kasmet parengia koncertinę programėlę. Mokslo metus užbaigiame visų mėgstama sporto švente ir Vaikų gynimo dienos renginiais. Visa tai jau tradicija.
Mokyklos gyvenimą kasmet praturtina ir dalykinės olimpiados, viktorinos, rašytojų ir kitų iškilių žmonių sukakčių paminėjimai, turistiniai žygiai, ekskursijos. Dalyvaujame projektiniuose darbuose.
Taip dirbant auga Labardžių karta. Mūsų tikslas, kad ji tinkamai pasirengtų ne tik tolimesnėms studijoms, bet ir gyvenimui, kad visada su pagarba kalbėtų apie savo gimtąjį kaimą, tėvus, mokyklą, mokytojus, kurie dažniausiai su savo auklėtiniais dalinasi ne tik žiniomis, bet ir širdies šiluma, gyvenimo patirtimi.
 
Medingėnų pagrindinė mokykla
Medingėnai - viena iš Rietavo savivaldybės gyvenviečių, kurios žmonės vertai didžiuojasi savo apylinkių garbinga istorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Medingėnai buvo dvaras. Jį valdė seniūnas Kęsgaila. 3 km nuo miestelio buvo įsikūręs kitas Medingėnų dvaras, priklausęs Šiukštoms. Čia 1877 m. gimė lietuvių rašytoja, kultūros veikėja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana.
Rašytojos atminimas čia puoselėjamas iki šiol. Jos portretas - garbingiausioje Medingėnų pagrindinės mokyklos vietoje.
Medingėnų žmonės saugo atminimą ir apie savo krašto žmonių dalyvavimą 1863-ųjų metų sukilime. Daug informacinės medžiagos apie šiuos įvykius surinkta mokyklos kraštotyros kampelyje, užrašyti čia ir senųjų kaimo žmonių pasakojimai bei atsiminimai.
Medingėnuose mokykla įkurta 1926 metais. Tuo metu čia vaikų mokėsi nedaug. Didesnis pulkas jų susirinkdavo tik vėlyvą rudenį, kai laukuose pasibaigdavo ganiava. Dirbama buvo neilgai. Žiemą, užėjus dideliems šalčiams, mokykloje darbą tekdavo nutraukti.
1947 m. Medingėnuose įkurta septynmetė mokykla.
1962 m. išleista pirmoji aštuntokų laida - tada mokyklą baigė 14 auklėtinių.
Mokykla kurį laiką veikė trijuose pastatuose.
1966 m. ji perkelta į naująjį pastatą, kuriame veikia iki šiol. Po to čia darbą pradėjo ir vakarinė mokykla (7-9 klasės).
Nuo 1974 m. mokyklai vadovauja Mečislovas Lakačauskas.
2003 m. pradžioje Medingėnų mokykloje mokėsi 112 mokinių, buvo 10 klasių komplektų, dirbo 18 mokytojų, iš kurių 9 turėjo vyr. mokytojo, vadovai - pirmąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Mokykloje veikia 16 būrelių. Vaikai turi neblogas sąlygas gilinti žinias ir informatikos srityje - mokykla yra įsigijusi ir mokymo tikslams naudoja 10 kompiuterių. Neblogų rezultatų pasiekta ugdymo ir popamokinėje veikloje. Rajone garsėja jaunieji Medingėnų geografai ir biologai (vyr. mokytoja Aldona Kalnikienė), matematikai (vyr. mokytoja Dalija Rudienė), skaitovai (vyr. mokytoja Bronislava Lakačauskienė), sportininkai (mokyklos direktorius Mečislovas Lakačauskas), dainų dainelės dalyviai (mokytoja Virgina Žadeikienė). Aktyvi mokyklos dramos būrelio veikla (vadovė Irena Bagdonienė). Nudžiugino ketvirtokas Andrius Kuzminskis - respublikinėje matematikų olimpiadoje jis užėmė pirmąją vietą (mokytoja Inga Gramauskienė).
Gražiais darbeliais bei piešiniais mokyklą papuošia, įvairias parodas organizuoja pradinių klasių mokiniai, vadovaujami savo mokytojų. Įdomiai mokykloje vyksta tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-oji, Mokytojų dienos šventė, Kalėdinė eglutė, Vasario 16-osios paminėjimas, Motinos diena, Vaikų gynimo diena.
Leidžiamas mokyklos laikraštis „Takelis“.
Projektinė veikla, o ypač integruoti projektai, mokyklos auklėtiniams sudaro galimybę gilinti žinias, įvairiapusiškiau realizuoti save, įsijungti į juos dominančią veiklą. Mokyklos projektai tęstiniai. Džiaugiamės, kad šioje veikloje dalyvauja tėvai, o kartais net ir mūsų auklėtinių seneliai. Mokykloje sukurtas videofilmas „Medingėnų krašto praeitis ir dabartis“. Pagal galimybes mokyklą remia Rietavo savivaldybė, Vokietijos Ekstertalio miestelio katalikų bendruomenė, su kuria mūsų mokykla palaiko glaudžius ryšius - Ekstertalio miestelio žmonėms ten vykusiose mūsų mokyklos dienose buvo išsamiai papasakota apie mokyklą ir jos šiokiadienius.

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2003.06.08 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija