Į pradžią 
Į pradžią

 

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2003 m. Nr. 2

Rietavo „Aušros“ katalikiška
vidurinė mokykla
 
Datos ir įvykiai
 
Katalikiškos mokyklos idėjas 1988-1991 metais subrandino Lietuvos Atgimimas.
Krikščionišku vaikų ugdymu besirūpinantys tėvai kartu su buvusiu Rietavo klebonu kunigu Broniumi Lataku 1991 m. rugsėjo 1 d. įkūrė katalikišką devynmetę mokyklą. Tada joje mokėsi 147 mokiniai, dirbo 20 mokytojų.
Katalikiška mokykla čia suprantama kaip bendruomenė, kurioje vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis: teisingumu, sąžiningumu, atvirumu, užuojauta, pagarba kiekvienam, draugiškumu, nuoširdumu. Klasė – maža bendruomenė, kurioje gerbiama ir ugdoma kiekvieno vaiko asmenybė.
1994 m. rugpjūčio mėnesio 25 d. devynmetei mokyklai suteiktas katalikiškos vidurinės mokyklos statusas.
1996 metų pavasarį išleista pirmoji abiturientų laida – 13 mokinių. Daugiau negu pusė iš jų (60 proc. baigusiųjų) pasirinko tolimesnes studijas aukštosiose mokyklose.
Nuo 2001 m. rugpjūčio mėnesio 30 d. mokykla vadinasi „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos vardu. Jos steigėjai – Rietavo savivaldybės taryba bei Telšių vyskupijos kurija.
2003 m. mokykloje dirbo 30 mokytojų. Mokyklą lankė 289 moksleiviai. Šiemet mokykla išleidžia 7-ąją abiturientų laidą, pirmąją kurios mokiniai čia mokėsi nuo pirmos klasės.
„Tėvynės labui įnešu savąją dalį“
 
Ypatingas dėmesys mokykloje skiriamas mokinių pilietinės savimonės ugdymui. Jau devinti metai mokykloje organizuojamos respublikinės jaunųjų istorikų konferencijos „Tėvynės labui įnešu savąją dalį“. Į šiuos renginius suvažiuoja jaunieji istorikai iš visų Lietuvos katalikiškų mokyklų, o taip pat ir Rietavo savivaldybės mokyklų. Konferencijų darbe dalyvauja ir pranešimus skaito ne tik mokiniai, bet ir iškilūs Lietuvos mokslo žmonės. Nuolatinė konferencijos dalyvė – istorijos mokslų dr. A. Vasiliauskienė. Pranešimus čia jau yra skaitęs teologijos profesorius A. Liuima, istorikas A. Bumblauskas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas S. Kasparavičius.
Tokie renginiai skatina mokinius gilintis į krašto istoriją, dalyvauti kraštotyros darbe, dalintis sukaupta patirtimi, padeda suprasti, kad tokia jų veikla Lietuvai yra reikalinga.
 
Dorinio ugdymo centras
 
Mokykloje kryptingai dirbama siekiant panaudoti visas dorinio ugdymo centro formavimo galimybes. Šioje darbo srityje geriausi mokytojų pagalbininkai ir patarėjai yra Rietavo Mykolo Arkangelo bažnyčios klebonas ir mokyklos kapelionas.
Tradicinės mokykloje gavėnios rekolekcijos. Jas veda broliai pranciškonai, diakonai, kitų parapijų kunigai.
„Aušros“ mokyklos auklėtiniai dalyvavo Lietuvos II-ajame Eucharistiniame kongrese, Lietuvos jaunimo dienose, aktyviai yra įsijungę į ateitininkų veiklą. Paskutiniais metais du mokyklos auklėtiniai pasirinko dvasininko kelią.
Mokykloje įgyvendinamas atjautos projektas. Mokiniai kartu su mokytojais lanko senelių namuose gyvenančius, ligoninėje besigydančius ir vienišus žmones, gyvenančius savo namuose, bet nepajėgiančius tinkamai apsitarnauti. Tokie žmonės visada laukia moksleivių.
 
Tradicijos ir mokykla
 
Savita šviesa mokyklos gyvenimą nuskaidrina kūrybinga tautodailininkų veikla. Moksleivių išaustų juostų, sukurtų gobelenų, staltiesių, medžio dirbinių parodos ne kartą jau puošė Plungės, Telšių, Vilniaus miestų parodų sales.
Užklasinė veikla mokykloje organizuojama taip, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę lavinti savo meninius, kūrybinius sugebėjimus. Čia veikia sporto, dramos, skautų, aerobikos, darbščiųjų rankų, literatų, istorikų, jaunųjų miškininkų būreliai, giedojimo studija. Moksleiviai noriai lanko gerai įrengtą kompiuterių klasę, jaukią skaityklą.
Organizacinius sugebėjimus jaunimas lavina jau penktus metus mokykloje veikiančioje nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje „Ąžuoliukas“. Jie rengia teminius vakarus, konkursus, diskusijas, diskotekas, susitikimus su įdomiais žmonėmis.
Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai dalyvauja olimpiadose, įvairiuose savivaldybės organizuojamuose renginiuose, sulaukia nemažai pagyrimų, padėkų, užima prizines vietas.
Mokyklos gyvenimas neatsiejamai persipynęs su kunigaikščių Oginskių kultūros paveldo renovacija. Nemažai talkininkauta paverčiant jaukia mokykla nugyventą senąjį Oginskio muzikantų bendrabutį. Moksleiviai neatsisako ateiti į pagalbą ir naujam gyvenimui prikeliant kultūrine praeitimi garsėjančią dvarvietę. Pagal tradiciją mokyklos abiturientai kasmet pasodina ąžuoliukų šalia mokyklos esančiame Rietavo parke. Jie ir auga mokinių prižiūrimi. Taip gyvenimo skrydžiui besiruošiantys jaunieji rietaviškiai palieka savo pėdsakus gimtojoje žemėje. Tie į viršų besistiebiantys ąžuoliukai simboliškai sujungia praeitį, šiandieną ir ateitį. Žemė, kurioje auga ąžuolai, visada lietuviui buvo ir bus brangi.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu:
zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija