Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ", 2002 m. Nr. 2

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir 
Europos integracija
 
Parengta pagal informaciją, skelbiamą LR kultūros ministerijos svetainėje http://www.muza.lt
 
1995 m. birželio 12 d. Lietuvai pasirašius Europos (Asociacijos) sutartį Kultūros ministerijos Europos reikalų skyriaus kompetencijai buvo priskirta atsakomybė už šios sutarties VIII skyriaus 103 straipsnio nuostatų įgyvendinimą.
Europos reikalų skyrius įpareigotas koordinuoti Lietuvos įsijungimą į Europos Sąjungos paramos kultūrai programas, skirtas akcentuoti bendrą europinį kultūros palikimą, skatinti Europos šalių bendradarbiavimą kultūros srityje.
Nuo 2000 metų Europos Bendrija siekia formuoti naują požiūrį į kultūrinę veiklą ir siūlo naują vieningą paramos kultūrai programą „Kultūra 2000”, apjungiančią visas pirmos kartos paramos kultūrai programas. Europos Komisijai patvirtinus programą „Kultūra 2000” ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl dalyvavimo joje, Kultūros ministerija – pagrindinė institucija, koordinuojanti projektų rengėjų, siekiančių dalyvauti šioje ES kultūrinio bendradarbiavimo programoje, veiklą.
Kultūros ministerijos Europos reikalų skyrius atsakingas už audiovizualinės politikos formavimą bei prisijungimą prie daugiašalių audiovizualinės srities konvencijų. Jau ratifikuota Europos konvencija dėl bendros kino filmų gamybos bei konvencija dėl televizijos be sienų. Ministerija dalyvavo darbo grupės, ruošiančios Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimų projektą, darbe.
Siekiant užtikrinti Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą buvo priimta Nacionalinė acquis priėmimo programa (NAPP) – pagrindinis integracijos proceso valdymo dokumentas, nustatantis kaip vykdomas Lietuvos teisinės bazės derinimas su Europos Sąjungos teise.
Pagal suformuluotus artimiausio ir vidutinio laikotarpio audiovizualinio sektoriaus prioritetus yra numatytas Lietuvos prisijungimas prie ES finansinės paramos programos Media III ir Europos kinematografinių ir audiovizualinių kūrinių bendros gamybos ir platinimo fondo Eurimages.
Kultūros ministerija yra atsakinga už dalyvavimą pasirengimo deryboms procese pagal jos kompetencijai priskirtas acquis dalis.
Europos reikalų skyrius kartu su Radijo ir televizijos komisija dvišalės ES teisės patikros susitikimuose pristatė acquis skyrių „Kultūra ir audiovizualinė politika”, vadovavo darbo grupei, ruošusiai 20 derybinio skyriaus „Kultūra ir audiovizualinė politika” poziciją derybose dėl narystės Europos Sąjungoje.
Bendradarbiaujant su Europos Taryba organizuojami seminarai, ET ekspertų vizitai, koordinuojamos kultūros programos, kultūros keliai. Europos reikalų skyrius vadovavo iniciatyvinei darbo grupei, koordinuojančiai Europos Tarybos kampanijos „Europa: bendras palikimas” veiklą Lietuvoje ir pateikė Europos Tarybos kultūros paveldo komitetui šios kampanijos kriterijus atitinkančius šešis regioninius projektus, skirtus kultūrinio turizmo vystymui ir kultūros paveldo populiarinimui.
Europos kultūros programų centro svetainė internete: http://www.durys.lt.

 


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija