Lidija Rėkašienė: „Kultūra, švietimas, sportas Rietave“ 
 
2000 metų pavasarį atkūrus Rietavo savivaldybę, buvo įsteigtas integruotas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Tai padaryta atsižvelgiant į realią gyvenimo tikrovę – žmogaus ugdymo procese svarbų vaidmenį atlieka ne tik šeima ir mokykla, bet ir kultūra, religija, laisvalaikis, sportas, visa jį supanti aplinka, taip pat ir bendruomenės gyvenimas. Skyriui vadovauti buvo paskirta Lidija Rėkašienė. Jai talkina trys pavaduotojai: švietimo sritį kuruoja Janina Barynienė, kultūros – Jolanta Bertauskienė, sporto -- Antanas Butkus.
Džiaugiamės, kad nuo pat savivaldybės veiklos pradžios Rietave švietimui, kultūrai ir sportui buvo teikiamas prioritetas, visapusiškai skyriaus veiklą rėmė ir remia savivaldybės meras.
2001 m. gruodžio 17 d. savivaldybės Taryboje patvirtintas strateginis 4 metų mūsų skyriaus veiklos planas. Parengti atskiri trijų sričių – švietimo, kultūros ir sporto – planai, kurie tuo pat metu yra ir tampriai susiję, turi bendrus prioritetus. Tai integruotas neformalusis ir informalusis švietimas, švietimo ir kultūros įstaigų bei seniūnijų bendra veikla kuriant kaimų bendruomenes ir kaimo mokykla – kultūros židinys apylinkėje.
Įgyvendinant šiuos prioritetus, organizuojamos bendros seniūnijų darbuotojų, kultūros namų, bibliotekų ir švietimo įstaigų konferencijos, seminarai, kiti renginiai ir projektiniai darbai. Ypač džiugina mokyklose įgyvendinami projektai, į kuriuos įsitraukia vaikai, jų tėvai bei seneliai, taigi visa kaimo bendruomenė. Tai ypač pasakytina apie Žadvainius, Daugėdus, Medingėnus.
Šiuo metu pagrindinis savivaldybės kultūros darbuotojų tikslas – išsaugoti ir puoselėti etninę kultūrą bei vietos tradicijas, vystyti ir tobulinti edukacinę kultūros įstaigų veiklą, formuoti ir vystyti savivaldybės seniūnijų bei kaimų kultūrines bendruomenes, sudaryti sąlygas kryptingai, suderintai ir integruotai vykdyti savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų veiklą.
Sporto pagrindiniai tikslai – sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams sistemingai užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, vystyti masinį sportą, visiems garantuoti sporto prieinamumą, savivaldybės gyventojams suteikti galimybę naudotis mokyklų sporto bazėmis bei inventoriumi, pasiekti, kad būtų įvesta trečia kūno kultūros pamoka bendrojo lavinimo mokyklose, jose sudarytos tinkamos sąlygos kultivuoti sportą ir kūno kultūrą.
2000 metais Rietavo savivaldybė iš Plungės rajono perėmė 13 švietimo įstaigų, 5 kultūros namus ir 8 bibliotekas. Jau 2000 metais, kai visoje Lietuvoje, ypač kaimuose, buvo uždarinėjamos kai kurios kultūros įstaigos, pas mus buvo įsteigti dar vieni kultūros namai – Giliogirio kaime, užbaigtas formuoti Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Rietavo miesto biblioteka reorganizuota į Rietavo savivaldybės viešąją biblioteką, kuri turi 7 filialus kaimuose. Tuo metu papildomai į darbą buvo priimta žmonių Rietavo kultūros namuose, bibliotekose, padidėjo kai kurių šios srities darbuotojų atlyginimai. 2003 m. Rietavo savivaldybės kultūros namai pradedami reorganizuoti į Rietavo savivaldybės kultūros centrą, kuris turės filialus kaimuose.
Rietavo savivaldybėje neturime sporto mokyklos, tačiau sportinis judėjimas paskutiniais metais čia labai platus, žmonės jame noriai dalyvauja.
Labai daug nuveikta ir švietimo srityje. Daug dėmesio skiriama darbo gerinimui ugdymo įstaigose. Nuo 2001 m. mokytojams pradėta mokėti už persikvalifikavimo studijas. Nemažai jų persikvalifikuoja į informatikos ir į anglų kalbos specialistus, kurių šiuo metu pas mus labai trūksta. Noriai pradėjo persikvalifikuoti pradinių klasių mokytojai.
Rietavo savivaldybėje nėra mokytojų švietimo centro, tačiau Švietimo, kultūros ir sporto skyrius turi sudaręs bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos miesto ir rajono, Telšių rajono mokytojų švietimo centrais. Iš ten pedagogai gauna informaciją apie seminarus, patys gali dalyvauti minėtuose renginiuose. Rietave taip pat vyksta seminarai.
Savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojai bendradarbiauja su apskrities Švietimo taryba, LR švietimo ir mokslo ministerija, Šiaulių pedagoginiu universitetu, Pedagoginės profesinės raidos centru. Daug dėmesio skiriama metodinių ratelių darbo tobulinimui, informacijos sklaidai, mokytojų-konsultantų rengimui, dalykinių olimpiadų ir konferencijų organizavimui. Jau 2 kartus vyko mokytojų kompiuterinio raštingumo kursai, kurių išlaidas apmokėjo AB „Lietuvos telekomas“. Kursus vedė Rietavo AŽŪM dėstytojai. Vyksta savivaldybės mero ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų susitikimai su mokyklų bendruomenėmis. Apie vietos naujoves, aktualijas švietimo, kultūros ir sporto srityse visuomenę informuojame pasitelkdami į pagalbą masines informacijos priemones.
Reguliariai vyksta švietimo įstaigų vadovų pasitarimai. Juose ne tik keliamos aktualios pedagoginės, ūkinės ir finansinės veiklos problemos, bet ir stengiamasi surasti jų sprendimus. Tokiais atvejais mūsų dėmesio centre visada yra švietimo įstaigų auklėtiniai, jų ugdymo kokybė, socialiniai klausimai, laisvalaikis, prevencinis darbas. Išvažiuojamieji posėdžiai vyksta įvairiose savivaldybės mokyklose. Jų metu išsamiai susipažįstama ir su šių mokyklų veikla.
Tam, kad vaikai geriau pasirengtų mokyklai, visose trijose savivaldybės vidurinėse mokyklose Tarybos sprendimu nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. veikia priešmokyklinio ugdymo grupės penkerių-šešerių metų vaikams. Daugėdų pradinėje mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupė veikia nuo 2000 m. rugsėjo 1 d.
Socialines vaikų problemas spręsti padeda mokyklose dirbantys socialiniai pedagogai. Tokių specialistų jau turime Tverų ir Rietavo „Aušros“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje bei Rietavo Lauryno Ivinskio vidurinėje mokykloje.
Rietavo savivaldybėje moksleivių skaičius nėra didelis, todėl netikslinga steigti Pedagoginę-psichologinę tarnybą. Atsižvelgiant į tai, buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Plungės pedagogine-psichologine tarnyba, kuri dabar aptarnauja ir mūsų savivaldybę.
Didelis dėmesys pas mus skiriamas prevenciniam darbui tarp vaikų ir jaunimo. Nuo 2001 m. šios srities projektų įgyvendinimui kasmet iš biudžeto skiriama po 20-25 tūkst. litų. Švietimo skyriui, kuris kuruoja projektų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už juos, kasmet pateikiama daugiau negu po 30 projektų. Dalis lėšų skiriama moksleivių įsidarbinimui vasaros atostogų metu. Kitą dalį lėšų tam gauname iš darbo biržos. Iš viso 2001 m. vasarą po nepilną darbo dieną dirbo 62 vaikai. Planuojama, kad šiemet dirbs apie 50. Skiriama lėšų ir moksleivių olimpiadoms, konkursams, konferencijoms organizuoti.
2002 m. Rietavo savivaldybės mokyklos dalyvavo respublikiniame nusikalstamumo prevencijos programų bei poilsio organizavimo konkurse. Nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimui gauta 3,2 tūkst., vasaros poilsio organizavimui – 10 tūkst. litų. 2002 m. prevencijai ir stovykloms organizuoti buvome sukaupę 48 tūkstančius litų (1 moksleiviui vidutiniškai po 23 Lt).
Savivaldybė finansiškai prisidėjo prie pradinių klasių moksleivių poezijos knygos „Rietavo poetukai“ išleidimo.
Rietave vyksta švietimo, kultūros ir sporto įstaigų atsakingų darbuotojų posėdžiai vaikų užimtumo ir socialinę atskirtį turinčių vaikų problemų, prevencinio darbo klausimais.
Džiaugiamės, kad Rietavo savivaldybėje visiškai nelankančių mokyklas 7-16 metų vaikų nėra. Nėra ir vaikų iki 16 metų amžiaus, pašalintų iš mokyklos.
Siekiant paremti socialiai remtinų tėvų gabius vaikus, įsteigtas Studijų rėmimo fondas. 2001, 2002 ir 2003 metais stipendijoms skiriama po 6500 Lt. Dalis fondo pinigų pagal nuostatus panaudojami olimpiadų nugalėtojų apdovanojimams.
Išspręstas savivaldybėje moksleivių pavėžėjimo klausimas.
Nuo 2001 m. mero iniciatyva įsteigtas Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras, o kartu ir vaikų stomatologo etatas. Bendradarbiaudamas su stomatologu, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius sudarė grafiką, pagal kurį vaikai pas stomatologą atvežami iš visų kaimų ir mokyklų, kur nėra stomatologo.
Sparčiai vyksta mokyklų kompiuterizavimas. Daug kompiuterių įsigyta dalyvaujant įvairiuose konkursuose. Jau 2001 m. visose vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose įvestas interneto ryšys. Dabar savivaldybės mokyklose 1 kompiuteris tenka 33 moksleiviams. 2002 m. kompiuterizuotos ir visos savivaldybės pradinės mokyklos, jose taip pat įvestas interneto ryšys. Kompiuterius turi beveik visos kaimų bibliotekos.
Skyriaus iniciatyva įsteigta savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“. Jos veiklą kuruoja mūsų skyriaus vyr. specialistė Jūratė Šedvilaitė. Rietave įkurta Jaunimo reikalų taryba.
Kultūros, švietimo, sporto reikalams pinigų bent jau paskutiniais metais Lietuvoje visur trūksta. Tačiau ten, kur turimos lėšos naudojamos ekonomiškiau ir racionaliau, būtiniausiems reikalams jų surandama. Tai akivaizdu Rietave po savivaldybės įsteigimo.
Mero iniciatyva 2000 m. vasarą rekonstruotos elektra šildomų mokyklų katilinės. Tai sudaro galimybę taip pat sutaupyti nemažai lėšų.
Kultūros, švietimo, sporto srityse dirbantys rietaviškiai turi daug gražių idėjų ir planų. Įdomias, vertas dėmesio iniciatyvas kelia ir kiti bendruomenės nariai. Kai tokia situacija, dirbti visada įdomu, visada dirbdamas sulauki ir neblogų rezultatų. Apmaudu tik dėl vieno – para teturi vos 24 valandas…
 

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija