Rietavo savivaldybės pradinės mokyklos – Daugėdų, Giliogirio, Pajamončio, Liolių, Pelaičių
DAUGĖDŲ PRADINĖ MOKYKLA
 
Mokyklos istorija – tai mūsų kaimo, jos apylinkių, žmonių gyvenimo istorija.
1922 m. Lietuvos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl pradinių mokyklų steigimo, vėlų rudenį mūsų apylinkės Kungių kaime, Stonkienės sodyboje, buvo atidaryta mokykla, kuri turėjo 4 skyrius (klases). Mokytoju čia dirbo Juozas Stuopelis.
Vėliau mokykla buvo kilnojama iš vieno ūkininko sodybos į kitą: pas Justiną Zavecką, Kazimierą Armalį, Strikauską. 1951 m – pas Kleopą Saudargienę. Čia ji išbuvo 20 metų.
Mokytojai keisdavosi dažnai. Pasitaikydavo ir taip, kad ir iš viso mokytojo nebūdavo, todėl mokyklą laikinai tekdavo uždaryti, o mokiniai eidavo mokytis į gretimus kaimus.
Nuo 1959 m Daugėduose mokytojavo Kazimiera Budginaitė ir Bronė Diržienė.
1971m. rudenį mokykla pradėjo veikti kolūkio aštuonbučiame pastate.
1976 m. rugsėjo pirmąją mokykla šventė naujame pastate – dviejų komplektų tipinėje mokykloje. Vaikus čia mokė mokytojos Kazimiera Preibienė ir Genovaitė Mažeikienė.
1993 m. mokykla įsikūrė buvusio darželio pastate. Tuo metu čia mokytojavo Genovaitė Mažeikienė ir Romalda Uogienė.
2003 m. mokykloje buvo trys I-IV klasių komplektai, iš viso mokėsi 34 mokiniai, dirbo priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankė 8 vaikai.
Mokykloje dirba mokytojos Romalda Uogienė, Asta Petreikytė, Nijolė Armalienė ir mokyklos vedėja Aniceta Petrošienė.
Mokykla puoselėja gražias tarpusavio bendravimo tradicijas. 2003 m. čia buvo įgyvendinama prevencinė programa „Gėrio medelį sodinu“ ir projektas „Želmenėlis“. Mokiniai ir jų tėveliai aktyviai dalyvauja mokykloje organizuojamose tradicinėse šventėse, konkursuose. Kasmet gražiai pažymima Mokytojų diena, Vasario 16-oji, Mamytės diena, vyksta kalėdiniai, velykiniai, Užgavėnių renginiai, ABC šventė, Kaziuko mugė, Vaikų diena. Mokiniai labai mėgsta keliauti, sportuoti ir domisi kaimo praeitimi.
Po pamokų vaikai noriai lanko dainavimo, muzikavimo, dramos, choreografijos užsiėmimus.
Mokykla turi kompiuterį, todėl vaikai jau pirmosiose klasėse pradedami mokyti kompiuterinio raštingumo pagrindų.
 
GILIOGIRIO PRADINĖ MOKYKLA
 
1975 metais Giliogirio kaime iškilo naujas statinys – pradinė mokykla. Naujuosius mokslo metus čia pradėjo 21 mokinys. Juos mokslo labirintais vedžiojo mokytoja A. Jankauskienė. Tačiau ji čia dirbo neilgai. Po metų į mokyklą atvyko kita mokytoja – Regina Macikienė. Jos rūpestingo darbo dėka mokykla labai pagražėjo – medelių, dekoratyvinių krūmų, sidabrinių eglaičių gausa prie mokyklos ėmė džiuginti giliogiriškius. 1978-1979 mokslo metais mokyklai už aplinkos sutvarkymą paskirta antroji vieta, o mokyklų bibliotekų apžiūroje giliogiriškiai pripažinti geriausiais tuometiniame Plungės rajone.
1983-1984 mokslo metais mokykloje mokėsi 25 mokiniai, mokyklai vadovavo mokytojas Povilas Petraitis. Tuo metu prie mokyklos buvo įrengtas sporto aikštynas. 1985-1986 m. mokykloje pradėjo dirbti mokytoja P. Krėpštienė.
1986-1987 mokslo metais mokykla reformuota į keturmetę, ją pradėjo lankyti jau ir šešiamečiai. Jiems pirmuosius žingsnius mokykloje žengti padėjo mokytoja Genovaitė Šiaulienė. 1991-1993 m. mokykloje dirbo mokytojas Alfredas Mockus. 1995 metais rugsėjo pirmąją mokyklai vadovauti paskirta Genovaitė Šiaulienė, o mažuosius pradėjo mokyti Loreta Vaškelytė.
1996-1997 metais mokykla turėjo 37 auklėtinius, čia veikė darbščiųjų rankų ir etnografų būreliai (vadovės J. Židickienė ir L. Vaškelytė). 1998 m. į mokyklą dirbti atėjo Rasuolė Mockienė. Ji įkūrė choreografijos būrelį. 1998 metais pradėjo veikti jaunųjų ekologų ir gamtininkų klubas „Pipiriukas“ (vadovė G. Šiaulienė). Dalyvaudami šio klubo veikloje mokiniai aplankė Ventės Ragą, Švėkšną, Medvėgalio kalną, Kretingą, Salantus, Palangą, Mosėdį, daug kitų Žemaitijos vietų.
Nuo 1999 metų mokykla dalyvauja Telšių apskrities Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programoje, o 2001 metais parengė projektą pagal Rietavo savivaldybės organizuotą programą „Vaikų ir paauglių laisvalaikio užimtumas“.
2000 m. mokyklai paskirta trečioji vieta už mokyklinio stadiono įrengimą ir priežiūrą, 2001 m. apdovanota padėkos raštu už gražiai tvarkomą administracijos teritoriją, 2002 metais – už sporto aikštyno įrengimą paskirta II-oji vieta.
2002 m. mokykloje pradėjo dirbti Stefa Kulikauskienė.
Šiuo metu mokyklai vadovauja Genovaitė Šiaulienė.
 
PAJAMONČIO PRADINĖ MOKYKLA
 
Pajamončio pradinė mokykla įkurta 1939 metais ūkininko B. Jomanto ūkyje. Pirmoji mokytoja buvo moteris. Ją pakeitė ūkininko savininko sūnus V. Jomantas.
Iki 1952 m. mokykla buvo pradinė. Nuo 1952 m. rugsėjo mėn. reorganizuota į septynmetę. Vėliau ji buvo aštuonmetė ir devynmetė. Didžiausias mokinių skaičius čia yra buvęs 163. Po to Pajamončio gyvenvietėje ir aplinkiniuose kaimuose gyventojų pradėjo mažėti, jų amžius didėti, todėl stipriai ėmė mažėti ir mokyklinio amžiaus vaikų.
1993 m. sausio pradžioje mokykla reorganizuota į pradinę. Nuo 1959 m. rugsėjo1 d. mokytoja čia dirbo mokytoja Jovita Stanevičienė.
Šiuo metu mokykla baigia sunykti – 2001-2002 mokslo metais čia mokėsi vos 14 moksleivių.
 
LIOLIŲ PRADINĖ MOKYKLA
 
Liolių pradinės mokykla įsikūrusi dar kunigaikščio Oginskio laikais statytame name. XIX a. čia veikė girininkija. Girininku dirbo šiose apylinkėse garsus Glazovskis. Vėliau apie šį pastatą ėmė formuotis naujakurių Liolių kaimas.
1917 m. Skroblio kaime Glazovskio iniciatyva įkurta pradžios mokykla. Pirmoji jos mokytoja buvo Marija Butkevičiūtė.
Glazovskis prie girininkijos buvo įkūręs ir „Gajinėlio“ draugiją, kuri rūpinosi jaunimo švietimu ir sportu, į šią veiklą įtraukdamas aplinkinių Skroblio, Užupių, Daugilalių, Pivorų, Jankaičių, Pauškės kaimų jaunimą.
Laikui einant į Liolių dvaro girininkijos pastatą buvo perkelta pradinė mokykla. Mokytoju čia dirbo iškilus šio kaimo žmogus – J. Šerėnas. Mokyklos kieme iki šiol auga 1930 m. paties mokytojo pasodintas ąžuolas, skirtas sūnaus Algirdo gimimui įamžinti. Ši vieta daugelio žmonių lankoma iki šiol.
J. Šėrėną mokykloje pakeitė mokytojas Ereminas. 1948 m. jį, stovintį ant mokyklos laiptų, pakirto miško brolių paleistos kulkos. Mokytojo mirtį matė ir mokiniai.
1908-1967 metais Liolių kaime veikė pradinė mokykla.
1967-1980 metais ji buvo aštuonmetė.
1980 m. aštuonmetė vėl reorganizuota į pradinę. Tokia ji iki šiol.
Mokinių skaičius kasmet mažėja, todėl mokyklą numatyta uždaryti – 2003 m. mokykloje mokėsi devyni mokiniai: penki ketvirtokai, du antrokai ir du pirmokai.
Mokyklos patalpose veikia biblioteka. Nuo 1995 m. jai vadovauja Vida Dranginienė. Anot senųjų lioliškių, pirmoji kaimo bibliotekininkė buvo p. Zaveckaitė.
 
PELAIČIŲ PRADINĖ MOKYKLA
 
Pelaičių kaimas įsikūręs netoli Rietavo miestelio, šalia plento vedančio į Tauragę.
Mokykla tuometinio Rietavo rajono Pelaičių apylinkės Pelaičių kaime įsteigta 1948 metais. Iš pradžių ji buvo Rietavo vidurinės mokyklos Pelaičių komplektas. Nuo 1955 metų rugsėjo 1 d. veikia atskira Pelaičių pradinė mokykla.
1955-1956 mokslo metais jos vedėja dirbo mokytoja Strikauskienė. Tuo metu čia mokėsi 34 vaikai. Vėlesniais metais Pelaičių kaimo vaikus mokė Bronė Jogminienė.
Nuo 1956 metų rugsėjo 1 d. mokyklos vedėja dirbo Liuda Lukaitė.
1959 metų rugsėjo 1 d. mokyklos vedėja paskirta Gertrūda Galiuskienė. 1974-1975 mokslo metais čia mokytojavo Janina Globienė. Nuo 1974 m. mokyklai vadovavo Jadvyga Žąsytienė. 1975 metais Pelaičiuose pradėjo mokytojauti Irena Dargevičienė.
1989 metų rugsėjo 1 d. mokykla iš seno pastato perkelta į buvusio „Bangos“ kolūkio vaikų darželio patalpas.
1993-1994 mokslo metais į mokyklą dirbti atėjo Irena Dargevičienė, kuri čia triūsia iki šiol.
1990-1991 mokslo metais mokykloje pradėta dėstyti tikyba. Nuo 1993-1994 mokslo metų šios disciplinos moko Regina Zimkuvienė.
Mokykla aktyviai dalyvauja Rietavo savivaldybės organizuojamuose renginiuose: viktorinose, konkursuose, olimpiadose. Paskutiniaisiais metais parengti ir įgyvendinami programų „Mokyklinio amžiaus vaikų kultūrinis-meninis ugdymas“, „Smagu visiems kartu“ projektai. Tradiciniuose mokyklos organizuojamuose Kalėdinės eglutės, vaikystės šventės renginiuose, žaidimų popietėse dalyvauja ne tik Pelaičių pradinės mokyklos auklėtiniai, jų tėvai, bet ir kiti kaimo vaikai, bendruomenės nariai.

 

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija