Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

SKUODO MUZIEJUS

Fragmentas iš Skuodo muziejuje vykusios rajono liaudies meistrų tapybos parodos. 1998 m.

 

 

 


Svarbiausios žinios apie muziejų
 
Iš Skuodo muziejaus tautodailės rinkinioAdresas: Šaulių g. 3, 5670 Skuodas
Tel.: (8-440) 52438
Darbo laikas:
Pirmadieniais- penktadieniais – 9-13, 14-18 val.
Šeštadieniais – 10-13 val.
Pagrindinės ekspozicijos:
1. Skuodo miesto ir jo apylinkių istorijos;
2. Etnografijos;
3. Rajono tautodailės;
4. Nuolat veikiančios kilnojamos ekspozicijos.
Skuodo muziejaus eksponatų saugyklose Dvarų kultūros ekspozicijos fragmentas

Šimtamečių medžių paunksmėje, greta senosios Skuodo turgaus aikštės, prie rusų cerkvės, glaudžiasi du balti storų sienų mūro pastatai. Užsukęs į vieną iš jų, pateksi į rajono laikraščio „Mūsų žodis” redakciją. Kitame 1992 m. įsikūrė Skuodo muziejus. Abu šie pastatai seniau priklausė Skuodo dvarui, kurio šeimininkai buvo Chodkevičiai, o vėliau Sapiegos. Skuodo dvaro ir jo pastatų istorija iki šiol nėra išsamiau tyrinėta, todėl pasakyti, kada ir kas statė vieną ar kitą pastatą, kas konkrečiai anksčiau čia gyveno,kol kas dar sunku . Visai kas kita dabartis. Skuodo muziejui tik šešeri, tačiau per tą laiką čia jau daug kas nuveikta.

Plačiau apie muziejaus įkūrimo istoriją

Muziejininkytė Skuode turi gana senas tradicijas, savo istoriją. Etnografijos Metraščio I-oje dalyje (Vilnius, 1991 m., p. 56-57) pateikiami kraštotyrininko, muziejininko Juozo Petrulio, gimusio 1904 m. Kupiškio valsčiuje, ekspedicijos po Žemaičių kraštą dienoraščio užrašai. Čia yra toks įrašas: „1948 07 30. Skuodas. 1926 m. Skuode buvo organizuojamas muziejus. Muziejaus organizatorė buvo Skuodo apylinkės pažangaus jaunimo organizacija „Ratelis”. Muziejaus vedėjas tuomet buvo J. Burba, tvarkytojas – S. Šimkus. Muziejus pavadintas Žemaičių muziejumi. Čia buvo sukaupta apie 250 etnografijos, archeologijos ir kitų eksponatų. Vėliau Žemaičių muziejaus kolekcija perėjo vietos progimnazijos žinion ir vadinosi Progimnazijos muziejumi.
Pabandėme surinkti bent šiek tiek žinių apie šio muziejaus kolekcijos likimą, tačiau nieko konkretaus sužinoti nepavyko. Reikia manyti, kad visos skuodiškių surinktos ir ilgus metus saugotos vertybės galėjo žūti per karą, nes Antrojo pasaulinio karo metais Skuodo miestelis degė, patyrė ir kitų negandų.
Bandymų įkurti muziejų mieste būta ir vėliau. Kraštotyros muziejėliai (įvairiems tikslams tarnavę kraštotyros ir panašūs kampeliai) veikė miesto vidurinėse mokyklose, kai kuriose didesnėse įstaigose. Tuo tarpu visaapimančio rajono muziejaus iki pat 1992 m. nebuvo. Na, o 1992 m. kuriamam (remiantis minėtu dokumentu, galime sakyti, kad ir atkuriamam) Skuodo muziejui buvo suteiktos patalpos viename iš buvusių Chodkevičių dvaro pastatų, kur anksčiau daugelį metų veikė Skuodo muzikos mokykla, dabar jau persikėlusi į erdvias patalpas miesto centre.

Parengė Irena Marcinkevičienė

Muziejaus dabartinė veikla

Muziejus nuo pirmos savo veiklos dienos ėmėsi visų pagrindinių tokiai kultūros įstaigai priskiriamų funkcijų: kaupti, saugoti, eksponuoti, propaguoti kultūros vertybes, šviesti visuomenę, senąją etnokultūrą derinti su šios dienos gyvenimu. M. K. Čiurlionio kvartetas Skuodo muziejuje
Lyginant su kitais Lietuvos muziejais, skuodiškis dar neturi itin vertingų profesionaliosios dailės, dvarų kultūros vertybių kolekcijų. Tačiau yra jau kuo ir didžiuotis: turtingos valstietiškos buities, kultūros, etnografijos, tradicinio liaudies meno dirbinių – keramikos, drožybos, audimo, nėrimo – kolekcijos.
Jau aprašyta, inventorizuota apie 2700 eksponatų, kuriuos surinko patys muziejaus darbuotojai per išvykas, ekspedicijas. Dalį šių eksponatų į muziejų atnešė ir juos jam padovanojo Skuodo gyventojai, iš šio krašto kilę žmonės arba rajono svečiai. Nemažai vertingų daiktų muziejui yra perdavusi Bartuvos vidurinė mokykla (po to, kai buvo uždarytas mokyklos muziejus). 70 medžio drožinių kolekciją muziejui paliko tautodailininkas V. Jonušas. Daug darbų muziejui yra padovanoję tautodailininkai J. Jautakis, V. Mockevičienė, P. Brazauskas, V. Ivanauskienė. P. Liktorienė, Kaupienė, J. Vyšniauskas, R. Pilibaitis, J. Galdikienė, V. Girdžiūna, M. Buivydas, V. Poškus.
Muziejuje jau turime vertingus istorijos, etnografijos, numizmatikos, tautodailės, archeologijos, architektūros eksponatų rinkinius. Su šiomis vertybėmis lankytojai turi galimybę susipažinti įvairiais būdais. Skatiname mokytojus, kad jie, susidarius galimybei ir reikalui, istorijos ir kitas pamokas vestų muziejuje, kur jaunimas gali geriau susipažinti su savo krašto praeitimi, kultūros tradicijomis ir šių dienų pasiekimais.
Muziejuje dar turime apie 2 tūkstančius tvarkomų, aprašinėjamų eksponatų. Jų skaičius būtų kur kas didesnis, tačiau eksponatams laikyti jau trūksta tinkamų patalpų.
Paskutiniais metais užmezgėme glaudžius ryšius su kitais Respublikos muziejais. Džiaugiamės iš jų gavę ir dovanų. Maloniai nudžiugino Lietuvos jūrų muziejus, padovanojęs mums 16 ekspozicijoms skirtų stalų. Pažintis ir bendradarbiavimas su Kauno Česlovo Gedgaudo labdaros fondu ir su M. K. Čiurlionio muzikos rėmimo fondu padėjo išplėsti ir paįvairinti muziejaus veiklą. Dabar nuolat rengiame ne tik parodas, bet ir paskaitas, koncertus, susitikimus. Bendraujame ir su rajono tautodailininkais, rengiame jų kūrybos parodas.
Muziejus koordinuoja meno galerijos „Margutis”, kuri yra įsikūrusi Skuodo liuteronų bažnytėlės patalpose, veiklą. Čia nuolat vyksta mūsų ir aplinkinių rajonų tautodailininkų dirbinių parodos-pardavimai, vyksta koncertai.
Irena Marcinkevičienė

Pirmi įspūdžiai apsilankius Skuodo muziejuje

Vaida Vaitkutė

Muziejus įkurtas buvusiame Sapiegų dvaro pastate 1992 m. Čia per septynetą metų surinkta apie 5000 eksponatų. Tai archyviniai dokumentai, kaimo sodyboseSkuodo muziejuje surinkti etnografijos pavyzdžiai, fotografijos, tautodailės darbai. Visa tai sudaro galimybę geriau susipažinti su šio krašto istorija – tai tarsi kelionė po buvusį laiką. Tokios kelionės simbolis šiame muziejuje – senovinė brička, kuri lankytojus pasitinka vos įėjus į muziejų.

Miestas “ant krašto”

Istorinėje muziejaus ekspozicijos dalyje – archeologiniai radiniai, svarbių istorinių dokumentų, pasakojančių apie Ceklio srityje buvusį kuršių žemės miestą, kopijos. Spėjama, kad XVI a. čia stovėjo ir pilis. Miestas tada buvo pavadintas Johansbergu. Skuodas garsėjo kaip grafystė. Jį valdė garsios Chodkevičių ir Sapiegų giminės.
Nuo to laiko, kai šis miestas Magdeburgo teisių suteikimo dokumente tituluotas “nepamirštamu”, jau praėjo keturi šimtai metų.
XX a. pabaigoje kaip metafora apie šį miestą skamba šviesios atminties Č. Kudabos pasakyti žodžiai – “čia jautiesi lyg būtum ant krašto”.

Atmintis, “užrašyta” fotografijose

Retas kuris į Skuodą gyventi atklysta iš svetur. Vienas iš tokių yra Petras Brazauskas. Jis kilęs iš Radviliškio. Skuode apsigyveno prieš trisdešimtį metų ir pradėjo fotografuoti Skuodą bei jo apylinkes. Kaip tik tada šiose vietose vyko melioracija. Ji neatpažįstamai pakeitė kraštovaizdį: vienas po kito buvo nukeliami vienkiemiai, vietoje vaizdingų, nuostabą keliančių apylinkių nusidriekė ištuštėjusių lygumų plotai.
P. Brazauskas sukaupė daugybę fotografijų, kuriose užfiksuoti melioracijos dar nepaliesti gamtos peizažai, nenugriautos sodybos, žmonių vadinamos “gyvenimais”, senieji Skuodo apylinkių vandens malūnai, potvynių apsemtos vietovės.
Daugybė šių nuotraukų perduota Skuodo muziejui.

Praeities ir dabarties susitikimo vieta  

Didžioji dalis eksponatų, kurie įjungti į muziejaus Etnografinę ekspoziciją ir laikomi fonduose, parsivežta iš senųjų rajono kaimo sodybų. Renkant juos, muziejininkams teko išvaikščioti Ylakių, Barstyčių, Notėnų, Luknės, Lenkimų apylinkes, leistis Fragmentas iš Skuodo muziejaus ekspozicijos Bartuvos pakrantėmis nuo Platelių iki Skuodo.
Daugelį eksponatų muziejui perdavė skuodiškis laikrodininkas, senienų kolekcionierius Pranas Malūkas.
Šiuo metu muziejuje kuriamos teminės etnografinės ekspozicijos. Susidarė galimybė įkurti ir kaimo mokyklos klasę: iš Notėnų ir Šačių atkeliavo seni suolai, mokykliniai krepšiai, skambutis, vaikų apavas… Neseniai muziejuje atidaryta žemaitiška troba, atspindinti šio krašto senojo kaimo buitį.
Muziejuje dažnai rengiamos ir kilnojamos ekspozicijos. Kadangi Skuodo muziejus įsteigtas tik prieš septynetą metų, o etnografinės ekpedicijos šiame krašte vyksta jau keli dešimtmečiai, daugelis jų metu surinktų kultūros vertybių atsidūrė Vilniaus, Kauno, Kretingos ir Telšių muziejuose. Dabar, rengiant Skuode laikinas ekspozicijas, dalis šių eksponatų parvežama į Skuodą ir su jais turi galimybę susipažinti visi rajono gyventojai bei jų svečiai. Neseniai tokiu būdu surengta tekstilės paroda (juostos, audiniai, tradiciniai rūbai buvo atvežti iš Vilniaus ir Kauno muziejų).
Paskutiniais metais muziejuje rengiamos ir šiuo metu rajone kuriančių tautodailinikų bei dailininkų profesionalų kūrybos parodos.

Nuotraukos Irenos Marcinkevičienės, Vaidos Vaitkutės ir iš Skuodo muziejaus fondų


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras.
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija