Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIJOS RAŠYTOJAI, LITERATŪROLOGAI, VERTĖJAI, 
KNYGŲ LEIDĖJAI. ŠIAULIŲ MIESTAS IR RAJONAS 

Sudarė Mukienė Danutė 

Kazys Almenas. Prozininkas. Gimė 1935 m. balandžio 11 d. Gruzdžiuose (Šiaulių r.). Per II pasaulinį karą pateko į Vakarus, gyvena JAV ir Lietuvoje. Paskelbė romanus „Upė į Rytus, upė į Šiaurę” (1964), „Sauja skatikų” (1977), novelių rinkinius „Bėgiai” (1965) ir kt. 1970 m. išspausdintas romanas „Šienapjūtė”, 1988 m. – „Lietingos dienos Palangoje”.

Henrikas Bakanas. Poetas, vertėjas. Gimė 1955 m. birželio 4 d. Kuršėnuose.

Augustinas Baranauskas. Literatas, knygnešys. Gimė 1861 m. rugpjūčio 13 d., mirė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Gruzdžiuose, palaidotas Šiupyliuose.

Audronė Barūnaitė-Willeke. Literatūros tyrinėtoja, kritikė. Gimė 1944 m. sausio 12 d. Šiauliuose. 1944 m. su tėvais išvyko į Vakarus, gyvena JAV.

Alfonsas Braziulis. Publicistas, vertėjas. Gimė 1900 m. kovo 8 d. Laumakiuose (Šiaulių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Paskelbė apybraižą apie dr. J. Šliūpą, studiją „1905 m. revoliucija lietuvių literatūroje” (1925), išvertė F. Šaliapino memuarus, J. Hašeko kūrinių. Mirė 1982 m. balandžio 6 d. Klivlende (JAV, Ohajo valstija).

Romana Dambrauskaitė-Brogienė. Literatūros tyrinėtoja. Gimė 1930 m. rugsėjo 5 d. Šiauliuose. Išleido monografiją „Ieva Simonaitytė” (1968), paskelbė recenzijų, išvertė menotyros knygų.

Elena Buivydaitė de Strozzi. Prozininkė. Gimė 1936 m. Šiauliuose.

Irena Buivydaitė-Kupčinskienė. Prozininkė, vertėja. Gimė 1954 m. balandžio 27 d. Šiauliuose.

Aleksandras Burba. Poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1854 m. spalio 30 d. Pailiuose (Šiaulių r.), mirė 1898 m. kovo 27 d. Plymouthe (JAV).

Vladė Butkienė-Čekonytė. Poetė, prozininkė. Gimė 1917 m. sausio 19 d. Gruzdžiuose (Šiaulių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Mirė 1989 m. gegužės 19 d. Clevelande (JAV).

Stasys Daunys. Poetas, muziejininkas. Gimė 1922 m. spalio 14 d. Auksučiuose (Šiaulių r.). Išleido poezijos rinkinius „Širdies lyguma” (1986), „Po troškimų medžiu” (1993), „Kur beržai žali” (1995), „Rugsėjo elegijos” (1997), „Spingsulė po dvylikos” (2000).

Zigmas Gėlė (tikr. Gaidamavičius). Poetas. Gimė 1894 m. gegužės 8 d. Naisiuose (Šiaulių r.), mirė 1912 m.

Augustinas Gricius. Rašytojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1899 m. gruodžio 12 d. Šiaulių r. Šiupylių kaime, mirė 1972 m. vasario 28 d. Vilniuje. 1921-1923 m. mokėsi Antano Sutkaus vaidybos studijoje. Iš pradžių dirbo „Vilkolakio” teatre, nuo 1927 m. – žurnalistu. 1939-940 metais vadovavo Lietuvos žurnalistų sąjungai. Vėliau dirbo įvairų kultūrinį ir literatūrinį darbą. Reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro dramaturgija. Yra parašęs, paskelbęs ir humoreskų, feljetonų, satyrinių apsakymų. Nemažai užsienio dramaturgų veikalų išvertė į lietuvių kalbą.

Pranas Gegeckas, Gegecka. Poetas. Gimė 1907 m. rugsėjo 24 d. Šapnagiuose (Šiaulių r.). Išleido poezijos rinkinį „Sutemų dainos” (1930). Mirė 1984 m. gegužės 8 d. Kaune.

Maurikas Griškevičius. Vertėjas, knygų autorius. Gimė 1801 m. birželio 8 d. Šiauliuose, mirė po 1860 m. Žemaitijoje.

Juozas Grušas. Prozininkas, dramaturgas, egzistencinės problematikos novelių, įvairių žanrinių formų dramų kūrėjas. Tragiškojo ir tragikomiškojo būties principo rašytojas. Kūrybai būdinga moralinė problematika ir moralinė savimonė. Stilistiškai jungė formos konstruktyvumą ir apibendrinimo galią.

Gimė 1901 m. lapkričio 29 d. d. Žaidžiūnuose (Šiaulių r.). Baigė Kauno universitetą. Mokytojavo, dirbo Šiaulių teatre. Parašė romaną „Karjeristai” (1935), novelių rinkinius „Ponia Bertulienė” (1928), „Sunki ranka” ir kt. Sukūrė daug dramų: „Meilė, džiazas ir velnias” (1967), „Barbora Radvilaitė” (1972), „Švitrigaila” (1976) ir kt. Mirė 1986 m. gegužės 21 d. Kaune.

Gintaras Gutauskas. Poetas. Gimė 1968 m. birželio 16 d. Šiauliuose, mirė 2000 m. gegužės 24 d. Kaune. Išleido eilėraščių rinkinius: „Pasivaikščiojimas be šuns” (1991), „Žaidimai Dievo laukuose” (1996).

Stasė Jakševičiūtė-Venclauskienė. Vertėja, dramaturgė, kultūros veikėja. Gimė 1874 m. liepos 9 d. Šiauliuose, mirė 1958 m. sausio 16 d.

Zigmas Janauskas. Dramaturgas, spaudos bendradarbis. Gimė 1906 m. gruodžio 7 d. Kuršėnuose. Nuo 1927 m. gyveno Kanadoje. Redagavo keletą užsienio lietuvių leidinių, parašė pjesių mėgėjų scenai, kurias statė Amerikos lietuviai. Mirė 1977 m. spalio 11 d. Toronte (Kanada).

Jurgis Vincas Janavičius. Poetas. Gimė 1926 m. birželio 27 d. Šiauliuose. 1944 m. atsidūrė Vakaruose, gyveno Australijoje. Išleido poezijos rinkinį anglų kalba, nemažai savo kūrybos paskelbė periodinėje spaudoje.

Kazys Jankauskas. Prozininkas, vertėjas. Gimė 1906 m. lapkričio 24 d. Šiauliuose. Mirė 1996 m. gegužės 1 d. Kaune.

Rožė Jankevičiūtė. Vertėja. Gimė 1925 m. gegužės 3 d. Šiauliuose. Išvertė A. Barbiuso, A. Franso, V. Hugo, A. Kamiu, A. Morua ir nemažai kitų užsienio šalių rašytojų kūrinių.

Augustinas Janulaitis. Istorikas, publicistas, literatūros istorikas. Gimė 1878 m. kovo 31 d. Malavėnuose (Šiaulių r.), mirė 1950 m. gegužės 22 d. Kaune.

Vidmantė Jasiukaitytė. Poetė, prozininkė, dramaturgė, visuomenės, politikos veikėja. Gimė 1948 m. liepos 10 d. Pumpučiuose (Šiaulių r.).

Janina Jovaišaitė. Poetė. Gimė 1929 m. gegužės 12 d. Šiauliuose. Išleido poezijos rinkinį „Saulės laikrodis” (1989).

Albinas Jovaišas. Literatūros tyrinėtojas. Gimė 1931 m. birželio 10 d. Šiauliuose. Paskelbė straipsnių, studijų apie K. Donelaitį, M. Daukšą ir kt. rašytojus. Parengė L. Rėzos lietuvių liaudies dainų leidinio antrąją dalį (1964), išleido monografiją „Liudvikas Rėza” (1969).

Jovaras (tikr. Jonas Krikščiūnas). Poetas. Gimė 1880 m. sausio 13 d. Žadžiūnuose (Šiaulių r.), mirė 1967 m. sausio 21 d. Šiauliuose.

Marius Katiliškis (tikr. – Albinas Vaitkus). Gimė 1914 m. rugsėjo 26 Gruzdžiuose (Šiaulių r.). Prozininkas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Paskelbė novelių rinkinius „Prasilenkimo valanda” (1948), „Šventadienis už miesto” (1963), „Apsakymai” (1975), romanus „Užuovėja” (1952), „Miškais ateina ruduo” (1957), „Išėjusiems negrįžti” (1958). Mirė 1980 m. gruodžio 17 d. Čikagoje.

Vytautas Kirkutis. Poetas. Gimė 1956 m. gegužės 4 d. Kuršėnuose (Šiaulių r.). Išleido eilėraščių rinkinius „Atotakos” (1994), „Randai ant rentinio” (1996), eilėraščių proza knygą „Veidrodis altoriuje” (1998), parengė leidinį „Tylios mano dainos” (1994), skirtą Z. Gėlės-Gaidamavičiaus 100-ečiui, atsiminimų knygą apie J. Ruzgį – „Baltasis nakties paukštis” (2000).

Audronė Kudulytė-Kairienė. Vertėja. Gimė 1953 m. birželio 19 d. Šiauliuose.

Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė. Rašytoja. Gimė 1872 m. birželio 1 d. Šiauliuose. Mokėsi namuose pas tėvą. Eilėraščius pradėjo rašyti lenkiškai būdama 17 metų. Lietuvių spaudai ėmė rašyti sesers ir Povilo Višinskio paskatinta. Rašė lenkiškai, o į lietuvių kalbą jos raštus vertė sesuo Sofija. Šie darbai buvo skelbiami bendru abiejų seserų slapyvardžiu – Lazdynų Pelėda. Po sesers Sofijos mirties Marija rašė lietuviškai. Mirė 1957 m. liepos 19 d. Kaune.

Albertas Laurinčiukas. Prozininkas, dramaturgas, publicistas. Gimė 1928 m. sausio 1 d. Šiauliuose. Dirbo „Tiesos” redaktoriumi. Paskelbė apybraižų knygų, pjesių, apsakymų vaikams.

Juozas Laurušas. Literatūros tyrinėtojas, tekstologas. Gimė 1947 m. birželio 8 d. Raizgiuose (Šiaulių r.). Mirė 2000 m. spalio 19 d. Vilniuje. Tyrinėjo lietuvių-armėnų literatūros ryšius.

Juozapas Lideikis. Poetas. Gimė 1858 m. gruodžio 12 d. Ruožuose (Šiaulių r.), mirė 1898 m. rugsėjo 27 d. Suginčiuose (Molėtų r.).

Stasys Lipskis. Kritikas. Gimė 1941 m. Kuršėnuose (Šiaulių r.). Nuo 1983 m. redagavo „Naujų knygų” biuletenį. Išleido kritikos knygas „Dialogas su herojumi” (1972), „Šiuolaikinės apysakos horizontai” (1976), „Nuo kaimo iki miesto” (1983), apybraižas „Jonas Šimkus” (1981), „Kostas Korsakas” (1983), „Apyaušrio blyksniai” (1987), „Ten, kur Venta” (1987) ir kt. Sudarė keletą kritikos knygų.

Ona Lukauskaitė (Poškienė). Poetė, pedagogė, bibliotekininkė. Mokėsi Kaune. Išleido eilėraščių rinkinius „Brangiausias pėdas” (1933), „Eilėraščių kraitis” (1939). Mirė 1983 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose.

Barbora Mejeraitė (Mejerytė). Literatė, vertėja. Gimė 1898 m. gruodžio 15 d. Paskelbė apsakymų, straipsnių literatūros, dailės temomis, išvertė Dž. Golsvorčio „Forsaitų sagą” (1950-1951). Mirė 1982 m. sausio 3 d. Šiaulių r.

Aleksandras Merkelis. Literatūros tyrinėtojas, spaudos bendradarbis. Gimė 1907 m. sausio 24 d. Mitkaičiuose (Šiaulių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau įsikūrė JAV. Sudarė L. Giros bibliografiją (1928), išleido apybraižą apie S. Daukantą ir M. Valančių („Du garsingi žemaičiai”, 1931), monografiją „Juozas Tumas Vaižgantas” (1934) ir kt.

Balys Mingilas. Literatas. Gimė 1894 m. rugpjūčio 29 d. Kurtuvėnuose (Šiaulių r.). Nuo 1912 m. gyveno JAV. Mirė 1958 m. balandžio 24 d. Vusteryje (JAV).

Sigitas Narbutas. Literatūros tyrinėtojas, vertėjas, bibliografas. Gimė 1959 m. lapkričio 3 d. Šiauliuose.

Aldona Irena Nasvytytė. Poetė. Gimė 1920 m. birželio 10 d. Šiauliuose. Studijavo Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Po to studijavo Austrijos, Vokietijos universitetuose. Išleido eilėraščių rinkinį „Vėjo dainos” (1955).

Juozas Nemeikša. Prozininkas, spaudos bendradarbis. Gimė 1887 m. gruodžio 16 d. Šiauliuose. Mirė 1958 m. gruodžio 12 d. Kaune.

Leonas Peleckis-Kaktavičius. Poetas, publicistas, eseistas. Gimė 1946 m. gegužės 4 d. Paitaičiuose (Šiaulių r.). Paskutiniųjų metų leidiniai: „Baltas lapas – lyg altorius” (1995), „Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai” (1999).

Mindaugas Peleckis. Prozininkas, poetas. Gimė 1975 m. rugsėjo 12 d. Šiauliuose. Knygos: „Vienaragis” (1990), „Velnio kiaušinis” (1992), „Ugninių paukščių kelionė” (1994), „Mano tylusis angelas” (1995) ir kt.

Stasė Vanagaitė-Petersonienė. Gimė 1916 m. rugsėjo 22 d. Kvėdarnos valsčiaus Šakienų kaime. Mokytoja, rašytoja. Gyvena JAV.

Kornelijus Platelis. Poetas, vertėjas, visuomenės ir politikos veikėjas. Gimė 1951 m. sausio 22 d. Šiauliuose. Eilėraščių rinkiniai: „Žodžiai ir dienos” (1980), „Namai ant tilto” (1984), „Pinklės vėjui” (1987), „Luoto kevalas” (1990).

Sigitas Pranckūnas. Prozininkas. Gimė 1919 m. spalio 18 d. Meškuičiuose (Šiaulių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, apsigyveno Kanadoje. Išleido romaną „Riedmenys rieda pergalei” (1961).

Vacys Reimeris. Poetas. Gimė 1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose. Studijavo Maskvoje. Dirbo įvairių Lietuvos periodinių leidinių redakcijose, redagavo „Literatūrą ir meną”. Paskelbė eilėraščių rinkinius „Tėvų žemei” (1945), „Su pavasariu” (1948), „Ir skrenda daina” (1952), „Poetai vaikšto žeme” (1981), poezijos knygų vaikams, keletą kitų leidinių. Išvertė nemažai rusų ir kitų šalių rašytojų kūrinių. Paskutiniųjų metų knygos: „Ave Marija” (1996), „Katrenai rytui vakarui” (1999).

Sigitas Renčys. Kritikas. Gimė 1948 m. lapkričio 8 d. Šiauliuose.

Vytenis Rimkus. Poetas, dailėtyrininkas. Gimė 1930 m. sausio 17 d. Zatišiuose (Šiaulių r.). Eilėraščių rinkinys „Jaunystės meilė ir kova” (1993).

Nijolė Rimkienė. Poetė. Gimė1930 m. lapkričio 20 d. Šiauliuose. 1952 m. buvo nuteista dešimčiai metų kalėti stalinistiniuose lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1966 m. Gyvena Vydmantuose (Kretingos r.). Dirbo buhaltere, po to iki pensijos – Vydmantų kultūros namų direktore. Vadovauja Tautininkų ansambliui „Atmintis” , kuriame daugiausiai atliekamos jos pačios kūrybos dainos. Pagal jos eilėraščius kompozitorius V. Telksnys sukūrė keletą dainų. Išleido knygas „Atmintis” (1998), „Atmintis 2” (2000), jos kūryba skelbta ir žemaičių poezijos almanache „Sava muotinu kalbo. . . “ (1998), periodinėje spaudoje.

Jonas Riškus. Literatūros tyrinėtojas. Gimė 1922 m. gruodžio 19 d. Egėliškėse (Šiaulių r.). Išleido apybraižą „Liaudies dainius Antanas Strazdas” (1957), vadovėlį aukštajai mokyklai „Lietuvių literatūra. XIX a. pirmoji pusė” (1982), paskelbė straipsnių apie K. Donelaitį, P. Cvirką, A. Mickevičių, vaikų literatūrą, sudarė chrestomatijų mokyklai.

Tatjana Rostovaitė. Poetė, kritikė, vertėja. Gimė 1926 m. rugpjūčio 4 d. Šiauliuose. Dirbo „Literatūros ir meno” redakcijoje. Išleido poezijos rinkinių: „Nugalėtojai” (1951), „Tarp jūros ir marių” (1966), „Kova, žydėjimas, ruduo” ir kt. Paskelbė kritikos darbų, išvertė nemažai rusų ir kitų šalių rašytojų kūrinių.

Valerijus Rudzinskas. Poetas. Gimė 1960 m. kovo 21 d. Šiauliuose. Paskutiniųjų metų knygos: „Kad nauja širdis imtų plakti” (1995), „Prakeiksmo našta” (1997), monografija apie B. Jauniškį „Nuo Šventosios iki Gango” (2000).

Antanas Rūkas. Poetas, prozininkas, dramaturgas. Gimė 1907 m. rugsėjo 23 d. Šiauliuose. Studijavo Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Išleido keletą eilėraščių rinkinių, romaną „Sužalotieji” (1958), nemažai pjesių. Mirė 1967 m. liepos 21 d. Čikagoje.

Juozas Sabaliauskas. Poetas, Publicistas. Gimė 1930 m. gruodžio 14 d. Šiauliuose. Eilėraščių rinkinys „Širdy dar švinta” (2000).

Tomas Sakalauskas. Menotyrininkas, eseistas. Gimė 1932 m. vasario 10 d. Šiauliuose. Paskelbė knygas „Karaliai be karūnos” (1976), „Kalbantis sfinksas” (1978), „Monologai” (1981), „Beatričė” (1982), „Esu toks, koks esu” (1986), „Šventės mansardose” (1987), „Antanas Gudaitis: Septyni vakarai su dailininku” (1989), „Kelionė. Dailininko Vytauto K. Jonyno gyvenimas” (1991), „Išmintingųjų puota” (1992), „Šventės mansardose. Esė apie dailę ir dailininkus” (1992), „Regėjimų naktis: Poeto V. Mačernio gyvenimas ir vizijos” (1994), Čakona: Užmario smėlio kalnai ir XXX vizijų” (1994), „Homo creator: Esė rinktinė”, 1990-1995 (1996), „Ketvirtoji dimensija: Mončys, skulptorius, Mikutis, mąstytojas (1998), „Duetai” (1998), „Miltinio apologija” (1999).

Jonas Stašelis. Poetas, prozininkas. Gimė 1884 m. liepos mėn. Karpiškiuose (Šiaulių r.), mirė 1938 m. lapkričio 19 d. Baltarusijoje.

Tomas Stonis. Vertėjas. Gimė 1899 m. rugpjūčio 29 d. Šiauliuose. Mirė 1985 m. sausio 22 d. Šiauliuose.

Dalia Striogaitė. Literatūros tyrinėtoja. Gimė 1940 m. liepos 1 d. Jonelaičiuose (Šiaulių r.). Gyvena ir dirba Šiauliuose.

Aleksandras Šešelgis. Literatūros tyrinėtojas. Gimė 1921 m. Šiauliuose. Paskelbė straipsnių apie Žemaitę, K. Donelaitį, kitus rašytojus. Parašė studiją „Žemaitės raštų tekstologiniai klausimai (1968), kartu su V. Kuzmicku sudarė J. Zauervano darbų bibliografiją (1975). Mirė 1997 m. sausio 14 d. Vilniuje.

Alfredas Šimkus. Poetas. Gimė 1936 m. lapkričio 8 d. Šiauliuose. Paskutiniosios knygos: „Vyturys – žemės paukštis” (1977), „Suskambusi tyla” (1993).

Petras Tarvainis. Kunigas, rašytojas. Gimė apie 1580 m.. mirė apie 1642 m. Studijavo Vilniaus akademijoje. Jo gyvenimas ir darbas daugiausia susijęs su Šiauliais. Čia jis kunigavo 1613 m. Dirbo ir Radviliškio parapijoje, buvo Joniškio dekanas.

Jonas Ugianskis. Vertėjas. Gimė 1814 m. birželio 23 d. Knašiuose (Šiaulių r.), mirė 1853 m. rugpjūčio 31d. Kaune.

Eugenija Ulčinaitė. Literatūros tyrinėtoja, vertėja. Vilniaus universiteto profesorė. Gimė 1944 m. liepos 9 d. Vinkšnėnuose (Šiaulių r.). Studijavo Vilniuje ir Krokuvoje. Paskelbė darbų apie senąją lietuvių raštiją, parengė jos publikacijų, išvertė LDK lotyniškosios literatūros, antikinių autorių kūrinių ir kt.

Pranciškus Vasiliauskas (slapyv. – Meškuitis). Publicistas, memuaristas. Gimė 1871 m. vasario 22 d. Gibaičiuose (Šiaulių r.), mirė 1955 m. kovo 15 d. Čikagoje.

Arėjas Vitkauskas. Poetas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1925 m. sausio 31 d. Šiauliuose, mirė 1994 m. spalio 8 d. Vilniuje. Kūrybos rinktinė – „Balta dovana” (2000).

Leonas Vitkauskas. Gimė 1902 m. liepos 11 d. Šiauliuose. Poetas. Spaudos darbuotojas. Nuo 1933 m. gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinius „Spinduliai ir šešėliai” (1926), „Po baltąja skraiste” (1927), poemą „Numirėlis iš karsto” (1936), skelbia poeziją ir anglų kalba.

Vytautas Vitkauskas. Kalbininkas. Gimė 1935 m. rugpjūčio 1 d. Kuršėnuose. 1958 m. baigė Vilniaus universitetą ir pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Akademinio „Lietuvių kalbos žodyno” vienas iš autorių ir redaktorių, surinkęs šiam žodynui keliasdešimt tūkstančių žodžių. 1976 m. parengė „Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodyną”, parengė spaudai, parašė nemažai kitų didelę vertę turinčių kalbinių mokslo darbų. Daugiausia dirba dialektologijos, kalbos kultūros, žodynų rengimo spaudai srityse.

Romualda Zagorskienė. Vertėja. Gimė 1933 m. spalio 12 d. Šiauliuose. Dirbdama „Vagos” leidykloje redagavo iš anglų kalbos verstas grožinės literatūros knygas, vertė M. Kreitono, D. Veiso, P. Kruifo ir kitų autorių kūrinius.

Aleksandras Žalys. Literatūros tyrinėtojas. Gimė 1951 m. spalio 26 d. Girininkuose (Šiaulių r.).


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija